Dz.U. 2003 nr 153 poz. 1502

1502 OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze usta wy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów norma tywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 595) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obsza rach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. Nr 32, poz. 131), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologicz ne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96),

2) ustawą z dnia 17 listopada 1994 r. o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i ad ministracji morskiej (Dz. U. z 1995 r. Nr 7, poz. 31),

3) ustawą z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanie czyszczaniu morza przez statki (Dz. U. Nr 47, poz. 243),

4) ustawą z dnia 18 stycznia 1996 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. Nr 34, poz. 145),

5) ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane, ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych ustaw (Dz. U. Nr 111, poz. 726),

6) ustawą z dnia 24 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 70, poz. 778),

7) ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicz nym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321),

8) ustawą z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektó rych upoważnień ustawowych do wydawania ak tów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 120, poz. 1268),

9) ustawą z dnia 6 września 2001 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. Nr 129, poz. 1441 oraz z 2002 r. Nr 181, poz. 1514),

10) ustawą z dnia 18 września 2001 r. — Przepisy wpro wadzające ustawę — Kodeks morski (Dz. U. Nr 138, poz. 1546), 1

1) ustawą z dnia 12 września 2002 r. o portowych urzą dzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków (Dz. U. Nr 166, poz. 1361), 1

2) ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 6 czerwca 2003 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszcze nia tekst jednolity nie obejmuje:

1) art. 61—66 i 68 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o ob szarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i admi nistracji morskiej (Dz. U. Nr 32, poz. 131), które sta nowią: „Art. 6

1. W ustawie z dnia 21 maja 1963 r. o rybo łówstwie morskim (Dz. U. Nr 22, poz. 115, z 1970 r. Nr 3, poz. 14 i z 1977 r. Nr 37, poz. 16

3) rozdział 7 skreśla się. Art. 6

2. W Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia wprowadza się następują ce zmiany:

1) w tytule działu XIII wyrazy „morskiej i” skreśla się;

2) w art. 143: a) w § 1 wyrazy „urzędach morskich i” skreśla się, b) § 2 otrzymuje brzmienie: „

§2. W pierwszej instancji orzekają kolegia przy okręgowych oraz równorzędnych urzędach gór niczych, a w drugiej — kole gium przy Wyższym Urzędzie Górniczym.”;

3) w art. 144 § 2 skreśla się;

4) w art. 145 wyrazy „urzędu morskiego i” skreśla się;

5) art. 146 skreśla się;

6) w art. 147 § 1 i oznaczenie § 2 skreśla się;

7) art. 148 skreśla się;

8) w art. 149 wyrazy „administracji mor skiej i” skreśla się;

9) w art. 150: a) w § 1 wyrazy „przy Ministrze ˚ eglu gi oraz” skreśla się, b) w § 2 wyrazy „odpowiednio Mini ster ˚eglugi oraz” skreśla się;

10) w art. 151: a) § 1 otrzymuje brzmienie: „

§1. Nadzór zwierzchni nad działal nością kolegiów przy urzę dach górniczych sprawuje Prezes Wyższego Urzędu Gór niczego.”, b) w § 2 wyrazy „Minister ˚eglugi i” skreśla się, a wyraz „mogą” zastę puje się wyrazem „może”. Art. 6

3. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. o ustro ju kolegiów do spraw wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 118, z 1972 r. Nr 49, poz. 312, z 1974 r. Nr 24, poz. 142, z 1975 r. Nr 16, poz. 91, z 1982 r. Nr 45, poz. 291, z 1989 r. Nr 35, poz. 192 i z 1990 r. Nr 43, poz. 251) w art. 2 w § 1 pkt 2 i 5 skreśla się. Art. 6

4. W ustawie z dnia 24 października 1974 r. — Prawo wodne (Dz. U. Nr 38, poz. 230, z 1980 r. Nr 3, poz. 6, z 1983 r. Nr 44, poz. 201, z 1989 r. Nr 26, poz. 139 i Nr 35, poz. 192 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 39, poz. 22

