Dz.U. 2003 nr 145 poz. 1406

1406 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczania wyrobów znakami skarbowymi akcyzy Na podstawie art. 1 ust. 2, art. 5 ust. 6, art. 6 ust. 5 pkt 1, art. 7 ust. 6 pkt 2, art. 8 ust. 3, art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 4, art. 17 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 1993 r. o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy (Dz. U. Nr 127, poz. 584, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa:

1) zwolnienia niektórych wyrobów na czas określony z obowiązku oznaczania znakami skarbowymi ak cyzy, zwanymi dalej „znakami akcyzy”;

2) wzory znaków akcyzy w postaci banderol podatko wych i legalizacyjnych umieszczanych na opako waniach jednostkowych importowanych i krajo wych wyrobów tytoniowych, spirytusowych i wi niarskich oraz szczegółowe sposoby ich umiesz czania;

3) wysokość zaliczki na podatek akcyzowy odpowia dającej wartości banderol podatkowych, upraw niającej do ich otrzymania, wysokość kwot stano wiących co najmniej 80 % kosztów wytworzenia tych banderol oraz wysokość należności za sprze daż banderol legalizacyjnych;

4) wzór wniosku o wydawanie oraz sprzedaż banderol lub wydawanie upoważnień do wydania banderol;

5) zasady składania przez uprawnione podmioty wstępnego zapotrzebowania na banderole;

6) szczegółowe zasady prowadzenia ewidencji bande rol, sposób ich przewozu i przechowywania oraz zasady i tryb sporządzania protokołu stwierdzają cego utratę, zniszczenie, uszkodzenie, wydanie lub zwrot banderol, a także jego wzór;

7) zasady zwrotu banderol;

8) normy dopuszczalnych strat banderol powstałych w procesie oznaczania w stosunku do łącznej licz by banderol wykorzystanych w ciągu miesiąca do oznaczania wyrobów;

9) maksymalne terminy przewozu wyrobów nieozna czonych banderolami przez terytorium Rzeczypo spolitej Polskiej.

§2.

1. Zwalnia się do dnia 31 grudnia 2004 r. z obo wiązku oznaczania znakami akcyzy następujące impor towane i krajowe wyroby:

1) produkty rafinacji ropy naftowej (PKWiU 23.

20) ; ———————

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Fi nansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1323, z 2002 r. Nr 213, poz. 1803 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302.

2) preparaty zawierające w masie 70 % lub więcej ole jów mineralnych, jeżeli nie stanowią zasadniczego ich składnika (PKWiU 24.66.31-57.

10) ;

3) oleje do różnych celów (PKWiU 24.66.31-57.80);

4) alkohol etylowy (PKWiU 15.9

2) z wyłączeniem spirytusu rektyfikowanego zwykłego (PKWiU 15.92.11-00.21), spirytusu rektyfikowanego wybo rowego (PKWiU 15.92.11-00.2

2) oraz spirytusu rek tyfikowanego luksusowego (PKWiU 15.92.11 -00.23);

5) szlam i kamień winny (PKWiU 15.93.2);

6) piwo słodowe (PKWiU 15.96);

7) cygara, również z obciągniętymi końcami, cygaret ki z tytoniu (PKWiU 16.00.11-30), cygara, cygaretki, papierosy itp., niezawierające tytoniu (PKWiU 16.00.11-70.00), tytoń do żucia i tabakę (PKWiU 16.00.12-90.

20) .

2. Zwalnia się do dnia 31 grudnia 2004 r. z obowiąz ku oznaczania znakami akcyzy pozostałe napoje alko holowe o zawartości alkoholu powyżej 1,2 % bez względu na symbol PKWiU, niebędące napojami alko holowymi destylowanymi (PKWiU 15.91), alkoholem etylowym (PKWiU 15.92), winami gronowymi (PKWiU 15.93), napojami fermentowanymi (np. jabłecznikiem, winem z gruszek, miodem pitnym), pozostałymi, mie szanymi napojami zawierającymi alkohol (PKWiU 15.94), wermutem i innymi winami ze świeżych wino gron przyprawionymi roślinami lub substancjami aro matycznymi (PKWiU 15.95), piwem słodowym (PKWiU 15.96.1).

§3.

1. Wprowadza się do oznaczania wyrobów ob jętych obowiązkiem oznaczania znaki akcyzy w postaci banderol podatkowych i legalizacyjnych. Wzory ban derol podatkowych określa załącznik nr 1 do rozporzą dzenia, a wzory banderol legalizacyjnych określa za łącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Wysokość zaliczki na podatek akcyzowy odpo wiadającej wartości banderol podatkowych określa za łącznik nr 3 do rozporządzenia. Wysokość należności za sprzedaż banderol legalizacyjnych określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

3. Wysokość odpłatności z tytułu pokrycia co naj mniej 80 % kosztów wytworzenia banderol podatko wych określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

4. W przypadku gdy wartość banderoli podatkowej (wysokość zaliczki na podatek akcyzowy) równa się wysokości podatku akcyzowego albo przewyższa wy sokość podatku akcyzowego od wyrobu podlegające go oznaczaniu tą banderolą, wówczas wartość tej ban deroli równa jest 80 % wysokości podatku akcyzowego od tego wyrobu.

§4.

1. Banderole są umieszczane na opakowaniach jednostkowych wyrobów w sposób szczegółowo okre ślony w załączniku nr 6 do rozporządzenia, z tym że banderole legalizacyjne stosowane do oznaczania w obrocie handlowym wyrobów nieoznaczonych, z uszkodzonymi, nieodpowiednimi lub nieprawidłowo nałożonymi banderolami są umieszczane na tych wy robach w istniejącym stanie ich opakowań jednostko wych.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, a zwłaszcza w razie stosowania rodzajowo innych (nie typowych) opakowań niż określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia, banderole mogą być z urzędu lub na wniosek podatnika, po uzyskaniu zgody właściwe go w sprawach znaków akcyzy naczelnika urzędu cel nego, umieszczane przez czas oznaczony albo nieozna czony odmiennie niż w sposób ustalony w załączniku nr 6 do rozporządzenia, przy zachowaniu jednak ogól nych zasad umieszczania znaków akcyzy na wyrobach (opakowaniach wyrobów). Udzielając zgody, właściwy w sprawach znaków akcyzy naczelnik urzędu celnego powinien określić w szczególności rodzaj, nazwę i po chodzenie wyrobu, zawartość i rodzaj opakowania wy robu, szczegółowo odmienny sposób umieszczania banderoli na opakowaniu oraz czas, na jaki wydano zgodę.

§5.

1. Podatnik zgłasza do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych wstępne zapotrzebowanie na banderole na rok następ ny najpóźniej do dnia 30 października roku poprzedza jącego. Wzór wstępnego zapotrzebowania stanowi za łącznik nr 7 do rozporządzenia.

