Dz.U. 2003 nr 140 poz. 1351

Na podstawie art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 19 paź dziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 603, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 1351 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SKARBU PA¡STWA1) z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa ———————

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rzą dowej — Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzą dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w spra wie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Pań stwa (Dz. U. Nr 97, poz. 868). ———————

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, Nr 122, poz. 1323 i Nr 154, poz. 1793 i 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676 i Nr 155, poz. 1287 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 64, Nr 49, poz. 408, Nr 64, poz. 592, Nr 80, poz. 721 i Nr 122, poz. 1143.

§1. Rozporządzenie określa szczegółowy tryb prze prowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w formie publicznego przetargu ustnego i przetargu ofert pisem nych.

§2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie — należy przez to rozumieć ustawę z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieru chomościami rolnymi Skarbu Państwa;

2) Agencji — należy przez to rozumieć Agencję Nieru chomości Rolnych;

3) Zasobie — należy przez to rozumieć Zasób Własno ści Rolnej Skarbu Państwa;

4) nieruchomości — należy przez to rozumieć nieru chomości Zasobu przeznaczone do wydzierżawie nia;

5) nieruchomości zabytkowej — należy przez to rozu mieć nieruchomość zabytkową w rozumieniu prze pisów o ochronie dóbr kultury, wpisaną do rejestru zabytków;

6) organizatorze przetargu — należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną Agencji lub upoważniony przez nią w drodze umowy zlecenia inny podmiot, w tym gminę;

7) przetargu ofert — należy przez to rozumieć przetarg ofert pisemnych;

8) przetargu ograniczonym — należy przez to rozu mieć przetarg, w którym mogą uczestniczyć osoby, o których mowa w art. 29 ust. 3b ustawy;

9) uczestniku przetargu — należy przez to rozumieć osobę, która w wyznaczonym terminie, miejscu i formie wpłaciła wadium oraz stawiła się na prze targ ustny albo w wyznaczonym terminie i miejscu złożyła ofertę w przetargu ofert, a w przypadku przetargu ograniczonego, po zakwalifikowaniu jej do uczestnictwa w nim — stawiła się na przetarg ustny albo w wyznaczonym terminie i miejscu zło żyła ofertę w przetargu ofert.

§3.

1. Przetarg ogłasza i przeprowadza organizator przetargu, stosując jedną z form, o których mowa w § 1.

2. Przetarg ograniczony do tej samej kategorii uczestników może być przeprowadzony tylko jeden raz.

3. Przed rozpoczęciem przetargu organizator prze targu może odstąpić od jego przeprowadzenia bez po dania przyczyn.

§4.

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizycz ne i osoby prawne, jeżeli wpłacą organizatorowi prze targu wadium w terminie, miejscu i w formie wyzna czonych w ogłoszeniu przetargu oraz spełnią inne wa runki podane w ogłoszeniu.

2. Organizator przetargu ustala wysokość wadium z uwzględnieniem kosztów związanych z przygotowa niem i przeprowadzeniem przetargu.

3. Wadium może być wniesione w gotówce lub cze kach potwierdzonych przez bank.

4. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, w tym także przetargu, który nie został rozstrzygnięty, z zastrzeżeniem ust. 5—6.

5. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny naby cia majątku obrotowego i ruchomych środków trwa łych podlegających wykupowi, które stanowią przyna leżności nieruchomości będącej przedmiotem umowy dzierżawy, a w przypadku gdy nie ma takiego mienia — zwraca się niezwłocznie po zawarciu umowy dzierża wy.

6. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:

1) żaden z uczestników przetargu ustnego nie zgłosi postąpienia ponad wywoławczą wysokość czyn szu albo żaden z uczestników przetargu ofert nie zaoferuje co najmniej wywoławczej wysokości czynszu;

2) uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

§5.

1. Przetarg ogłasza organizator przetargu w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości, w któ rej położona jest nieruchomość, co najmniej na 14 dni przed dniem rozpoczęcia przetargu nieograniczonego i co najmniej na 21 dni przed dniem rozpoczęcia prze targu ograniczonego.