2) w art. 55 w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „

7) gromadzenie ścieków i odpadów w pasie technicznym i w portach mor skich — w uzgodnieniu z dyrektorem właściwego urzędu morskiego,”. Art. 6

5. W ustawie z dnia 17 grudnia 1977 r. o pol skiej strefie rybołówstwa morskiego (Dz. U. Nr 37, poz. 16

3) art. 1, w art. 2 ust. 1 i 2 oraz art. 3—9 skreśla się. Art. 6

6. Sprawy o wykroczenia wszczęte przed ko legiami do spraw wykroczeń przy urzę dach morskich i niezakończone do dnia wejścia w życie ustawy są prowadzone przez te kolegia, aż do czasu ich prawo mocnego zakończenia, według dotych czasowych przepisów.” „Art. 6

8. Dyrektorzy urzędów morskich ustalą i opublikują, w formie obwieszczeń, we właściwych wojewódzkich dziennikach urzędowych w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy wykazy powszechnie obowiązujących na obsza rach ich działania przepisów prawnych wydanych przed dniem wejścia w życie ustawy. Przepisy nieobjęte wykazem tra cą moc.”;

2) art. 159 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geo logiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96), który sta nowi: „Art. 15

9. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjąt Dziennik Ustaw Nr 153 — 10366 — Poz. 1502 kiem przepisów art. 153 ust. 1 i 4, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

3) art. 2—5 ustawy z dnia 17 listopada 1994 r. o zmia nie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 1995 r. Nr 7, poz. 31), które stanowią: „Art.

2.

1. Ârodki osobowe, rzeczowe i finansowe Biura Hydrograficznego Rzeczypospoli tej Polskiej podlegają przekazaniu urzę dom morskim w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

2. Minister Transportu i Gospodarki Mor skiej określi, w drodze zarządzenia, za kres i tryb przekazania środków, o któ rych mowa w ust. 1. Art.

3. Zadania państwowej morskiej służby hy drograficznej i oznakowania nawigacyjne go w zakresie hydrografii i kartografii mor skiej wykonuje Biuro Hydrograficzne Mary narki Wojennej. Art.

4. Traci moc ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o państwowej morskiej służbie hydrogra ficznej i oznakowania nawigacyjnego (Dz. U. Nr 32, poz. 132). Art.

5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”;

4) art. 41 ustawy z dnia 16 marca 1995 r. o zapobiega niu zanieczyszczaniu morza przez statki (Dz. U. Nr 47, poz. 243), który stanowi: „Art. 4

1. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.”;

5) art. 46 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o rybołów stwie morskim (Dz. U. Nr 34, poz. 145), który stano wi: „Art. 4

6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjąt kiem art. 15 i 16, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1997 r.”;

6) art. 8 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane, ustawy o zagospoda rowaniu przestrzennym oraz niektórych ustaw (Dz. U. Nr 111, poz. 726), który stanowi: „Art.

8. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 mie sięcy od dnia ogłoszenia.”;

7) art. 15, 16 i 22 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o zmia nie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 70, poz. 778), które stanowią: „Art. 1

5. Do postępowań administracyjnych w sprawach objętych przepisami ustaw zmienianych w art. 4 i 7, wszczętych przed wejściem w życie niniejszej ustawy, sto suje się przepisy tych ustaw w brzmieniu dotychczasowym. Art. 1

6. Zezwolenia, koncesje i licencje udzielone na podstawie przepisów ustaw zmienia nych w art. 4 i 7 zachowują moc przez czas w nich określony.” „Art. 2

2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 11 w zakresie dotyczącym Pre zesa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu, art. 2, art. 3, art. 5 oraz art. 8 pkt 2, któ re wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.,

