Dz.U. 2003 nr 139 poz. 1335

Na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 19 paź dziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 603, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rol nych, zwanej dalej „Agencją”, oraz gospodarki finan sowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, zwa nego dalej „Zasobem”.

§2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o „usta wie”, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 19 paź dziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

§3.

1. Agencja prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego Agencji, obej mującego rok obrotowy pokrywający się z rokiem ka lendarzowym, zatwierdzonego przez ministra właści wego do spraw Skarbu Państwa w porozumieniu z mi nistrem właściwym do spraw rozwoju wsi.

2. Prezes Agencji przedstawia do zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw roz woju wsi roczny plan finansowy Agencji wraz z opinią Rady Nadzorczej Agencji.

§4.

1. Fundusze własne Agencji, o których mowa w art. 20b ust. 2 ustawy, odzwierciedlają wartość mie nia własnego Agencji.

2. Agencja tworzy następujące fundusze własne:

1) fundusz Agencji;

2) fundusz rezerwowy;

3) inne fundusze, których utworzenie przewidują od rębne przepisy.

3. Fundusz Agencji ulega:

1) zwiększeniu o wartość aktywów otrzymanych nie odpłatnie, z przeznaczeniem na potrzeby funkcjo nowania Agencji;

2) zmniejszeniu o: a) wartość aktywów przekazanych przez Agencję nieodpłatnie, b) stratę nieznajdującą pokrycia w funduszu rezer wowym.

4. Fundusz rezerwowy ulega:

1) zwiększeniu o: a) przeznaczoną na ten cel część zysku za ubiegły rok obrotowy, b) różnicę z aktualizacji wyceny uprzednio zbywa nych lub zlikwidowanych środków trwałych;

2) zmniejszeniu o stratę za ubiegły rok obrotowy.

§5.

1. Agencja prowadzi gospodarkę finansową Za sobu na podstawie rocznego planu finansowego Zaso bu, obejmującego rok obrotowy pokrywający się z ro kiem kalendarzowym, zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w porozumie niu z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi.

2. Prezes Agencji przedstawia do zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw roz woju wsi roczny plan finansowy Zasobu wraz z opinią Rady Nadzorczej Agencji.

§6. W planie finansowym Zasobu określa się w szczególności:

1) limit wydatków, o których mowa w art. 20 ust. 5 ustawy;

2) kierunki rozdysponowania środków finansowych;

3) wysokość poręczeń i gwarancji kredytowych, w tym dewizowych, o których mowa w art. 23 usta wy;

4) limit pożyczek.

§7.

1. Agencja tworzy następujące fundusze Zasobu:

1) fundusz mienia Zasobu;

2) fundusz na wspieranie nowych miejsc pracy dla by łych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej i ich rodzin.

2. Fundusz mienia Zasobu ulega:

1) zwiększeniu o: a) wartość aktywów przekazywanych do Zasobu, b) dodatnią różnicę wartości gruntów Zasobu po wstałą na skutek aktualizacji wyceny gruntów przeprowadzanej zgodnie z art. 20d ust. 2 usta Dziennik Ustaw Nr 139 — 9391 — Poz. 1335 1335 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SKARBU PA¡STWA1) z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa ————————

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej — Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozpo rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skar bu Państwa (Dz. U. Nr 97, poz. 868).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, Nr 122, poz. 1323 i Nr 154, poz. 1793 i 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676 i Nr 155, poz. 1287 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 64, Nr 49, poz. 408, Nr 64, poz. 592, Nr 80, poz. 721 i Nr 122, poz. 1143. wy, a także z tytułu zmian geodezyjnych oraz za miany, scalania i wymiany gruntów, c) dodatnią różnicę wartości netto pozostałych składników mienia Zasobu powstałą na skutek aktualizacji wyceny przeprowadzonej na pod stawie odrębnych przepisów, d) zysk z gospodarowania mieniem Zasobu, w czę ści przeznaczonej na fundusz mienia Zasobu, e) umorzone i wygasłe zobowiązania przejęte wraz z mieniem Zasobu po zlikwidowanych państwo wych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej;

2) zmniejszeniu o: a) wartość aktywów Zasobu sprzedanych, zlikwi dowanych lub przekazanych nieodpłatnie, b) ujemną różnicę wartości gruntów Zasobu po wstałą na skutek aktualizacji wyceny gruntów przeprowadzanej zgodnie z art. 20d ust. 2 usta wy, a także z tytułu zmian geodezyjnych oraz za miany, scalania i wymiany gruntów, c) ujemną różnicę wartości netto pozostałych składników mienia Zasobu powstałą na skutek aktualizacji wyceny przeprowadzonej na podsta wie odrębnych przepisów, d) stratę z gospodarowania mieniem Zasobu, e) umorzone i wygasłe należności przejęte wraz z mieniem Zasobu po zlikwidowanych państwo wych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej.

