Dz.U. 2003 nr 145 poz. 1411

1411 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego Na podstawie art. 6g ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 72, poz. 802, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne

§1. Rozporządzenie określa:

1) wyroby akcyzowe objęte szczególnym nadzorem podatkowym;

2) zakres i sposób wykonywania szczególnego nad zoru podatkowego w stosunku do poszczególnych wyrobów podlegających temu nadzorowi oraz przy oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy;

3) sposób wykonywania szczególnego nadzoru po datkowego w zakresie urządzania gier w kasynach gry oraz na automatach i na automatach o niskich wygranych;

4) tryb dokonywania i zakres zgłoszeń związanych z wykonywaniem działalności podlegającej szcze gólnemu nadzorowi podatkowemu;

5) szczegółowy zakres i tryb nakładania zabezpieczeń urzędowych oraz rodzaje i formy tych zabezpie czeń;

6) szczegółowy zakres przygotowywania oraz ozna czania pomieszczeń, urządzeń i naczyń;

7) szczegółowy zakres i sposób przeprowadzenia urzędowego sprawdzenia podmiotów podlegają cych szczególnemu nadzorowi podatkowemu;

8) zakres i sposób sprawowania stałego nadzoru, a także sposób przeprowadzania kontroli doraź nych i okresowych;

9) szczegółowe zasady i tryb pobierania próbek wy robów;

10) tryb niszczenia wyrobów objętych szczególnym nadzorem podatkowym w przypadku stwierdzenia ich nieprzydatności do spożycia, dalszego przero bu lub zużycia; 1

1) szczegółowe zasady i warunki przyjmowania, ma gazynowania, wydawania i przewożenia wyrobów objętych szczególnym nadzorem podatkowym; 1

2) wzór upoważnienia pracownika szczególnego nad zoru podatkowego; 1

3) rodzaje prowadzonej dokumentacji, jej wzory, a także szczegółowy sposób jej przygotowania i prowadzenia.

§2. Czynności kontrolne w ramach szczególnego nadzoru podatkowego są wykonywane przez pracow ników lub funkcjonariuszy celnych zatrudnionych w urzędach celnych oraz w urzędzie obsługującym mi nistra właściwego do spraw finansów publicznych, zwanych dalej „pracownikami szczególnego nadzoru podatkowego”, na podstawie upoważnienia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§3. Przez użyte w rozporządzeniu określenia:

1) podmiot — rozumie się osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości praw nej lub osobę fizyczną prowadzącą działalność ———————

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Fi nansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 89, poz. 804 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 120, poz. 1122 i Nr 137, poz. 1302. podlegającą szczególnemu nadzorowi podatkowe mu;

2) wyrób — rozumie się wyrób gotowy luzem lub w opakowaniach jednostkowych, półprodukt w to ku produkcji, produkt uboczny lub odpadowy, a także surowiec;

3) komórka stałego nadzoru — rozumie się komórkę organizacyjną utworzoną przez właściwego na czelnika urzędu celnego na terenie podmiotu pod legającego szczególnemu nadzorowi podatkowe mu w celu wykonywania czynności kontrolnych w ramach tego nadzoru;

4) przesyłka — rozumie się określoną ilość wyrobów wysłanych do tego samego odbiorcy, tego same go dnia i na podstawie jednego dokumentu prze wozu; przesyłkę stanowi także określona partia wy robu przesłana do odbiorcy rurociągiem. Rozdział 2 Wyroby akcyzowe objęte szczególnym nadzorem podatkowym

§4.

1. Szczególnym nadzorem podatkowym są ob jęte następujące wyroby akcyzowe:

1) alkohol etylowy (PKWiU 15.92), zwany dalej „spi rytusem”, własnej produkcji oraz nabyty, jeżeli w cenie jego nabycia nie jest zawarty podatek ak cyzowy obliczony według najwyższej stawki usta lonej dla tego spirytusu;

2) wyroby przed powstaniem obowiązku w podatku akcyzowym: a) napoje alkoholowe destylowane (PKWiU 15.91), zwane dalej „napojami spirytusowymi”, b) piwo słodowe (PKWiU 15.96.1), zwane dalej „pi wem”, c) wina gronowe (PKWiU 15.93), napoje fermento wane (np. jabłecznik, wino z gruszek, miód pit ny), pozostałe, mieszane napoje zawierające al kohol (PKWiU 15.94), wermuty i inne wina ze świeżych winogron przyprawione roślinami lub substancjami aromatycznymi (PKWiU 15.95), zwane dalej „wyrobami winiarskimi”, d) pozostałe napoje alkoholowe o zawartości alko holu powyżej 1,2 % oraz napoje alkoholowe bę dące mieszaniną piwa i napojów bezalkoholo wych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5 % bez względu na symbol PKWiU, zwane da lej „napojami alkoholowymi”;

3) wyroby, w odniesieniu do których na podstawie odrębnych przepisów został wprowadzony obo wiązek oznaczania znakami skarbowymi akcyzy;

4) oleje opałowe i napędowe, w zakresie zawartości w nich nieusuwalnego znacznika oraz czerwonego barwnika, których dodatek określają odrębne prze pisy.

2. Przepis ust. 1 pkt 1 nie ma zastosowania do:

1) spirytusu skażonego środkiem skażającym na pod stawie odrębnych przepisów, zabarwionego na fio letowo przez dodanie czystego fioletu krystaliczne go w ilości nie mniejszej niż 1,6 mg/l spirytusu, w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 1 litra, jeżeli został od niego uiszczony należny po datek akcyzowy;

2) denaturatu;

3) spirytusu posiarczynowego, chyba że jest przera biany albo zużywany łącznie ze spirytusem, o któ rym mowa w ust. 1 pkt 1;

4) spirytusu odwodnionego skażonego środkiem skażającym na podstawie odrębnych przepisów, przeznaczonego jako dodatek do paliw, do którego ponadto dodano inne substancje w ilości nie mniejszej niż 15 %. Rozdział 3 Wykonywanie szczególnego nadzoru podatkowego w stosunku do spirytusu i napojów spirytusowych

§5. Urządzenia służące do wytwarzania, wydziela nia z innego wytworu, oczyszczania i odwadniania spi rytusu powinny zapewnić dokonanie pomiaru ilości uzyskanego spirytusu.

§6.

1. W gorzelniach przemysłowych, rektyfika cjach, zakładach odwadniania spirytusu i wytwórniach napojów spirytusowych jest sprawowany stały nadzór.

2. Właściwy naczelnik urzędu celnego może wpro wadzić stały nadzór w podmiotach niewymienionych w ust. 1, jeżeli przerabiają, zużywają lub magazynują ilości przekraczające 20 000 dm3 100 % spirytusu rocz nie.

§7.

1. Wytwarzanie, wydzielanie z innego wytwo ru, oczyszczanie i odwadnianie spirytusu może odby wać się tylko w obecności pracownika szczególnego nadzoru podatkowego.

2. Podmiot jest obowiązany przesłać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego co najmniej na 3 dni przed zamierzonym wytwarzaniem, wydzielaniem, oczyszczaniem lub odwadnianiem spirytusu pisemne zgłoszenie, podając:

1) ilość i rodzaj surowców lub innych produktów, z których spirytus ma być wytworzony lub odzy skany;

2) miejsce i czas trwania czynności;

3) przewidywaną ilość spirytusu oraz sposób ustale nia tej ilości.

3. Podmiot, w którym jest sprawowany stały nad zór, zawiadamia o czynnościach, o których mowa w ust. 1, komórkę tego nadzoru na dzień przed rozpo częciem tych czynności. Dziennik Ustaw Nr 145 — 9847 — Poz. 1411

4. Przy czynnościach, o których mowa w ust. 1, obecność pracownika szczególnego nadzoru podatko wego nie jest wymagana, jeżeli zabezpieczenia urzędo we, o których mowa w § 42 ust. 1 pkt 1, nałożone na pomieszczenia, urządzenia, aparaturę, zbiorniki i po jemniki wykluczają dostęp do spirytusu lub jego par przed ustaleniem ilości uzyskanego spirytusu.

5. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do jednostek naukowych, kontrolnych i doświadczalnych oraz sa modzielnych laboratoriów naukowych i doświadczal nych, w których w ciągu roku łączna ilość uzyskanego spirytusu nie przekracza 300 dm3 100 %.

6. Przepisy ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do go rzelni, w której wytwarza się spirytus surowy w wyni ku destylacji odfermentowanych zacierów lub brzecz ki, sporządzonych z surowców skrobiowo-cukrowych, zwanej dalej „gorzelnią rolniczą”.

§8.

1. Skażanie spirytusu, na podstawie odrębnych przepisów, odbywa się w obecności pracownika szcze gólnego nadzoru podatkowego. Z czynności skażenia sporządza się protokół według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia, co najmniej w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje właściwy naczelnik urzędu celnego, a w razie sprawowania sta łego nadzoru w podmiocie — komórka tego nadzoru. Jeżeli spirytus skażony ma być wysłany do innego podmiotu, protokół sporządza się co najmniej w trzech egzemplarzach.

2. Podmiot przesyła właściwemu naczelnikowi urzędu celnego co najmniej na 3 dni, a w przypadku sprawowania stałego nadzoru — komórce tego nadzo ru na dzień przed zamierzonym skażaniem spirytusu, pisemne zgłoszenie zawierające następujące dane:

1) datę zamierzonego skażania, nazwę pomieszcze nia oraz rodzaj naczyń, które będą użyte do prze prowadzenia skażania;

2) ilość dm3 100 % spirytusu przeznaczonego do ska żania oraz nazwy przewidzianych środków skażają cych;

3) stwierdzenie, że środki skażające, które mają być użyte, zostały zbadane w celu ich identyfikacji.

3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2, nie jest wy magane, jeżeli podmiot zawiadomi pisemnie pracow nika szczególnego nadzoru podatkowego obecnego przy skażaniu o następnym terminie zamierzonego skażania i jego warunkach.

4. Jeżeli skażanie spirytusu odbywa się w określo nych terminach i w niezmienionych warunkach, zgło szenia, o którym mowa w ust. 2, podmiot dokonuje jed norazowo przed pierwszym skażaniem.

5. Na naczyniach, w których jest przechowywany spirytus oraz środki skażające, powinny być umiesz czone napisy wskazujące rodzaj spirytusu oraz nazwy środków skażających, a jeżeli naczyniami tymi są becz ki — także ich numery oraz tary.

§9.

1. Przechowywanie spirytusu, z wyjątkiem spi rytusu skażonego, powinno odbywać się tylko w urzę dowo zabezpieczonym magazynie lub naczyniach, a wydanie tego spirytusu do przerobu lub zużycia — powinno następować w obecności pracownika szcze gólnego nadzoru podatkowego.

2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do podmio tów wymienionych w § 46 ust. 2 pkt 1.

3. Podmiot zawiadamia właściwego naczelnika urzędu celnego co najmniej na 3 dni przed zamierzo nym pobraniem spirytusu z magazynu, podając rodzaj i ilości spirytusu, jakie zamierza zużyć lub przerobić.

4. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3, sto suje się odpowiednio § 8 ust. 3 i 4.

§10.

1. Do każdej przesyłki spirytusu, napojów spi rytusowych luzem lub ich półproduktów należy dołą czyć dokument przewozu „WzS” — wydanie spirytusu (półproduktu) na zewnątrz, sporządzony według wzo ru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia. W przypadku przesyłki spirytusu skażonego do doku mentu przewozu „WzS” dołącza się kopię protokołu skażenia spirytusu, o którym mowa w § 8 ust. 1.

2. Z czynności przyjęcia przesyłki spirytusu, napo jów spirytusowych luzem lub ich półproduktów spo rządza się dokument sprawdzenia i przyjęcia „PzS” — przyjęcie spirytusu (półproduktu) z zewnątrz, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia.

3. Przy przesyłce spirytusu, napojów spirytuso wych luzem lub ich półproduktów stosuje się przepisy § 54—57. § 1

1.

1. Podmiot dokonujący przerobu lub zużycia spirytusu prowadzi księgi kontroli:

1) obrotu spirytusem i jego skażenia — według wzo ru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia;

2) przerobu spirytusu na ocet — według wzoru stano wiącego załącznik nr 6 do rozporządzenia.

2. W razie otrzymywania spirytusu powstałego w wyniku oczyszczania podmiot prowadzi księgę kon troli spirytusu powrotnego według wzoru stanowiące go załącznik nr 7 do rozporządzenia.

3. Podmiot prowadzący działalność w zakresie wy twarzania, wydzielania z innego wytworu, rektyfikacji, odwadniania i rozlewu spirytusu oraz wytwarzania i rozlewu napojów spirytusowych prowadzi odpowied nio księgi kontroli:

1) obrotu spirytusami w magazynie — według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do rozporządzenia;

2) rektyfikacji i odwadniania spirytusu — według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do rozporzą dzenia;

3) produkcji i rozlewu napojów spirytusowych — we dług wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do rozpo rządzenia. Dziennik Ustaw Nr 145 — 9848 — Poz. 1411

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do wytwarzania spirytusu w gorzelniach rolniczych. § 1

2.

1. W gorzelni rolniczej stosuje się system zamkniętego magazynu.

2. System zamkniętego magazynu polega na:

1) nałożeniu zabezpieczeń urzędowych, o których mowa w § 42 ust. 1 pkt 1, na urządzenia produkcyj ne i magazynowe spirytusu, w celu wyeliminowa nia dostępu do spirytusu i jego par oraz flegmy spi rytusowej;

2) określaniu dziennej ilości wyprodukowanego spi rytusu na podstawie wskazań licznika objętościo wego urządzenia (przyrządu) pomiarowego;

3) wydawaniu spirytusu z magazynu oraz napełnia niu spirytusem naczyń służących do transportu tyl ko w obecności pracowników szczególnego nadzo ru podatkowego. § 1

3. W gorzelni rolniczej rozchód spirytusu z ma gazynu stanowi równocześnie pozycję przychodową w ewidencji, określającą ostateczną wielkość produkcji spirytusu. § 1

4.

1. Pierwsza destylacja spirytusu po rozpoczę ciu jego produkcji przez gorzelnię rolniczą może odby wać się tylko w obecności pracowników szczególnego nadzoru podatkowego, którzy sprawdzają szczelność aparatury, przewodów i zbiornika magazynowego spi rytusu.

2. Za rozpoczęcie produkcji spirytusu w gorzelni rol niczej uważa się czynności techniczno-technologiczne, począwszy od dodania drożdży do zacieru słodkiego.

3. Gorzelnia rolnicza przesyła do właściwego na czelnika urzędu celnego, co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem produkcji spirytusu, zgłoszenie o zamie rzonej produkcji spirytusu, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do rozporządzenia.

