Dz.U. 2003 nr 141 poz. 1352

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierp nia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 71

7) zarządza się, co następuje:

§1. Znosi się Pełnomocnika Rządu do Spraw Nego cjacji o Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

§2. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie ustanowienia Peł nomocnika Rządu do Spraw Negocjacji o Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 848).

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: L. Miller 1352 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 lipca 2003 r. uchylające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Negocjacji o Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2003-08-13
Data wydania: 2003-07-22
Data wejścia w życie: 2003-08-21
Data obowiązywania: 2003-08-21
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2003 nr 141 poz. 1352