Dz.U. 2003 nr 140 poz. 1350

1350 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SKARBU PA¡STWA1) z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 603, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: ———————

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej — Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 97, poz. 868).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, Nr 122, poz. 1323 i Nr 154, poz. 1793 i 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676 i Nr 155, poz. 1287 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 64, Nr 49, poz. 408, Nr 64, poz. 592, Nr 80, poz. 721 i Nr 122, poz. 1143.

§1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie — należy przez to rozumieć ustawę z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieru chomościami rolnymi Skarbu Państwa;

2) Agencji — należy przez to rozumieć Agencję Nieru chomości Rolnych;

3) Zasobie — należy przez to rozumieć Zasób Własno ści Rolnej Skarbu Państwa;

4) nieruchomości — należy przez to rozumieć nieru chomości Zasobu przeznaczone do sprzedaży, z wyłączeniem nieruchomości sprzedawanych w trybie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy;

5) nieruchomości zabytkowej — należy przez to rozu mieć nieruchomość zabytkową w rozumieniu prze pisów o ochronie dóbr kultury, wpisaną do rejestru zabytków;

6) organizatorze przetargu — należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną Agencji lub upoważniony przez nią w drodze zlecenia inny podmiot, w tym gminę;

7) pierwszym przetargu — należy przez to rozumieć przetarg, który został ogłoszony bezpośrednio po ogłoszeniu wykazu, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy;

8) przetargu ofert — należy przez to rozumieć przetarg ofert pisemnych;

9) przetargu ograniczonym — należy przez to rozu mieć przetarg, w którym mogą uczestniczyć osoby, o których mowa w art. 29 ust. 3b ustawy;

10) uczestniku przetargu — należy przez to rozumieć osobę, która w wyznaczonym terminie, miejscu i formie wpłaciła wadium, albo osobę zwolnioną z obowiązku wpłacenia wadium oraz stawiła się na przetarg ustny albo w wyznaczonym terminie i miejscu złożyła ofertę w przetargu ofert, a w przy padku przetargu ograniczonego, po zakwalifikowa niu jej do uczestnictwa w nim — stawiła się na przetarg ustny albo w wyznaczonym terminie i miejscu złożyła ofertę w przetargu ofert.

§2.

1. W przypadku przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy, przed upływem roku od dnia jej przejęcia do Zasobu, Agencja składa na piśmie ofertę sprzedaży osobie wła dającej tą nieruchomością, określając cenę, warunki jej zapłaty i termin obowiązywania oferty, nie krótszy niż 21 dni od dnia jej doręczenia. W przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej Agencja zamieszcza informację o konieczności złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 28a ust. 3 ustawy.

2. W przypadku przyjęcia oferty Agencja wyznacza miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży.

§3.

1. Na wniosek użytkownika wieczystego nieru chomości Agencja może sprzedać mu tę nierucho mość.

2. Wniosek powinien zawierać:

1) oznaczenie i powierzchnię nieruchomości oraz ro dzaj użytków i ich klasy według danych z ewidencji gruntów i budynków (kataster nieruchomości);

2) oznaczenie księgi wieczystej prowadzonej dla nie ruchomości;

3) zaświadczenie właściwego organu gminy o prze znaczeniu nieruchomości w miejscowym planie za gospodarowania przestrzennego;

4) w przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej — oświadczenie nabywcy o powierzchni użytków rol nych będących jego własnością.

3. W razie uwzględnienia wniosku, Agencja zawia damia na piśmie użytkownika wieczystego o cenie nie ruchomości, określonej zgodnie z art. 30 ustawy, i in nych warunkach nabycia tej nieruchomości, wyznacza jąc termin złożenia na piśmie oświadczenia o przyjęciu tych warunków, nie krótszy niż 21 dni od dnia otrzyma nia zawiadomienia.

4. Po złożeniu przez użytkownika wieczystego oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, Agencja zawia damia go o miejscu i terminie zawarcia umowy.

