Dz.U. 2003 nr 141 poz. 1377

Dziennik Ustaw Nr 141 — 9541 — Poz. 1377 1377 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie kwater i lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 84a ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o za kwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 368, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1.

1. Rozporządzenie określa:

1) sposób i szczegółowe warunki: a) administrowania kwaterami i lokalami mieszkal nymi, b) przydzielania, zwalniania i zamiany kwater i lo kali mieszkalnych, c) wykonywania przeglądów, remontów i konser wacji kwater i lokali mieszkalnych; d) zakres napraw obciążających osobę zajmującą kwaterę lub lokal mieszkalny;

2) szczegółowy tryb postępowania w sprawach prze kwaterowania osób zamieszkujących w kwaterach lub lokalach mieszkalnych oraz ustalania kosztów przekwaterowania.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie — należy przez to rozumieć ustawę z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

2) Zarządzie — należy przez to rozumieć Zarząd Zaso bów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw We wnętrznych i Administracji;

3) osobach uprawnionych — należy przez to rozumieć osoby, o których mowa w art. 84a ust. 1 ustawy, spełniające warunki określone w art. 22 ust. 1 lub 3 albo art. 23 ust. 1 lub 3 ustawy.

§2.

1. Zasób mieszkaniowy Zarządu przeznaczony do przydziałów, zamian i sprzedaży stanowią kwatery i lokale mieszkalne:

1) oddane do użytku w ramach budownictwa realizo wanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji;

2) zakupione od przedsiębiorców lub uzyskane na podstawie innego tytułu prawnego;

3) uzyskane w drodze dokonanych modernizacji;

4) zwolnione przez osoby dotychczas zajmujące kwa terę lub lokal mieszkalny.

2. Organem właściwym do przydziału kwater i loka li mieszkalnych z zasobu mieszkaniowego Zarządu jest dyrektor Zarządu.

§3.

1. W celu otrzymania kwatery osoba uprawnio na składa do dyrektora Zarządu wniosek o przydział kwatery lub poprawę warunków mieszkaniowych albo o przydział kwatery zastępczej.

2. Osoba uprawniona może ubiegać się o poprawę warunków mieszkaniowych, jeżeli zajmowana przez nią kwatera posiada powierzchnię mieszkalną mniej szą od minimalnej należnej powierzchni.

3. Wnioski, o których mowa w ust. 1, podlegają re jestracji w kolejności wpływu.

4. Wniosek osoby, o której mowa w art. 29 ust. 2 ustawy, o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalne go rozpatruje minister właściwy do spraw wewnętrz nych.

§4.

1. Dyrektor Zarządu, w kolejności otrzymanych wniosków, o których mowa w § 3 ust. 1, odrębnie dla każdego rejonu obsługi administracyjnej, sporządza i uaktualnia do dnia 31 października każdego roku listy kolejności przydziału kwater, zwane dalej „listami”.

2. W poszczególnych rejonach obsługi administra cyjnej osoby uprawnione nieposiadające kwater albo oczekujące na poprawę warunków mieszkaniowych lub przydział kwatery zastępczej są ujmowane na jed nej wspólnej liście.

3. Przy ustalaniu list osobom uprawnionym niepo siadającym kwatery w danym rejonie obsługi admini stracyjnej uwzględnia się okres oczekiwania na przy dział kwatery w poprzednim rejonie obsługi admini stracyjnej.

§5.

1. Listy podaje się do wiadomości zaintereso wanych osób w sposób zwyczajowo przyjęty w danym rejonie obsługi administracyjnej oraz wywiesza się ———————

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje dzia łem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na pod stawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Mini strów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego za kresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini stracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 101, poz. 944 i Nr 134, poz. 1267. w siedzibie dyrektora Zarządu oraz siedzibach poszcze gólnych rejonów obsługi administracyjnej, nie później niż do dnia 31 grudnia każdego roku.

2. Przydział kwatery lub kwatery zastępczej albo za warcie umowy najmu lokalu mieszkalnego następuje w kolejności wynikającej z listy, w miarę pozyskiwania odpowiednich kwater i lokali mieszkalnych.