2) art. 1 pkt 4 lit. b) w zakresie dotyczącym Głównego Urzędu Administracji Pu blicznej, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2000 r.”;

8) art. 79 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321), który sta nowi: „Art. 7

9. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2001 r., z wyjątkiem art. 69 ust. 2 i art. 73 ust. 2, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

9) art. 78 i 79 ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmia nie niektórych upoważnień ustawowych do wyda wania aktów normatywnych oraz o zmianie nie których ustaw (Dz. U. Nr 120, poz. 1268), które sta nowią: „Art. 7

8. Akty wydane na podstawie upoważnień ustawowych zmienianych niniejszą usta wą zachowują moc do czasu ich zastąpie nia przez akty wydane na podstawie ni niejszej ustawy. Art. 7

9. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjąt kiem przepisów:

1) art. 74, który wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2000 r.,

2) art. 27 pkt 5 lit. b) i c), które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.,

3) art. 61, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.”;

10) art. 90 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o rybołów stwie morskim (Dz. U. Nr 129, poz. 1441 oraz z 2002 r. Nr 181, poz. 1514), który stanowi: „Art. 90. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjąt kiem art. 45—47 i art. 76 ust. 1 pkt 11, któ re wchodzą w życie z dniem 1 maja 2003 r.”; Dziennik Ustaw Nr 153 — 10367 — Poz. 1502 1

1) art. 7 ustawy z dnia 18 września 2001 r. — Przepisy wprowadzające ustawę — Kodeks morski (Dz. U. Nr 138, poz. 1546), który stanowi: „Art.

7. Ustawa wchodzi w życie z dniem wejścia w życie ustawy — Kodeks morski.”; 1

2) art. 17 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o porto wych urządzeniach do odbioru odpadów oraz po zostałości ładunkowych ze statków (Dz. U. Nr 166, poz. 1361), który stanowi: „Art. 1

7. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2003 r.”; 1

3) art. 89 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717), który stanowi: „Art. 8

9. Ustawa wchodzi w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia.”. Marszałek Sejmu: M. Borowski Dziennik Ustaw Nr 153 — 10368 — Poz. 1502 Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2003 r. (poz. 1502) USTAWA z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej DZIA¸ I Przepisy ogólne Art.

1.

1. Ustawa określa położenie prawne obsza rów morskich Rzeczypospolitej Polskiej, pasa nad brzeżnego oraz organy administracji morskiej i ich kompetencje.

2. Przepisów ustawy nie stosuje się, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, stanowi inaczej. Art.

2.

1. Obszarami morskimi Rzeczypospolitej Pol skiej są:

1) morskie wody wewnętrzne,

2) morze terytorialne,

3) wyłączna strefa ekonomiczna — zwane dalej „polskimi obszarami morskimi”.

2. Morskie wody wewnętrzne i morze terytorialne wchodzą w skład terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Zwierzchnictwo terytorialne Rzeczypospolitej Polskiej nad morskimi wodami wewnętrznymi i mo rzem terytorialnym rozciąga się na wody, przestrzeń powietrzną nad tymi wodami oraz na dno morskie wód wewnętrznych i morza terytorialnego, a także na wnę trze ziemi pod nimi. Art.

3.

1. Jeżeli wymagają tego potrzeby obronno ści lub bezpieczeństwa państwa:

1) na morskich wodach wewnętrznych oraz na morzu terytorialnym mogą być ustanawiane strefy za mknięte dla żeglugi i rybołówstwa;

2) poza morskimi wodami wewnętrznymi i morzem terytorialnym mogą być ogłaszane strefy niebez pieczne dla żeglugi lub rybołówstwa. 2.

1) Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz mi nistrem właściwym do spraw gospodarki morskiej, usta nawia, w drodze rozporządzenia, strefy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z uwzględnieniem w szczególności termi nów uznania strefy za niebezpieczną oraz wskazania do kładnych współrzędnych geograficznych tej strefy. DZIA¸ II Polskie obszary morskie Rozdział 1 Morskie wody wewnętrzne Art.