5. Jeżeli użytkownik wieczysty bez uzasadnionej przyczyny nie stawi się w wyznaczonym terminie i miejscu zawarcia umowy lub nie spełni warunków na bycia, określonych w zawiadomieniu, Agencja może odstąpić od zawarcia umowy.

§4.

1. O przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomo ści przejętej na rzecz Skarbu Państwa przed dniem 1 stycznia 1992 r. Agencja zawiadamia na piśmie, sto sownie do art. 29 ust. 1c ustawy, byłego właściciela tej nieruchomości, jeżeli jego adres jest znany Agencji. W zawiadomieniu podaje się dane, wymienione w art. 28 ust. 2 ustawy, oraz cenę i inne warunki naby cia nieruchomości. W przypadku sprzedaży nierucho mości rolnej zamieszcza się dodatkowo informację o konieczności spełnienia przez nabywcę wymogu określonego w art. 28a ust.1 ustawy.

2. W przypadku gdy Agencji nie jest znany adres byłego właściciela, zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, stanowi wykaz nieruchomości sporządzony i ogłoszony stosownie do art. 28 ustawy, zawierający dodatkowo cenę i inne warunki nabycia tej nierucho mości oraz termin złożenia przez byłego właściciela oświadczenia o przyjęciu tych warunków, nie krótszy niż 35 dni od dnia ogłoszenia wykazu. W przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej Agencja zamieszcza w wykazie informację o konieczności spełnienia przez nabywcę wymogu określonego w art. 28a ust. 1 usta wy.

3. Po otrzymaniu od byłego właściciela nierucho mości w wyznaczonym terminie oświadczenia, o któ rym mowa w art. 29 ust. 1d ustawy, Agencja zawiada mia go o terminie i miejscu zawarcia umowy sprze daży. Dziennik Ustaw Nr 140 — 9487 — Poz. 1350

4. W przypadku gdy były właściciel:

1) złoży oświadczenie o odmowie skorzystania z pierwszeństwa,

2) nie złoży w wyznaczonym terminie żadnego oświadczenia,

3) złoży w wyznaczonym terminie oświadczenie o sko rzystaniu z pierwszeństwa na warunkach innych niż określone w zawiadomieniu,

4) bez uzasadnionej przyczyny nie stawi się w wyzna czonym terminie i miejscu w celu zawarcia umowy lub nie spełni warunków określonych w zawiado mieniu — Agencja może przeznaczyć nieruchomość do sprzedaży kolejnej osobie mającej pierwszeństwo w nabyciu tej nieruchomości, a w razie braku takiej osoby — sprzedać ją w przetargu.

5. Do sprzedaży nieruchomości kolejnym osobom mającym pierwszeństwo w jej nabyciu stosuje się od powiednio ust. 1, 3 i 4.

§5.

1. Jeżeli kolejny przetarg nieograniczony, o któ rym mowa w § 16, 18—22, nie doprowadził do wyło nienia nabywcy, Agencja może sprzedać nierucho mość bez przetargu za cenę nie niższą niż cena wywo ławcza ostatniego przetargu.

2. Zawarcie umowy sprzedaży bez przetargu nie jest dopuszczalne po upływie 3 miesięcy od dnia zam knięcia ostatniego przetargu.

§6.

1. Przetarg ogłasza i przeprowadza organizator przetargu, stosując jedną z form, o których mowa w art. 29 ust. 2, 3 i 3b ustawy.

2. Jeżeli pierwszy przetarg nie został rozstrzygnię ty, kolejne przetargi na daną nieruchomość przeprowa dza się w terminie do 6 miesięcy od dnia zamknięcia pierwszego przetargu.

3. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, przeprowadza się ponownie pierwszy przetarg.

4. Przetarg ograniczony do tej samej kategorii uczestników może być przeprowadzony tylko jeden raz.

5. W kolejnym przetargu, ogłoszonym na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy, cena wywoławcza nie może być jednorazowo obniżona więcej niż o 20 % ceny wywo ławczej pierwszego przetargu, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Cena wywoławcza w przetargu nieograniczo nym, ogłoszonym bezpośrednio po przetargu ograni czonym, albo w kolejnym przetargu ograniczonym do innej kategorii uczestników nie może być niższa niż ce na wywoławcza pierwszego przetargu.

