Dz.U. 2003 nr 152 poz. 1494

Dziennik Ustaw Nr 152 — 10348 — Poz. 1494 Na podstawie art. 249 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy porządkowe

§1. Przepisy regulaminu stosuje się do:

1) osoby, wobec której zastosowano tymczasowe aresztowanie, w tym osoby skazanej wyrokiem są du pierwszej instancji, która nie wyraziła zgody na stosowanie względem niej przepisów o wykony waniu kary pozbawienia wolności, do czasu otrzy mania zawiadomienia o uprawomocnieniu się wy roku lub skazaniu wyrokiem prawomocnym;

2) osoby, wobec której uchylono wyrok sądu pierw szej instancji;

3) osoby pozbawionej wolności na terytorium innego państwa sprowadzonej na terytorium Rzeczypo spolitej Polskiej w charakterze świadka w toczącym się postępowaniu karnym;

4) obywatela polskiego skazanego przez sąd państwa obcego i przekazanego w celu wykonania kary po zbawienia wolności w Rzeczypospolitej Polskiej, wobec którego zastosowano tymczasowe areszto wanie w trybie art. 611a § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks postępowania karnego, do czasu skierowania do wykonania prawomocnego orze czenia.

§2. Informacje o miejscu pobytu tymczasowo aresztowanego, do wskazanych przez niego osób lub podmiotów, o których mowa w art. 211 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny wykonaw czy, zwanej dalej „Kodeksem”, wysyła się po złoże niu podpisu przez tymczasowo aresztowanego na zawiadomieniu, zgodnie z podanym przez niego ad resem.

§3. Przy przyjęciu tymczasowo aresztowanego do aresztu śledczego informuje się go o możliwości wy stąpienia w czasie pobytu w areszcie śledczym zagro żeń dla jego bezpieczeństwa osobistego oraz zetknię cia się z przejawami negatywnych zachowań charakte rystycznych dla środowisk przestępczych, a także o po trzebie powiadamiania przełożonych o zagrożeniach bezpieczeństwa osobistego swojego i innych tymcza sowo aresztowanych.

§4.

1. Tymczasowo aresztowany może bezpośred nio zwracać się do przełożonych oraz osób wizytują cych areszt śledczy ze sprawami związanymi z wykony waniem tymczasowego aresztowania, a także ze spra wami osobistymi.

2. Cele mieszkalne i inne pomieszczenia w areszcie śledczym, w których tymczasowo aresztowani przeby wają, są wizytowane przez dyrektora aresztu śledcze go, zwanego dalej „dyrektorem”, co najmniej raz w miesiącu.

3. Administracja aresztu śledczego może organizo wać spotkania z grupami tymczasowo aresztowanych, zwłaszcza w sprawach związanych z warunkami tym czasowego aresztowania, zatrudnieniem i naucza niem.

§5.

1. W wieloosobowej celi mieszkalnej wyznacza się starszego celi, który informuje właściwych przeło żonych o potrzebach bytowych i sanitarnych tymcza sowo aresztowanych oraz o stanie sprzętu.

2. W obecności przełożonych oraz osób wizytują cych areszt śledczy tymczasowo aresztowany przyjmu je postawę stojącą. Tymczasowo aresztowany, a w wieloosobowej celi mieszkalnej starszy celi, poda je swoje imię i nazwisko osobom wchodzącym do celi.

3. Wymogów określonych w ust. 2 nie egzekwuje się, gdy tymczasowo aresztowany zostanie od nich zwolniony przez właściwego przełożonego, a ponadto w szpitalach i izbach chorych, w czasie pracy i naucza nia oraz w trakcie zajęć terapeutycznych, kulturalno -oświatowych i sportowych oraz zorganizowanych praktyk i posług religijnych, widzeń, posiłków, spaceru i spoczynku, których czas ustalono w porządku we wnętrznym.

