Dz.U. 2003 nr 140 poz. 1349

Na podstawie art. 23a ust. 2 ustawy z dnia 19 paź dziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 603, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) należności — należy przez to rozumieć należność Agencji Nieruchomości Rolnych;

2) Agencji — należy przez to rozumieć Agencję Nieru chomości Rolnych.

§2.

1. Agencja może odroczyć termin zapłaty należ ności lub rozłożyć ją na raty w przypadku gwałtowne go załamania się rynku zbytu lub gwałtownego spad ku cen produktów wytwarzanych w gospodarstwie lub przedsiębiorstwie dłużnika albo w przypadku wystą pienia innych nadzwyczajnych zjawisk gospodarczych lub wystąpienia zdarzeń losowych, jeżeli ich skutkiem jest pogorszenie się sytuacji płatniczej w stopniu unie możliwiającym terminową zapłatę należności Agencji, a których dłużnik nie mógł przewidzieć w ramach racjo nalnie prowadzonej działalności gospodarczej.

2. Agencja może odroczyć termin zapłaty lub rozło żyć na raty należności z tytułu czynszu za najem miesz kania albo należności za użytkowanie lokalu wykorzy stywanego na cele mieszkaniowe w przypadku pozo stawania dłużnika oraz osób będących z nim we wspól nym gospodarstwie bez pracy oraz innych stałych przychodów lub w szczególnie trudnej sytuacji mate rialnej.

§3. Odroczenie terminu zapłaty należności lub roz łożenie jej na raty jest dokonywane na podstawie umo wy zawartej, w formie pisemnej, na uzasadniony i udo kumentowany wniosek dłużnika.

§4.

1. Należności mogą być umorzone w części lub całości, z powodu ich nieściągalności, jeżeli:

1) dłużnik zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości, niepodlegające egze kucji na podstawie odrębnych przepisów, albo po zostawił przedmioty codziennego użytku domowe go, których łączna wartość nie przekracza kwoty stanowiącej trzykrotność przeciętnego miesięczne go wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprze dzającym umorzenie, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” do celów naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

2) dłużnik został wykreślony z właściwego rejestru, przy jednoczesnym braku majątku, podlegającego egzekucji;

3) sąd oddalił wniosek o upadłość lub umorzył postę powanie ze względu na brak majątku wystarczają cego na zaspokojenie kosztów postępowania upa dłościowego;

4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postę powaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyż szej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należ ności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

5) zastosowane zostały umorzenia w ramach zawarte go postępowania układowego lub naprawczego z wierzycielami dłużnika.

2. Nie mogą być umorzone należności, jeżeli odpo wiedzialność za zobowiązania dłużnika przeszła na osoby trzecie.

3. Należność może być umorzona w całości lub czę ści także gdy prowadzone przez Agencję postępowanie wyjaśniające wykaże, że:

1) w wyniku zapłaty należnego czynszu z tytułu dzier żawy dłużnik nie będzie dysponował środkami wy starczającymi do prowadzenia produkcji rolnej lub będzie dysponował środkami wystarczającymi do prowadzenia tej produkcji w zakresie znacznie ograniczonym, skutkującym rozwiązaniem z pra cownikami stosunku pracy w trybie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracow nikami stosunków pracy;

2) na skutek okoliczności, za które dzierżawca odpo wiedzialności nie ponosi i które nie dotyczą jego osoby, zwykły przychód z przedmiotu dzierżawy uległ znacznemu zmniejszeniu w stopniu znacznie przewyższającym obniżenie wysokości czynszu do konane na podstawie art. 700 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.— Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, Dziennik Ustaw Nr 140 — 9485 — Poz. 1349 1349 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SKARBU PA¡STWA1) z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych przesłanek odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia należności Agencji Nieruchomości Rolnych oraz trybu postępowania w tych sprawach ———————

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rzą dowej — Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzą dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w spra wie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Pań stwa (Dz. U. Nr 97, poz. 868).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, Nr 122, poz. 1323 i Nr 154, poz.1793 i 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676 i Nr 155, poz. 1287 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 64, Nr 49, poz. 408, Nr 64, poz. 592, Nr 80, poz. 721 i Nr 122, poz. 1143). poz. 93, z późn. zm.3)), a zapłata należności związa na byłaby z nadmiernymi trudnościami w odtwo rzeniu produkcji rolnej;

3) wystąpiły okoliczności, o których mowa w art. 3571 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywil ny.

4. Agencja może, po przeprowadzeniu postępowa nia wyjaśniającego, umorzyć w całości lub w części na leżności z tytułu czynszu za najem mieszkania albo na leżności za użytkowanie lokalu wykorzystywanego na cele mieszkaniowe w przypadku pozostawania dłużni ka oraz osób będących z nim we wspólnym gospodar stwie domowym:

1) bez pracy lub innych stałych przychodów;

2) w szczególnie trudnej sytuacji materialnej oraz

3) bez środków na zapłatę tych należności.

§5.

1. Umorzenie części lub całości należności mo że nastąpić przez zawarcie umowy w formie pisemnej na uzasadniony i udokumentowany wniosek dłużnika.

2. Umorzenie należności, gdy oprócz dłużnika głównego zobowiązane są inne osoby, może nastąpić tylko wtedy, gdy warunki umorzenia zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.

3. Umorzenie należności, za którą dłużnicy odpo wiedzialni są solidarnie, może nastąpić, jeżeli okolicz ności uzasadniające umorzenie zachodzą co do wszyst kich dłużników.

§6.

1. W przypadku należności, w stosunku do któ rej nie można ustalić istnienia dłużnika oraz gdy dłuż nik został wykreślony z właściwego rejestru, Agencja może odpisać należność w księgach rachunkowych.

2. W przypadku zbycia wierzytelności przez Agen cję odpisaniu podlega różnica pomiędzy wartością no minalną a uzyskaną ceną.

§7.

1. Wniosek o odroczenie, rozłożenie na raty lub umorzenie należności składa się do właściwego teryto rialnie lub rzeczowo oddziału terenowego Agencji, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, dotyczący na leżności wynikających z umów zawartych bezpośred nio przez Prezesa lub wiceprezesów, składa się w Biu rze Prezesa Agencji.

3. Wniosek powinien zawierać szczegółowe infor macje, dotyczące przesłanek umorzenia, odroczenia bądź rozłożenia na raty całości lub części należności, opis aktualnej sytuacji finansowej i materialnej dłużni ka oraz dokumenty uzasadniające treść wniosku.

4. Wniosek jest rozpatrywany w terminie 30 dni od dnia złożenia wraz z dokumentami uzasadniającymi je go treść.

5. W przypadku wniosku niekompletnego, wnio skodawca może zostać zobowiązany przez Agencję do jego uzupełnienia w terminie 10 dni.

§8. Przepis § 4 ust. 1 pkt 5 w zakresie umorzeń wy nikających z postępowania naprawczego stosuje się od dnia 1 października 2003 r.

§9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło szenia. Minister Skarbu Państwa: P. Czyżewski Dziennik Ustaw Nr 140 — 9486 — Poz. 1349 ———————

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176 oraz z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151).

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2003-08-11
Data wydania: 2003-08-01
Data wejścia w życie: 2003-08-11
Data obowiązywania: 2003-08-11
Data uchylenia: 2009-12-26
Uwagi: Przepis par. 4 ust. 1 pkt 5 w zakresie umorzeń wynikających z postępowania naprawczego stosuje się od dnia 1 października 2003 r.
Organ wydający: MIN. SKARBU PAŃSTWA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2003 nr 140 poz. 1349