Dz.U. 2003 nr 152 poz. 1478

Dziennik Ustaw Nr 152 — 10306 — Poz. 1478 Na podstawie art. 23 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa przypadki i zasady do konywania zwrotu podatku od towarów i usług, nali czonego przy nabyciu towarów i usług, podmiotom nieposiadającym na terytorium Rzeczypospolitej Pol skiej siedziby, miejsca zamieszkania albo miejsca pro wadzenia działalności gospodarczej.

§2. Zwrot podatku od towarów i usług, naliczone go przy nabyciu towarów i usług, zwany dalej „zwro tem podatku”, przysługuje osobie fizycznej, osobie prawnej oraz jednostce organizacyjnej nieposiadają cej osobowości prawnej, która nie posiada na teryto rium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub miejsca za mieszkania albo miejsca prowadzenia działalności go spodarczej, zwanej dalej „podmiotem uprawnionym”, który:

1) jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od to warów i usług lub podatku o podobnym charakte rze w kraju siedziby lub miejsca zamieszkania albo miejsca prowadzenia działalności gospodarczej;

2) nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) nie wykonuje na terytorium Rzeczypospolitej Pol skiej czynności, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, zwanej dalej „ustawą”, z wyjątkiem: a) usług transportowych i usług towarzyszących usługom transportowym, dotyczących importu towarów, których wartość powiększyła podsta wę opodatkowania towarów importowanych zgodnie z art. 15 ust. 4c ustawy, b) usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotni czego, świadczonych na rzecz przewoźników po wietrznych oraz innych podmiotów wykonują cych rejsy przez granicę Rzeczypospolitej Pol skiej, c) usług związanych z obsługą startu, lądowania, parkowania, obsługą pasażerów i ładunków oraz innych usług świadczonych na rzecz prze woźników powietrznych oraz innych podmiotów wykonujących rejsy przez granicę Rzeczypospo litej Polskiej, d) usług świadczonych na obszarze polskich por tów morskich, związanych z transportem mię dzynarodowym, polegających na obsłudze lądo wych i morskich środków transportu oraz na kompleksowej obsłudze ładunków i pasażerów w tych portach, e) usług ratownictwa morskiego, nadzoru nad bez pieczeństwem żeglugi morskiej i śródlądowej oraz usług związanych z ochroną środowiska morskiego i utrzymaniem akwenów portowych i torów podejściowych, f) usług najmu (czarteru) statków powietrznych, morskich i żeglugi śródlądowej oraz usług naj mu wyposażenia tych statków w związku z trans portem międzynarodowym, g) usług związanych z obsługą statków, kutrów oraz łodzi morskich należących do armatorów rybołówstwa morskiego, z wyłączeniem usług świadczonych na cele osobiste załogi, h) usług polegających na remoncie, przebudowie lub konserwacji statków, kutrów i łodzi mor skich, o których mowa w lit. f i g, oraz ich części składowych, i) usług świadczonych na rzecz przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i członków ich personelu oraz innych osób zrów nanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, j) usług świadczonych na podstawie porozumień międzynarodowych, k) usług związanych ze składowaniem w składach celnych i w wolnych obszarach celnych oraz z tranzytem przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, l) usług, w stosunku do których podatnikami rozli czającymi podatek od towarów i usług są podat 1478 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom ———————

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1993 r. Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076, z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100, z 2000 r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107, z 2001 r. Nr 12, poz. 92, Nr 39, poz. 459, Nr 56, poz. 580, Nr 63, poz. 639, Nr 80, poz. 858, Nr 90, poz. 995, Nr 106, poz. 1150 i Nr 122, poz. 1324, z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 41, poz. 365, Nr 86, poz. 794, Nr 153, poz. 1272, Nr 169, poz. 1387 i Nr 213, poz. 1800 i 1803 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 84, poz. 774, Nr 96, poz. 874, Nr 130, poz. 1188 i Nr 137, poz. 1302. Dziennik Ustaw Nr 152 — 10307 — Poz. 1478 nicy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 usta wy.

§3.

1. Zwrot podatku przysługuje podmiotom uprawnionym, gdy zgodnie z przepisami ustawy oraz aktami wykonawczymi do ustawy zwrot lub prawo do pomniejszenia podatku należnego przysługuje podat nikom, o których mowa w art. 5 ustawy.

2. Zwrot podatku przysługuje na zasadzie wzajem ności.

§4.

1. Podmiot uprawniony może wystąpić o zwrot podatku w odniesieniu do zakupów towarów i usług lub do importu towarów, dokonanych przez okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż rok kalendarzo wy.

2. Kwota wnioskowanego zwrotu podatku nie mo że być niższa niż kwota stanowiąca równowartość w złotych 200 euro — w przypadku gdy wniosek doty czy okresu krótszego niż rok kalendarzowy, ale nie krót szego niż 3 miesiące.