§6. W aresztach śledczych przeprowadza się apel poranny i wieczorny, w czasie określonym w porządku wewnętrznym oraz w innym uzasadnionym przypad ku, w trakcie którego ustala się w szczególności stan liczbowy tymczasowo aresztowanych. 1494 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania ———————

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 111, poz. 1061 i Nr 142, poz. 1380. Dziennik Ustaw Nr 152 — 10349 — Poz. 1494

§7. Dyrektor może dokonywać odstępstw od prze widzianego w regulaminie sposobu wykonywania tymczasowego aresztowania w zakresie umożliwiają cym tymczasowo aresztowanym podtrzymywanie i utrwalanie więzi uczuciowej z rodziną i innymi osoba mi bliskimi oraz sprawowanie przez nich stałej i bezpo średniej opieki nad dziećmi przebywającymi w do mach dla matki i dziecka przy zakładach karnych. Rozdział 2 Organizacja przyjęć do aresztu śledczego

§8.

1. Przy przyjęciu do aresztu śledczego tymcza sowo aresztowany:

1) podaje dane osobowe i informacje o zmianie tych danych, o miejscu zameldowania oraz przebywa nia bez zameldowania, a także informacje o uprzedniej karalności; ponadto może być podda ny czynnościom mającym na celu jego identyfika cję;

2) podaje informacje o posiadanych pieniądzach i przedmiotach wartościowych oraz inne informa cje niezbędne do przeprowadzania rozliczeń finan sowych;

3) otrzymuje do użytku: pościel, sprzęt stołowy i środ ki higieny osobistej, a ponadto odzież, bieliznę, obuwie według norm przypadających skazanym, jeżeli jego własna odzież, bielizna i obuwie są nie zdatne do użytku, nieodpowiednie ze względu na porę roku lub wymagają tego względy sanitarne.

2. W trakcie czynności, o których mowa w ust. 1, tymczasowo aresztowany:

1) przekazuje do właściwego depozytu dokumenty, pieniądze i przedmioty, o których mowa w art. 79a § 2 Kodeksu;

2) może wskazać osobę, której mogą być wydane zdeponowane pieniądze i przedmioty, w przypad ku kiedy nie odbierze ich osobiście, podając imię i nazwisko oraz adres tej osoby.

3. Tymczasowo aresztowany potwierdza swoim podpisem przyjęcie do użytku przedmiotów wymienio nych w ust. 1 pkt 3, a także przekazanie do depozytu do kumentów, pieniędzy i przedmiotów, o których mowa w art. 79a § 2 Kodeksu.

§9.

1. Po przyjęciu tymczasowo aresztowanego umieszcza się w celi przejściowej, w celu dokonania czynności, o których mowa w art. 79b § 1 Kodeksu.

2. Niezwłocznie po umieszczeniu tymczasowo aresztowanego w celi przejściowej, wychowawca lub wyznaczony funkcjonariusz przeprowadza z nim roz mowę informacyjną, w której zapoznaje go w szczegól ności z prawami i obowiązkami oraz ustalonym w areszcie porządkiem wewnętrznym.

3. Nie później niż w terminie dwóch dni od dnia przyjęcia do aresztu śledczego, wychowawca przepro wadza z tymczasowo aresztowanym rozmowę wstęp ną, niezależnie od rozmowy informacyjnej, o której mowa w ust. 2.

4. Tymczasowo aresztowanego poddaje się nie zwłocznie wstępnym badaniom lekarskim. Rozdział 3 Zasady rozmieszczania tymczasowo aresztowanych w celach mieszkalnych

§10. Tymczasowo aresztowanych rozmieszcza się w celach, uwzględniając w szczególności płeć, wiek oraz uprzednie odbywanie zasadniczej kary pozbawie nia wolności albo kary aresztu wojskowego. § 1

1.

1. Po dokonaniu czynności, o których mowa w art. 79b § 1 Kodeksu, tymczasowo aresztowanego przenosi się z celi przejściowej do innej celi mieszkal nej.

2. W razie potrzeby tymczasowo aresztowany mo że być przeniesiony w każdym czasie z celi mieszkalnej, którą zajmuje, do innej takiej celi. § 1

2.

1. Jeżeli szczególne względy wychowawcze przemawiają za umieszczeniem dorosłego z młodocia nym lub młodocianymi, tymczasowo aresztowany do rosły, uprzednio nieodbywający zasadniczej kary po zbawienia wolności albo kary aresztu wojskowego, wyróżniający się dobrą postawą, może być umieszczo ny w celi mieszkalnej, za jego zgodą, wspólnie z tym czasowo aresztowanym młodocianym lub z tymczaso wo aresztowanymi młodocianymi. Decyzję w tej spra wie podejmuje dyrektor.

