Dz.U. 2003 nr 141 poz. 1369

1369 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie warunków kontroli weterynaryjnej produktów przy ich przeładunku, wwożonych drogą morską lub powietrzną na terytorium krajów członkowskich Unii Europejskiej przez punkt kontroli granicznej inny niż punkt kontroli granicznej przeznaczenia Na podstawie art. 11 ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o In spekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1.

1. Produkty wwożone drogą morską lub po wietrzną przeładowywane na inny statek lub samolot w punkcie kontroli granicznej innym niż punkt kontroli granicznej przeznaczenia podlegają weterynaryjnej kontroli granicznej polegającej na kontroli towarzyszą cego im manifestu pokładowego.

2. W uzasadnionych przypadkach produkty, o któ rych mowa w ust. 1, podlegają kontroli dokumentów, a w szczególności, gdy:

1) istnieje podejrzenie naruszenia przepisów o zwal czaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwie rząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryj nej lub

2) istnieje niebezpieczeństwo rozprzestrzenienia cho rób zakaźnych zwierząt, lub

3) produkty składowano poza pokładem statku lub sa molotem przez okres: a) nie krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 20 dni — w porcie morskim, b) nie krótszy niż 12 godzin i nie dłuższy niż 48 go dzin — na lotnisku.

3. W uzasadnionych przypadkach produkty, o któ rych mowa w ust. 1, podlegają kontroli fizycznej i kon troli tożsamości, a w szczególności, gdy:

1) produkty składowano poza pokładem statku lub sa molotu przez okresy, o których mowa w ust. 2 pkt 3 lit. a albo lit. b, oraz istnieje podejrzenie naruszenia przepisów o zwalczaniu chorób zakaźnych zwie rząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o In spekcji Weterynaryjnej lub

2) istnieje niebezpieczeństwo rozprzestrzenienia cho rób zakaźnych zwierząt.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzy skania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: A. Tański ———————

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem admini stracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123, poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 112, poz. 976 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450 i Nr 122, poz. 1144.

Status prawny: nieobowiązujący – uchylona podstawa prawna
Data ogłoszenia: 2003-08-13
Data wydania: 2003-06-03
Data wejścia w życie: 2004-05-01
Data obowiązywania: 2004-05-01
Data uchylenia: 2004-05-01
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2003 nr 141 poz. 1369