2. W jednym ogłoszeniu można zamieścić informa cje o przetargach na jedną lub więcej nieruchomości.

§6. W ogłoszeniu przetargu podaje się w szczegól ności:

1) oznaczenie i powierzchnię nieruchomości oraz ro dzaj użytków i ich klasy według danych z ewidencji gruntów i budynków (kataster nieruchomości);

2) oznaczenie księgi wieczystej prowadzonej dla nie ruchomości albo informację, ż e księga nie jest pro wadzona;

3) opis nieruchomości i jej części składowych, w tym przeznaczenie określone w planie zagospodarowa nia przestrzennego, z podaniem ograniczeń lub obowiązków wynikających z przepisów szczegól nych, w tym w zakresie ochrony dóbr kultury, oraz terminu, w jakim można dokonać jej oględzin;

4) datę i numer decyzji o wpisie do rejestru zabytków, jeżeli przedmiotem przetargu albo jego częścią składową jest nieruchomość zabytkowa;

5) okres dzierżawy; Dziennik Ustaw Nr 140 — 9493 — Poz. 1351

6) termin i miejsce przetargu;

7) w przypadku publicznego przetargu ustnego — wy woławczą wysokość czynszu oraz minimalną wy sokość postąpienia;

8) w przypadku przetargu ofert: a) wywoławczą wysokość czynszu, b) wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta, c) termin i miejsce złożenia oferty, d) zastrzeżenie, że organizatorowi przetargu przy sługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybra nia którejkolwiek z ofert;

9) wysokość wadium oraz formę, termin i miejsce je go wniesienia;

10) szacunkową wartość przynależności w postaci ma jątku obrotowego i ruchomych środków trwałych, jeżeli warunkiem wydzierżawienia nieruchomości jest sprzedaż przynależności nieruchomości będą cej przedmiotem przetargu; 1

1) informację, że organizator przetargu bez podania przyczyn może: a) przed rozpoczęciem przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia, b) nie zatwierdzić wniosku komisji przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia przetargu ofert; 1

2) pouczenie o przypadkach, w których wadium nie podlega zwrotowi; 1

3) informację o konieczności uzyskania przez organi zatora przetargu pełnomocnictwa Prezesa Agencji do zawarcia umowy, jeżeli takie pełnomocnictwo jest wymagane; 1

4) informację o miejscu i czasie, w jakim można zapo znać się przed przetargiem z postanowieniami pro jektu umowy dzierżawy, które nie podlegają ustale niu w trybie przetargu.

§7.

1. Oferta pisemna powinna zawierać:

1) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;

2) oferowaną wysokość czynszu;

3) oświadczenie oferenta, ż e zapoznał się z przedmio tem przetargu;

4) propozycję zabezpieczenia zapłaty czynszu za 15-miesięczny okres dzierżawy;

5) koncepcję prowadzenia działalności na wydzierża wianej nieruchomości wraz z informacją o sytuacji finansowej oferenta umożliwiającej należyte pro wadzenie tej działalności;

6) inne dane wymagane przez organizatora przetar gu, określone w ogłoszeniu przetargu.

2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określo nym w ogłoszeniu przetargu.

§8.

1. Przetarg przeprowadza powołana przez orga nizatora przetargu komisja.

2. W razie konieczności uzupełnienia składu komi sji przewodniczący zawiesza przetarg i informuje uczestników przetargu o terminie i miejscu wznowie nia przetargu.

§9.

1. Z przetargu komisja sporządza protokół nie zwłocznie po zakończeniu czynności przetargowych.

2. Protokół powinien zawierać następujące infor macje:

1) termin, miejsce i rodzaj przetargu oraz datę sporzą dzenia protokołu;

2) oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, według ewidencji gruntów i księgi wie czystej, jeżeli jest prowadzona;

3) wykaz osób dopuszczonych i niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu;

4) przebieg licytacji i najwyższą wysokość czynszu osiągniętą w przetargu ustnym, a w przetargu ofert informację o złożonych ofertach zawierającą ocenę sytuacji finansowej oferentów, wniosek wraz z uza sadnieniem w sprawie wyboru najkorzystniejszej z nich albo informację o niewybraniu ż adnej z ofert;

5) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę osoby wskazanej przez komisję przetargową do za warcia z Agencją umowy dzierżawy nieruchomo ści;

6) imiona, nazwiska i podpisy przewodniczącego oraz pozostałych członków komisji.