2. Tymczasowo aresztowany dorosły, o którym mo wa w art. 212a Kodeksu, lub podejrzany o popełnienie zbrodni, nie może być umieszczany wspólnie z tymcza sowo aresztowanym młodocianym lub z tymczasowo aresztowanymi młodocianymi.

3. Umieszczenie tymczasowo aresztowanego w od dziale terapeutycznym następuje po uzyskaniu zgody organu dysponującego. § 1

3. Przepisy § 10 i 11 stosuje się odpowiednio do tymczasowo aresztowanego, o którym mowa w art. 223a § 1 Kodeksu. Rozdział 4 Porządek wewnętrzny aresztu śledczego § 1

4.

1. Ustalając porządek wewnętrzny aresztu śledczego, a w razie potrzeby poszczególnych oddzia łów, dyrektor uwzględnia konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania karnego, utrzyma nia bezpieczeństwa, dyscypliny i porządku oraz zapew Dziennik Ustaw Nr 152 — 10350 — Poz. 1494 nienia w areszcie właściwych warunków bytowych, sa nitarnych i zdrowotnych.

2. W porządku wewnętrznym aresztu śledczego dy rektor określa w szczególności:

1) godziny oraz sposób przeprowadzania apelu po rannego i wieczornego;

2) godziny przeznaczone na sen, pracę, naukę, zajęcia kulturalno-oświatowe, sportowe oraz zajęcia wła sne tymczasowo aresztowanego;

3) godziny i miejsce spożywania posiłków dostarcza nych przez administrację;

4) godziny, miejsce i sposób poruszania się po terenie aresztu;

5) godziny, miejsce i sposób odbywania spacerów oraz korzystania z kąpieli;

6) godziny i miejsce, w którym jest dozwolone pale nie wyrobów tytoniowych;

7) ilość i rodzaj własnej odzieży, bielizny i obuwia, któ re tymczasowo aresztowany może posiadać w ce li;

8) ilość i wymiary przedmiotów, które tymczasowo aresztowany może posiadać w celi, oraz sposób ich przechowywania, a w razie potrzeby zasady ich używania;

9) dni, godziny i miejsce przyjmowania tymczasowo aresztowanych przez dyrektora i innych przełożo nych, lekarzy oraz sposób składania pisemnych wniosków, skarg i próśb;

10) dni, godziny, miejsce i porządek przeprowadzania widzeń; 1

1) dni, godziny i miejsce odprawiania nabożeństw, spotkań religijnych oraz nauczania religii; 1

2) częstotliwość, terminy, miejsce i sposób dokony wania zakupów artykułów żywnościowych i wyro bów tytoniowych oraz przedmiotów dopuszczo nych do sprzedaży w areszcie śledczym; 1

3) godziny i sposób przyjmowania i wydawania kore spondencji oraz paczek; 1

4) dni, godziny i miejsce bezpośredniego kontaktowa nia się z przedstawicielami podmiotów, o których mowa w art. 38 § 1 Kodeksu; 1

5) osoby upoważnione do przyznawania nagród oraz wymierzania kar dyscyplinarnych. § 1

5. Tekst porządku wewnętrznego powinien znaj dować się w każdej celi mieszkalnej. Na prośbę tymcza sowo aresztowanego udostępnia się mu Kodeks oraz wydane na jego podstawie akty wykonawcze. Rozdział 5 Organizacja przyjmowania korespondencji i zasady widzeń § 1

6.

1. Korespondencję tymczasowo aresztowane go administracja aresztu przyjmuje w każdym dniu ro boczym, a korespondencję urzędową — codziennie.

2. Godziny i sposób przyjmowania korespondencji ustala się w porządku wewnętrznym aresztu.

3. Przesyłka listowa powinna być właściwie opłaco na przez tymczasowo aresztowanego.

4. W przypadku wysyłania przesyłki poleconej, wraz z korespondencją tymczasowo aresztowany prze kazuje wypełniony druk „potwierdzenia nadania prze syłki poleconej”, który po wysłaniu zwraca się tymcza sowo aresztowanemu. § 1

7.

1. Korespondencję tymczasowo aresztowane go administracja aresztu przekazuje właściwemu orga nowi dysponującemu, nie później niż drugiego dnia ro boczego od daty jej otrzymania.