4. Morskimi wodami wewnętrznymi są: 1)

2) część Jeziora Nowowarpieńskiego i część Zalewu Szczecińskiego wraz ze Âwiną i Dziwną oraz Zale wem Kamieńskim, znajdująca się na wschód od ———————

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upoważnień usta wowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmia nie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 120, poz. 1268), która we szła w życie z dniem 30 marca 2001 r.

2) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 listopada 1994 r. o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji mor skiej (Dz. U. z 1995 r. Nr 7, poz. 31), która weszła w życie z dniem 27 lutego 1995 r. granicy państwowej między Rzecząpospolitą Pol ską a Republiką Federalną Niemiec, oraz rzeka Od ra pomiędzy Zalewem Szczecińskim a wodami por tu Szczecin;

2) część Zatoki Gdańskiej zamknięta linią podstawową biegnącą od punktu o współrzędnych 54°37’36” szerokości geograficznej północnej i 18°49’18” dłu gości geograficznej wschodniej (na Mierzei Hel skiej) do punktu o współrzędnych 54°22’12” szero kości geograficznej północnej i 19°21’00” długości geograficznej wschodniej (na Mierzei Wiślanej); 3)

3) część Zalewu Wiślanego, znajdująca się na połu dniowy zachód od granicy państwowej między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską na tym Zalewie;

4) wody portów określone od strony morza linią łączą cą najdalej wysunięte w morze stałe urządzenia portowe, stanowiące integralną część systemu portowego. Rozdział 2 Morze terytorialne Art.

5.

1. Morzem terytorialnym Rzeczypospolitej Polskiej jest obszar wód morskich o szerokości 12 mil morskich (22 224 m), liczonych od linii podstawowej te go morza.

2. Linię podstawową morza terytorialnego stanowi linia najniższego stanu wody wzdłuż wybrzeża lub ze wnętrzna granica morskich wód wewnętrznych.

3. Zewnętrzną granicę morza terytorialnego stano wi linia, której każdy punkt jest oddalony o 12 mil mor skich od najbliższego punktu linii podstawowej, z za strzeżeniem ust. 4.

4. Redy, na których odbywa się normalnie załadu nek, wyładunek i kotwiczenie statków, położone całko wicie lub częściowo poza obszarem wód morskich określonym zgodnie z ust. 1 i 3, są włączone do morza terytorialnego.

5. Granice red, o których mowa w ust. 4, określa Ra da Ministrów w drodze rozporządzenia. Art.

6.

1. Obce statki, z zastrzeżeniem przepisów ust. 3, korzystają z prawa nieszkodliwego przepływu przez morze terytorialne Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Nieszkodliwy przepływ oznacza żeglugę przez morze terytorialne w celu:

1) przejścia przez nie bez wchodzenia na morskie wo dy wewnętrzne lub bez dobijania do urządzeń por towych albo znajdujących się poza morskimi wo dami wewnętrznymi urządzeń redowych;

2) wejścia lub opuszczenia morskich wód wewnętrz nych;

3) dobijania lub opuszczania urządzeń portowych al bo redowych, o których mowa w pkt 1.

3. Minister Obrony Narodowej, w drodze rozporzą dzenia, określa przepływ okrętów wojennych obcych państw przez polskie morze terytorialne oraz warunki ich wejścia na polskie morskie wody wewnętrzne. Art.

7. Przepływ powinien być nieprzerwany i szyb ki. Zatrzymanie się lub kotwiczenie jest dozwolone wy łącznie, jeżeli wiąże się ze zwyczajną żeglugą lub jest konieczne ze względu na siłę wyższą albo inne niebez pieczeństwo lub też w celu udzielenia pomocy lu dziom, jak również statkom morskim bądź powietrz nym znajdującym się w niebezpieczeństwie. Obce stat ki rybackie podczas przepływu są obowiązane usunąć z pokładu sprzęt rybacki lub złożyć go w sposób wyłą czający użycie. Art.

