Dz.U. 2003 nr 140 poz. 1348

1348 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SKARBU PA¡STWA1) z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie nadania statutu Agencji Nieruchomości Rolnych Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 19 paź dziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 603, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. Agencji Nieruchomości Rolnych nadaje się sta tut stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło szenia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

§1. Agencja Nieruchomości Rolnych, zwana dalej „Agencją”, działa na podstawie ustawy z dnia 19 paź dziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, zwanej dalej „ustawą”, oraz niniejszego statutu.

§2. Agencja jest państwową osobą prawną, z sie dzibą w mieście stołecznym Warszawie, wykonującą prawo własności oraz inne prawa majątkowe na rzecz Skarbu Państwa w zakresie określonym przepisami prawa.

§3. Organami Agencji są:

1) Prezes Agencji, zwany dalej „Prezesem”;

2) Rada Nadzorcza.

§4. Aparatem wykonawczym Prezesa jest Biuro Prezesa oraz oddziały terenowe Agencji, zwane dalej „oddziałami terenowymi”. Minister Skarbu Państwa: P. Czyżewski ———————————

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej — Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 97, poz. 868).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, Nr 122, poz. 1323 i Nr 154, poz. 1793 i 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676 i Nr 155, poz. 1287 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 64, Nr 49, poz. 408, Nr 64, poz. 592, Nr 80, poz. 721 i Nr 122 poz. 1143. Załącznik do rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 1 sierpnia 2003 r. (poz. 1348) STATUT AGENCJI NIERUCHOMOÂCI ROLNYCH Rozdział 2 Prezes

§5. Prezes kieruje działalnością Agencji, reprezen tuje ją na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za reali zację zadań Agencji.

§6.

1. Prezes kieruje Agencją przy pomocy wicepre zesów, dyrektorów zespołów Biura Prezesa oraz dyrek torów oddziałów terenowych, którzy są wobec niego odpowiedzialni za całość spraw objętych zakresami ich działania.

2. W razie nieobecności Prezesa lub czasowej nie możności wykonywania przez niego obowiązków, dzia łalnością Agencji kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz wskazany przez Prezesa wiceprezes, w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa.

3. Podział zadań między Prezesa, wiceprezesów i dyrektorów zespołów, w tym z tytułu nadzoru nad działalnością podporządkowanych im jednostek orga nizacyjnych, określa Prezes w regulaminie organizacyj nym Biura Prezesa.

4. Prezes może zastrzec rozstrzygnięcie każdej spra wy do swojej wyłącznej decyzji.

§7.

1. Prezes powołuje i odwołuje dyrektorów ze społów w Biurze Prezesa, głównego księgowego Agencji oraz dyrektorów oddziałów terenowych, a na wniosek dyrektorów oddziałów terenowych — ich za stępców i głównych księgowych.

2. Warunki wynagradzania wiceprezesów ustala minister właściwy do spraw Skarbu Państwa w aktach powołania wiceprezesów.

3. Prezes określa warunki pracy i wynagrodzenia osób, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem re gulaminu wynagradzania pracowników Biura Prezesa i oddziałów terenowych, a także zawiera umowy o pra cę oraz wykonuje inne czynności z zakresu prawa pra cy w stosunku do pozostałych pracowników Agencji.

4. Do zawierania umów o pracę oraz dokonywania innych czynności z zakresu prawa pracy Prezes może wyznaczyć pisemnie innych pracowników Agencji. Rozdział 3 Rada Nadzorcza

§8.

1. Rada Nadzorcza, zwana dalej „Radą”, jest or ganem Agencji, do zadań którego należy wykonywanie stałego nadzoru we wszystkich dziedzinach działalno ści Agencji.