2. Jeżeli organ dysponujący odstąpił od czynności cenzurowania, korespondencja jest wysyłana przez ad ministrację aresztu, nie później niż drugiego dnia robo czego od daty jej przekazania, o ile nie podlega zatrzy maniu z przyczyn, o których mowa w art. 105 § 4 Ko deksu. § 1

8. Tymczasowo aresztowany nieposiadający środków pieniężnych otrzymuje od administracji aresztu śledczego papier, koperty oraz znaczki poczto we na dwie przesyłki listowe ekonomiczne w miesiącu, o masie do 20 g, a w szczególnie uzasadnionych przy padkach także na dalszą korespondencję. §1

9.

1. Korespondencję adresowaną do tymczaso wo aresztowanego doręcza mu upoważniony funkcjo nariusz.

2. W przypadku odmowy przyjęcia przez tymczaso wo aresztowanego korespondencji odsyła się ją do nadawcy.

§20.

1. Tryb przekazywania korespondencji urzędo wej, a także korespondencji w języku obcym, jeżeli or gan dysponujący odstąpił od jej cenzurowania, regulu ją przepisy w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego areszto wania oraz kar i środków przymusu skutkujących po zbawienie wolności.

2. Przyjmujący w areszcie śledczym koresponden cję urzędową wysyłaną przez tymczasowo aresztowa nego wydaje nadawcy pisemne potwierdzenie jej od bioru oraz odnotowuje na kopercie datę odbioru.

3. Potwierdzenie sporządza się w jednym egzem plarzu; duplikatu potwierdzenia nie wydaje się. Dziennik Ustaw Nr 152 — 10351 — Poz. 1494 § 2

1. Tymczasowo aresztowany ma prawo składać wnioski, skargi i prośby na piśmie oraz ustnie; przeło żeni i inne uprawnione osoby przyjmują je także w cza sie bezpośrednich kontaktów z tymczasowo areszto wanymi, zwłaszcza podczas wizytacji cel mieszkalnych i innych pomieszczeń, w których przebywają tymczaso wo aresztowani. § 2

2. Koszty przesłania wniosków, skarg i próśb po nosi tymczasowo aresztowany, a jeżeli nie posiada środków pieniężnych, otrzymuje od administracji aresztu śledczego papier, koperty i znaczki pocztowe poza limitem określonym w § 18. § 2

3.

1. Widzenie trwa 60 minut.

2. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może in dywidualnie zezwolić na przedłużenie czasu widzenia lub udzielenie tymczasowo aresztowanemu więcej niż jednego widzenia w tym samym dniu.

3. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie. Liczba osób niepełnoletnich posiadających wymaganą zgodę na widzenie nie pod lega ograniczeniu, z tym że osoby do lat 15 mogą ko rzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich posiadających zgodę na widzenie.

4. Przepisów ust. 1—3 nie stosuje się w przypadku udzielenia tymczasowo aresztowanemu widzeń z oso bami wymienionymi w art. 8 § 3 i art. 105 § 2 Kodek su. § 2

4. W przypadkach określonych w art. 105a § 7 Kodeksu widzenie może być przerwane lub zakończo ne przed czasem. Rozdział 6 Warunki opieki zdrowotnej i bytowej § 2

5. Tymczasowo aresztowanego poddaje się ba daniom kontrolnym przed przetransportowaniem oraz zwolnieniem z aresztu śledczego. § 2

6. Zakres i częstotliwość badań okresowych tym czasowo aresztowanego określają przepisy w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania świad czeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności przez zakłady opieki zdrowotnej dla osób pozbawio nych wolności. § 2

7.

1. W nagłym przypadku decyzję o skierowaniu tymczasowo aresztowanego, w celu leczenia, do zakła du opieki zdrowotnej poza aresztem śledczym lub w in nym areszcie śledczym, może podjąć, na wniosek leka rza, dyrektor.

2. Leczenie tymczasowo aresztowanego na jego koszt, przez wybranego przez niego lekarza, na terenie aresztu śledczego, wymaga zgody organu dysponują cego, po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 115 § 6 Kodeksu. § 2

8.