8. Przepływ uważa się za nieszkodliwy dopóty, dopóki nie zagraża pokojowi, porządkowi publicznemu lub bezpieczeństwu Rzeczypospolitej Polskiej. Art.

9. Przepływ uważa się za zagrażający pokojowi, porządkowi publicznemu lub bezpieczeństwu Rzeczy pospolitej Polskiej, jeżeli obcy statek lub okręt wojen ny podejmuje na morzu terytorialnym działania pole gające na:

1) groźbie użycia siły lub użyciu siły przeciwko suwe renności, integralności terytorialnej lub niezawi słości politycznej Rzeczypospolitej Polskiej albo pogwałceniu w jakikolwiek inny sposób zasad pra wa międzynarodowego zawartych w Karcie Naro dów Zjednoczonych;

2) ćwiczeniach lub użyciu broni wszelkiego rodzaju;

3) zbieraniu informacji na szkodę obronności lub bez pieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej;

4) propagandzie mającej na celu osłabienie obronno ści lub bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej;

5) startowaniu, lądowaniu lub przyjmowaniu na po kład jakiegokolwiek statku powietrznego;

6) startowaniu, lądowaniu lub przyjmowaniu na po kład jakiegokolwiek urządzenia wojskowego;

7) ładowaniu lub wyładowywaniu towarów, walut al bo przyjmowaniu na statek lub wysadzaniu ze stat ku ludzi z naruszeniem przepisów celnych, skarbo wych, imigracyjnych lub sanitarnych Rzeczypo spolitej Polskiej;

8) umyślnym zanieczyszczeniu morza;

9) uprawianiu rybołówstwa;

10) prowadzeniu badań lub działalności hydrograficz nej; 1

1) zakłócaniu systemu łączności lub innych urządzeń i instalacji Rzeczypospolitej Polskiej; 1

2) wszelkich innych działaniach niezwiązanych bezpo średnio z przepływem. Dziennik Ustaw Nr 153 — 10369 — Poz. 1502 ———————

3) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2. Art.

10.

1. Jeżeli jest to konieczne ze względu na bezpieczeństwo żeglugi, Minister Transportu i Gospo darki Morskiej

4) w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, w drodze rozporządzenia, może wyzna czyć na morzu terytorialnym trasy przepływu, systemy rozgraniczenia ruchu i zgłaszania pozycji statku, a tak że określić sposób sprawowania kontroli ruchu stat ków w tym systemie.

2. Trasy przepływu i systemy rozgraniczenia ruchu uwidacznia się na mapach morskich. Art. 1

1. Obce statki korzystające z prawa nieszko dliwego przepływu przez morze terytorialne są obo wiązane do przestrzegania prawa polskiego oraz prze pisów międzynarodowych dotyczących zapobiegania zderzeniom na morzu i ochrony środowiska morskie go. Art. 1

2.

1. Polskiej jurysdykcji karnej nie stosuje się odnośnie do przestępstw popełnionych na obcych statkach podczas przepływu przez morze terytorialne, chyba że:

1) skutki przestępstwa rozciągają się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) przestępstwo narusza spokój lub porządek publicz ny na morzu terytorialnym;

3) kapitan statku, przedstawiciel dyplomatyczny lub konsularny państwa bandery statku zwróci się do właściwych polskich organów o pomoc;

4) jest to konieczne do zwalczania nielegalnego han dlu narkotykami lub substancjami psychotropowy mi.

2. Przepisy ust. 1 nie ograniczają wykonywania pol skiej jurysdykcji karnej, jeżeli obcy statek przepływa przez morze terytorialne po opuszczeniu polskich mor skich wód wewnętrznych.

