Dz.U. 2003 nr 142 poz. 1385

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o ochronie przed nadmiernym przy wozem towarów na polski obszar celny (Dz. U. Nr 43, poz. 477, z późn. zm.2)) w związku z art. 11 ust. 1 usta wy z dnia 26 września 2002 r. o administrowaniu obro tem towarami z zagranicą, o zmianie ustawy — Kodeks celny oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 157

2) zarządza się, co następuje:

§1.

1. Ustanawia się ostateczny środek ochronny w formie opłaty celnej dodatkowej na przywóz na pol ski obszar celny węglika wapnia klasyfikowanego w Polskiej Scalonej Nomenklaturze Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN) według kodu 2849 10 00 0.

2. Okres stosowania opłaty celnej dodatkowej, stawkę opłaty celnej dodatkowej oraz wielkość przy wozu towaru, która nie jest objęta tą opłatą, określa za łącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Wysokość opłaty celnej dodatkowej ustala się ja ko iloczyn wartości celnej towaru — określonej zgod nie z przepisami prawa celnego — oraz stawki określo nej w procentach w stosunku do tej wartości.

4. Opłaty celnej dodatkowej nie stosuje się w od niesieniu do towaru pochodzącego z krajów rozwijają cych się wymienionych w załączniku nr 2 do rozporzą dzenia.

§2.

1. Przywozu, w ramach wielkości nieobjętej opłatą celną dodatkową, dokonuje się na podstawie pozwolenia.

2. Ustala się następujące terminy ważności pozwoleń:

1) dla pozwoleń wydawanych na pierwszy okres — do dnia 31 grudnia 2003 r.;

2) dla pozwoleń wydawanych na drugi okres — do dnia 30 kwietnia 2004 r.

§3.

1. Wnioski o udzielenie pozwoleń składa się w następujących terminach:

1) od dnia 13 sierpnia 2003 r. do dnia 27 sierpnia 2003 r. — na pierwszy okres;

2) od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 15 stycznia 2004 r. — na drugi okres.

2. Ustala się następujące terminy rozpatrywania wniosków, o których mowa w ust. 1:

1) do dnia 10 września 2003 r. — na pierwszy okres;

2) do dnia 29 stycznia 2004 r. — na drugi okres.

§4.

1. Rozdysponowanie wielkości przywozu nie objętego opłatą celną dodatkową na dany okres jest dokonywane proporcjonalnie do wartości przywozu towaru, zrealizowanego przez osobę wnioskującą w okresie odniesienia równym 12 miesiącom poprze dzającym złożenie wniosku o udzielenie pozwolenia.

2. Każda wartość zrealizowanego przywozu towaru na polski obszar celny w okresie odniesienia, o którym mowa w ust. 1, jest warunkiem uznania za importera tradycyjnego.

§5.

1. Rozdysponowanie wielkości przywozu nie objętego opłatą celną dodatkową na dany okres pole ga na udzieleniu pozwolenia przy zachowaniu następu jących zasad:

1) rozpatruje się kompletne, prawidłowo wypełnione wnioski złożone organowi udzielającemu pozwole nia w terminach, o których mowa w § 3 ust. 1;

2) wielkości określone we wniosku nie mogą przekra czać wielkości przeznaczonej do rozdysponowania na dany okres;

3) jeżeli suma wielkości określonych we wszystkich rozpatrywanych wnioskach nie przekracza wielko ści przeznaczonej do rozdysponowania na dany okres, wnioski te są uwzględniane;

4) jeżeli suma wielkości określonych we wszystkich rozpatrywanych wnioskach przekracza wielkość przeznaczoną do rozdysponowania na dany okres, wielkość ta jest rozdysponowywana na rzecz wnio skodawców proporcjonalnie do ich udziału w su mie wartości przywozu zrealizowanego w okresie odniesienia, o którym mowa w § 4 ust. 1, a wynik zaokrągla się do drugiej cyfry po przecinku;

5) wielkości określone w pozwoleniu nie mogą prze kraczać wielkości wnioskowanych.