2. Do zakresu działania Rady należy w szczególno ści:

1) sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań Agencji określonych w ustawie, w szczególności dotyczą cych przejmowania mienia Skarbu Państwa do Za sobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, zwanego dalej „Zasobem”, oraz gospodarowania mieniem Zasobu w formach określonych ustawą;

2) przedstawianie corocznie ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa oraz ministrowi właści wemu do spraw rozwoju wsi opinii w sprawie pro jektów planów finansowych Agencji i Zasobu, ustalanych na dany rok;

3) kwartalna ocena wyniku finansowego Agencji oraz wyniku finansowego Zasobu;

4) opiniowanie raportów z działalności Agencji;

5) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przepro wadzającego badanie sprawozdania finansowego Agencji i sprawozdania finansowego Zasobu;

6) opiniowanie wniosków Prezesa w sprawie zatwier dzenia rocznego sprawozdania finansowego Agencji i rocznego sprawozdania finansowego z gospodarowania mieniem Zasobu;

7) opiniowanie wniosku Prezesa w sprawie podziału rocznego wyniku finansowego Agencji oraz rocz nego wyniku finansowego Zasobu;

8) opiniowanie na wniosek Prezesa: a) regulaminu organizacyjnego Biura Prezesa, b) regulaminu wynagradzania pracowników Biura Prezesa i oddziałów terenowych, c) regulaminu funduszu nagród;

9) opiniowanie na wniosek Prezesa zamiaru sprzeda ży przez Agencję nieruchomości o powierzchni po wyżej 100 ha;

10) opiniowanie na wniosek Prezesa zamiaru: a) zawiązania spółki przez Agencję, wniesienia do spółki mienia w formie wkładu niepieniężnego oraz nabycia akcji lub udziałów w spółce, b) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiąza nia i likwidacji spółki, c) zmian w składzie władz spółki, w której prawa z akcji i udziałów wykonuje Agencja; 1

1) opiniowanie na wniosek Prezesa zbycia udziałów i akcji spółek, o których mowa w art. 5 ust. 6 usta wy; 1

2) opiniowanie na wniosek Prezesa wystąpień do mi nistra właściwego do spraw Skarbu Państwa w sprawie poręczeń i gwarancji kredytowych, o których mowa w art. 23 ust. 2 ustawy; 1

3) opiniowanie na wniosek Prezesa wystąpień do mi nistra właściwego do spraw Skarbu Państwa w sprawie rozporządzania składnikami majątku własnego Agencji, o których mowa w przepisach o wykonywaniu uprawnień przysługujących Skar bowi Państwa, jeżeli ich wartość przekracza równo wartość w złotych kwoty 50 tys. euro. Dziennik Ustaw Nr 140 — 9480 — Poz. 1348

3. Rada, wykonując czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 10 lit. a i pkt 11, bada zgodność opiniowa nych rozstrzygnięć z przepisami o prywatyzacji, okre ślonymi w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komer cjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844).

4. Rada może żądać od Prezesa informacji i wyja śnień dotyczących działalności Agencji, w tym w szcze gólności informacji o wszelkich istotnych zdarzeniach, mogących mieć wpływ na sytuację finansową i praw ną Agencji.

5. Rada może delegować swego członka do wyko nania oznaczonych czynności mających na celu ustale nie stanu faktycznego, niezbędnego do zajęcia stano wiska w danej sprawie przez Radę.

§9.

1. Rada składa się z przewodniczącego i jede nastu członków. Członkowie Rady wybierają ze swego składu wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.

2. Wiceprzewodniczącego Rady oraz sekretarza Ra dy można odwołać z pełnionej funkcji na posiedzeniu, którego porządek obrad przewiduje taki punkt.

3. Odwołanie z funkcji wiceprzewodniczącego lub sekretarza Rady następuje na ich wniosek lub na wnio sek przewodniczącego Rady i wymaga uchwały Rady powziętej większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej 3/4 członków Rady, w tym przewodniczącego.

§10.

1. Rada podejmuje decyzje lub opinie w for mie uchwał, które wymagają formy pisemnej. Uchwa ły stanowiące zalecenia powinny określać termin ich wykonania.

2. Głosowanie na posiedzeniach Rady odbywa się jawnie. Przewodniczący może zarządzić głosowanie tajne na wniosek zgłoszony przez członka Rady, gdy wniosek taki zostanie przyjęty przez Radę zwykłą więk szością głosów.

3. Rada podejmuje uchwały na posiedzeniach, zwy kłą większością głosów, w obecności co najmniej sied miu członków, z zastrzeżeniem § 9 ust.

3. W razie rów nego podziału głosów rozstrzyga głos przewodniczą cego.

4. Uchwały mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali zaproszeni na posiedzenie. Ra da podejmuje uchwały tylko w sprawach objętych po rządkiem obrad dostarczonym członkom Rady w trybie określonym w § 11 ust.