7. Przed rozpoczęciem przetargu organizator prze targu może odstąpić od jego przeprowadzenia bez po dania przyczyn.

§7.

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizycz ne i osoby prawne, jeżeli, z zastrzeżeniem § 8, wpłacą organizatorowi przetargu wadium w terminie, miejscu i w formie wyznaczonych w ogłoszeniu przetargu oraz spełnią inne warunki podane w ogłoszeniu.

2. Organizator przetargu ustala wysokość wadium, które w przetargu na sprzedaż nie może być niższe niż 5% ceny wywoławczej i wyższe niż 20% tej ceny.

3. Wadium może być wniesione w gotówce lub cze kach potwierdzonych przez bank.

4. Wadium zwracane jest niezwłocznie po odwoła niu lub zamknięciu przetargu, w tym także przetargu, który nie został rozstrzygnięty, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.

5. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny naby cia.

6. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:

1) żaden z uczestników przetargu ustnego nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą albo żaden z uczestników przetargu ofert nie zaoferuje co naj mniej ceny wywoławczej;

2) uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy;

3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn le żących po stronie oferenta, w szczególności nie spełnienia wymogu określonego w art. 28a ust. 1 ustawy.

§8.

1. Osoby fizyczne, którym na mocy odrębnych przepisów przysługuje prawo do zaliczenia na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczy stego nieruchomości Skarbu Państwa wartości nieru chomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wpłacenia wadium, jeżeli złożą pisemne oświadczenie wpłacenia kwoty równej wysokości wadium, ustalonego dla uczestni ków przetargu, w razie uchylenia się od zawarcia umo wy sprzedaży.

2. Osoby wymienione w ust. 1 zamiast dowodu wpłaty wadium przedstawią komisji przetargowej ory ginał zaświadczenia lub decyzję, stwierdzające upraw nienie do zaliczenia wartości pozostawionych nieru chomości na poczet ceny sprzedaży.

3. W przetargach, o których mowa w § 6, określając warunki zbycia nieruchomości, w odniesieniu do któ rych przysługuje prawo do zaliczenia, o którym mowa w ust. 1, nie można wyłączyć zapłaty ceny nieruchomo ści z uwzględnieniem tego zaliczenia.

§9.

1. Przetarg ogłasza organizator przetargu w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości, w któ rej położona jest nieruchomość, co najmniej na 14 dni Dziennik Ustaw Nr 140 — 9488 — Poz. 1350 przed dniem rozpoczęcia przetargu nieograniczonego i co najmniej na 21 dni przed dniem rozpoczęcia prze targu ograniczonego.

2. W jednym ogłoszeniu można zamieścić informa cje o przetargach na jedną lub więcej nieruchomości.

§10. W ogłoszeniu przetargu podaje się w szcze gólności:

1) oznaczenie i powierzchnię nieruchomości oraz ro dzaj użytków i ich klasy według danych z ewidencji gruntów i budynków (kataster nieruchomości);

2) oznaczenie księgi wieczystej prowadzonej dla nie ruchomości;

3) opis nieruchomości i jej części składowych, w tym przeznaczenie określone w planie zagospodarowa nia przestrzennego, z podaniem obciążeń, ograni czeń lub obowiązków wynikających z przepisów szczególnych, w tym w zakresie ochrony dóbr kul tury, oraz termin, w jakim można dokonać jej oglę dzin;

4) datę i numer decyzji o wpisie do rejestru zabytków, jeżeli przedmiotem przetargu albo jego częścią składową jest nieruchomość zabytkowa, oraz in formację o obowiązku uzyskania przez uczestnika przetargu akceptacji programu użytkowego nieru chomości zabytkowej przez właściwego konserwa tora zabytków i skutkach braku tej akceptacji, okre ślonych w § 7 ust. 6 pkt 3;