2. W razie wystąpienia w ciągu roku kalendarzowe go okoliczności uzasadniających złożenie, zmianę lub cofnięcie wstępnego zapotrzebowania na banderole, podatnik, którego to dotyczy, jest obowiązany, z chwi lą powstania tych okoliczności, do niezwłocznego zło żenia do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych takiego zapotrzebowa nia, jego zmiany lub cofnięcia. Dotyczy to również jed norazowego zapotrzebowania wstępnego.

3. Niezłożenie wstępnego zapotrzebowania, jego zmiany lub cofnięcia w trybie określonym w ust. 1 i 2 powoduje, że wynikające z tego skutki braku banderol obciążają podatnika, który nie dopełnił obowiązków w tym zakresie.

§6. Wydawanie oraz sprzedaż banderol lub wyda wanie upoważnień do wydania banderol następuje na wniosek podatnika; wzór wniosku określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.

§7.

1. Podatnik prowadzi ewidencję wydanych, zu żytych, uszkodzonych, utraconych, zwróconych oraz zniszczonych banderol, według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do rozporządzenia.

2. Ewidencja banderol jest prowadzona liczbowo, odrębnie dla każdego rodzaju banderol. Każda strona ewidencji jest parafowana przez podatnika oraz jest za bezpieczona urzędowo pieczęcią właściwego naczelni ka urzędu celnego wykonującego zadania w zakresie podatku akcyzowego w obrocie krajowym.

3. Podatnik wykazuje na bieżąco wydane mu ban derole oraz ich zużycie, utratę, zniszczenie i uszkodze Dziennik Ustaw Nr 145 — 9782 — Poz. 1406 nie. Dokonywanie zapisów następuje w dniu wystąpie nia zdarzeń uzasadniających dokonanie stosownych wpisów do ewidencji lub najpóźniej w dniu ujawnienia tych zdarzeń.

4. Podatnik co miesiąc dokonuje podsumowania wydanych, zużytych, uszkodzonych, zwróconych, utra conych i zniszczonych banderol, w rachunku narastają cym. Stan na koniec roku podatkowego przenosi się do ewidencji na rok następny jako stan początkowy.

5. Wydaniem, zgodnie z ewidencją, jest także otrzy manie na podstawie upoważnień właściwych w spra wach znaków akcyzy naczelników urzędów celnych no wych banderol za zwrócone banderole, niewykorzysta ne i nieuszkodzone lub za banderole utracone, znisz czone lub uszkodzone w ramach dopuszczalnych norm strat w procesie oznaczania wyrobów banderolami.

6. Podatnik będący importerem wyrobów akcyzo wych podlegających obowiązkowi oznaczania jest obowiązany do uzyskania od producenta zagraniczne go rozliczenia z przekazanych mu banderol, z poda niem rodzaju (serii, roku wytworzenia, numeru ewi dencyjnego) i ilości banderol zużytych do oznaczania, utraconych, zniszczonych lub uszkodzonych oraz nie wykorzystanych, niezwłocznie po otrzymaniu wyro bów, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od wydania producentowi zagranicznemu banderol.

§8. Podatnik jest obowiązany do sporządzania ra portu dziennego, w którym określa liczbę i rodzaj ban derol, zużytych danego dnia do oznaczenia opakowań jednostkowych wyrobów, a także liczbę i rodzaj bande rol uszkodzonych, utraconych oraz zniszczonych. Ra port podpisują co najmniej dwie osoby, w tym osoba odpowiedzialna za oznaczenie banderolami.

§9. Utrata, zniszczenie lub uszkodzenie banderol musi być potwierdzone protokołem sporządzonym przez dwie osoby reprezentujące podatnika albo przez jedną osobę, jeżeli zapewnienie reprezentacji dwuoso bowej nie jest możliwe, oraz przez obecnego przy tych zdarzeniach pracownika szczególnego nadzoru podat kowego. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 10 do rozporządzenia.

§10.

1. Z każdorazowego przekazania banderol — pomiędzy ich wytwórcą, właściwym w sprawach zna ków akcyzy naczelnikiem urzędu celnego, bankiem państwowym wydającym banderole oraz podatnikiem — sporządza się protokół zdawczo-odbiorczy, sporzą dzony przez dwie osoby reprezentujące każdą ze stron czynności objętych protokołem, a jeżeli zapewnienie przez strony reprezentacji dwuosobowej nie jest moż liwe — przez jedną osobę z każdej strony. Protokół po winien określać miejsce, datę i czas czynności, rodzaj i liczbę banderol oraz oznaczenie serii i numeru ewi dencyjnego banderol pozwalające na ich identyfikację, a także strony czynności i nazwiska osób w nich uczest niczących oraz ich podpisy.

2. Odpis protokołu, o którym mowa w ust. 1, jest składany przez podatnika we właściwym w sprawach znaków akcyzy urzędzie celnym, chyba że urząd ten wydał banderole lub przyjął ich zwrot.

3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wyda wania oraz zwrotu banderol, występujących u produ centa wyrobów podlegających oznaczaniu. § 1

1. Właściwy w sprawach znaków akcyzy naczel nik urzędu celnego może zażądać, przed każdorazo wym wydaniem oraz sprzedażą banderol lub wyda niem upoważnienia do wydania banderol, przedsta wienia ewidencji banderol i sprawdzić stan zapisów, umieszczając na niej adnotację o dokonanym spraw dzeniu. § 1

2.

1. Przechowywanie oraz przewóz banderol jest dokonywany w sposób zabezpieczający banderole przed utratą, kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodze niem.

2. Sposób przechowywania oraz przewozu, o któ rym mowa w ust. 1, polega na zapewnieniu odpowied nich środków transportu, pomieszczeń, miejsc prze chowywania, zwłaszcza w postaci kas pancernych lub skarbców, oraz ochrony w sposób przyjęty przy prze chowywaniu oraz transporcie pieniędzy.

3. Dostęp do pomieszczeń i miejsc przechowywa nia banderol mogą mieć wyłącznie imiennie upoważ nione do tego osoby.

4. Ârodek transportu oraz miejsce przechowywania banderol są plombowane przez osoby upoważnione, niezależnie od stosowanych zabezpieczeń przed kra dzieżą, uszkodzeniem, zniszczeniem oraz utratą bande rol.

5. Zdjęcie plomby następuje każdorazowo w obec ności co najmniej dwóch osób. W przypadku stwier dzenia naruszenia lub uszkodzenia stanu plomby nale ży sporządzić protokół oraz remanent banderol. § 1

3. Banderole niewykorzystane i nieuszkodzone, uszkodzone oraz banderole, które przed zastosowa niem utraciły ważność, są zwracane właściwemu w sprawach znaków akcyzy naczelnikowi urzędu celne go, wytwórcy banderol lub bankowi państwowemu, który wydał te banderole. § 1

4. Dopuszczalne miesięczne straty (utrata, znisz czenie, uszkodzenie) banderol powstałe w procesie oznaczania nimi wyrobów (opakowań jednostkowych wyrobów) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mo gą wynosić najwyżej:

1) 0,5 % — dla opakowań jednostkowych wyrobów spirytusowych;

2) 0,5 % — dla opakowań jednostkowych wyrobów tytoniowych;

3) 0,5 % — dla opakowań jednostkowych wyrobów winiarskich. § 1

5.