3. W stosunku do obcego statku przepływającego przez morze terytorialne nie podejmuje się żadnych czynności w związku z przestępstwem popełnionym przed wejściem statku na polskie morze terytorialne, jeżeli statek, płynąc z obcego portu, przepływa jedynie przez to morze, nie wchodząc na morskie wody we wnętrzne.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się, jeżeli czyn naru szył prawa Rzeczypospolitej Polskiej określone w art. 17, jak również w wypadku ścigania sprawców zanieczyszczeń środowiska morskiego.

5. Organy podejmujące czynności z zakresu jurys dykcji karnej, na wniosek kapitana statku, są obowiąza ne powiadomić przedstawicielstwo dyplomatyczne lub właściwy urząd konsularny państwa bandery. Art. 1

3.

1. Nie można zatrzymać obcego statku prze pływającego przez polskie morze terytorialne, w celu dokonania jakiejkolwiek czynności w postępowaniu cywilnym w stosunku do osoby fizycznej znajdującej się na statku.

2. W stosunku do obcego statku przepływającego przez polskie morze terytorialne nie można prowadzić egzekucji ani dokonywać zajęcia statku w związku z ja kimkolwiek postępowaniem cywilnym, chyba że doty czy ono roszczeń wynikających ze zobowiązań powsta łych podczas lub w związku z przepływem statku przez polskie morskie wody wewnętrzne lub polskie morze terytorialne.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, gdy obcy statek stoi na polskim morzu terytorialnym lub przepływa przez to morze po opuszczeniu polskich morskich wód wewnętrznych. Rozdział 3 Wyłączna strefa ekonomiczna Art. 1

4. Ustanawia się wyłączną strefę ekonomicz ną Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 1

5. Wyłączna strefa ekonomiczna jest położo na na zewnątrz morza terytorialnego i przylega do te go morza. Obejmuje ona wody, dno morza i znajdują ce się pod nim wnętrze ziemi. Art. 1

6.

1. Granice wyłącznej strefy ekonomicznej określają umowy międzynarodowe.

2. W razie braku umów międzynarodowych, o któ rych mowa w ust. 1, Rada Ministrów, w drodze rozpo rządzenia, może określić przebieg granicy wyłącznej strefy ekonomicznej. Art. 1

7. Rzeczypospolitej Polskiej przysługują w wyłącznej strefie ekonomicznej:

1) suwerenne prawa w celu rozpoznawania, zarządza nia i eksploatacji zasobów naturalnych, zarówno żywych, jak i mineralnych, dna morza i wnętrza zie mi pod nim oraz pokrywających je wód, a także ochrona tych zasobów oraz suwerenne prawa w odniesieniu do innych gospodarczych przedsię wzięć w strefie; Dziennik Ustaw Nr 153 — 10370 — Poz. 1502 ———————

4) Obecnie: minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, stosownie do art. 4 ust. 1, art. 5 pkt 5 i art. 10 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 928, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 550, Nr 62, poz. 718, Nr 70, poz. 816, Nr 73, poz. 852, Nr 109, poz. 1158 i Nr 122, poz. 1314 i 1321, z 2001 r. Nr 3, poz. 18, Nr 5, poz. 43 i 44, Nr 42, poz. 475, Nr 63, poz. 634, Nr 73, poz. 761, Nr 76, poz. 811, Nr 87, poz. 954, Nr 102, poz. 1116, Nr 113, poz. 1207, Nr 115, poz. 1229, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 126, poz. 1382, Nr 129, poz. 1441, Nr 130, poz. 1450 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 71, poz. 655, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 93, poz. 820, Nr 130, poz. 1112 i Nr 135, poz. 1145 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 64, poz. 592, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 96, poz. 874 i Nr 137, poz. 1302), która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 1999 r.