5) w przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej — in formację o konieczności spełnienia przez nabywcę wymogu określonego w art. 28a ust. 1 ustawy;

6) termin i miejsce przetargu;

7) w przypadku publicznego przetargu ustnego — wy woławczą cenę sprzedaży oraz minimalną wyso kość postąpienia;

8) w przypadku przetargu ofert: a) cenę wywoławczą, b) wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta, c) termin i miejsce złożenia oferty, d) zastrzeżenie, że organizatorowi przetargu przy sługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybra nia którejkolwiek z ofert;

9) wysokość wadium oraz formę, termin i miejsce je go wniesienia;

10) informację o możliwości lub braku możliwości roz łożenia ceny sprzedaży na raty, a w przypadku ta kiej możliwości — informację o zasadach i warun kach rozłożenia ceny sprzedaży na raty; 1

1) szacunkową wartość przynależności w postaci ma jątku obrotowego i ruchomych środków trwałych, jeżeli warunkiem sprzedaży nieruchomości jest sprzedaż tych przynależności; 1

2) informację, że organizator przetargu bez podania przyczyn może: a) do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od je go przeprowadzenia, b) nie zatwierdzić wniosku komisji przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia przetargu ofert; 1

3) pouczenie o przypadkach, w których wadium nie podlega zwrotowi; 1

4) informację o konieczności uzyskania przez organi zatora przetargu pełnomocnictwa Prezesa Agencji do zawarcia umowy, jeżeli takie pełnomocnictwo jest wymagane; 1

5) informację o miejscu i czasie, w jakim można zapo znać się przed przetargiem z postanowieniami pro jektu umowy sprzedaży, które nie podlegają ustale niu w trybie przetargu. § 1

1.

1. Oferta pisemna powinna zawierać:

1) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;

2) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;

3) w przypadku nieruchomości rolnej — oświadczenie oferenta o powierzchni użytków rolnych będących jego własnością;

4) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmio tem przetargu;

5) wniosek o rozłożenie ceny sprzedaży na raty wraz z uzasadnieniem oraz sposób zabezpieczenia za płaty, jeżeli ogłoszenie dopuszcza taką możliwość;

6) warunki wykupu przynależności;

7) inne dane wymagane przez organizatora przetargu, określone w ogłoszeniu przetargu.

2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określo nym w ogłoszeniu przetargu. § 1

2.

1. Przetarg przeprowadza powołana przez or ganizatora przetargu komisja.

2. W razie konieczności uzupełnienia składu komi sji przewodniczący zawiesza przetarg i informuje uczestników przetargu o terminie i miejscu wznowie nia przetargu. § 1

3.

1. Z przetargu komisja sporządza protokół nie zwłocznie po zakończeniu czynności przetargowych.

2. Protokół powinien zawierać następujące infor macje:

1) termin, miejsce i rodzaj przetargu oraz datę sporzą dzenia protokołu;

2) oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, według ewidencji gruntów i księgi wie czystej; Dziennik Ustaw Nr 140 — 9489 — Poz. 1350

3) obciążenia nieruchomości;

4) wykaz osób dopuszczonych oraz osób niedopusz czonych do uczestniczenia w przetargu;

5) przebieg licytacji i najwyższą cenę osiągniętą w przetargu ustnym, a w przetargu ofert informa cję o złożonych ofertach, wniosek wraz z uzasad nieniem w sprawie wyboru najkorzystniejszej z nich albo informację o niewybraniu ż adnej z ofert;

6) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę osoby wskazanej przez komisję na nabywcę nieru chomości;

7) imiona, nazwiska i podpisy przewodniczącego oraz pozostałych członków komisji.