1. Wobec tymczasowo aresztowanych przeby wających w szpitalach, izbach chorych oraz leczonych poza nimi, a także przewlekle chorych i rekonwalescen tów, dyrektor może, na wniosek lub po zasięgnięciu opinii lekarza, dokonywać niezbędnych odstępstw od przewidzianego w regulaminie sposobu wykonywania tymczasowego aresztowania w zakresie uzasadnio nym stanem zdrowia tych tymczasowo aresztowa nych.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio wobec tymczasowo aresztowanych, u których stwierdzono niepsychotyczne zaburzenia psychiczne, upośledzo nych umysłowo, uzależnionych od alkoholu albo in nych środków odurzających lub psychotropowych oraz niepełnosprawnych fizycznie. Dyrektor może do konywać tych odstępstw na wniosek lub po zasięgnię ciu opinii lekarza albo psychologa. § 2

9.

1. Wobec tymczasowo aresztowanych kobiet ciężarnych i karmiących dyrektor może dokonywać, na wniosek lekarza lub po zasięgnięciu jego opinii, nie zbędnych odstępstw od przewidzianego w regulami nie sposobu wykonywania tymczasowego aresztowa nia w zakresie wynikającym z potrzeby uwzględnienia stanu fizycznego lub psychicznego tych kobiet.

2. Tymczasowo aresztowaną kobietę ciężarną prze nosi się, na dwa miesiące przed przewidywanym ter minem porodu, do szpitalnego oddziału ginekologicz no-położniczego w areszcie śledczym lub zakładzie kar nym, po uprzednim powiadomieniu organu dysponu jącego o konieczności takiego przeniesienia. § 30. Cela mieszkalna powinna być wyposażona w łóżko dla każdego tymczasowo aresztowanego, od powiednią do liczby tymczasowo aresztowanych ilość stołów, szafek i taboretów oraz środków do utrzymania czystości w celi. Niezbędne urządzenia sanitarne sytu uje się w sposób zapewniający ich niekrępujące użyt kowanie. § 3

1.

1. Jeżeli wymagają tego względy bezpieczeń stwa, względy sanitarne, jak również zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania karnego, tymczaso wo aresztowany korzysta z odzieży, bielizny i obuwia według norm przypadających skazanym.

2. Jeżeli własna odzież, bielizna i obuwie tymczaso wo aresztowanego ulegną w trakcie pobytu zniszcze niu lub są nieodpowiednie ze względu na porę roku, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

3. Tymczasowo aresztowany potwierdza podpi sem:

1) przyjęcie do użytku i zwrot do magazynu przedmio tów, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz § 8 ust. 1 pkt 3; Dziennik Ustaw Nr 152 — 10352 — Poz. 1494

2) otrzymanie z depozytu dokumentów, pieniędzy, przedmiotów wartościowych i innych przedmio tów. § 3

2.

1. Tymczasowo aresztowany jest obowiązany utrzymywać należytą czystość osobistą i dbać o schludny wygląd.

2. Tymczasowo aresztowanemu, co najmniej raz w miesiącu, umożliwia się ostrzyżenie.

3. Tymczasowo aresztowany nie może dokonywać zmiany dotychczasowego wyglądu, jeżeli zakazał tego organ dysponujący.

4. Tymczasowo aresztowany korzysta co najmniej raz w tygodniu z ciepłej kąpieli. Tymczasowo areszto wany zatrudniony przy pracach brudzących korzysta z odpowiednio częstszych kąpieli. Kąpiel tymczasowo aresztowanego chorego odbywa się według wskazań lekarza.

5. Tymczasowo aresztowana kobieta korzysta co najmniej raz dziennie z ciepłej wody i dwa razy w tygo dniu z ciepłej kąpieli. § 3

3.

1. Spacer tymczasowo aresztowanego odby wa się pod nadzorem funkcjonariusza w wyznaczonym miejscu na wolnym powietrzu.

2. Dyrektor lub organ dysponujący w porozumieniu z dyrektorem może, ze względu na konieczność zabez pieczenia prawidłowego toku postępowania karnego lub zapewnienia bezpieczeństwa w areszcie śledczym, zarządzić odbywanie spaceru w inny sposób niż usta lony w porządku wewnętrznym.

3. Dyrektor może na wniosek lekarza zmienić czas trwania i sposób odbywania spaceru przez tymczaso wo aresztowanego chorego. § 3

4.