1. Podjęcie uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad jest możliwe jedynie w przypadku, gdy wyrażą na to zgodę wszyscy człon kowie Rady.

5. Członek Rady ma prawo zgłosić zdanie odrębne do podjętej uchwały.

6. Uchwały wiążą wszystkich członków Rady nieza leżnie od ich obecności na posiedzeniach i zgłoszenia zdania odrębnego. § 1

1.

1. Posiedzenie Rady zwołuje przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezesa albo co najmniej dwóch członków Rady. Zawiadomienia o terminie posiedzenia powinny być wysyłane co naj mniej na siedem dni przed wyznaczoną datą tego po siedzenia. ¸ ącznie z zawiadomieniem powinien być do ręczony porządek obrad i materiały niezbędne do pod jęcia uchwał objętych tym porządkiem.

2. Posiedzeniom Rady przewodniczy przewodni czący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczą cy lub wyznaczony inny członek Rady.

3. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż co dwa miesiące.

4. Prezes lub inne osoby przez niego wskazane uczestniczą w posiedzeniach Rady, zwoływanych na wniosek Prezesa. Prezes, pracownicy Agencji lub inne osoby uczestniczą w posiedzeniach Rady na jej zapro szenie. § 1

2.

1. Z posiedzeń Rady sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący posiedzenia.

2. Projekt protokołu należy udostępnić członkom Rady przed następnym posiedzeniem Rady.

3. W protokole umieszcza się zapis stanowiska za jętego przez Radę w wyniku dyskusji w każdej sprawie objętej porządkiem obrad. Załączniki do protokołu sta nowią podjęte uchwały oraz zgłoszone zdania odrębne i stanowiska członków Rady. § 1

3. Do kompetencji przewodniczącego Rady na leży w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Rady;

2) kierowanie pracami Rady i przewodniczenie jej ob radom;

3) planowanie i organizacja prac Rady;

4) podpisywanie, wspólnie z sekretarzem Rady, pod jętych przez Radę uchwał oraz protokołów z posie dzenia Rady;

5) reprezentowanie Rady wobec organów władzy państwowej, Prezesa, a także innych osób fizycz nych i prawnych;

6) informowanie ministra właściwego do spraw Skar bu Państwa o treści uchwał i opiniach Rady. § 1

4.

1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady, z wyjątkiem przewodniczącego, jest równe przeciętne mu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przed siębiorstw wraz z wypłatami z zysku za ostatni miesiąc minionego kwartału, pomnożonemu przez współczyn nik 1,5.

2. Miesięczne wynagrodzenie przewodniczącego Rady jest równe przeciętnemu miesięcznemu wyna grodzeniu w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłata mi z zysku za ostatni miesiąc minionego kwartału, po mnożonemu przez współczynnik 2,0. Dziennik Ustaw Nr 140 — 9481 — Poz. 1348

3. Członkom Rady przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, bez względu na częstotli wość zwoływanych posiedzeń.

4. Wynagrodzenie nie przysługuje za miesiąc, w którym członek Rady nie uczestniczył bez usprawie dliwienia w żadnym ze zwołanych posiedzeń.

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego następnego mie siąca.

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie obejmuje kosztów podróży i zakwaterowania, których zwrot przysługuje według przepisów w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

7. Osobom spoza składu Rady uczestniczącym w posiedzeniu Rady przysługuje zwrot kosztów podró ży i zakwaterowania oraz diety według przepisów, o których mowa w ust. 6.

8. Koszty działania Rady obciążają Agencję. Rozdział 4 Biuro Prezesa § 1

5.

1. W skład Biura Prezesa wchodzą zespoły i sa modzielne stanowiska pracy. Pracami zespołów kieru ją dyrektorzy i ich zastępcy.

2. Z zastrzeżeniem § 27 ust. 1 i § 28 ust. 1, liczbę ze społów i samodzielnych stanowisk pracy, ich organiza cję wewnętrzną oraz zakresy działania i kompetencji określa regulamin, o którym mowa w § 6 ust. 3.