1. Wyroby przewożone przez terytorium Rze czypospolitej Polskiej (tranzyt), które nie podlegają Dziennik Ustaw Nr 145 — 9783 — Poz. 1406 obowiązkowi oznaczenia ich banderolami, są przewo żone w następujących maksymalnych terminach:

1) 7 dni — dla przewozów lotniczych;

2) 48 godzin — dla przewozu pojazdami samochodo wymi;

3) 5 dni — dla przewozu statkami i innymi jednostka mi pływającymi żeglugi śródlądowej;

4) 14 dni — dla przewozu koleją.

2. W razie tranzytu z wykorzystaniem różnych ro dzajów przewozów, maksymalny termin przewozu wy robów przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie może być dłuższy niż 14 dni. § 1

6.

1. Na wniosek podatnika może nastąpić wyda nie oraz sprzedaż banderol lub wydanie upoważnień do wydania banderol — przed terminem powstania obowiązku oznaczania banderolami wyrobów niepod legających dotychczas temu obowiązkowi. W takim przypadku stosuje się w odpowiednim zakresie przepi sy dotyczące szczególnego nadzoru podatkowego.

2. Banderole odbierane na zasadach określonych w ust. 1 mogą być nanoszone na wyroby przed termi nem powstania obowiązku oznaczania banderolami wyrobów, natomiast wydanie tak oznaczonych wyro bów z zakładu podatnika bądź sprowadzenie z zagrani cy nie może nastąpić przed dniem wejścia w życie obo wiązku oznaczania. W takim przypadku stosuje się w odpowiednim zakresie przepisy dotyczące szczegól nego nadzoru podatkowego. § 1

7. Do postępowań w sprawach banderol wszczę tych i niezakończonych na podstawie przepisów do tychczasowych mają zastosowanie przepisy rozporzą dzenia. § 1

8. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie oznaczania wyro bów znakami skarbowymi akcyzy (Dz. U. Nr 223, poz. 1870 oraz z 2003 r. Nr 73, poz. 664). § 1

9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2003 r. Minister Finansów: A. Raczko Dziennik Ustaw Nr 145 — 9784 — Poz. 1406 Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2003 r. (poz. 1406) Załącznik nr 1 WZORY BANDEROL PODATKOWYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE IMPORTOWANYCH I KRAJOWYCH WYROBÓW TYTONIOWYCH (PAPIEROSÓW, TYTONIU), SPIRYTUSOWYCH I WINIARSKICH I. Wzór banderoli podatkowej na opakowania jednostkowe importowanych wyrobów tytoniowych (papierosów) Rys. Rys. II. Wzór banderoli podatkowej na opakowania jednostkowe importowanych wyrobów tytoniowych (tytoniu) III. Wzory banderol podatkowych na opakowania jednostkowe importowanych wyrobów spirytusowych

1. Opakowania o pojemności do 0,25 l włącznie Dziennik Ustaw Nr 145 — 9785 — Poz. 1406 Rys. 1 Rys. 3 Rys. 2 Rys. 4

2. Opakowania o pojemności powyżej 0,25 l Rys. 5 Rys. 6 Rys. 7 Rys. 8 Rys. 9 Rys. 10 Dziennik Ustaw Nr 145 — 9786 — Poz. 1406 Rys. 11 Rys. 12 Rys. 13 Rys. 14 Rys. 15 Rys. 16 Rys. 17 Rys. 18 Dziennik Ustaw Nr 145 — 9787 — Poz. 1406 Rys. 19 Rys. 20 IV. Wzory banderol podatkowych na opakowania jednostkowe importowanych wyrobów winiarskich

1. Opakowania o pojemności do 0,5 l włącznie Rys. 1 Rys. 2 Rys. 3 Rys. 4

2. Opakowania o pojemności powyżej 0,5 l Rys. 5 Rys. 6 Dziennik Ustaw Nr 145 — 9788 — Poz. 1406 Rys. 7 Rys. 8 Rys. 9 Rys. 10 Rys. 11 Rys. 12 Rys. 13 Rys. 14 Dziennik Ustaw Nr 145 — 9789 — Poz. 1406 Rys. 15 Rys. 16 V. Wzór banderoli podatkowej na opakowania jednostkowe krajowych wyrobów tytoniowych (papierosów) Rys. VI. Wzór banderoli podatkowej na opakowania jednostkowe krajowych wyrobów tytoniowych (tytoniu) Rys. VII. Wzory banderol podatkowych na opakowania jednostkowe krajowych wyrobów spirytusowych

1. Opakowania o pojemności do 0,25 l włącznie Rys. 1 Rys. 3 Rys. 2 Rys. 4 Dziennik Ustaw Nr 145 — 9790 — Poz. 1406

2. Opakowania o pojemności powyżej 0,25 l Rys. 5 Rys. 6 Rys. 7 Rys. 8 Rys. 9 Rys. 10 Rys. 11 Rys. 12 Dziennik Ustaw Nr 145 — 9791 — Poz. 1406 Rys. 13 Rys. 14 Rys. 15 Rys. 16 Rys. 17 Rys. 18 Rys. 19 Rys. 20 Dziennik Ustaw Nr 145 — 9792 — Poz. 1406 Rys. 5 Rys. 6 Rys. 7 Rys. 8 Rys. 1 Rys. 2 Rys. 3 Rys. 4

2. Opakowania o pojemności powyżej 0,5 l VIII. Wzory banderol podatkowych na opakowania jednostkowe krajowych wyrobów winiarskich

1. Opakowania o pojemności do 0,5 l włącznie Dziennik Ustaw Nr 145 — 9793 — Poz. 1406 Rys. 9 Rys. 10 Rys. 11 Rys. 12 Rys. 13 Rys. 14 Rys. 15 Rys. 16 Objaśnienia:

1. Banderole podatkowe według wzorów określonych w poz. I—VIII stosują odpowiednio producenci i importerzy wyrobów podlegających obowiązkowi oznaczania.