4. Zmiany w produkcji spirytusu w gorzelni rolni czej, wynikające ze zmian ilości zacierów w czasie pro cesu fermentacji, jak również zmian surowców, wyma gają ponownego zgłoszenia o zamierzonej produkcji spirytusu. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

5. Przebieg produkcji spirytusu w gorzelni rolniczej należy odnotowywać w księdze kontroli produkcji i roz chodu spirytusu, prowadzonej według wzoru stano wiącego załącznik nr 12 do rozporządzenia. W księdze tej odnotowuje się też zmiany w produkcji spirytusu niewymagające ponownego zgłoszenia o zamierzonej produkcji spirytusu oraz wyniki codziennej obserwacji stanu naczynia przelewowego w szafce stągwi oraz po sadzki pomieszczeń magazynowych spirytusu. § 1

5. Urządzenia, w tym aparatura gorzelni rolni czej, na które nałożono zabezpieczenia urzędowe, o których mowa w § 42 ust. 1 pkt 1, nie mogą być uży wane do innych celów niż produkcja spirytusu. § 1

6. Otwarcie i badanie urządzenia pomiarowego w gorzelni rolniczej pracownicy szczególnego nadzoru podatkowego odnotowują w księdze kontroli produkcji i rozchodu spirytusu, zamieszczając informację o dacie i przyczynie otwarcia, stanie początkowym i końco wym licznika oraz stanie zabezpieczeń urzędowych, o których mowa w § 42 ust. 1 pkt

1. Zdjęcie i nałożenie tych zabezpieczeń na urządzenia pomiarowe odnoto wuje się również w spisie zabezpieczeń urzędowych, o którym mowa w § 42 ust. 4. § 1

7.

1. W przypadku powiadomienia przez pod miot właściwego naczelnika urzędu celnego o zacięciu się licznika urządzenia pomiarowego albo o nieszczel ności aparatury, przewodów i urządzeń, jak również o przelaniu się spirytusu do naczynia przelewowego w szafce stągwi, przelaniu się spirytusu ze zbiornika pomocniczego (odbieralnika) albo ze zbiornika maga zynowego w gorzelni rolniczej, pracownicy szczegól nego nadzoru podatkowego przeprowadzają szczegó łowe badania przyczyn zdarzeń, a po usunięciu usterek nakładają ponownie zabezpieczenia urzędowe, o któ rych mowa w § 42 ust. 1 pkt 1, sporządzając z tych czyn ności protokół i dokonując w księdze kontroli produk cji i rozchodu spirytusu adnotacji o przyczynach po wstania usterek.

2. Każdy przypadek wystąpienia usterek, o których mowa w ust. 1, podmiot powinien odnotować w księ dze kontroli produkcji i rozchodu spirytusu, zamiesz czając datę, godzinę i stan licznika urządzenia pomiaro wego.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się także w razie wycie ku spirytusu spowodowanego awarią urządzeń lub klę ską żywiołową, przy czym podmiot jest obowiązany natychmiast przerwać odpęd spirytusu i podjąć nie zbędne czynności przeciwdziałające zwiększaniu się strat. § 1

8.

1. Każda ilość spirytusu wydawana z magazy nu gorzelni rolniczej powinna być zapisana w księdze kontroli produkcji i rozchodu spirytusu. Przepisy § 10 ust. 1 oraz § 54 i 55 stosuje się odpowiednio.

2. Stan spirytusu stwierdzony w magazynie przed i po jego wydaniu pracownicy szczególnego nadzoru podatkowego wpisują do księgi rewizyjnej magazynu spirytusu, prowadzonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 13 do rozporządzenia.

3. Z czynności związanych z nalewem spirytusu do naczyń służących do transportu sporządza się protokół według wzoru stanowiącego załącznik nr 14 do rozpo rządzenia.

4. W przypadku skażania spirytusu w gorzelni rolni czej stosuje się odpowiednio przepisy § 8. § 1

9. W gorzelni rolniczej przeprowadza się roczne i doraźne kontrole obrachunkowe, o których mowa w § 48 ust.

1. Kontrole obrachunkowe doraźne obej mujące kolejne okresy produkcji są przeprowadzane w terminie trzymiesięcznym, licząc od dnia zakończe nia produkcji. Dziennik Ustaw Nr 145 — 9849 — Poz. 1411 Rozdział 4 Wykonywanie szczególnego nadzoru podatkowego w stosunku do piwa

§20.

1. Podmiot jest obowiązany co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem procesu produkcyjnego przesłać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego wykaz terminów warek piwa na następny okres.

2. Zmiany w ustalonym wykazie, o którym mowa w ust. 1, powinny być odnotowane w odpisie tego wy kazu oraz niezwłocznie zgłoszone właściwemu naczel nikowi urzędu celnego. § 2

1. Podmiot jest obowiązany do odnotowywania czynności produkcyjnych dotyczących sporządzenia warki piwa i zmian w objętości brzeczki piwnej oraz rozlewu i obrotu piwem w:

1) dokumencie przebiegu gotowania warki, sporzą dzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 15 do rozporządzenia;

2) księdze kontroli przychodu i rozchodu piwa, pro wadzonej według wzoru stanowiącego załącz nik nr 16 do rozporządzenia. § 2

2. Przy przesyłce piwa luzem stosuje się przepi sy § 54—57, z tym ż e dokument przewozu powinien za wierać następujące dane:

1) rodzaj lub asortyment piwa;

2) ilości, rodzaje i pojemności naczyń służących do transportu;

3) ogólną objętość piwa. § 2

3. Podmiot zgłasza właściwemu naczelnikowi urzędu celnego przyjęcie piwa zwróconego w wyniku reklamacji — w terminie 3 dni od jego przyjęcia. Rozdział 5 Wykonywanie szczególnego nadzoru podatkowego w stosunku do wyrobów winiarskich i innych napojów alkoholowych § 2

4.

1. W zakresie wykonania obowiązku określo nego w § 29 ust. 1 w podmiotach wytwarzających wy roby winiarskie sprawuje się stały nadzór.

2. Podmiot jest obowiązany przesłać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, a w razie sprawowania stałego nadzoru — komórce tego nadzoru, zgłoszenie procesów technologicznych lub wykaz terminów pro cesów produkcyjnych — co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem tych procesów.

3. Zmiany w zgłoszeniu lub wykazie, o których mo wa w ust. 2, podmiot odnotowuje w zgłoszeniu lub odpisie wykazu i niezwłocznie zgłasza właściwemu naczelnikowi urzędu celnego lub komórce stałego nadzoru.

4. Zgłoszenie lub wykaz, o których mowa w ust. 2, powinny uwzględniać następujące dane:

1) określenie wyrobu winiarskiego, który ma być pro dukowany;

2) datę i godzinę rozpoczęcia procesu wytwarzania, w tym nastawu, kupażu, przekazania wyrobu wi niarskiego z magazynu do przerobu;

3) ilość i rodzaj surowców oraz dodatków użytych do produkcji;

4) numery i pojemność naczyń, w których będzie przeprowadzona fermentacja;

5) datę i godzinę rozpoczęcia obciągu wyrobu po ukończeniu fermentacji;

6) ilość i rodzaj wyrobu podlegającego dosładzaniu, doprawianiu, alkoholizowaniu oraz kupażowaniu, a także datę tych czynności. § 2

5. Czynności produkcyjne w zakresie nastawu fermentacyjnego oraz kupażu wyrobów winiarskich, ich dosładzania, doprawiania i alkoholizowania, a tak że rozlewu tych wyrobów odnotowuje się w następu jących dokumentach:

1) metryczce nastawu, sporządzonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 17 do rozporządzenia;

2) karcie kupażu lub wytwarzania wyrobu winiarskie go albo napoju alkoholowego, sporządzonej we dług wzoru stanowiącego załącznik nr 18 do rozpo rządzenia;

3) księdze kontroli rozlewu wyrobów winiarskich, prowadzonej według wzoru stanowiącego załącz nik nr 19 do rozporządzenia. § 2

6. Przy przesyłce wyrobu winiarskiego luzem stosuje się przepisy § 54—57, z tym że dokument prze wozu powinien zawierać następujące dane:

1) rodzaj lub nazwę wyrobu winiarskiego;

2) wagę netto, ciężar właściwy i objętość;

3) zawartość lub stężenie alkoholu etylowego. § 2

7. Podmiot zgłasza właściwemu naczelnikowi urzędu celnego przyjęcie wyrobów winiarskich zwró conych w wyniku reklamacji — w terminie 3 dni od ich przyjęcia. § 2

8. Przepisy § 24—27 stosuje się odpowiednio do innych napojów alkoholowych niezaliczonych do na pojów spirytusowych i piwa. Rozdział 6 Wykonywanie szczególnego nadzoru podatkowego przy oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy § 2

9.