3. Prezes może powoływać stałe i doraźne zespoły problemowe, składające się z pracowników Agencji, jak również zatrudniać inne osoby w charakterze eks pertów. § 1

6. Do zadań Biura Prezesa należy w szczególno ści:

1) opracowywanie projektów wytycznych i procedur dotyczących: a) przejmowania mienia do Zasobu, b) gospodarowania mieniem Zasobu w formach przewidzianych w ustawie, c) sprawowania nadzoru właścicielskiego nad mie niem Zasobu, d) prowadzenia rachunkowości i sporządzania sprawozdawczości finansowej Agencji i Zasobu, e) dysponowania środkami finansowymi pocho dzącymi z gospodarowania mieniem Zasobu, w tym udzielania pożyczek, poręczeń i gwarancji kredytowych oraz bezzwrotnej pomocy finanso wej, f) umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności Agencji, w tym wynikających z umów zawartych bezpośrednio przez Prezesa lub wice prezesów, g) monitorowania i windykacji należności, h) realizacji programu osadnictwa, i) realizacji zadań określonych odrębnymi przepi sami, w szczególności przepisami o kształtowa niu ustroju rolnego, j) działań na rzecz tworzenia miejsc pracy i aktywi zacji zawodowej byłych pracowników państwo wych przedsiębiorstw gospodarki rolnej i człon ków ich rodzin, a także udzielania im pomocy w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, w szczególności przyznawania stypendiów ich dzieciom, k) obsługi kancelaryjnej i obiegu dokumentacji w Agencji, l) funkcjonowania w Agencji archiwów i składnic akt;

2) przygotowywanie projektu planu finansowego Agencji i planu finansowego Zasobu oraz kontrola ich realizacji;

3) organizowanie i nadzorowanie ewidencji mienia Zasobu;

4) organizowanie oraz zapewnienie funkcjonowania w Agencji systemu informatycznego;

5) opracowywanie analiz, raportów i informacji doty czących działalności Agencji;

6) przygotowywanie projektów pełnomocnictw, o któ rych mowa w rozdziale 7;

7) sprawowanie kontroli wewnętrznej i audytu we wnętrznego w trybie i na zasadach określonych w rozdziale 8;

8) sprawowanie nadzoru nad pracą oddziałów tereno wych;

9) obsługa kancelaryjno-biurowa Rady. Rozdział 5 Oddziały terenowe Agencji § 1

7.

1. W skład struktury organizacyjnej Agencji, z zastrzeżeniem ust. 2, wchodzą:

1) Oddział terenowy z siedzibą w Bydgoszczy, obej mujący swoim zasięgiem terytorialnym wojewódz two kujawsko-pomorskie;

2) Oddział terenowy z siedzibą w Gdańsku, obejmują cy swoim zasięgiem terytorialnym województwo pomorskie;

3) Oddział terenowy z siedzibą w Gorzowie Wielkopol skim, obejmujący swoim zasięgiem terytorialnym województwo lubuskie; Dziennik Ustaw Nr 140 — 9482 — Poz. 1348

4) Oddział terenowy z siedzibą w Lublinie, obejmują cy swoim zasięgiem terytorialnym województwo lubelskie;

5) Oddział terenowy z siedzibą w Olsztynie, obejmują cy swoim zasięgiem terytorialnym województwa: warmińsko-mazurskie i podlaskie;

6) Oddział terenowy z siedzibą w Opolu, obejmujący swoim zasięgiem terytorialnym województwa: opolskie, śląskie i małopolskie;

7) Oddział terenowy z siedzibą w Poznaniu, obejmują cy swoim zasięgiem terytorialnym województwo wielkopolskie;

8) Oddział terenowy z siedzibą w Rzeszowie, obejmu jący swoim zasięgiem terytorialnym wojewódz twa: podkarpackie i świętokrzyskie;

9) Oddział terenowy z siedzibą w Szczecinie, obejmu jący swoim zasięgiem terytorialnym województwo zachodniopomorskie;

10) Oddział terenowy z siedzibą w Warszawie, obejmu jący swoim zasięgiem terytorialnym województwo mazowieckie i łódzkie; 1

1) Oddział terenowy z siedzibą we Wrocławiu, obej mujący swoim zasięgiem terytorialnym wojewódz two dolnośląskie.

2. Oddział terenowy z siedzibą w Warszawie obej muje swoim zasięgiem terytorialnym także nierucho mości Zasobu położone na terenie innych woje wództw, niż wymienione w ust. 1 pkt 10, znajdujące się w posiadaniu spółek, o których mowa w art. 5 ust. 6 ustawy. Do właściwości tego oddziału należą ponadto czynności z zakresu wykonywania praw z akcji i udzia łów w tych spółkach.