3. Datę sporządzenia protokołu uważa się za dzień zamknięcia przetargu. § 1

4. Przetarg uważa się za nierozstrzygnięty, jeżeli:

1) nikt nie stawił się na przetarg ustny, nikt nie został zakwalifikowany do uczestnictwa w przetargu ograniczonym albo nie wpłynęła żadna oferta na przetarg pisemny;

2) ż aden z uczestników przetargu ustnego nie zaofero wał postąpienia ponad cenę wywoławczą;

3) żaden z uczestników przetargu ofert nie zaoferował co najmniej ceny wywoławczej;

4) komisja odrzuciła wszystkie oferty lub nie wybrała żadnej oferty. § 1

5. W razie stwierdzenia, że czynności związane z przeprowadzeniem przetargu zostały dokonane w sposób sprzeczny z ustawą lub innymi przepisami, których naruszenie miało wpływ na wynik przetargu, Prezes Agencji zarządza powtórzenie czynności prze targowych albo unieważnia przetarg. § 1

6.

1. Przetarg przeprowadza się, jeżeli stawił się chociażby jeden uczestnik przetargu. Przewodniczący komisji rozpoczyna przetarg od stwierdzenia prawidło wości ogłoszenia przetargu, a następnie przekazuje uczestnikom przetargu informacje, o których mowa w § 10 pkt 1—5, 7 i 9—14, oraz sprawdza, czy wadia zo stały wniesione we właściwym terminie, miejscu i for mie.

2. Przewodniczący komisji wywołuje licytację, ogłaszając cenę wywoławczą, a następnie wzywa uczestników przetargu do zgłaszania postąpień. Jeżeli mimo trzykrotnego ogłoszenia ceny wywoławczej ża den z uczestników przetargu nie zgłosił postąpienia, przewodniczący zamyka przetarg.

3. Przewodniczący komisji ogłasza kolejne postą pienia zgłaszane ustnie przez uczestników przetargu z chwilą, w której mimo trzykrotnego ogłoszenia tej sa mej ceny nie ma dalszego postąpienia.

4. Po ustaniu postąpień przewodniczący komisji in formuje uczestników przetargu, że po trzecim wywoła niu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte, po czym wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę i zamyka licytację. Licytację wygrywa uczestnik przetargu, który zgłosił najwyższą cenę. Przewodniczący komisji ogłasza imię i nazwisko albo nazwę (firmę) uczestnika przetargu, który wygrał licytację. § 1

7.

1. Przetarg ustny ograniczony przeprowadza się, jeżeli w ogłoszeniu przetargu zostanie zastrzeżone, że mogą w nim uczestniczyć wszystkie albo niektóre kategorie osób, o których mowa w art. 29 ust. 3b usta wy.

2. Do przetargu ustnego ograniczonego stosuje się odpowiednio przepisy § 6—16, z tym że:

1) w ogłoszeniu przetargu podaje się warunki zakwa lifikowania do uczestnictwa w przetargu;

2) osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu po winny złożyć w miejscu wskazanym przez organi zatora przetargu dokumenty potwierdzające speł nienie warunków podanych w ogłoszeniu przetar gu, nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym ter minem przetargu;

3) komisja sprawdza dokumenty, o których mowa w pkt 2, kwalifikuje do uczestnictwa w przetargu, wywieszając w miejscu podanym w ogłoszeniu przetargu — nie później niż na 2 dni przed wyzna czonym terminem przetargu — listę osób zakwali fikowanych;

4) przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowa no do przetargu tylko jednego oferenta spełniają cego warunki przetargu. § 1

8. Przetarg ofert przeprowadza się także w przy padku, gdy wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca wa runki określone w ogłoszeniu przetargu. Komisja mo że dopuścić jawność wykonywania czynności, z wyjąt kiem czynności, o których mowa w § 21 ust. 1. § 1

9. Rozpoczynając przetarg, komisja:

1) stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu;

2) ustala liczbę złożonych ofert oraz sprawdza, czy wa dia zostały wniesione we wskazanym terminie, miejscu i formie;

3) otwiera koperty z ofertami złożone w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu przetargu.

§20.