1. Paczka dostarczona do aresztu, przed prze kazaniem jej tymczasowo aresztowanemu, podlega kontroli także przy wykorzystaniu odpowiednich środ ków i urządzeń technicznych, a w razie potrzeby przy wykorzystaniu specjalnie wyszkolonych psów.

2. Do korespondencji zawartej w paczce przepis § 17 stosuje się odpowiednio. § 3

5. Paczki niespełniającej warunków, o których mowa w art. 113a § 3 i 4 Kodeksu, oraz zawierającej ar tykuły, o których mowa w art. 113a § 5 Kodeksu, nie dostarcza się tymczasowo aresztowanemu. Paczkę zwraca się do nadawcy na koszt tymczasowo areszto wanego, a w uzasadnionych przypadkach na koszt aresztu. § 3

6. Stan sanitarny aresztu śledczego, ogrzewanie, oświetlenie i wentylacja pomieszczeń, utrzymywanie czystości przez tymczasowo aresztowanych, stan i czy stość odzieży, bielizny oraz bielizny pościelowej, ilość i jakość posiłków oraz sposób ich przyrządzania i wy dawania są kontrolowane przez pracownika służby kwatermistrzowskiej i lekarza lub innego upoważnio nego pracownika służby zdrowia aresztu. Rozdział 7 Zasady zatrudniania, nauczania, działalności kulturalno-oświatowej i sportowej § 3

7. Przy kierowaniu tymczasowo aresztowanego do prac porządkowych w obrębie aresztu lub na które wyraził zgodę, bierze się pod uwagę w szczególności potrzebę zabezpieczenia prawidłowego toku postępo wania karnego oraz względy porządku i bezpieczeń stwa. § 3

8. Przy zatrudnianiu tymczasowo aresztowane go dyrektor podejmuje decyzję o zatrudnieniu lub de cyzję o wycofaniu z zatrudnienia oraz ustala wysokość wynagrodzenia, jeżeli tymczasowo aresztowanego za trudnia się na podstawie skierowania do pracy. § 3

9.

1. Tymczasowo aresztowany, który ukończył szkołę lub kurs, otrzymuje odpowiednio świadectwo ukończenia szkoły albo zaświadczenie o ukończeniu kursu, według wzorów ogólnie obowiązujących, bez wskazania, że uzyskał je w areszcie śledczym.

2. Tymczasowo aresztowany zwolniony z aresztu śledczego przed zakończeniem roku szkolnego lub szkolenia kursowego może składać w areszcie egzami ny końcowe, a zwolniony przed okresem klasyfikacji w szkole otrzymuje zaświadczenie o uczęszczaniu do danej szkoły. § 40. W areszcie śledczym można organizować za jęcia kulturalno-oświatowe lub sportowe z udziałem instytucji, organizacji, stowarzyszeń i innych pod miotów oraz osób fizycznych spoza aresztu śledcze go. Rozdział 8 Organizacja komisji penitencjarnej w areszcie śledczym § 4

1.

1. Dyrektor powołuje w areszcie śledczym ko misję penitencjarną, o której mowa w art. 75 Kodeksu. W zależności od potrzeb dyrektor może powołać kilka komisji penitencjarnych.

2. Dyrektor, powołując komisję penitencjarną, określa w szczególności imienny skład członków ko misji, terminy posiedzeń oraz tryb rozpatrywania spraw. § 4

2.

1. Komisja składa się co najmniej z trzech osób. W skład komisji wchodzą, w szczególności, funk cjonariusze działów penitencjarnego, ewidencji oraz ochrony. Dziennik Ustaw Nr 152 — 10353 — Poz. 1494

2. Pracami komisji kieruje dyrektor lub inna wyzna czona przez niego osoba.

3. Przewodniczący wyznacza sekretarza spośród członków komisji.

4. W posiedzeniu komisji uczestniczy wychowawca tymczasowo aresztowanego, którego dotyczy wniosek o wydanie decyzji lub opinii. § 4

3.