3. Wątpliwości co do właściwości rzeczowej lub te rytorialnej oddziału terenowego rozstrzyga Prezes w formie pisemnej.

4. Prezes może tworzyć i znosić filie oddziału tere nowego, na wniosek dyrektora oddziału terenowego. § 1

8.

1. Do zadań oddziałów terenowych, z zastrze żeniem ust. 2 oraz § 17 ust. 2, należy:

1) przejmowanie mienia do Zasobu, na zasadach i w trybie określonych w ustawie;

2) ewidencja mienia Zasobu będącego w zakresie działania oddziału terenowego;

3) gospodarowanie mieniem Zasobu w formach prze widzianych w ustawie;

4) realizacja programu osadnictwa;

5) sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad mie niem Zasobu;

6) sprawowanie nadzoru nad jednostkami gospodar czymi Zasobu;

7) prowadzenie ewidencji księgowej zgodnie z przyję tymi zasadami rachunkowości Agencji;

8) windykacja należności;

9) umarzanie, odraczanie i rozkładanie na raty należ ności Agencji, z zastrzeżeniem § 16 pkt 1 lit. e;

10) wykonywanie czynności w zakresie udzielania po ręczeń i gwarancji kredytowych; 1

1) wykonywanie czynności wynikających z odrębnych przepisów, w szczególności z przepisów o kształto waniu ustroju rolnego; 1

2) działanie na rzecz tworzenia miejsc pracy i aktywi zacji zawodowej byłych pracowników państwo wych przedsiębiorstw gospodarki rolnej i człon ków ich rodzin oraz udzielania im pomocy w prze zwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, w szcze gólności przyznania stypendiów ich dzieciom; 1

3) gromadzenie, przechowywanie i obsługa doku mentacji pozostałej po zlikwidowanych państwo wych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej.

2. Prezes może powierzyć w formie pisemnej pro wadzenie każdej sprawy należącej do zakresu działania danego oddziału terenowego innemu oddziałowi tere nowemu albo Biuru Prezesa. § 1

9.

1. Oddziałami terenowymi kierują dyrektorzy, którzy reprezentują Agencję w zakresie terytorialnej i rzeczowej właściwości oddziałów, stosownie do po stanowień niniejszego statutu i pełnomocnictw udzie lonych przez Prezesa.

2. Dyrektorzy oddziałów terenowych podlegają Prezesowi.

3. Organizację wewnętrzną oddziałów terenowych, z uwzględnieniem zakresu działania komórek organiza cyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy, określa ją regulaminy organizacyjne oddziałów terenowych, ustalane przez dyrektorów tych oddziałów i zatwier dzane przez Prezesa. Rozdział 6 Jednostki gospodarcze Zasobu

§20.

1. Jednostki gospodarcze Zasobu tworzy i znosi dyrektor oddziału terenowego właściwego tery torialnie lub rzeczowo oraz określa ich zadania. Do za dań jednostek gospodarczych Zasobu należy:

1) prowadzenie działalności w zakresie produkcji rol niczej, hodowli roślin i zwierząt, przetwórstwa rol nego i produkcji rybackiej;

2) gospodarowanie mieszkaniami i infrastrukturą mieszkaniową Zasobu;

3) zabezpieczanie i ochrona mienia niezagospodaro wanego;

4) wykonywanie innych czynności określonych przez dyrektora oddziału. Dziennik Ustaw Nr 140 — 9483 — Poz. 1348

2. Warunki wykonywania zadań przez jednostki go spodarcze Zasobu określa się w umowie, o której mo wa w art. 25 ustawy. Rozdział 7 Udzielanie pełnomocnictw § 2

1. Prezes może udzielić dyrektorom oddziałów terenowych pełnomocnictw do dokonywania wszel kich czynności prawnych, z zastrzeżeniem § 22. § 2

2. Szczególne pełnomocnictwo jest wymagane do każdej z następujących czynności prawnych:

1) sprzedaży nieruchomości o powierzchni przekra czającej 50 ha, a także nieruchomości, których war tość, określona zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy, prze kracza równowartość dwóch tysięcy ton żyta, usta loną stosownie do przepisów o podatku rolnym;