3. W przypadku odmowy przyjęcia zaproponowa nej do przydziału kwatery odpowiadającej przysługują cej należnej powierzchni mieszkalnej, osoba uprawnio na może otrzymać dodatkowo w danym roku kalenda rzowym tylko jedną, inną propozycję przydziału kwate ry. W kolejnych latach kalendarzowych osoba upraw niona może otrzymać następne dwie propozycje przy działu kwatery rocznie.

§6. Dyrektor Zarządu, na wniosek osoby uprawnio nej, może przydzielić jej inną kwaterę, jeżeli zajmowa na przez nią kwatera posiada powierzchnię mieszkalną większą lub równą powierzchni przysługującej tej oso bie.

§7.

1. Osoba uprawniona lub najemca lokalu mieszkalnego może dokonać, za zezwoleniem dyrekto ra Zarządu, zamiany zajmowanej kwatery lub lokalu mieszkalnego na inną kwaterę lub lokal mieszkalny niebędący w zasobie mieszkaniowym Zarządu.

2. Zezwolenia na zamianę kwatery lub lokalu miesz kalnego nie udziela się w przypadku, gdy:

1) zamiana dotyczy kwatery, o której mowa w art. 55 ust. 2 pkt 1 lub 2 ustawy, a osoba ubiegająca się o zamianę nie spełnia warunków wymaganych do zajmowania takiej kwatery;

2) o zamianę ubiega się osoba, która na podstawie art. 41 ustawy jest obowiązana do zwolnienia kwa tery lub lokalu mieszkalnego;

3) w wyniku zamiany osoba uprawniona uzyskałaby kwaterę lub lokal mieszkalny mniejszy od minimal nej przysługującej jej powierzchni mieszkalnej;

4) osoba uprawniona złożyła wniosek o wypłatę ekwi walentu w zamian za rezygnację z kwatery.

3. W przypadku zamiany nie mają zastosowania normy powierzchni mieszkalnej, o których mowa w od rębnych przepisach.

§8. Podstawę zajęcia kwatery lub lokalu mieszkal nego stanowi decyzja o przydziale lub umowa najmu oraz protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony przez przedstawiciela Zarządu i osobę uprawnioną lub na jemcę lokalu mieszkalnego.

§9.

1. Zarząd jest zobowiązany do zapewnienia sprawnego działania istniejących instalacji i urządzeń technicznych związanych z budynkiem, umożliwiają cych osobom uprawnionym i najemcom lokali miesz kalnych korzystanie z oświetlenia, ogrzewania, ciepłej i zimnej wody, wind, anteny zbiorczej lub telewizji ka blowej oraz innych urządzeń należących do wyposaże nia lokali mieszkalnych lub budynku.

2. Do obowiązków Zarządu należy w szczególności:

1) utrzymywanie w należytym stanie oraz porządku i czystości pomieszczeń oraz instalacji i urządzeń technicznych związanych z budynkiem służących do wspólnego użytku mieszkańców oraz otoczenia budynków, w których znajdują się kwatery lub lo kale mieszkalne;

2) dokonywanie napraw budynków oraz pomiesz czeń, instalacji i urządzeń, o których mowa w pkt 1, a także przywracanie poprzedniego stanu budyn ków uszkodzonych;

3) dokonywanie napraw kwater i lokali mieszkalnych, napraw lub wymiany instalacji i urządzeń technicz nych związanych z budynkiem w zakresie nieob ciążającym osoby uprawnionej lub najemcy, a w szczególności: a) napraw i wymiany wewnętrznej instalacji wodo ciągowej, gazowej i ciepłej wody, bez urządzeń odbiorczych, a także napraw i wymiany we wnętrznej instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, instalacji elek trycznej oraz anteny zbiorczej, z wyjątkiem osprzętu, b) wymiany pieców grzewczych, stolarki okiennej i drzwiowej, tynków, wbudowanych mebli oraz podłóg, posadzek i wykładzin podłogowych sta nowiących standardowe wyposażenie kwatery lub lokali mieszkalnego, c) dokonywanie napraw polegających na usuwa niu usterek wynikłych z niewłaściwego wyko nawstwa budowlanego lub wad materiałów bu dowlanych.