3. Datę sporządzenia protokołu uważa się za dzień zamknięcia przetargu.

§10. Przetarg uważa się za nierozstrzygnięty, jeżeli:

1) nikt nie stawił się na przetarg ustny, nikt nie został zakwalifikowany do uczestnictwa w przetargu ograniczonym albo nie wpłynęła żadna oferta na przetarg pisemny;

2) ż aden z uczestników przetargu ustnego nie zaofero wał postąpienia ponad wywoławczą wysokość czynszu;

3) żaden z uczestników przetargu ofert nie zaoferował co najmniej wywoławczej wysokości czynszu;

4) komisja odrzuciła wszystkie oferty lub nie wybrała żadnej oferty. § 1

1. W razie stwierdzenia, że czynności związane z przeprowadzeniem przetargu zostały dokonane w sposób sprzeczny z ustawą lub innymi przepisami, których naruszenie miało wpływ na wynik przetargu, Dziennik Ustaw Nr 140 — 9494 — Poz. 1351 Prezes Agencji zarządza powtórzenie czynności prze targowych albo unieważnia przetarg. § 1

2.

1. Przetarg przeprowadza się, jeżeli stawił się chociażby jeden uczestnik przetargu. Przewodniczący komisji rozpoczyna przetarg od stwierdzenia prawidło wości ogłoszenia przetargu, a następnie przekazuje uczestnikom przetargu informacje, o których mowa w § 6 pkt 1—5, 7, 10—13, oraz sprawdza, czy wadia zo stały wniesione we właściwym terminie, miejscu i for mie.

2. Przewodniczący komisji wywołuje licytację, ogłaszając wywoławczą wysokość czynszu i wzywa uczestników przetargu do zgłaszania postąpień. Jeżeli mimo trzykrotnego ogłoszenia wywoławczej wysoko ści czynszu żaden z uczestników przetargu nie zgłosił postąpienia, przewodniczący zamyka przetarg.

3. Przewodniczący komisji ogłasza kolejne postą pienia zgłaszane ustnie przez uczestników przetargu dopóty, dopóki mimo trzykrotnego ogłoszenia tej sa mej wysokości czynszu nie ma dalszego postąpienia.

4. W przypadku braku dalszych postąpień przewod niczący komisji informuje uczestników przetargu, ż e po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej wysoko ści czynszu dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte, po czym wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą wyso kość czynszu i zamyka licytację. Licytację wygrywa uczestnik przetargu, który zgłosił najwyższą wysokość czynszu. Przewodniczący komisji ogłasza imię i nazwi sko albo nazwę (firmę) uczestnika przetargu, który wy grał licytację. § 1

3.

1. Przetarg ustny ograniczony przeprowadza się, jeżeli w ogłoszeniu przetargu zostanie zastrzeżone, że mogą w nim uczestniczyć wszystkie albo niektóre kategorie osób, o których mowa w art. 29 ust. 3b usta wy.

2. Do przetargu ustnego ograniczonego stosuje się odpowiednio przepisy § 3—11, z tym że:

1) w ogłoszeniu przetargu podaje się warunki zakwa lifikowania do uczestnictwa w przetargu;

2) osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu po winny złożyć w miejscu wskazanym przez organi zatora przetargu dowody potwierdzające spełnie nie warunków podanych w ogłoszeniu przetargu, nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym termi nem przetargu;

3) komisja sprawdza dowody, o których mowa w pkt 2, kwalifikujące do uczestnictwa w przetargu, wywieszając w miejscu podanym w ogłoszeniu przetargu — nie później niż na 2 dni przed wyzna czonym terminem przetargu — listę osób zakwali fikowanych;