2) wydzierżawiania nieruchomości o powierzchni przekraczającej 500 ha;

3) zawiązania spółki lub wniesienia do niej mienia i obejmowania w zamian akcji i udziałów;

4) przekazania praw z akcji i udziałów w spółkach, o których mowa w art. 5 ust. 5 ustawy;

5) przekształcania, likwidacji spółek handlowych, o których mowa w art. 5 ust. 6 ustawy, oraz zbycia posiadanych w nich udziałów lub akcji;

6) zaciągania kredytów długoterminowych oraz udzielania poręczeń i gwarancji kredytowych;

7) umorzenia należności głównej Agencji, przekracza jącej, wraz z należnościami ubocznymi, kwotę 100 000 zł. § 2

3. Prezes może w pełnomocnictwie zawrzeć po stanowienie zezwalające na ustanowienie przez pełno mocnika innych pełnomocników do dokonywania wszystkich lub niektórych czynności prawnych w gra nicach udzielonego mu pełnomocnictwa. § 2

4. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w tej samej formie, jaka jest wymagana do ważności czyn ności prawnej będącej przedmiotem pełnomocnictwa, jednak w każdym przypadku powinno być udzielone na piśmie. § 2

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem do udzielania pełnomocnictw mają zastoso wanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Ko deks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.3)) o przedstawicielstwie. Rozdział 8 Kontrola i audyt wewnętrzny § 2

6. Kontroli wewnętrznej podlegają wszystkie jednostki organizacyjne Agencji, a także inne podmio ty w zakresie ich obowiązków wobec Agencji wynika jących z zawartych z nimi umów. § 2

7.

1. W Biurze Prezesa tworzy się zespół kontro li wewnętrznej.

2. Za zorganizowanie i prawidłowe działanie kon troli wewnętrznej, a także za należyte wykorzystanie wyników kontroli odpowiedzialny jest Prezes.

3. Czynności kontrolne w zakresie swego działania wykonują z urzędu także wiceprezesi, dyrektorzy ze społów w Biurze Prezesa, główny księgowy Agencji oraz dyrektorzy oddziałów terenowych. Inne osoby mogą podejmować czynności kontrolne wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia Prezesa.

4. Tryb wykonywania kontroli wewnętrznej określa regulamin ustalony przez Prezesa. § 2

8.

1. W Biurze Prezesa tworzy się zespół audytu wewnętrznego.

2. Zasady i tryb przeprowadzania audytu we wnętrznego regulują odrębne przepisy. Rozdział 9 Dysponowanie mieniem niezagospodarowanym § 2

9.

1. Mienie wchodzące w skład Zasobu, które nie zostało zagospodarowane w innych formach prze widzianych ustawą, Agencja zabezpiecza w taki spo sób, aby mienie to nie uległo zniszczeniu, uszkodzeniu lub kradzieży.

2. Niezagospodarowane obiekty budowlane mogą być również przeznaczone przez Agencję na inne po trzeby niż wynikające z ich przeznaczenia, a w szczegól nych przypadkach, wynikających przede wszystkim z przewidywanych kosztów zabezpieczenia tych obiek tów, przekraczających ich wartość — mogą być roze brane albo zlikwidowane w inny sposób.

3. Niezagospodarowane mienie ruchome może być nieodpłatnie przekazane na własność muzeum, a także innym jednostkom organizacyjnym na cele działalno ści dydaktycznej, oświatowo-wychowawczej, opiekuń czej, charytatywnej albo — jeżeli nie przedstawia war tości użytkowej — zlikwidowane.

4. Postanowienia ust. 1—3 nie naruszają, przewi dzianego w odrębnych przepisach, obowiązku uzyska nia zezwoleń właściwych organów na dokonanie roz biórki lub na fizyczną likwidację w inny sposób po szczególnych składników mienia Zasobu. Dziennik Ustaw Nr 140 — 9484 — Poz. 1348 ———————

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176 oraz z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151).

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2003-08-11
Data wydania: 2003-08-01
Data wejścia w życie: 2003-08-11
Data obowiązywania: 2003-08-11
Data uchylenia: 2011-12-03
Organ wydający: MIN. SKARBU PAŃSTWA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2003 nr 140 poz. 1348