2. Banderole podatkowe według wzorów określonych w poz. I—VIII stosuje się także do oznaczania innych opakowań jednostkowych wy robów niż wymienione w załączniku nr 6. OPIS WZORÓW BANDEROL PODATKOWYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE IMPORTOWANYCH I KRAJOWYCH WYROBÓW TYTONIOWYCH (PAPIEROSÓW, TYTONIU), SPIRYTUSOWYCH I WINIARSKICH1), 3) Dziennik Ustaw Nr 145 — 9794 — Poz. 1406 Pozycja Rysunek Cechy graficzne Wymiary w mm długość szerokość 1 2 3 4 5 I Rys. Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techni ką offsetową dwukolorowe tło: jasnoniebieskie (na marginesach) i ciemniejsze niebieskie (w centralnej części banderoli, nieobejmu jące marginesów), napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: „MINISTERSTWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY PODAT. — IMP.” oraz w dwóch równoległych wierszach biegnących wzdłuż lewego marginesu banderoli: „PAPIEROSY IMP. — 2001” („2001” stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), w dolnej części banderoli, pod rozetą oznaczenie serii i numeru ewidencyjnego2), rozetę koloru granatowego, powtarzający się mikrotekst negaty wowo-pozytywowy „RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW” wokół orła i mikrotekst pozytywowy „POLSKA MF” okalający górną część rozety, zabezpieczenie w lewym dolnym ro gu banderoli wykonane farbą termochromową — pod wpływem temperatury staje się widoczny jasny element w postaci „łezki”4), włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granato wym i zielonym 45 22 II Rys. Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techni ką offsetową dwukolorowe tło: jasnoniebieskie (na marginesach) i ciemniejsze niebieskie (w centralnej części banderoli, nieobejmu jące marginesów), napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: „MINISTERSTWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY PODAT. — IMP.” oraz w dwóch równoległych wierszach biegnących wzdłuż lewego marginesu banderoli: „TYTO¡ IMP. — 2003” („2003” stanowi przy kład określenia roku wytworzenia banderoli), w dolnej części ban deroli, pod rozetą oznaczenie serii i numeru ewidencyjnego2), ro zetę koloru granatowego, powtarzający się mikrotekst negatywo wo-pozytywowy „RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW” wokół orła i mikrotekst pozytywowy „POLSKA MF” okalający górną część rozety, zabezpieczenie w lewym dolnym ro gu banderoli wykonane farbą termochromową — pod wpływem temperatury staje się widoczny jasny element w postaci „łezki”, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granato wym i zielonym 45 22 Dziennik Ustaw Nr 145 — 9795 — Poz. 1406 1 2 3 4 5 III.1 1—4 Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową dwukolorowe tło: jasnoniebieskie (na marginesach) i ciem niejsze niebieskie (w centralnej części banderoli, nieobejmujące mar ginesów), napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równole głych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: „MINISTERSTWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY PODAT. — IMP.” oraz napisy w czterech równoległych wierszach biegnące wzdłuż le wego marginesu banderoli, określające pojemność opakowania jed nostkowego, zawartość procentową alkoholu w wyrobie, serię oraz rok wytworzenia banderoli, dodatkowo równolegle do prawego mar ginesu banderoli oznaczenie serii, a pod rozetą numeru ewidencyjne go2). Banderola ma także wykonaną techniką wklęsłodrukową rozetę koloru granatowego: w kształcie orła i kłosa z widocznym efektem ką towym w postaci litery „S”, powtarzający się mikrotekst negatywo wo-pozytywowy „RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW” wokół orła i mikrotekst negatywowo-pozytywowy „POLSKA MF”, prostopadły do dłuższego boku banderoli przy lewym marginesie banderoli, a także mikrotekst pozytywowy „POLSKA MF” wokół dwóch boków prostokątnej rozety, włókna zabezpieczające wi doczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym 50 12 III.2 5—20 Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową dwukolorowe tło: jasnoniebieskie (na marginesach) i ciem niejsze niebieskie (w centralnej części banderoli, nieobejmujące mar ginesów), napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równole głych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: „MINISTERSTWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY PODAT. — IMP.” oraz napisy w czterech równoległych wierszach, biegnące wzdłuż le wego marginesu banderoli, określające pojemność opakowania jed nostkowego, zawartość procentową alkoholu w wyrobie, serię oraz rok wytworzenia banderoli, dodatkowo równolegle do prawego mar ginesu banderoli oznaczenie serii, a w centralnej części banderoli nu meru ewidencyjnego2). Banderola ma także wykonane techniką wklę słodrukową dwie rozety koloru granatowego: w kształcie orła z dwo ma kłosami umieszczoną po prawej stronie banderoli i rozetę prosto kątną z dwoma kłosami, z widocznym efektem kątowym w postaci li tery „S”, umieszczoną po lewej stronie banderoli, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy „RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW” wokół orła i mikrotekst pozytywowy „RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW” na li ściach kłosów oraz mikrotekst negatywowo-pozytywowy „POLSKA MF”, prostopadły do dłuższego boku banderoli przy prawym margi nesie banderoli, a także mikrotekst pozytywowy „POLSKA MF” wo kół prostokątnej rozety, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym 90 16 IV.1 1—4 Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techni ką offsetową dwukolorowe tło: jasnoniebieskie (na marginesach) i ciemniejsze niebieskie (w centralnej części banderoli, nieobejmu jące marginesów), napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: „MINISTERSTWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY PODAT. — IMP.” oraz napisy w czterech równoległych wierszach biegnące wzdłuż lewego marginesu banderoli, określające pojemność opakowania jednostkowego, zawartość procentową alkoholu w wyrobie, serię oraz rok wytworzenia banderoli, dodatkowo równolegle do prawe go marginesu banderoli oznaczenie serii, a po lewej stronie bande roli numeru ewidencyjnego2). Banderola ma także dwie rozety ko loru granatowego: jedną w kształcie orła z liśćmi i gronami wino rośli umieszczoną w centralnej części banderoli oraz drugą, znajdu jącą się po prawej stronie banderoli, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy „RZECZPOSPOLITA POLSKA MINI STERSTWO FINANSÓW” wokół orła, włókna zabezpieczające wi doczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym 110 14 Dziennik Ustaw Nr 145 — 9796 — Poz. 1406 1 2 3 4 5 IV.2 5—16 Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techni ką offsetową dwukolorowe tło: jasnoniebieskie (na marginesach) i ciemniejsze niebieskie (w centralnej części banderoli, nieobejmują ce marginesów), napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: „MINISTERSTWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY PODAT. — IMP.” oraz napisy w czterech równoległych wierszach, biegnące wzdłuż lewego marginesu banderoli, określające pojemność opakowania jednostkowego, zawartość procentową alkoholu w wyrobie, serię oraz rok wytworzenia banderoli, dodatkowo po prawej stronie ban deroli oznaczenie serii, a po lewej stronie banderoli numeru ewi dencyjnego2). Banderola ma także trzy rozety koloru granatowego: jedną w kształcie orła z liśćmi i gronami winorośli umieszczoną w centralnej części banderoli, drugą znajdującą się po prawej stronie banderoli i trzecią po lewej stronie banderoli, powtarzający się mi krotekst negatywowo-pozytywowy „RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW” wokół orła i mikrotekst negatywo wo-pozytywowy „POLSKA MF” na rozecie przy lewym marginesie banderoli, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym 160 16 V Rys. Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techni ką offsetową dwukolorowe tło: jasnozielone (na marginesach) i ciemniejsze zielone (w centralnej części banderoli, nieobejmujące marginesów), napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: „MINISTERSTWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY PODAT. — KRAJ.” oraz w dwóch równoległych wierszach biegnących wzdłuż lewego marginesu banderoli: „PAPIEROSY KRAJ. — 2001” („2001” stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), w dolnej części banderoli, pod rozetą oznaczenie serii i numeru ewidencyj nego2), rozetę koloru zielonego, powtarzający się mikrotekst nega tywowo-pozytywowy „RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER STWO FINANSÓW” wokół orła i mikrotekst pozytywowy „POLSKA MF” okalający górną część rozety, zabezpieczenie w lewym dolnym rogu banderoli wykonane farbą termochromową — pod wpływem temperatury staje się widoczny jasny element w postaci „łezki”4), włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granato wym i zielonym 45 22 VI Rys. Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techni ką offsetową dwukolorowe tło: jasnozielone (na marginesach) i ciemniejsze zielone (w centralnej części banderoli, nieobejmujące marginesów), napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: „MINISTERSTWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY PODAT. — KRAJ.” oraz w dwóch równoległych wierszach biegnących wzdłuż lewego marginesu banderoli: „TYTO¡ KRAJ. — 2003” („2003” sta nowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), w dolnej części banderoli, pod rozetą oznaczenie serii i numeru ewidencyj nego2), rozetę koloru zielonego, powtarzający się mikrotekst nega tywowo-pozytywowy „RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW” wokół orła i mikrotekst pozytywowy „POLSKA MF” okalający górną część rozety, zabezpieczenie w lewym dolnym ro gu banderoli wykonane farbą termochromową — pod wpływem temperatury staje się widoczny jasny element w postaci „łezki”, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granato wym i zielonym 45 22 Dziennik Ustaw Nr 145 — 9797 — Poz. 1406 1 2 3 4 5 VII.1 1—4 Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techni ką offsetową dwukolorowe tło: jasnozielone (na marginesach) i ciemniejsze zielone (w centralnej części banderoli, nieobejmujące marginesów), napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: „MINISTERSTWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY PODAT. — KRAJ.” oraz napisy w czterech równoległych wierszach, biegnące wzdłuż lewego marginesu banderoli, określające pojemność opa kowania jednostkowego, zawartość procentową alkoholu w wyro bie, serię oraz rok wytworzenia banderoli, dodatkowo równolegle do prawego marginesu banderoli oznaczenie serii, a pod rozetą nu meru ewidencyjnego2). Banderola ma także wykonaną techniką wklęsłodrukową rozetę koloru zielonego: w kształcie orła i kłosa z widocznym efektem kątowym w postaci litery „S”, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy „RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW” wokół orła i mikrotekst ne gatywowo-pozytywowy „POLSKA MF” prostopadły do dłuższego boku banderoli przy lewym marginesie banderoli, a także mikro tekst pozytywowy „POLSKA MF” wokół dwóch boków prostokąt nej rozety, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym 50 12 VII.2 5—20 Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techni ką offsetową dwukolorowe tło: jasnozielone (na marginesach) i ciemniejsze zielone (w centralnej części banderoli, nieobejmujące marginesów), napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: „MINISTERSTWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY PODAT. — KRAJ.” oraz napisy w czterech równoległych wierszach, biegnące wzdłuż lewego marginesu banderoli, określające pojemność opa kowania jednostkowego, zawartość procentową alkoholu w wyro bie, serię oraz rok wytworzenia banderoli, dodatkowo równolegle do prawego marginesu banderoli oznaczenie serii, a w centralnej części banderoli numeru ewidencyjnego2). Banderola ma także wy konane techniką wklęsłodrukową dwie rozety koloru zielonego: w kształcie orła z dwoma kłosami umieszczoną po prawej stronie banderoli i rozetę prostokątną z dwoma kłosami, z widocznym efek tem kątowym w postaci litery „S”, umieszczoną po lewej stronie banderoli, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy „RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW” wokół orła i mikrotekst pozytywowy „RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW” na liściach kłosów oraz mikrotekst negatywowo-pozytywowy „POLSKA MF”, prostopadły do dłuższe go boku banderoli przy prawym marginesie banderoli, a także mi krotekst pozytywowy „POLSKA MF” wokół prostokątnej rozety, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granato wym i zielonym 90 16 Objaśnienia:

1) Wzory są przedstawione w skali 1:1 i zawierają przykładowy rok wytworzenia banderoli.

2) Banderola każdego poszczególnego rodzaju ma w ramach roku kalendarzowego kolejny numer ewidencyjny przedstawiony przykładowo w postaci wyzerowanej. Cyfry numeru ewidencyjnego dla wszystkich banderol mają wysokość 1,9 mm.

3) Zmiany innych właściwości wzorów banderol papierowych niż właściwości określone w tym załączniku oraz zmiany roku wytworzenia i numerów ewidencyjnych banderol nie stanowią zmiany wzorów banderol.

4) Dopuszcza się możliwość perforacji w procesie oznaczania banderol umieszczonych na twardych opakowaniach jednostkowych wyrobów tytoniowych (papierosów) w taki sposób, aby nacięcie powierzchni banderoli przebiegało po linii bocznej wieczka. Dziennik Ustaw Nr 145 — 9798 — Poz. 1406 1 2 3 4 5 VIII.1 1—4 Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techni ką offsetową dwukolorowe tło: jasnozielone (na marginesach) i ciemniejsze zielone (w centralnej części banderoli, nieobejmujące marginesów), napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: „MINISTERSTWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY PODAT. — KRAJ.” oraz napisy w czterech równoległych wierszach, biegnące wzdłuż lewego marginesu banderoli, określające pojemność opa kowania jednostkowego, zawartość procentową alkoholu w wyro bie, serię oraz rok wytworzenia banderoli, dodatkowo równolegle do prawego marginesu banderoli oznaczenie serii, a po lewej stro nie banderoli numeru ewidencyjnego2). Banderola ma także dwie rozety koloru zielonego: jedną w kształcie orła z liśćmi i gronami wi norośli umieszczoną w centralnej części banderoli oraz drugą znaj dującą się po prawej stronie banderoli, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy „RZECZPOSPOLITA POLSKA MINI STERSTWO FINANSÓW” wokół orła, włókna zabezpieczające wi doczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym 110 14 VIII.2 5—16 Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techni ką offsetową dwukolorowe tło: jasnozielone (na marginesach) i ciemniejsze zielone (w centralnej części banderoli, nieobejmujące marginesów), napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: „MINISTERSTWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY PODAT. — KRAJ.” oraz napisy w czterech równoległych wierszach, biegnące wzdłuż lewego marginesu banderoli, określające pojemność opa kowania jednostkowego, zawartość procentową alkoholu w wyro bie, serię oraz rok wytworzenia banderoli, dodatkowo po prawej stronie banderoli oznaczenie serii, a po lewej stronie banderoli nu meru ewidencyjnego2). Banderola ma także trzy rozety koloru zie lonego: jedną w kształcie orła z liśćmi i gronami winorośli umiesz czoną w centralnej części banderoli, drugą znajdującą się po pra wej stronie banderoli i trzecią po lewej stronie banderoli, powtarza jący się mikrotekst negatywowo-pozytywowy „RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW” wokół orła i mikrotekst ne gatywowo-pozytywowy „POLSKA MF” na rozecie przy lewym mar ginesie banderoli, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bor dowym, granatowym i zielonym 160 16 Załącznik nr 2 WZORY BANDEROL LEGALIZACYJNYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE IMPORTOWANYCH I KRAJOWYCH WYROBÓW TYTONIOWYCH (PAPIEROSÓW, TYTONIU), SPIRYTUSOWYCH I WINIARSKICH I. Wzór banderoli legalizacyjnej na opakowania jednostkowe importowanych wyrobów tytoniowych (papierosów) Dziennik Ustaw Nr 145 — 9799 — Poz. 1406 Rys. II. Wzór banderoli legalizacyjnej na opakowania jednostkowe importowanych wyrobów tytoniowych (tytoniu) Rys. III. Wzory banderol legalizacyjnych na opakowania jednostkowe importowanych wyrobów spirytusowych