§8.

1. Fundusz na wspieranie nowych miejsc pra cy dla byłych pracowników państwowych przedsię biorstw gospodarki rolnej i ich rodzin tworzony jest w ciężar kosztów gospodarowania mieniem Zasobu, w wysokości przewidzianej w rocznym planie finanso wym Zasobu.

2. Fundusz, o którym mowa w ust. 1, ulega:

1) zwiększeniu: a) o środki przewidziane w planie finansowym na dany rok, b) o oprocentowanie pożyczek udzielanych ze środ ków funduszu, c) z innych tytułów;

2) zmniejszeniu: a) o środki przekazane Agencji w celu realizacji obowiązku wpłaty na rachunek Funduszu Pracy z tytułu, o którym mowa w art. 20e pkt 2 ustawy, b) o środki przeznaczone na realizację przedsię wzięć Agencji związanych ze wspieraniem no wych miejsc pracy dla byłych pracowników pań stwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej i ich rodzin, c) z innych tytułów.

§9.

1. Agencja realizuje zadania, o których mowa w art. 6 ustawy, ze środków finansowych uzyskanych z gospodarowania mieniem Zasobu, w formie zaku pów, pożyczek, poręczeń lub gwarancji kredytowych oraz bezzwrotnej pomocy finansowej.

2. Finansowanie w formie pożyczek, poręczeń lub gwarancji kredytowych może dotyczyć w szczególno ści przedsięwzięć mających na celu:

1) wspieranie działań związanych z racjonalnym za gospodarowaniem mienia Zasobu;

2) zabezpieczenie i rozwój potencjału genetycznego hodowli roślin i zwierząt prowadzonej przez spółki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy;

3) ochronę obiektów zabytkowych Zasobu oraz stano wiących własność spółek, o których mowa w pkt 2;

4) utrzymanie istniejących oraz utworzenie nowych miejsc pracy w związku z restrukturyzacją pań stwowej gospodarki rolnej;

5) rozwój podmiotów gospodarujących z wykorzysta niem mienia Zasobu.

3. Bezzwrotna pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, może dotyczyć:

1) budowy, rozbudowy, przebudowy, modernizacji i remontu budynków i lokali, obiektów infrastruktu ry technicznej oraz innego majątku, przekazanych na podstawie art. 43 ust. 2, art. 44 i 48 ustawy bez uprzedniego doprowadzenia ich do należytego sta nu technicznego;

2) działań mających na celu udzielanie pomocy byłym pracownikom państwowych przedsiębiorstw go spodarki rolnej i członkom ich rodzin w przezwycię żeniu trudnych sytuacji życiowych;

3) tworzenia warunków do rozwoju polskiej hodowli roślin i zwierząt prowadzonej z wykorzystaniem mienia Zasobu;

4) działalności wydawniczej, prowadzenia badań na ukowych, szkoleń, konferencji, seminariów i konkur sów w zakresie zadań określonych w art. 6 ustawy;

5) wspierania działań mających na celu tworzenie i utrzymanie miejsc pracy w związku z restruktury zacją państwowej gospodarki rolnej.

4. Umowa o udzielenie pożyczki, poręczenia, gwa rancji kredytowej i bezzwrotnej pomocy finansowej określa co najmniej, z uwzględnieniem wymagań okre ślonych w odrębnych przepisach, cel i wysokość oraz warunki, na jakich Agencja udziela wsparcia finansowe go, wraz ze wskazaniem skutków i zabezpieczenia w przypadku niewywiązywania się z warunków umowy.

§10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 sierpnia 2003 r.3) Minister Skarbu Państwa: P. Czyżewski Dziennik Ustaw Nr 139 — 9392 — Poz. 1335 ———————

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze niem Ministra Skarbu Państwa z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 221, poz. 1863), zachowanym w mocy na podstawie art. 8 usta wy z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o gospoda rowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 64).

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2003-08-08
Data wydania: 2003-08-01
Data wejścia w życie: 2003-08-08
Data obowiązywania: 2003-08-08
Data uchylenia: 2004-08-05
Organ wydający: MIN. SKARBU PAŃSTWA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2003 nr 139 poz. 1335