§10.

1. Osoba uprawniona lub najemca lokalu mieszkalnego są obowiązani utrzymywać kwaterę lub lokal mieszkalny oraz pomieszczenia do nich przyna leżne we właściwym stanie technicznym i sanitarnym. Obowiązani są także dbać i chronić przed uszkodze niem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego użytku, jak windy, klatki schodowe, koryta rze, pomieszczenia zsypów oraz inne pomieszczenia gospodarcze znajdujące się w budynku, jak również otoczenie budynku.

2. Do obowiązków osób uprawnionych i najemców lokali mieszkalnych należą naprawy i konserwacja in stalacji i urządzeń technicznych związanych z budyn kiem, które zgodnie z dokumentacją techniczną stano wią stałe wyposażenie kwatery lub lokalu mieszkalne go, w tym w szczególności:

1) podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz ściennych okładzin ceramicznych, szklanych i in nych w kuchni i pomieszczeniach sanitarnych;

2) okien i drzwi; Dziennik Ustaw Nr 141 — 9542 — Poz. 1377

3) wbudowanych mebli;

4) trzonów kuchennych, kuchni i grzejników wody przepływowej (gazowych, elektrycznych i węglo wych), podgrzewaczy wody, wanien, brodzików, mis klozetowych, zlewozmywaków i umywalek wraz z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych, łącznie z ich wy mianą;

5) osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej, z wy jątkiem wymiany przewodów, oraz osprzętu ante ny zbiorczej;

6) pieców węglowych i akumulacyjnych;

7) etażowego centralnego ogrzewania, a w przypadku gdy zostało ono zainstalowane na koszt osoby uprawnionej lub najemcy — także jego wymiana;

8) przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych, aż do pionów zbiorczych, w tym niezwłoczne usu wanie ich niedrożności;

9) tynków wewnętrznych ścian i sufitów, poprzez ich malowanie lub tapetowanie oraz naprawę powsta łych uszkodzeń;

10) stolarki okiennej i drzwiowej oraz przewodów in stalacji sanitarnych i grzewczych wraz z grzejnika mi, poprzez ich malowanie i zabezpieczenie przed korozją.

3. Poza naprawami, o których mowa w ust. 2, oso ba uprawniona i najemca lokalu mieszkalnego są obo wiązani do naprawienia wszelkich uszkodzeń i szkód powstałych z ich winy.

4. Osobie uprawnionej i najemcy lokalu mieszkal nego, bez zgody dyrektora Zarządu, nie wolno dokony wać żadnych zmian naruszających strukturę, konstruk cję lub instalacje wewnętrzne kwatery, lokalu mieszkal nego lub budynku. § 1

1. Decyzję o przeznaczeniu kwatery na cele nie mieszkalne podejmuje dyrektor Zarządu, za zgodą dy rektora Biura Administracyjno-Gospodarczego Mini sterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. § 1

2.

1. Decyzje, o których mowa w art. 42 ust. 1 ustawy, bez względu na miejsce położenia kwatery, wydaje dyrektor Zarządu, określając termin zwolnienia kwatery.

2. Po uprawomocnieniu się decyzji o zwolnieniu kwatery, jeżeli osoba zajmująca tę kwaterę jej nie zwol niła, dyrektor Zarządu występuje do właściwego tery torialnie wojewody z wnioskiem o wszczęcie postępo wania egzekucyjnego. § 1

3.

1. Umowę najmu lokalu mieszkalnego, bez względu na miejsce położenia lokalu, wypowiada dy rektor Zarządu.

2. Jeżeli pomimo upływu terminu wypowiedzenia najemca lokalu mieszkalnego nie zwolnił tego lokalu, dyrektor Zarządu wnosi do sądu pozew o nakazanie opróżnienia lokalu mieszkalnego. § 1

4.

1. Dyrektor Zarządu, który podjął czynności określone w § 12 ust. 2 albo § 13 ust. 2, niezależnie od kosztów postępowania egzekucyjnego, ustala koszty przekwaterowania.