1. W podmiotach wytwarzających wyroby podlegające obowiązkowi oznaczania znakami skarbo wymi akcyzy, zwanymi dalej „znakami akcyzy”, jest Dziennik Ustaw Nr 145 — 9850 — Poz. 1411 sprawowany — w zakresie wykonywania tego obo wiązku — stały nadzór. Jeżeli czynności oznaczania wy robów w tych podmiotach są dokonywane nieregular nie (niecodziennie), właściwy naczelnik urzędu celne go może odstąpić od sprawowania stałego nadzoru.

2. Oznaczanie wyrobów znakami akcyzy odbywa się w obecności pracownika szczególnego nadzoru po datkowego.

3. Podmiot jest obowiązany przesłać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego co najmniej na 3 dni przed zamierzonym oznaczaniem wyrobów, a w razie sprawowania stałego nadzoru w podmiocie — komór ce tego nadzoru na dzień przed zamierzonym oznacza niem, pisemne zgłoszenie, podając ilość i rodzaj wyro bów, rodzaj opakowań jednostkowych oraz miejsce przeprowadzenia tych czynności.

4. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się do wyrobów:

1) od których został już uiszczony należny podatek ak cyzowy, ponownie rozlanych lub rozważonych w inne opakowania jednostkowe w miejscu ich sprzedaży detalicznej;

2) importowanych, jeżeli oznaczanie ich znakami ak cyzy następuje poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w wolnym obszarze celnym, w składzie wolnocłowym bądź w składzie celnym. § 30. Właściwy naczelnik urzędu celnego może wprowadzić stały nadzór, w zakresie oznaczania wyro bów znakami akcyzy, w podmiocie dokonującym ich pakowania, przepakowywania, rozważania i rozlewa nia oraz ponownego rozważania i rozlewania. § 3

1. W przypadkach gdy zamierzone oznaczanie wyrobów znakami akcyzy następuje z powodu uszko dzenia znaków akcyzy na wyrobach, nieprawidłowego oznaczenia wyrobów bądź oznaczenia ich nieodpo wiednimi znakami akcyzy, jak również z powodu wy stąpienia w obrocie wyrobów nieoznaczonych znaka mi akcyzy, podmiot sporządza spis tych wyrobów i przesyła go do właściwego naczelnika urzędu celne go w terminie 3 dni od dnia stwierdzenia tych zdarzeń lub ich wystąpienia, w celu sprawdzenia i potwierdze nia stanu wyrobów objętych spisem. § 3

2.

1. Prowadzone przez podmiot raporty dzienne, a w przypadku pracy podmiotu w systemie zmianowym — raporty zmianowe ze zużycia oraz utraty, zniszczenia lub uszkodzenia znaków akcyzy w podmiotach, w któ rych jest sprawowany stały nadzór, podpisuje również pracownik szczególnego nadzoru podatkowego.

2. W razie stwierdzenia wystąpienia wad fizycznych znaków akcyzy posiadanych przez podmiot, sporządza on protokół określający ilość i rodzaj wadliwych zna ków, a także występujące wady. W podmiotach, w któ rych jest sprawowany stały nadzór, protokół podpisu je również pracownik szczególnego nadzoru podatko wego. § 3

3.

1. W przypadku wprowadzenia, na podstawie odrębnych przepisów, kasowania znaków akcyzy, pod miot jest obowiązany przesłać właściwemu naczelni kowi urzędu celnego co najmniej na 3 dni przed zamie rzonym kasowaniem, a w razie sprawowania stałego nadzoru — komórce tego nadzoru na dzień przed za mierzonym kasowaniem, pisemne zgłoszenie tej czyn ności.

2. Kasowanie znaków akcyzy odbywa się w obec ności pracownika szczególnego nadzoru podatkowe go. Z czynności kasowania znaków akcyzy podmiot sporządza protokół, który podpisuje również obecny przy kasowaniu pracownik szczególnego nadzoru po datkowego. Rozdział 7 Wykonywanie szczególnego nadzoru podatkowego w stosunku do oleju opałowego i napędowego § 3

4.

1. Na każdą przesyłkę oleju opałowego lub na pędowego, przeznaczonych na cele opałowe, podmiot dokonujący odprawy przesyłki wystawia w dwóch eg zemplarzach atest, z których jeden dołącza do doku mentu przewozu. Atest powinien zawierać następują ce dane:

1) nazwę, adres podmiotu, numer atestu oraz datę je go wystawienia;

2) imię i nazwisko oraz podpis przedstawiciela pod miotu wystawiającego atest;

3) nazwę i adres odbiorcy;

4) stwierdzoną przez podmiot ilość oleju opałowego lub napędowego, przeznaczonych na cele opało we, oraz rodzaj i numery naczyń użytych do jego przewozu;

5) zawartość nieusuwalnego znacznika oraz czerwo nego barwnika dodanego do oleju opałowego lub napędowego, przeznaczonych na cele opałowe, w mg/l oleju.

2. Atest, o którym mowa w ust. 1, jest odnotowy wany w prowadzonym przez podmiot rejestrze wyda nych atestów.

3. Do przesyłek oleju opałowego lub napędowego, przeznaczonych na cele opałowe, nie stosuje się § 53—58. § 3

5.

1. Oleje opałowe i napędowe, będące przed miotem obrotu handlowego, są badane w zakresie za wartości w nich nieusuwalnego znacznika oraz czerwo nego barwnika.

2. Pobieranie próbek do badania, o którym mowa w ust. 1, odbywa się zgodnie z wymogami określony mi w § 50.

3. Badanie próbek jest dokonywane przez pracow ników szczególnego nadzoru podatkowego lub — na wniosek właściwego naczelnika urzędu celnego albo podmiotu — przez akredytowane laboratorium właści we dla tego rodzaju analiz.

4. W przypadku wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3, stosuje się odpowiednio § 51; druga próbka oleju jest przechowywana przez właściwego naczelnika urzędu celnego, a trzecia — w podmiocie. Dziennik Ustaw Nr 145 — 9851 — Poz. 1411

5. Z czynności badania, o którym mowa w ust. 1, sporządza się protokół co najmniej w dwóch egzem plarzach, z których jeden otrzymuje podmiot. Rozdział 8 Wykonywanie szczególnego nadzoru podatkowego w zakresie urządzania gier w kasynach gry oraz na automatach i na automatach o niskich wygranych, tam gdzie się one znajdują § 3

6.

1. W kasynach gry jest sprawowany stały nad zór.

2. Właściwy naczelnik urzędu celnego może wpro wadzić stały nadzór w salonach gier na automatach. § 3

7.

1. Stoły do gier i automaty powinny zapew niać dokonanie obliczenia rezultatów gier.

2. W kasynach gry zabezpieczenia urzędowe, o któ rych mowa w § 42 ust. 1 pkt 1, są nakładane na:

1) stoły do gier — równocześnie z ich otwarciem lub po ich zamknięciu;

2) automaty — przed rozpoczęciem gier lub po ich za kończeniu.

3. W przypadku wprowadzenia stałego nadzoru w salonach gier na automatach stosuje się odpowied nio ust. 2 pkt 2. § 3

8.

1. W kasynach gry otwarcie i zamknięcie sto łów do gier, obliczanie rezultatów gier, a także czynno ści związane z operacjami żetonowo-gotówkowymi dokonywanymi między kasą a stołami do gier i między kasą a automatami mogą odbywać się tylko w obecno ści pracownika szczególnego nadzoru podatkowego.

2. W kasynach gry podmiot:

1) sporządza raport dzienny wpłat, wypłat i rezulta tów gier w kasynie gry według wzoru stanowiące go załącznik nr 20 do rozporządzenia, co najmniej w dwóch egzemplarzach, z których jeden przekazu je komórce stałego nadzoru;

2) prowadzi księgę kontroli obrotu żetonami i pienią dzem gotówkowym w kasynie gry, według wzoru stanowiącego załącznik nr 21 do rozporządzenia.