3. Kwota wnioskowanego zwrotu podatku nie mo że być niższa niż kwota stanowiąca równowartość w złotych 25 euro — w przypadku gdy wniosek dotyczy całego roku kalendarzowego lub końca tego roku.

4. Do wyliczenia wartości euro w złotych przyjmu je się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Pol ski, obowiązujący w ostatnim dniu okresu, za jaki jest składany wniosek.

§5.

1. Zwrot podatku następuje na wniosek pod miotu uprawnionego.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się do naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa -Âródmieście, zwanego dalej „naczelnikiem urzędu skarbowego”, nie później niż do dnia 30 czerwca roku następującego po roku kalendarzowym, którego wnio sek dotyczy.

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) oryginały faktur oraz dokumentów celnych, z któ rych wynikają wnioskowane kwoty zwrotu podat ku;

2) zaświadczenie, według wzoru stanowiącego za łącznik nr 2 do rozporządzenia, wskazujące, ż e pod miot uprawniony jest podatnikiem podatku od to warów i usług lub podatku o podobnym charakte rze zarejestrowanym w kraju siedziby lub miejsca zamieszkania albo miejsca prowadzenia działalno ści gospodarczej.

5. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, wydaje organ podatkowy w kraju siedziby lub miejsca zamieszkania albo miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podmiotu uprawnionego.

6. Jeżeli podmiot uprawniony składa wniosek, o któ rym mowa w ust.1, częściej niż jeden raz w roku kalen darzowym, zaświadczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie dołącza się do każdego wniosku, pod warun kiem że nie upłynął rok od dnia jego wystawienia oraz nie nastąpiły ż adne zmiany w zakresie objętym zaświad czeniem.

§6.

1. Po rozpatrzeniu wniosku o zwrot podatku, każda faktura lub dokument celny, z których wynikają kwoty do zwrotu podatku, podlegają ostemplowaniu pieczęcią Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa -Âródmieście, zwanego dalej „urzędem skarbowym”, oraz przedziurkowaniu, w celu uniknięcia ponownego ich użycia.

2. Naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję o wysokości uznanej kwoty zwrotu podatku i urząd skarbowy dokonuje zwrotu tej kwoty w terminie 6 mie sięcy od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku wraz z dokumentami, o których mowa w § 5 ust.1 i 4.

3. Jeśli zasadność zwrotu podatku wymaga dodat kowego sprawdzenia, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 2, do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego.

4. Po dokonaniu zwrotu podatku urząd skarbowy zwraca ostemplowane oraz przedziurkowane faktury i dokumenty celne podmiotowi uprawnionemu.

§7. Zwrot podatku jest dokonywany w złotych pol skich na rachunek bankowy podmiotu uprawnionego w kraju lub w kraju jego siedziby lub miejsca zamiesz kania albo miejsca prowadzenia działalności gospo darczej. W przypadku gdy zwrot podatku jest dokony wany na rachunek w kraju siedziby lub miejsca za mieszkania albo miejsca prowadzenia działalności go spodarczej podmiotu uprawnionego, urząd skarbowy nie ponosi kosztów związanych z dokonaniem tego zwrotu.

§8.

1. Kwoty zwrotu podatku uzyskane nienależnie przez podmiot uprawniony podlegają zwrotowi do urzędu skarbowego wraz z należnymi odsetkami.

2. W przypadku niedokonania zwrotu podatku uzy skanego nienależnie, podmiotowi uprawnionemu nie przysługuje kolejny zwrot podatku.

§9. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2001 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom (Dz. U. Nr 67, poz. 690).

§10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2003 r. Minister Finansów: w z. W. Ciesielski Dziennik Ustaw Nr 152 — 10308 — Poz. 1478 Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. (poz. 1478) Załącznik nr 1 WZÓR WNIOSKU O ZWROT PODATKU VAT Dziennik Ustaw Nr 152 — 10309 — Poz. 1478 Dziennik Ustaw Nr 152 — 10310 — Poz. 1478 Dziennik Ustaw Nr 152 — 10311 — Poz. 1478 Załącznik nr 2 WZÓR ZAÂWIADCZENIA O REJESTRACJI PODATNIKA PODATKU OD TOWARÓW I US¸UG LUB PODATKU O PODOBNYM CHARAKTERZE W KRAJU SIEDZIBY ALBO MIEJSCA ZAMIESZKANIA LUB MIEJSCA PROWADZENIA DZIA¸ALNOÂCI GOSPODARCZEJ

Status prawny: nieobowiązujący – uchylona podstawa prawna
Data ogłoszenia: 2003-08-29
Data wydania: 2003-08-26
Data wejścia w życie: 2003-09-01
Data obowiązywania: 2003-09-01
Data uchylenia: 2004-05-01
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2003 nr 152 poz. 1478