1. Komisja odrzuca ofertę, jeżeli:

1) została złożona po wyznaczonym terminie, w nie właściwym miejscu lub przez osobę, która nie wniosła wadium, z zastrzeżeniem § 8;

2) nie zawiera danych, o których mowa w § 11 ust. 1, lub dane te są niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę;

3) uczestnik przetargu nie zaoferował co najmniej ce ny wywoławczej. Dziennik Ustaw Nr 140 — 9490 — Poz. 1350

2. O odrzuceniu oferty organizator przetargu zawia damia niezwłocznie oferenta. § 2

1.

1. Oferty, które nie zostały odrzucone, komisja ocenia, biorąc pod uwagę zaoferowaną cenę oraz inne kryteria wpływające na wybór najkorzystniejszej ofer ty, ustalone w warunkach przetargu.

2. Komisja może wezwać uczestnika przetargu do złożenia dodatkowych wyjaśnień. Komisja może uwzględnić te wyjaśnienia, jeżeli nie prowadzą one do zmiany oferowanej ceny i warunków jej zapłaty, wa runków wykupu przynależności oraz deklarowanego poziomu zatrudnienia pracowników.

3. Po dokonaniu oceny komisja zamieszcza w pro tokole przetargu wniosek w sprawie wyboru najko rzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem lub stwier dza, że nie wybrano żadnej z ofert.

4. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w drodze głosowania. W przypadku równej liczby głosów decy duje głos przewodniczącego komisji.

5. Jeżeli ze względu na równorzędność ofert wybór jest utrudniony, komisja przeprowadza dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złoży li te oferty. Przepisy § 16 stosuje się odpowiednio.

6. W przypadku dodatkowego przetargu, o którym mowa w ust. 5, komisja zawiadamia oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty, o terminie i miejscu tego przetargu. § 2

2.

1. Wniosek komisji w sprawie wyboru najko rzystniejszej oferty podlega zatwierdzeniu przez orga nizatora przetargu. W razie niezatwierdzenia wniosku organizator przetargu niezwłocznie zwraca wadium.

2. O wyniku przetargu jego organizator niezwłocz nie zawiadamia na piśmie uczestników przetargu. § 2

3.

1. Przetarg ofert ograniczony przeprowadza się, jeżeli w ogłoszeniu przetargu zostanie zastrzeżone, że mogą w nim uczestniczyć wszystkie albo niektóre kategorie osób, o których mowa w art. 29 ust. 3b usta wy.

2. Do przetargu ofert ograniczonego stosuje się od powiednio przepisy § 17—22. § 2

4.

1. Jeżeli nabywca przed zawarciem umowy sprzedaży wpłaci co najmniej 20 % ceny, Agencja mo że rozłożyć spłatę pozostałej części ceny na roczne lub półroczne raty, na okres nie dłuższy niż 15 lat, gdy sprzedaż następuje bez przetargu, a także w przypad kach uzasadnionych względami społeczno-gospodar czymi, w szczególności w razie nabywania nierucho mości w celu utworzenia albo powiększenia gospodar stwa rolnego lub tworzenia miejsc pracy, z zastrzeże niem ust. 2.

2. Pozytywne rozpatrzenie wniosku oferenta o roz łożenie ceny sprzedaży na raty uzależnione jest w szczególności od spełnienia przez niego łącznie na stępujących warunków:

1) w odniesieniu do nieruchomości rolnej — zobowią zania się do użytkowania nabywanej nieruchomo ści zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki w celu wykonywania na niej działalności gospo darczej w rolnictwie;

2) nieposiadania wymagalnych lub prolongowanych zobowiązań finansowych wobec Agencji;

3) przedłożenia odpowiedniego zabezpieczenia zapła ty ceny sprzedaży.

3. Warunek tworzenia miejsc pracy, o którym mo wa w ust. 1, uważa się za spełniony, jeżeli nabywca w umowie sprzedaży zobowiąże się do przejęcia pra cowników w trybie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.3)) lub zatrudni pracowników na podstawie umów o pracę oraz utrzyma poziom tego zatrudnienia przez okres rozłożenia ceny sprzedaży na raty. § 2

5.