3. Raport dzienny, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, podpisuje również pracownik szczególnego nadzoru podatkowego.

4. W kasynach gry pracownik szczególnego nadzo ru podatkowego podpisuje również sporządzone przez podmiot:

1) raporty dzienne kasy;

2) dokumenty dotyczące wszystkich operacji żetono wo-gotówkowych dokonywanych między kasą a stołami do gier i między kasą a automatami;

3) dokumenty rejestrujące odczyty liczników zamon towanych na urządzeniach do gier;

4) bilans żetonów;

5) zestawienie rezultatów gier, z wyodrębnieniem po szczególnych stołów, automatów i urządzeń reali zujących wygrane zakumulowane. § 3

9.

1. W salonach gier na automatach, w których wprowadzono stały nadzór, otwarcie i zamknięcie do stępu do liczników automatów oraz obliczanie rezulta tów gier na automatach, a także czynności związane z operacjami żetonowo-gotówkowymi między kasą a automatami mogą odbywać się tylko w obecności pracownika szczególnego nadzoru podatkowego.

2. W salonach gier na automatach podmiot:

1) sporządza raport dzienny wpłat, wypłat i rezulta tów gier według wzoru stanowiącego załącz nik nr 22 do rozporządzenia, co najmniej w dwóch egzemplarzach, z których jeden niezwłocznie prze syła właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, a w razie sprawowania stałego nadzoru — komór ce tego nadzoru;

2) prowadzi księgę kontroli obrotu żetonami i pienią dzem gotówkowym w salonie gier na automatach, według wzoru stanowiącego załącznik nr 23 do rozporządzenia.

3. W przypadku wprowadzenia stałego nadzoru ra port dzienny, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, podpisuje również pracownik szczególnego nadzoru podatkowego.

4. W salonach gier na automatach, w których wpro wadzono stały nadzór, pracownik szczególnego nadzo ru podatkowego podpisuje również sporządzane przez podmiot:

1) dokumenty rejestrujące wskazania liczników auto matów na koniec dnia;

2) dokumenty dotyczące wszystkich operacji żetono wo-gotówkowych między kasą a automatami;

3) bilans żetonów;

4) raport dzienny kasy i zestawienia rezultatów, z wy odrębnieniem każdego automatu i urządzeń reali zujących wygrane zakumulowane. § 40.

1. W punktach gier na automatach o niskich wygranych podmiot sporządza raport miesięcznych przychodów, według wzoru stanowiącego załącz nik nr 24 do rozporządzenia.

2. Podmiot urządzający gry na automatach o ni skich wygranych sporządza odrębnie dla każdego ob szaru, na którym podmiot urządza gry, objętego teryto rialnym zasięgiem działania właściwego naczelnika urzędu celnego, za okresy miesięczne, informację o osiągniętych przychodach, według wzoru stanowią cego załącznik nr 25 do rozporządzenia.

3. Informację, o której mowa w ust. 2, podmiot spo rządza co najmniej w dwóch egzemplarzach, z których jeden niezwłocznie przesyła właściwemu naczelnikowi urzędu celnego. § 4

1. W kasynach gry, w salonach gier na automa tach i w punktach gier na automatach o niskich wygra nych podmioty prowadzą, odrębnie dla każdego auto Dziennik Ustaw Nr 145 — 9852 — Poz. 1411 matu oraz automatu o niskich wygranych, księgi kon troli eksploatacji automatu do gier, według wzoru sta nowiącego załącznik nr 26 do rozporządzenia. Rozdział 9 Nakładanie zabezpieczeń urzędowych oraz rodzaje i formy tych zabezpieczeń § 4

2.

1. Jako zabezpieczenia urzędowe:

1) pomieszczeń, urządzeń, aparatów, zbiorników, ru rociągów, naczyń, próbek — stosuje się nałożenie plomb, pieczęci lub innych znaków urzędowych w celu uniemożliwienia dostępu do ich wnętrz bez uszkodzenia stanu zabezpieczenia urzędowego;

2) ksiąg i dokumentów — stosuje się ich opieczęto wanie w celu urzędowego uwierzytelnienia.

2. Plomby ołowiane bądź z innych materiałów pla stycznych, pieczęcie lub inne znaki urzędowe są nakła dane bezpośrednio lub z użyciem cięgien spinających: szpagatu z drucikiem, drutu lub żyłki syntetycznej z na winiętą na nie spiralą metalową lub podobnym dwu składnikowym elementem.

3. Na plombach, pieczęciach lub innych znakach urzędowych umieszcza się znaki odcisków, którymi są wizerunek godła państwa oraz ustalone oznaczenia li terowe, cyfrowe bądź symbole.

4. Nałożenie zabezpieczeń urzędowych oraz ich zdjęcie, z zastrzeżeniem § 54 ust. 2, odnotowuje się w protokole czynności kontrolnych oraz w spisie zabez pieczeń urzędowych, prowadzonym według wzoru sta nowiącego załącznik nr 27 do rozporządzenia, który opieczętowuje właściwy naczelnik urzędu celnego.

5. Znaki odcisków, o których mowa w ust. 3, odno towuje się również w protokole czynności kontrolnych oraz w spisie zabezpieczeń urzędowych. Rozdział 10 Szczegółowy zakres i sposób przeprowadzenia urzędowego sprawdzenia podmiotów podlegających szczególnemu nadzorowi podatkowemu § 4

3. W celu przeprowadzenia urzędowego spraw dzenia podmiot jest obowiązany co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem czynności podlegających szcze gólnemu nadzorowi podatkowemu przesłać do właści wego naczelnika urzędu celnego zgłoszenie rozpoczę cia albo wznowienia działalności podlegającej szcze gólnemu nadzorowi podatkowemu, z zastrzeżeniem § 46 ust. 1, sporządzone w dwóch egzemplarzach we dług wzoru stanowiącego załącznik nr 28 do rozporzą dzenia. Do zgłoszenia rozpoczęcia działalności dołą cza się:

1) szkic sytuacyjny, skrócony opis pomieszczeń oraz wykaz, nazwy i numerację znajdujących się w tych pomieszczeniach urządzeń, aparatów, przyrządów, a dla zbiorników, pojemników i naczyń — ich po jemność;

2) wykaz przyrządów pomiarowych, z podaniem ich przeznaczenia i numeracji oraz zakresu pomiaro wego;

3) opis procesu technologicznego i postępowania technicznego oraz instrukcje obiegu dokumentacji produkcyjnej i magazynowej, a także dotyczące przeprowadzania inwentaryzacji wyrobów, a w przypadku kasyn gry, salonów gier na automa tach i punktów gier na automatach o niskich wy granych — instrukcję obiegu dokumentacji doty czącej wszystkich operacji żetonowo-gotówko wych i regulaminy gier;

4) wykaz pracowników podmiotu odpowiedzialnych za wykonywanie powierzonych im obowiązków w zakresie objętym szczególnym nadzorem podat kowym;

5) kopię koncesji, zezwolenia, aktualny wypis z reje stru lub aktualne zaświadczenie z ewidencji działal ności gospodarczej. § 4

4.

1. Urzędowe sprawdzenie podmiotu przepro wadzają pracownicy szczególnego nadzoru podatko wego w obecności przedstawiciela podmiotu.

2. W czasie urzędowego sprawdzenia pracownicy szczególnego nadzoru podatkowego sprawdzają pra widłowość:

1) oznaczenia w sposób trwały i w widocznym miej scu: a) pomieszczeń — odpowiednimi napisami okre ślającymi ich przeznaczenie, b) urządzeń, aparatów oraz przyrządów — nume rami, a w przypadku gdy służą one do pomiaru ilości wyrobów — również napisami określają cymi ich zakres pomiarowy, c) naczyń służących do transportu wyrobów obję tych szczególnym nadzorem podatkowym — numerami, tarą lub pojemnością oraz nazwą podmiotu lub jej skrótem;

2) zalegalizowania przyrządów pomiarowych, obję tych obowiązkiem legalizacji;

3) zaopatrzenia zbiorników w urządzenia umożliwia jące określenie ilości znajdujących się w nich cie czy.