2. Koszty przekwaterowania, o których mowa w ust. 1, ustala się na podstawie faktycznie poniesio nych i udokumentowanych przez Zarząd wydatków związanych z przekwaterowaniem, w szczególności wydatkowanych na:

1) przymusowe otwarcie kwatery lub lokalu mieszkal nego oraz przynależnych pomieszczeń;

2) przewóz, załadowanie, rozładowanie, przechowa nie, utrzymanie i dozór zwierząt oraz ruchomości usuniętych z opróżnianej kwatery lub lokalu miesz kalnego oraz przynależnych pomieszczeń;

3) asystę organów porządkowych;

4) pokrycie kosztów wynikających z § 15. § 1

5.

1. W razie zwolnienia kwatery lub lokalu mieszkalnego przedstawiciel Zarządu, w obecności osoby uprawnionej lub najemcy lokalu mieszkalnego, dokonuje komisyjnej oceny procentowego zużycia in stalacji i urządzeń technicznych związanych z budyn kiem, które zgodnie z dokumentacją techniczną stano wią stałe wyposażenie kwatery lub lokalu mieszkal nego.

2. Osoba uprawniona lub najemca lokalu mieszkal nego zwalniający kwaterę lub lokal mieszkalny są obo wiązani pokryć koszty:

1) zużycia instalacji i urządzeń technicznych, o któ rych mowa w ust. 1, w wysokości wynikającej z różnicy ich stanu technicznego na dzień zajęcia i zwolnienia kwatery lub lokalu mieszkalnego, we dług ich wartości na dzień zwolnienia i ustalonego procentowego zużycia;

2) wykonania robót malarskich na zasadach określo nych dla obliczania ekwiwalentu konserwacyjnego za wykonanie tych robót albo wykonać je we wła snym zakresie.

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, nie do tyczy osób określonych w art. 22 ust. 1 i 3 oraz w art. 23 ust. 1 i 3 ustawy.

4. Za elementy wyposażenia, które zgodnie z doku mentacją techniczną stanowią stałe wyposażenie kwa tery lub lokalu mieszkalnego i zostały wymienione przez osobę uprawnioną lub najemcę w okresie użyt kowania kwatery lub lokalu mieszkalnego, należy się zwrot kwoty odpowiadającej różnicy ich wartości we Dziennik Ustaw Nr 141 — 9543 — Poz. 1377 dług stanu w dniu ich wymiany oraz w dniu zwolnienia kwatery lub lokalu mieszkalnego.

5. Za ulepszenia standardu technicznego kwatery lub lokalu mieszkalnego dokonane przez osobę upraw nioną lub najemcę za zgodą dyrektora Zarządu należy się zwrot kwoty odpowiadającej ich wartości na dzień zwolnienia kwatery lub lokalu mieszkalnego.

6. Kwoty należne osobie uprawnionej lub najemcy lokalu mieszkalnego, o których mowa w ust. 4 i 5, obli cza się według cen obowiązujących w dniu zwolnienia kwatery lub lokalu mieszkalnego.

7. Dyrektor Zarządu może żądać przywrócenia sta nu poprzedniego i usunięcia ulepszeń wprowadzonych przez osobę uprawnioną lub najemcę lokalu mieszkal nego, jeżeli nie uzyskali oni zgody na ich dokonanie oraz jeżeli nie naruszy to konstrukcji kwatery lub loka lu mieszkalnego. § 1

6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik ———————

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze niem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w stosunku do żołnierzy pełniących czynną służbę wojsko wą w jednostkach wojskowych podporządkowanych Mini strowi Spraw Wewnętrznych oraz emerytów i rencistów wojskowych i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 158, poz. 815), które utraciło moc z dniem 30 czerwca 2002 r., na podsta wie art. 51 ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie usta wy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakre sie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 154, poz. 1800). Dziennik Ustaw Nr 141 — 9544 — Poz. 1377

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2003-08-13
Data wydania: 2003-07-23
Data wejścia w życie: 2003-08-28
Data obowiązywania: 2003-08-28
Data uchylenia: 2005-07-01
Organ wydający: MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2003 nr 141 poz. 1377