1. Opakowania o pojemności do 0,25 l włącznie Rys. 1

2. Opakowania o pojemności powyżej 0,25 l Rys. 2 IV. Wzory banderol legalizacyjnych na opakowania jednostkowe importowanych wyrobów winiarskich

1. Opakowania o pojemności do 0,5 l włącznie Rys. 1

2. Opakowania o pojemności powyżej 0,5 l Dziennik Ustaw Nr 145 — 9800 — Poz. 1406 Rys. 2 V. Wzór banderoli legalizacyjnej na opakowania jednostkowe krajowych wyrobów tytoniowych (papierosów) Rys. VI. Wzór banderoli legalizacyjnej na opakowania jednostkowe krajowych wyrobów tytoniowych (tytoniu) Rys. VII. Wzory banderol legalizacyjnych na opakowania jednostkowe krajowych wyrobów spirytusowych

1. Opakowania o pojemności do 0,25 l włącznie Rys. 1

2. Opakowania o pojemności powyżej 0,25 l Rys. 2 VIII. Wzory banderol legalizacyjnych na opakowania jednostkowe krajowych wyrobów winiarskich

1. Opakowania o pojemności do 0,5 l włącznie Rys. 1 Dziennik Ustaw Nr 145 — 9801 — Poz. 1406

2. Opakowania o pojemności powyżej 0,5 l Rys. 2 Objaśnienia:

1. Banderole legalizacyjne według wzorów określonych w poz. I—VIII stosują podmioty posiadające wyroby nieoznaczone, oznaczone nieprawidłowo, względnie nieodpowiednimi znakami akcyzy lub wyroby z uszkodzonymi znakami.

2. Banderole legalizacyjne według wzorów określonych w poz. V—VIII stosują podmioty dokonujące czynności pakowania, rozlania lub rozważenia wyrobów w opakowania jednostkowe, przepakowania, ponownego rozlania lub rozważenia wyrobów w inne opakowania jednostkowe.