3. W czasie urzędowego sprawdzenia w gorzelni rolniczej pracownicy szczególnego nadzoru podatko wego badają także stan techniczny aparatu destylacyj nego oraz sprawdzają i włączają urządzenie pomiaro we do określania ilości spirytusu.

4. Podczas urzędowego sprawdzenia podmiotu pracownicy szczególnego nadzoru podatkowego na kładają w razie potrzeby zabezpieczenia urzędowe, o których mowa w § 42 ust. 1, w celu skutecznego wy konywania szczególnego nadzoru podatkowego.

5. Z czynności sprawdzających, o których mowa w ust. 2 i 3, sporządza się protokół w dwóch egzempla rzach, z tym że z czynności badania stanu techniczne Dziennik Ustaw Nr 145 — 9853 — Poz. 1411 go aparatu destylacyjnego sporządza się odrębny pro tokół według wzoru stanowiącego załącznik nr 29 do rozporządzenia. Protokół urzędowego sprawdzenia wraz ze zgłoszeniem i dołączonymi dokumentami sta nowi akta weryfikacyjne podmiotu.

6. W przypadku ustalenia, ż e podmiot zapewnił wa runki i środki do sprawnego przeprowadzenia czynno ści kontrolnych w ramach szczególnego nadzoru po datkowego, właściwy naczelnik urzędu celnego za twierdza akta weryfikacyjne podmiotu. Jeden egzem plarz akt weryfikacyjnych pozostaje u właściwego na czelnika urzędu celnego, a drugi otrzymuje podmiot.

7. W przypadku stwierdzenia braku warunków i środków do przeprowadzenia czynności związanych z urzędowym sprawdzeniem podmiotu lub do wykony wania szczególnego nadzoru podatkowego, właściwy naczelnik urzędu celnego wyznacza termin ponowne go przeprowadzenia urzędowego sprawdzenia. § 4

5.

1. Podmiot zawiadamia właściwego naczelni ka urzędu celnego o wprowadzonych zmianach w sto sunku do stanu stwierdzonego w protokole urzędowe go sprawdzenia, co najmniej na 7 dni przed zamierzo nym terminem wprowadzenia tych zmian.

2. W zakresie wprowadzonych zmian jest przepro wadzane dodatkowe urzędowe sprawdzenie, do które go stosuje się odpowiednio § 44.

3. W przypadku wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 1, w salonach gier na automatach i w punktach gier na automatach o niskich wygranych nie przeprowadza się dodatkowego urzędowego sprawdzenia. Zawiadomienie o zmianach w stosunku do stanu stwierdzonego w protokole urzędowego sprawdzenia wraz z załączonymi dokumentami jest do łączane do akt weryfikacyjnych podmiotu. § 4

6.

1. Urzędowego sprawdzenia pomieszczeń i urządzeń nie przeprowadza się w podmiotach, które:

1) nie wytwarzają lub nie pakują, nie przepakowują albo nie rozlewają wyrobów, w odniesieniu do któ rych jest wykonywany na podstawie odrębnych przepisów obowiązek oznaczania znakami akcyzy;

2) wytwarzają, eksportują, importują lub dokonują obrotu olejem opałowym lub napędowym.

2. W podmiotach, które:

1) są jednostką naukową, doświadczalną, szkołą, sa modzielnym laboratorium, szpitalem, jednostką opieki zdrowotnej lub apteką zużywającą lub prze rabiającą w ciągu roku do 3 000 dm3 100 % spirytu su w stanie nieskażonym oraz do 20 000 dm3 100 % spirytusu w stanie skażonym,

2) przerabiają, zużywają lub dokonują obrotu spirytu sem w ilościach nieprzekraczających w ciągu roku 1 000 dm3 100 % spirytusu w stanie nieskażonym oraz 3 000 dm3 100 % spirytusu skażonego — urzędowe sprawdzenie przeprowadza się tylko w zakresie określonym w § 44 ust. 2 pkt 2 i 3.

3. Podmioty wymienione w ust. 2 pkt 2 są obowią zane na 3 dni przed zamierzonym zużyciem lub przero bem spirytusu powiadomić o tym właściwego naczel nika urzędu celnego, podając równocześnie, jaki rodzaj spirytusu, do jakich celów i według jakich norm — o ile te normy zostały określone, ma być używany.

4. Przekroczenie przez podmiot wielkości rocznego zużycia, przerobu lub obrotu spirytusem, określonych w ust. 2, wymaga dokonania zgłoszenia, o którym mo wa w § 43, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia prze kroczenia. Rozdział 11 Sprawowanie stałego nadzoru oraz kontrole doraźne i okresowe § 4

7.

1. Kontrola w ramach szczególnego nadzoru podatkowego jest wykonywana przez:

1) każdorazowe bezpośrednie uczestniczenie pra cowników szczególnego nadzoru podatkowego w czynnościach związanych z działalnością objętą szczególnym nadzorem podatkowym;

2) dokonywanie okresowo lub doraźnie kontroli ob rachunkowych stanu zapasów i obrotu wyrobami oraz stosowania znaków akcyzy na podstawie pro wadzonej przez podmiot dokumentacji;

3) badanie próbek wyrobów;

4) dokonywanie doraźnych kontroli w zakresie zasad ności i prawidłowości wystawianych imiennych zaświadczeń o uzyskanej wygranej;

5) kontrole prawidłowości i terminowości wpłat po datku akcyzowego od wyrobów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2.

2. Czynności kontrolne, o których mowa w ust. 1, są wykonywane również w ramach sprawowania stałego nadzoru w podmiocie.

3. W przypadku wprowadzenia w podmiocie przez właściwego naczelnika urzędu celnego stałego nadzo ru, zawiadamia on o tym podmiot na 14 dni przed wprowadzeniem tego nadzoru. § 4

8.

1. Okresowe kontrole obrachunkowe zapasów i obrotu wyrobami oraz stosowania znaków akcyzy są przeprowadzane za okresy roczne. Za okresy krótsze niż rok mogą być przeprowadzane kontrole obrachun kowe doraźne.

2. Kontrole obrachunkowe roczne przeprowadza się nie później niż w okresie roku następnego po roku objętym kontrolą.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do podmiotów, w których nie przeprowadza się urzędowego spraw dzenia pomieszczeń i urządzeń.

4. Zapasy wyrobów stwierdzone podczas kontroli obrachunkowych są porównywane ze stanem ewiden cyjnym i podlegają zapisaniu w ewidencji. Ustalone Dziennik Ustaw Nr 145 — 9854 — Poz. 1411 w wyniku kontroli obrachunkowych ubytki wyrobów porównuje się z ich dopuszczalnymi ubytkami.

5. Podmioty, w których jest sprawowany stały nad zór, mogą we własnym zakresie przeprowadzać obra chunki zapasów i obrotów wyrobami oraz stosowania znaków akcyzy za okresy dowolne — krótsze niż rok, za wiadamiając o tym komórkę stałego nadzoru co naj mniej na 3 dni przed planowanym przeprowadzeniem obrachunku.

6. Doraźne kontrole w kasynach gry i w salonach gier na automatach w zakresie zasadności i prawidło wości wystawianych imiennych zaświadczeń o uzyska nej wygranej przeprowadza się poprzez porównanie kopii wystawionych zaświadczeń z prowadzoną przez podmiot na podstawie odrębnych przepisów doku mentacją.