4) przetarg może się odbyć, w przypadku gdy zakwa lifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki przetargu. § 1

4. Przetarg ofert przeprowadza się także w przy padku, gdy wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca wa runki określone w ogłoszeniu przetargu. Komisja mo że dopuścić jawność wykonywania czynności, z wyjąt kiem czynności, o których mowa w § 17 ust. 1. § 1

5. Rozpoczynając przetarg, komisja:

1) stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu;

2) ustala liczbę złożonych ofert oraz sprawdza, czy wa dia zostały wniesione we wskazanym terminie, miejscu i formie;

3) otwiera koperty z ofertami złożone w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu przetargu. § 1

6.

1. Komisja odrzuca ofertę, jeżeli:

1) została złożona po wyznaczonym terminie, w nie właściwym miejscu lub przez osobę, która nie wniosła wadium;

2) nie zawiera danych, o których mowa w § 7 ust. 1, lub dane te są niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę;

3) uczestnik przetargu nie zaoferował co najmniej wy woławczej wysokości czynszu.

2. O odrzuceniu oferty organizator przetargu zawia damia niezwłocznie oferenta. § 1

7.

1. Oferty, które nie zostały odrzucone, komisja szczegółowo analizuje, biorąc pod uwagę zaoferowaną wysokość czynszu oraz inne kryteria wpływające na wybór najkorzystniejszej oferty, ustalone w warunkach przetargu.

2. Komisja może wezwać uczestnika przetargu do złożenia dodatkowych wyjaśnień. Komisja może uwzględnić te wyjaśnienia, jeżeli nie prowadzą one do zmiany oferowanej wysokości czynszu, warunków wy kupu przynależności oraz deklarowanego poziomu za trudnienia pracowników.

3. Po dokonaniu oceny komisja zamieszcza w pro tokole przetargu wniosek w sprawie wyboru najko rzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem lub stwier dza, że nie wybrano żadnej z ofert. Nie może być uzna na za najkorzystniejszą oferta, w której przedstawiona sytuacja finansowa uczestnika przetargu nie gwarantu je należytego prowadzenia działalności gospodarczej na nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

4. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w drodze głosowania. W przypadku równej liczby głosów decy duje głos przewodniczącego komisji.

5. Jeżeli ze względu na równorzędność ofert wybór jest utrudniony, komisja przeprowadza dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złoży li równorzędne oferty. Przepisy § 12 ust. 2—4 stosuje się odpowiednio. Dziennik Ustaw Nr 140 — 9495 — Poz. 1351 Dziennik Ustaw Nr 140 — 9496 — Poz. 1351

6. W przypadku dodatkowego przetargu, o którym mowa w ust. 5, komisja zawiadamia oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty, o terminie i miejscu tego przetargu. § 1

8.

1. Wniosek komisji w sprawie wyboru najko rzystniejszej oferty podlega zatwierdzeniu przez orga nizatora przetargu. W razie niezatwierdzenia wniosku organizator przetargu niezwłocznie zwraca wadium.

2. O wyniku przetargu jego organizator niezwłocz nie zawiadamia na piśmie uczestników przetargu. § 1

9.

1. Przetarg ofert ograniczony przeprowadza się, jeżeli w ogłoszeniu przetargu zostanie zastrzeżone, że mogą w nim uczestniczyć wszystkie albo niektóre kategorie osób, o których mowa w art. 29 ust. 3b usta wy.

2. Do przetargu ofert ograniczonego stosuje się od powiednio przepisy § 13—18.

§20. Traci moc rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 14 października 1999 r. w sprawie okre ślenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty, stawek szacunkowych gruntów oraz trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę (Dz. U. Nr 90, poz. 101

3) w zakresie wykonania art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. § 2

1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Skarbu Państwa: P. Czyżewski

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2003-08-11
Data wydania: 2003-08-01
Data wejścia w życie: 2003-08-11
Data obowiązywania: 2003-08-11
Data uchylenia: 2009-02-17
Organ wydający: MIN. SKARBU PAŃSTWA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2003 nr 140 poz. 1351