2. Osoba wnioskująca o udzielenie pozwolenia składa oświadczenie o wartości zrealizowanego przy wozu, o którym mowa w ust. 1 pkt

4. Wzór oświadcze nia stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło szenia. Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej: w z. J. Piechota Dziennik Ustaw Nr 142 — 9613 — Poz. 1385 1385 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1) z dnia 8 sierpnia 2003 r. w sprawie ustanowienia opłaty celnej dodatkowej w związku z nadmiernym przywozem na polski obszar celny węglika wapnia ———————

1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podsta wie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 123, poz. 1352 oraz z 2002 r. Nr 125, poz. 1063, Nr 153, poz. 1271 i Nr 188, poz. 1572. Dziennik Ustaw Nr 142 — 9614 — Poz. 1385 Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 sierpnia 2003 r. (poz. 1385) Załącznik nr 1 OKRES STOSOWANIA OP¸ATY CELNEJ DODATKOWEJ, STAWKA OP¸ATY CELNEJ DODATKOWEJ ORAZ WIELKOÂå PRZYWOZU TOWARU NIEOBJ¢TA TÑ OP¸ATÑ Nazwa towaru Kod PCN Opłata celna dodatkowa (w %) Wielkość przy wozu nieobjęta opłatą celną dodatkową (w tonach) Opłata celna dodatkowa (w %) Wielkość przy wozu nieobjęta opłatą celną dodatkową (w tonach) pierwszy okres 13 sierpnia 2003 r. — 31 grudnia 2003 r. drugi okres 1 stycznia 2004 r. — 30 kwietnia 2004 r. (

1) (

2) (

3) (

4) (

5) (6) Węglik wapnia 2849 10 00 0 15 3 375 15 3 000 Angola Bangladesz Belize Benin Boliwia Botswana Burkina Faso Burundi Chiny Czad Demokratyczna Republika Konga Dominika Dominikana Dżibuti Egipt Ekwador Fidżi Republika Filipiny Gambia Ghana Grenada Gruzja Gujana Gwatemala Gwinea Gwinea-Bissau Haiti Honduras Indie Indonezja Jamajka Jordania Kamerun Kenia Kirgistan Kolumbia Kongo Kostaryka Kuba Lesotho Madagaskar Malawi Malediwy Malezja Mali Maroko Mauretania Mauritius Mongolia Mozambik Myanmar (Birma) Namibia Niger Nigeria Nikaragua Pakistan Panama Papua-Nowa Gwinea Paragwaj Peru Republika Ârodkowoafrykańska Ruanda Salwador Senegal Sierra Leone Sri Lanka St. Vincent i Grenadyny Suazi Surinam Tajlandia Tanzania Togo Tunezja Uganda Wybrzeże Kości Słoniowej Wyspy Salomona Zambia Zimbabwe Załącznik nr 2 LISTA KRAJÓW ROZWIJAJÑCYCH SI¢, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SI¢ OP¸ATY CELNEJ DODATKOWEJ Dziennik Ustaw Nr 142 — 9615 — Poz. 1385 Załącznik nr 3 WZÓR OÂWIADCZENIE o wartości towaru przywiezionego w okresie odniesienia Oświadczam, że wszystkie powyższe dane są prawdziwe. …………………………………………………. ……………………………………………………………. (data) (podpis i pieczęć osoby upoważnionej oraz pieczęć firmowa4) ——————————— 1 Okres odniesienia określony w niniejszym rozporządzeniu. 2 Wartość statystyczna — pole 46 SAD (w przeliczeniu na PLN). 3 Suma wartości statystycznych z pola 46 SAD (w przeliczeniu na PLN). 4 Pieczęć firmowa, jeżeli wnioskodawcą jest osoba prowadząca działalność gospodarczą. Okres odniesienia1 Lp. Numer dokumentu SAD Data dokumentu SAD Wartość towaru2 Razem — wartość towarów przywiezionych w okresie odniesienia3

Status prawny: nieobowiązujący – uchylona podstawa prawna
Data ogłoszenia: 2003-08-13
Data wydania: 2003-08-08
Data wejścia w życie: 2003-08-13
Data obowiązywania: 2003-08-13
Data uchylenia: 2004-04-30
Organ wydający: MIN. GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2003 nr 142 poz. 1385