1. Komisja penitencjarna ogłasza decyzje oraz wyraża opinie po wysłuchaniu tymczasowo aresztowa nego i w jego obecności.

2. Decyzje i opinie sporządza się na piśmie wraz z uzasadnieniem i zamieszcza w aktach osobowych tymczasowo aresztowanego. § 4

4. Dla celów przenoszenia tymczasowo areszto wanych, o których mowa w art. 223 § 5 i 6 Kodeksu, ro dzaje zakładów karnych z oddziałem aresztu śledczego oznacza się:

1) zakład karny dla młodocianych — TA/M;

2) zakład karny dla odbywających karę po raz pierw szy — TA/P;

3) zakład karny dla recydywistów penitencjarnych — TA/R;

4) zakład karny dla odbywających karę aresztu woj skowego — TA/W. Rozdział 9 Przygotowanie tymczasowo aresztowanego do zwolnienia z aresztu śledczego § 4

5.

1. Z chwilą powzięcia informacji o mającym nastąpić zwolnieniu tymczasowo aresztowanego, do konuje się weryfikacji uprzednio ustalonych potrzeb związanych z opuszczeniem aresztu śledczego oraz po wrotem do miejsca zameldowania lub pobytu bez za meldowania.

2. Tymczasowo aresztowany jest obowiązany do udzielenia stosownych informacji niezbędnych dla prawidłowego przygotowania go do opuszczenia aresztu śledczego.

3. W trakcie weryfikowania potrzeb, o których mo wa w ust. 1, uwzględnia się stan depozytów i informa cje uzyskane od tymczasowo aresztowanego, a ponad to zobowiązanie się rodziny, osoby bliskiej lub wskaza nej przez tymczasowo aresztowanego do zapewnienia mu pomocy w przypadku wymienionym w art. 167a § 6 Kodeksu. § 4

6. W zależności od ustaleń, o których mowa w § 45, udziela się zwalnianemu, na jego wniosek lub z urzędu, doraźnej pomocy w odpowiedniej formie i za kresie, umożliwiającej zwolnienie i przejazd do miejsca zameldowania lub pobytu bez zameldowania. § 4

7. Bezpośrednio przed zwolnieniem z aresztu śledczego tymczasowo aresztowanemu udziela się stosownych informacji, w szczególności o adresach i kompetencjach instytucji oraz organizacji społecz nych, właściwych ze względu na miejsce zameldowa nia lub pobytu bez zameldowania zwalnianego, udzielających pomocy materialnej, medycznej, w znalezieniu pracy i zakwaterowaniu, a także porad prawnych. § 4

8.

1. Jeżeli zwolnienie tymczasowo aresztowa nego nastąpiło w trakcie dokonywania czynności pro cesowych poza terenem aresztu śledczego, czynności związanych ze zwolnieniem dokonuje się po otrzyma niu dokumentów skutkujących zwolnienie.

2. Osoba zwolniona w trybie, o którym mowa w ust. 1, powinna zgłosić się bezpośrednio po zwolnie niu do aresztu, w celu dokonania czynności związa nych ze zwolnieniem, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia zwolnienia.

3. Tryb postępowania z przekazanymi do depozy tu dokumentami tymczasowo aresztowanego, który nie zgłosił się do aresztu, regulują przepisy w spra wie czynności administracyjnych związanych z wyko nywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wol ności. § 4

9. O pozostawieniu osoby zwolnionej w areszcie śledczym z powodu, o którym mowa w art. 167a § 4 i 5 Kodeksu, zawiadamia się niezwłocznie sędziego peni tencjarnego, organ dysponujący, a w miarę możliwo ści rodzinę lub osobę bliską albo osobę wskazaną przez zwolnionego. § 50.

1. Jeżeli zwolnienie z aresztu śledczego nastę puje w godzinach wieczornych lub nocnych, osobie zwolnionej zapewnia się, na jej pisemny wniosek, noc leg w areszcie, oddzielnie od tymczasowo aresztowa nych.

2. Czynności związanych ze zwolnieniem, które wy magają obecności tej osoby, dokonuje się bezpośred nio po noclegu. Rozdział 10 Przepis końcowy § 5

1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2003 r.2) Minister Sprawiedliwości: w z. J. ¸ankiewicz ———————

2) Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie regulaminu wykonywania tymczasowego aresztowania (Dz. U. Nr 111, poz. 700).

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2003-08-29
Data wydania: 2003-08-25
Data wejścia w życie: 2003-09-01
Data obowiązywania: 2003-09-01
Organ wydający: MIN. SPRAW.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2003 nr 152 poz. 1494