1. Stawkę szacunkową użytku rolnego, z za strzeżeniem ust. 2—4, ustala się, uwzględniając rodzaj i klasę gruntu, określone w ewidencji gruntów, oraz okręg podatkowy według przepisów o podatku rolnym w następujący sposób:

1) dla gruntu ornego: Dziennik Ustaw Nr 140 — 9491 — Poz. 1350 Okręg podatkowy Wyrażone w dt żyta stawki szacunkowe dla 1 ha gruntu ornego klasy: I II IIIa IIIb IVa IVb V VI VIz I 145 132 118 100 80 60 35 15 8 II 126 115 103 86 70 52 30 12 5 III 110 100 90 75 60 45 25 10 1 IV 94 85 76 64 50 38 20 6 1 ———————————

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679. Dziennik Ustaw Nr 140 — 9492 — Poz. 1350

2) dla łąk trwałych i pastwisk trwałych: Okręg podatkowy Wyrażone w dt żyta stawki szacunkowe dla 1 ha łąk trwałych i pastwisk trwałych klasy: I II III IV V VI VIz I 145 118 93 67 35 13 5 II 126 103 80 58 30 10 3 III 110 90 70 50 25 8 1 IV 94 76 60 43 20 5 1

2. Stawkę szacunkową gruntu pod stawami ustala się według stawki gruntu ornego albo łąk trwałych i pa stwisk trwałych pod tymi stawami. W razie braku kla syfikacji, stawkę szacunkową gruntu pod stawami ustala się według stawki łąk trwałych i pastwisk trwa łych klasy I.

3. Stawkę szacunkową gruntu pod rowami ustala się, przyjmując 50% stawki łąk trwałych i pastwisk trwałych klasy VI.

4. Stawkę szacunkową pozostałych użytków rol nych nieokreślonych w ust. 1—3 ustala się, przyjmując odpowiednio stawki gruntu ornego w klasie przyjętej dla tych gruntów, z tym że dla klasy III i klasy IV stosu je się odpowiednio stawki gruntu ornego dla klas IIIa i IVa. W razie braku klasyfikacji, stawkę szacunkową ustala się w wysokości stawki gruntu ornego klasy VI.

5. Szacunkową stawkę gruntu określonego w ewi dencji gruntów jako:

1) grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione — ustala się, przyjmując 50% stawki gruntu ornego w klasie przyjętej dla tych gruntów, z tym ż e dla kla sy III i klasy IV stosuje się odpowiednio stawki gruntu ornego dla klas IIIb i IVb; w razie braku kla syfikacji — ustala się w wysokości stawki gruntu ornego klasy VI;

2) drogi — ustala się według stawki gruntu ornego al bo łąk trwałych i pastwisk trwałych pod tymi dro gami; w razie braku klasyfikacji, dla dróg stanowią cych drogi dojazdowe do gruntów rolnych i le śnych — ustala się według stawki łąk trwałych i pa stwisk trwałych klasy VI;

3) użytki ekologiczne — ustala się według stawki od powiedniego użytku gruntowego;

4) nieużytki, grunty pod wodami powierzchniowymi lub tereny różne — ustala się, przyjmując 50% stawki łąk trwałych i pastwisk trwałych klasy VI. § 2

6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia4). Minister Skarbu Państwa: P. Czyżewski ———————

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze niem Ministra Skarbu Państwa z dnia 14 października 1999 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzeda ży nieruchomości i ich części składowych, warunków roz kładania ceny sprzedaży na raty, stawek szacunkowych gruntów oraz trybu przeprowadzania przetargów na dzier żawę (Dz. U. Nr 90, poz. 1013), które utraciło moc z dniem 7 sierpnia 2003 r. w zakresie wykonania art. 32 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nierucho mościami rolnymi Skarbu Państwa.

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2003-08-11
Data wydania: 2003-08-01
Data wejścia w życie: 2003-08-11
Data obowiązywania: 2003-08-11
Data uchylenia: 2010-03-13
Organ wydający: MIN. SKARBU PAŃSTWA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2003 nr 140 poz. 1350