7. Kontrole w zakresie prawidłowości i terminowo ści wpłat podatku akcyzowego dokonywane są doraź nie oraz za okresy rozliczeniowe określone w odręb nych przepisach, na podstawie prowadzonej przez podmiot dokumentacji. § 4

9.

1. Podstawą kontroli, w ramach szczególnego nadzoru podatkowego, jest prowadzona przez dany podmiot ewidencja księgowa i dokumentacja związana z produkcją, przerobem, zużyciem, magazynowaniem oraz obrotem wyrobami, ze stosowaniem znaków ak cyzy, z urządzaniem gier w kasynach gry i w salonach gier na automatach i na automatach o niskich wygra nych oraz z podatkiem akcyzowym.

2. Ewidencja i dokumentacja, o których mowa w ust. 1, powinny być prowadzone w sposób umożli wiający identyfikację przeprowadzonych operacji go spodarczych, zwłaszcza czynności produkcyjnych lub związanych z obrotem wyrobami, stanów zapasów wy robów, a także czynności związanych z urządzaniem gier w kasynach gry i w salonach gier na automatach i na au tomatach o niskich wygranych oraz z płatnością podat ku akcyzowego, przy zachowaniu ciągłości zapisów i bezbłędności stosowanych procedur obliczeniowych.

3. Wpisów do ksiąg i dokumentacji należy dokony wać w sposób trwały i wyraźny. Zmian i poprawek w księgach lub dokumentach dokonuje się w taki spo sób, aby przekreślony tekst pierwotny pozostał czytel ny, a każdą zmianę lub poprawkę należy potwierdzić podpisem osoby dokonującej zmiany lub poprawki, z podaniem daty ich wprowadzenia, oraz w razie po trzeby opisać je w rubryce „uwagi”.

4. Podmiot dokonuje ostatniego dnia każdego mie siąca zamknięcia ksiąg i sporządza podsumowanie miesięczne.

5. Podmiot dokonuje również rocznego zamknięcia ksiąg według stanu na ostatni dzień roku i ustala, z wy jątkiem gorzelni rolniczej, rzeczywisty stan zapasów na koniec roku. Rzeczywisty stan zapasów na koniec roku należy przyjąć jako stan początkowy roku następnego.

6. Jeżeli przepisy rozporządzenia przewidują obo wiązek prowadzenia przez podmiot ksiąg bądź doku mentacji według ustalonych wzorów, powinny one być zarejestrowane i zabezpieczone urzędowo pieczęciami przez właściwego naczelnika urzędu celnego, a po szczególne karty ksiąg — kolejno ponumerowane.

7. Wpisów do ksiąg i dokumentów służących do ewidencjonowania przychodu, rozchodu i transportu wyrobów oraz obrotu i zużycia znaków akcyzy dokonu je się bezpośrednio po zakończeniu czynności podlega jącej wpisaniu.

8. W przypadku prowadzenia przy użyciu kompute ra ksiąg i dokumentacji, o których mowa w ust. 6, mo gą one być prowadzone na odrębnych kartach dosto sowanych do wpisów dokonywanych w urządzeniach drukujących, z zachowaniem wymogów, o których mo wa w ust. 2, 3 i 6.

9. Właściwy naczelnik urzędu celnego może zabez pieczyć urzędowo pieczęciami również prowadzone przez podmiot księgi i dokumentacje lub ich części za wierające dane i informacje, o których mowa w ust. 1. Rozdział 12 Pobieranie próbek wyrobów § 50.

1. Pracownicy szczególnego nadzoru podatko wego pobierają próbki wyrobów, w celu ich zbadania, w obecności przedstawiciela podmiotu w trzech jedna kowych ilościach i w sposób określony w odrębnych przepisach.

2. Z czynności pobrania próbki wyrobów sporządza się protokół co najmniej w dwóch egzemplarzach. Pro tokół powinien zawierać następujące dane:

1) datę i miejsce pobrania próbki;

2) imiona i nazwiska osób pobierających próbkę oraz przedstawiciela podmiotu;

3) rodzaj, ilość wyrobu oraz numery pojemników (opakowań) lub partii, z których pobrano próbkę;

4) zastosowany środek konserwujący lub skażający;

5) sposób zabezpieczenia próbki.

3. Próbki wyrobów podlegają urzędowemu zabez pieczeniu, o którym mowa w § 42 ust. 1 pkt 1. § 5

1. Właściwy naczelnik urzędu celnego może prze słać pobraną próbkę wyrobu wraz z kopią protokołu jej pobrania do akredytowanego laboratorium właściwego dla danego rodzaju analiz — w celu jej zbadania. Rozdział 13 Niszczenie wyrobów objętych szczególnym nadzorem podatkowym § 5

2.

1. Niszczenie wyrobów nieprzydatnych do spożycia, dalszego przerobu lub zużycia odbywa się w obecności pracownika szczególnego nadzoru podat kowego.

2. Podmiot zgłasza właściwemu naczelnikowi urzę du celnego wyroby, o których mowa w ust. 1, co naj Dziennik Ustaw Nr 145 — 9855 — Poz. 1411 mniej na 3 dni przed zamierzonym terminem ich znisz czenia, a w razie sprawowania stałego nadzoru — ko mórce tego nadzoru na dzień przed zamierzonym zniszczeniem.

3. Podmiot sporządza w dwóch egzemplarzach pro tokół zniszczenia wyrobów, o których mowa w ust. 1, podając przyczyny ich zniszczenia. Protokół podpisują: przedstawiciel podmiotu i pracownik szczególnego nadzoru podatkowego. Rozdział 14 Przyjmowanie, magazynowanie, wydawanie i przewożenie wyrobów objętych szczególnym nadzorem podatkowym § 5

3.

1. Wyroby zapakowane lub rozlane do opako wań jednostkowych powinny być przekazane do ma gazynu wyrobów gotowych w dniu zakończenia zmia ny produkcyjnej i niezwłocznie zewidencjonowane we właściwych dokumentach lub ewidencji magazyno wej.

2. Wyroby w opakowaniach jednostkowych powin ny być oznakowane zgodnie z wymogami określonymi w odrębnych przepisach.

3. W magazynie wyrobów gotowych opakowania jednostkowe z wyrobami powinny być ustawione od dzielnie według ich rodzaju oraz w miarę możliwości według stawek podatkowych, gramatury, pojemności i w takim porządku, aby ich sprawdzenie nie nastręcza ło trudności. § 5

4.

1. Podmiot zgłasza właściwemu naczelnikowi urzędu celnego zamiar odprawienia przesyłki wyrobu luzem co najmniej na 3 dni przed terminem tej czynno ści, a w razie sprawowania stałego nadzoru — komór ce tego nadzoru na dzień przed zamierzoną odprawą.

2. Odprawa przesyłki, o której mowa w ust. 1, od bywa się w obecności pracownika szczególnego nad zoru podatkowego. Napełnione naczynia służące do transportu powinny być urzędowo zabezpieczone, a rodzaj i liczbę zabezpieczeń oraz ich cechy należy od notować w dokumencie przewozu, o którym mowa w § 10 ust. 1, § 22 i § 26, sporządzonym z co najmniej dwiema kopiami, z których pierwszą zatrzymuje podmiot.

3. Dokumenty przewozu oraz ich kopie powinny być ponumerowane i zabezpieczone urzędowo pieczę ciami przez właściwego naczelnika urzędu celnego.

4. Przy przewozie przesyłki publicznymi środkami transportu dokument przewozu dołącza się do listu przewozowego, a w razie przewozu przesyłki innymi środkami transportu dokument przewozu wręcza się osobie odpowiedzialnej za przesyłkę.

5. Drugą kopię dokumentu przewozu podmiot prze syła nie później niż w ciągu 3 dni do naczelnika urzędu celnego właściwego miejscowo dla odbiorcy przesył ki, a w razie sprawowania stałego nadzoru w podmio cie będącym odbiorcą przesyłki — do komórki tego nadzoru.