3. Banderole legalizacyjne według wzorów określonych w poz. I—VIII stosuje się także do oznaczania innych opakowań jednostkowych wyrobów niż wymienione w załączniku nr 6. OPIS WZORÓW BANDEROL LEGALIZACYJNYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE IMPORTOWANYCH I KRAJOWYCH WYROBÓW TYTONIOWYCH (PAPIEROSÓW, TYTONIU), SPIRYTUSOWYCH I WINIARSKICH1), 3) Pozycja Rysunek Cechy graficzne Wymiary w mm długość szerokość 1 2 3 4 5 I Rys. Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową dwukolorowe tło: jasnoróżowe (na marginesach) i poma rańczowe (w centralnej części banderoli, nieobejmujące margine sów), napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: „MINISTERSTWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY LEGAL. — IMP.” oraz w dwóch rów noległych wierszach biegnących wzdłuż lewego marginesu bande roli: „PAPIEROSY IMP. — 2001” („2001” stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), w dolnej części banderoli, pod rozetą oznaczenie serii i numeru ewidencyjnego2), rozetę koloru granato wego, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy „RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW” wokół orła i mikrotekst pozytywowy „POLSKA MF” okalający górną część rozety, zabezpieczenie w lewym dolnym rogu banderoli wykonane farbą termochromową — pod wpływem temperatury staje się wi doczny jasny element w postaci „łezki”4), włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym 45 22 II Rys. Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową dwukolorowe tło: jasnoróżowe (na marginesach) i poma rańczowe (w centralnej części banderoli, nieobejmujące margine sów), napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: „MINISTERSTWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY LEGAL — IMP.” oraz w dwóch rów noległych wierszach biegnących wzdłuż lewego marginesu bande roli: „TYTO¡ IMP. — 2003” („2003” stanowi przykład określenia ro ku wytworzenia banderoli), w dolnej części banderoli, pod rozetą oznaczenie serii i numeru ewidencyjnego2), rozetę koloru granato wego, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy „RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW” wokół orła i mikrotekst pozytywowy „POLSKA MF” okalający górną część rozety, zabezpieczenie w lewym dolnym rogu banderoli wykonane farbą termochromową — pod wpływem temperatury staje się wi doczny jasny element w postaci „łezki”, włókna zabezpieczające wi doczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym 45 22 Dziennik Ustaw Nr 145 — 9802 — Poz. 1406 1 2 3 4 5 III.1 1 Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techni ką offsetową dwukolorowe tło: jasnoróżowe (na marginesach) i po marańczowe (w centralnej części banderoli, nieobejmujące margi nesów), napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równole głych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: „MINISTERSTWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY LEGAL. — IMP.” oraz napisy w trzech równoległych wierszach, biegnące wzdłuż le wego marginesu banderoli, określające pojemność opakowania jednostkowego, serię oraz rok wytworzenia banderoli, dodatkowo równolegle do prawego marginesu banderoli oznaczenie serii, a pod rozetą numeru ewidencyjnego2). Banderola ma także wyko naną techniką wklęsłodrukową rozetę koloru granatowego: w kształcie orła i kłosa z widocznym efektem kątowym w postaci li tery „S”, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy „RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW” wokół orła i mikrotekst negatywowo-pozytywowy „POLSKA MF”, prosto padły do dłuższego boku banderoli przy lewym marginesie bande roli, a także mikrotekst pozytywowy „POLSKA MF” wokół dwóch boków prostokątnej rozety, włókna zabezpieczające widoczne w ko lorze bordowym, granatowym i zielonym 50 12 III.2 2 Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techni ką offsetową dwukolorowe tło: jasnoróżowe (na marginesach) i po marańczowe (w centralnej części banderoli, nieobejmujące margi nesów), napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równole głych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: „MINISTERSTWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY LEGAL. — IMP.” oraz napisy w trzech równoległych wierszach, biegnące wzdłuż le wego marginesu banderoli, określające pojemność opakowania jednostkowego, serię oraz rok wytworzenia banderoli, dodatkowo równolegle do prawego marginesu banderoli oznaczenie serii, a w centralnej części banderoli numeru ewidencyjnego2). Bandero la ma także wykonane techniką wklęsłodrukową dwie rozety kolo ru granatowego: w kształcie orła z dwoma kłosami umieszczoną po prawej stronie banderoli i rozetę prostokątną z dwoma kłosami, z widocznym efektem kątowym w postaci litery „S”, umieszczoną po lewej stronie banderoli, powtarzający się mikrotekst negatywo wo-pozytywowy „RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW” wokół orła i mikrotekst pozytywowy „RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW” na li ściach kłosów oraz mikrotekst negatywowo-pozytywowy „POLSKA MF”, prostopadły do dłuższego boku banderoli przy pra wym marginesie banderoli, a także mikrotekst pozytywowy „POLSKA MF” wokół prostokątnej rozety, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym 90 16 IV.1 1 Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techni ką offsetową dwukolorowe tło: jasnoróżowe (na marginesach) i po marańczowe (w centralnej części banderoli, nieobejmujące margi nesów), napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równole głych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: „MINISTERSTWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY LEGAL. — IMP.” oraz napisy w trzech równoległych wierszach, biegnące wzdłuż le wego marginesu banderoli, określające pojemność opakowania jednostkowego, serię oraz rok wytworzenia banderoli, dodatkowo równolegle do prawego marginesu banderoli oznaczenie serii, a po lewej stronie banderoli numeru ewidencyjnego2). Banderola ma także dwie rozety koloru granatowego: jedną w kształcie orła z liść mi i gronami winorośli umieszczoną w centralnej części banderoli oraz drugą znajdującą się po prawej stronie banderoli, powtarzają cy się mikrotekst negatywowo-pozytywowy „RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW” wokół orła, włókna zabez pieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym 110 14 Dziennik Ustaw Nr 145 — 9803 — Poz. 1406 1 2 3 4 5 IV. 2 2 Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techni ką offsetową dwukolorowe tło: jasnoróżowe (na marginesach) i po marańczowe (w centralnej części banderoli, nieobejmujące margi nesów), napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równole głych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: „MINISTERSTWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY LEGAL. — IMP.” oraz napisy w trzech równoległych wierszach, biegnące wzdłuż le wego marginesu banderoli, określające pojemność opakowania jednostkowego, serię oraz rok wytworzenia banderoli, dodatkowo po prawej stronie banderoli oznaczenie serii, a po lewej stronie banderoli numeru ewidencyjnego2). Banderola ma także trzy roze ty koloru granatowego: jedną w kształcie orła z liśćmi i gronami wi norośli umieszczoną w centralnej części banderoli, drugą znajdują cą się po prawej stronie banderoli i trzecią po lewej stronie bande roli, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy „RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW” wokół orła i mikrotekst negatywowo-pozytywowy „POLSKA MF” na roze cie przy lewym marginesie banderoli, włókna zabezpieczające wi doczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym 160 16 V Rys. Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techni ką offsetową dwukolorowe tło: jasnoróżowe (na marginesach) i po marańczowe (w centralnej części banderoli, nieobejmujące margi nesów), napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równole głych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: „MINISTERSTWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY LEGAL. — KRAJ.” oraz w dwóch równoległych wierszach biegnących wzdłuż lewego marginesu banderoli: „PAPIEROSY KRAJ. — 2001” („2001” stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), w dolnej części banderoli, pod rozetą oznaczenie serii i numeru ewidencyj nego2), rozetę koloru zielonego, powtarzający się mikrotekst nega tywowo-pozytywowy „RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER STWO FINANSÓW” wokół orła i mikrotekst pozytywowy „POLSKA MF” okalający górną część rozety, zabezpieczenie w lewym dolnym rogu banderoli wykonane farbą termochromową — pod wpływem temperatury staje się widoczny jasny element w postaci „łezki”4), włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granato wym i zielonym 45 22 VI Rys. Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techni ką offsetową dwukolorowe tło: jasnoróżowe (na marginesach) i po marańczowe (w centralnej części banderoli, nieobejmujące margi nesów), napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równole głych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: „MINISTERSTWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY LEGAL. — KRAJ.” oraz w dwóch równoległych wierszach biegnących wzdłuż lewego marginesu banderoli: „TYTO¡ KRAJ. — 2003” („2003” sta nowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), w dolnej części banderoli, pod rozetą oznaczenie serii i numeru ewidencyj nego2), rozetę koloru zielonego, powtarzający się mikrotekst nega tywowo-pozytywowy „RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW” wokół orła i mikrotekst pozytywowy „POLSKA MF” okalający górną część rozety, zabezpieczenie w lewym dolnym ro gu banderoli wykonane farbą termochromową — pod wpływem temperatury staje się widoczny jasny element w postaci „łezki”, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granato wym i zielonym 45 22 Dziennik Ustaw Nr 145 — 9804 — Poz. 1406 1 2 3 4 5 VII.1 1 Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techni ką offsetową dwukolorowe tło: jasnoróżowe (na marginesach) i po marańczowe (w centralnej części banderoli, nieobejmujące margi nesów), napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równole głych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: „MINISTERSTWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY LEGAL. — KRAJ.” oraz napisy w trzech równoległych wierszach, biegnące wzdłuż lewego marginesu banderoli, określające pojemność opa kowania jednostkowego, serię oraz rok wytworzenia banderoli, do datkowo równolegle do prawego marginesu banderoli oznaczenie serii, a pod rozetą numeru ewidencyjnego2). Banderola ma także wykonaną techniką wklęsłodrukową rozetę koloru zielonego: w kształcie orła i kłosa z widocznym efektem kątowym w postaci li tery „S”, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy „RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW” wokół orła i mikrotekst negatywowo-pozytywowy „POLSKA MF” prosto padły do dłuższego boku banderoli przy lewym marginesie bande roli, a także mikrotekst pozytywowy „POLSKA MF” wokół dwóch boków prostokątnej rozety, włókna zabezpieczające widoczne w ko lorze bordowym, granatowym i zielonym 50 12 VII.2 2 Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techni ką offsetową dwukolorowe tło: jasnoróżowe (na marginesach) i po marańczowe (w centralnej części banderoli, nieobejmujące margi nesów), napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równole głych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: „MINISTERSTWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY LEGAL. — KRAJ.” oraz napisy w trzech równoległych wierszach, biegnące wzdłuż lewego marginesu banderoli, określające pojemność opa kowania jednostkowego, serię oraz rok wytworzenia banderoli, do datkowo równolegle do prawego marginesu banderoli oznaczenie serii, a w centralnej części banderoli numeru ewidencyjnego2). Banderola ma także wykonane techniką wklęsłodrukową dwie ro zety koloru zielonego: w kształcie orła z dwoma kłosami umieszczo ną po prawej stronie banderoli i rozetę prostokątną z dwoma kło sami, z widocznym efektem kątowym w postaci litery „S”, umiesz czoną po lewej stronie banderoli, powtarzający się mikrotekst ne gatywowo-pozytywowy „RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER STWO FINANSÓW” wokół orła i mikrotekst pozytywowy „RZECZ POSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW” na liściach kło sów oraz mikrotekst negatywowo-pozytywowy „POLSKA MF”, prostopadły do dłuższego boku banderoli przy prawym marginesie banderoli, a także mikrotekst pozytywowy „POLSKA MF” wokół prostokątnej rozety, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym 90 16 VIII.1 1 Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techni ką offsetową dwukolorowe tło: jasnoróżowe (na marginesach) i po marańczowe (w centralnej części banderoli, nieobejmujące margi nesów), napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równole głych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: „MINISTERSTWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY LEGAL. — KRAJ.” oraz napisy w trzech równoległych wierszach, biegnące wzdłuż le wego marginesu banderoli, określające pojemność opakowania jednostkowego, serię oraz rok wytworzenia banderoli, dodatkowo równolegle do prawego marginesu banderoli oznaczenie serii, a po lewej stronie banderoli numeru ewidencyjnego2). Banderola ma także dwie rozety koloru zielonego: jedną w kształcie orła z liśćmi i gronami winorośli umieszczoną w centralnej części banderoli oraz drugą znajdującą się po prawej stronie banderoli, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy „RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW” wokół orła, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym 110 14 Dziennik Ustaw Nr 145 — 9805 — Poz. 1406 1 2 3 4 5 VIII.2 2 Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techni ką offsetową dwukolorowe tło: jasnoróżowe (na marginesach) i po marańczowe (w centralnej części banderoli, nieobejmujące margi nesów), napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równole głych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: „MINISTERSTWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY LEGAL. — KRAJ.” oraz napisy w trzech równoległych wierszach, biegnące wzdłuż lewego marginesu banderoli, określające pojemność opa kowania jednostkowego, serię oraz rok wytworzenia banderoli, do datkowo po prawej stronie banderoli oznaczenie serii, a po lewej stronie banderoli numeru ewidencyjnego2). Banderola ma także trzy rozety koloru zielonego: jedną w kształcie orła z liśćmi i grona mi winorośli umieszczoną w centralnej części banderoli, drugą znajdującą się po prawej stronie banderoli i trzecią po lewej stronie banderoli, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy „RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW” wokół orła i mikrotekst negatywowo-pozytywowy „POLSKA MF” na roze cie przy lewym marginesie banderoli, włókna zabezpieczające wi doczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym 160 16 Objaśnienia:

