Dz.U. 2003 nr 141 poz. 1359

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 71

7) zarządza się, co nastę puje:

§1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego za kresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 16

5) w załączniku pkt 5 otrzymuje brzmienie: „

5) Prezes Urzędu Transportu Kolejowego,”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: L. Miller 1359 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2003-08-13
Data wydania: 2003-07-29
Data wejścia w życie: 2003-08-28
Data obowiązywania: 2003-08-28
Data uchylenia: 2004-05-02
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2003 nr 141 poz. 1359