6. Drugą kopię dokumentu przewozu, po sprawdze niu zgodności z jego oryginałem, właściwy naczelnik urzędu celnego lub komórka stałego nadzoru zwraca podmiotowi, który wysyłał przesyłkę, w terminie 30 dni od daty otrzymania tej kopii dokumentu przewozu. § 5

5. Jeżeli podczas transportu przesyłki wyrobów luzem zostały uszkodzone naczynia, w których te wyro by są przewożone, i zachodzi konieczność przelania ich do innych naczyń, przewoźnik jest obowiązany zawia domić o tym naczelnika urzędu celnego, właściwego dla miejsca uszkodzenia lub miejsca stwierdzenia uszkodzenia naczyń, oraz odnotować w dokumencie przewozu datę i godzinę uszkodzenia naczyń, jak rów nież, do którego naczelnika urzędu celnego przesłano zawiadomienie. § 5

6.

1. Przyjęcie przesyłki wyrobu luzem odbywa się w obecności pracownika szczególnego nadzoru po datkowego. Podmiot odbierający przesyłkę jest obo wiązany najpóźniej w dniu następnym po otrzymaniu przesyłki zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu celnego, a w razie sprawowania stałego nadzo ru — komórkę tego nadzoru.

2. Z czynności przyjęcia przesyłki sporządza się do kument sprawdzenia i przyjęcia przesyłki, którego ko pię podmiot przesyła nie później niż w terminie 3 dni do naczelnika urzędu celnego właściwego miejscowo dla nadawcy przesyłki lub do komórki stałego nadzoru, jeżeli jest on sprawowany u nadawcy przesyłki.

3. Dokument sprawdzenia i przyjęcia przesyłki, o którym mowa w ust. 2, w przypadku przyjęcia prze syłki:

1) spirytusu, napojów spirytusowych luzem lub ich półproduktów powinien być sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w § 10 ust. 2;

2) piwa luzem powinien zawierać rodzaj i asortyment piwa oraz ogólną objętość piwa;

3) wyrobów winiarskich luzem powinien zawierać ro dzaj lub nazwę wyrobu, wagę netto, ciężar właści wy i objętość oraz zawartość lub stężenie alkoholu etylowego.

4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podmiotów wy mienionych w § 46 ust. 1 i 2, z wyjątkiem przyjęcia prze syłek spirytusu nieskażonego. § 5

7.

1. Jeżeli przyjęcie przesyłki wyrobów luzem nie nastąpi w terminie 2 dni od daty jej otrzymania, do konuje się tymczasowego przyjęcia przesyłki w obec ności pracownika szczególnego nadzoru podatkowe go, przez ustalenie wagi brutto lub objętości przesyłki i parametrów jakościowych wyrobów luzem we wszystkich naczyniach wchodzących w skład przesyłki. Do tymczasowego przyjęcia przesyłki stosuje się odpo wiednio § 56 ust. 2.

2. Po dokonaniu tymczasowego przyjęcia przesyłki naczynia z wyrobami luzem powinny być ponownie urzędowo zabezpieczone przez pracownika szczegól nego nadzoru podatkowego. Ostateczne przyjęcie Dziennik Ustaw Nr 145 — 9856 — Poz. 1411 przesyłki odbywa się w obecności pracownika szcze gólnego nadzoru podatkowego. § 5

8. Przepisy § 54—57 stosuje się odpowiednio do przesyłek wyrobów w opakowaniach jednostkowych w przypadku ich przewozu przed powstaniem obo wiązku w podatku akcyzowym. Rozdział 15 Przepisy przejściowe i końcowe § 5

9. Zarejestrowane i zabezpieczone urzędowo pieczęciami przez urząd kontroli skarbowej księgi bądź dokumentacje mogą być prowadzone przez podmiot, bez obowiązku ich rejestrowania i zabezpieczenia urzę dowego pieczęciami przez właściwego naczelnika urzędu celnego, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grud nia 2003 r. § 60. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie wykonywania szcze gólnego nadzoru podatkowego (Dz. U. Nr 136, poz. 1147 oraz z 2003 r. Nr 59, poz. 523 i Nr 102, poz. 950). § 6

1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2003 r. Minister Finansów: w z. E. Mucha Dziennik Ustaw Nr 145 — 9857 — Poz. 1411 Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2003 r. (poz. 1411) Załącznik nr 1 WZÓR pasek koloru czerwonego Dziennik Ustaw Nr 145 — 9858 — Poz. 1411 Załącznik nr 2 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 145 — 9859 — Poz. 1411 Z ał ąc zn ik n r 3 W Z Ó R Dziennik Ustaw Nr 145 — 9860 — Poz. 1411 Dziennik Ustaw Nr 145 — 9861 — Poz. 1411 Z ał ąc zn ik n r 4 W Z Ó R Dziennik Ustaw Nr 145 — 9862 — Poz. 1411 Dziennik Ustaw Nr 145 — 9863 — Poz. 1411 Z ał ąc zn ik n r 5 W Z Ó R Dziennik Ustaw Nr 145 — 9864 — Poz. 1411 Z ał ąc zn ik n r 6 Dziennik Ustaw Nr 145 — 9865 — Poz. 1411 Z ał ąc zn ik n r 7 W Z Ó R Dziennik Ustaw Nr 145 — 9866 — Poz. 1411 Załącznik nr 8 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 145 — 9867 — Poz. 1411 Z ał ąc zn ik n r 9 W Z Ó R Dziennik Ustaw Nr 145 — 9868 — Poz. 1411 Z ał ąc zn ik n r 10 W Z Ó R Dziennik Ustaw Nr 145 — 9869 — Poz. 1411 Załącznik nr 11 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 145 — 9870 — Poz. 1411 Z ał ąc zn ik n r 12 W Z Ó R Dziennik Ustaw Nr 145 — 9871 — Poz. 1411 Załącznik nr 13 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 145 — 9872 — Poz. 1411 Załącznik nr 14 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 145 — 9873 — Poz. 1411 Dziennik Ustaw Nr 145 — 9874 — Poz. 1411 Załącznik nr 15 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 145 — 9875 — Poz. 1411 Z ał ąc zn ik n r 16 W Z Ó R Dziennik Ustaw Nr 145 — 9876 — Poz. 1411 Załącznik nr 17 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 145 — 9877 — Poz. 1411 Załącznik nr 18 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 145 — 9878 — Poz. 1411 Z ał ąc zn ik n r 19 W Z Ó R Dziennik Ustaw Nr 145 — 9879 — Poz. 1411 Z ał ąc zn ik n r 20 W Z Ó R Dziennik Ustaw Nr 145 — 9880 — Poz. 1411 Z ał ąc zn ik n r 21 W Z Ó R Dziennik Ustaw Nr 145 — 9881 — Poz. 1411 Z ał ąc zn ik n r 22 W Z Ó R Dziennik Ustaw Nr 145 — 9882 — Poz. 1411 Z ał ąc zn ik n r 23 W Z Ó R Dziennik Ustaw Nr 145 — 9883 — Poz. 1411 Z ał ąc zn ik n r 24 W Z Ó R Dziennik Ustaw Nr 145 — 9884 — Poz. 1411 Z ał ąc zn ik n r 25 W Z Ó R Dziennik Ustaw Nr 145 — 9885 — Poz. 1411 Z ał ąc zn ik n r 26 W Z Ó R Dziennik Ustaw Nr 145 — 9886 — Poz. 1411 Z ał ąc zn ik n r 27 W Z Ó R Dziennik Ustaw Nr 145 — 9887 — Poz. 1411 Załącznik nr 28 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 145 — 9888 — Poz. 1411 Załącznik nr 29 WZÓR

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2003-08-21
Data wydania: 2003-08-13
Data wejścia w życie: 2003-09-01
Data obowiązywania: 2003-09-01
Data uchylenia: 2004-01-01
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2003 nr 145 poz. 1411