1) Wzory są przedstawione w skali 1:1 i zawierają przykładowy rok wytworzenia banderoli.

2) Banderola każdego poszczególnego rodzaju ma w ramach roku kalendarzowego kolejny numer ewidencyjny przedstawiony przykładowo w postaci wyzerowanej. Cyfry numeru ewidencyjnego dla wszystkich banderol mają wysokość 1,9 mm.

3) Zmiany innych właściwości wzorów banderol papierowych niż właściwości określone w tym załączniku oraz zmiany roku wytworzenia i numerów ewidencyjnych banderol nie stanowią zmiany wzorów banderol.

4) Dopuszcza się możliwość perforacji w procesie oznaczania banderol umieszczonych na twardych opakowaniach jednostkowych wyrobów tytoniowych (papierosów) w taki sposób, aby nacięcie powierzchni banderoli przebiegało po linii bocznej wieczka. Dziennik Ustaw Nr 145 — 9806 — Poz. 1406 Załącznik nr 3 ZESTAWIENIE WARTOÂCI BANDEROL PODATKOWYCH (KWOT ZALICZEK NA PODATEK AKCYZOWY) Dziennik Ustaw Nr 145 — 9807 — Poz. 1406 Dziennik Ustaw Nr 145 — 9808 — Poz. 1406 Załącznik nr 4 ZESTAWIENIE NALE˚NOÂCI ZA SPRZEDA˚ BANDEROL LEGALIZACYJNYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE IMPORTOWANYCH I KRAJOWYCH WYROBÓW TYTONIOWYCH (PAPIEROSÓW, TYTONIU), SPIRYTUSOWYCH I WINIARSKICH Dziennik Ustaw Nr 145 — 9809 — Poz. 1406 Załącznik nr 5 WYSOKOÂå ODP¸ATNOÂCI Z TYTU¸U POKRYCIA CO NAJMNIEJ 80 % KOSZTÓW WYTWORZENIA BANDEROL PODATKOWYCH Dziennik Ustaw Nr 145 — 9810 — Poz. 1406 Załącznik nr 6 SZCZEGÓ¸OWE SPOSOBY UMIESZCZANIA ZNAKÓW AKCYZY NA OPAKOWANIACH JEDNOSTKOWYCH IMPORTOWANYCH I KRAJOWYCH WYROBÓW TYTONIOWYCH (PAPIEROSÓW, TYTONIU), SPIRYTUSOWYCH I WINIARSKICH Dziennik Ustaw Nr 145 — 9811 — Poz. 1406 Dziennik Ustaw Nr 145 — 9812 — Poz. 1406 Dziennik Ustaw Nr 145 — 9813 — Poz. 1406 Załącznik nr 7 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 145 — 9814 — Poz. 1406 Dziennik Ustaw Nr 145 — 9815 — Poz. 1406 Dziennik Ustaw Nr 145 — 9816 — Poz. 1406 Załącznik nr 8 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 145 — 9817 — Poz. 1406 Z ał ąc zn ik n r 9 W Z Ó R E W ID E N C JI I W Y K O R Z Y S TA N IA B A N D E R O L P O D A T K O W Y C H I LE G A LI Z A C Y JN Y C H Dziennik Ustaw Nr 145 — 9818 — Poz. 1406 Załącznik nr 10 WZÓR

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2003-08-21
Data wydania: 2003-08-13
Data wejścia w życie: 2003-09-01
Data obowiązywania: 2003-09-01
Data uchylenia: 2004-05-01
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2003 nr 145 poz. 1406