2) władztwo w zakresie: a) budowania i użytkowania sztucznych wysp, kon strukcji i innych urządzeń, b) badań naukowych morza, c) ochrony i zachowania środowiska morskiego;

3) inne uprawnienia przewidziane w prawie między narodowym. Art. 1

8. Obce państwa korzystają w wyłącznej stre fie ekonomicznej z wolności żeglugi i przelotu, układa nia kabli podmorskich i rurociągów oraz innych, zgod nych z prawem międzynarodowym, sposobów korzy stania z morza, wiążących się z tymi wolnościami, z za strzeżeniem przepisów ustawy. Art. 1

9. W wyłącznej strefie ekonomicznej obowią zuje prawo polskie dotyczące ochrony środowiska. Art.

20. (skreślony).5) Art. 2

1. (skreślony).5) Art. 2

2.

1. Rzeczpospolita Polska ma wyłączne pra wo wznoszenia, udzielania zezwoleń na wznoszenie i wykorzystywanie w wyłącznej strefie ekonomicznej sztucznych wysp, a także wszelkiego rodzaju konstruk cji i urządzeń przeznaczonych do przeprowadzania ba dań naukowych, rozpoznawania lub eksploatacji zaso bów.

2. Sztuczne wyspy, konstrukcje i urządzenia, o któ rych mowa w ust. 1, podlegają prawu polskiemu. Rozdział 4 Sztuczne wyspy, konstrukcje i urządzenia, podmorskie kable i rurociągi Art. 2

3. Zezwolenie na wznoszenie i wykorzystywa nie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń na polskim morzu terytorialnym i w wyłącznej strefie ekonomicz nej wydaje Minister Transportu i Gospodarki Mor skiej

4) po zasięgnięciu opinii Ministra Ochrony Ârodo wiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa6), a na mor skich wodach wewnętrznych zezwolenie takie wydaje dyrektor urzędu morskiego. Art. 2

4. Wokół sztucznych wysp, konstrukcji i urzą dzeń dyrektor właściwego urzędu morskiego może ustanowić strefy bezpieczeństwa, sięgające nie dalej niż 500 metrów od każdego punktu ich zewnętrznej kra wędzi, chyba ż e inny zasięg strefy jest dozwolony przez powszechnie przyjęte normy prawa międzynarodowe go lub zalecony przez właściwą organizację międzyna rodową. Art. 25.

7) Informacje o budowie sztucznych wysp, ustawianiu konstrukcji i urządzeń, ustanowieniu wokół nich stref bezpieczeństwa, jak również całkowitej lub częściowej likwidacji sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń są podawane do publicznej wiadomości w urzędowych publikacjach Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej. Art. 2

6. Układanie i utrzymywanie podmorskich ka bli i rurociągów na morskich wodach wewnętrznych i morzu terytorialnym wymaga zezwolenia dyrektora właściwego urzędu morskiego. Art. 2

7.

1. Układanie i utrzymywanie podmorskich kabli i rurociągów w wyłącznej strefie ekonomicznej jest dozwolone, jeśli nie utrudnia wykonania praw Rze czypospolitej Polskiej i pod warunkiem uzgodnienia lo kalizacji oraz sposobów utrzymywania z Ministrem Transportu i Gospodarki Morskiej4), który w tym zakre sie wydaje decyzję po zasięgnięciu opinii Ministra Ochrony Ârodowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnic twa6).

2. Minister Transportu i Gospodarki Morskiej

4) mo że cofnąć zgodę w razie niespełniania uzgodnionych warunków układania i utrzymywania kabli i rurocią gów. Rozdział 5 Badania naukowe Art. 28.

8) Badania naukowe na polskich morskich wodach wewnętrznych i morzu terytorialnym mogą być prowadzone przez obce państwa oraz obce osoby prawne i fizyczne, a także przez właściwe organizacje międzynarodowe, po uzyskaniu zgody Ministra Trans portu i Gospodarki Morskiej4), z zastrzeżeniem art. 32a. Art. 2

9. 1.

9) Badania naukowe w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej mogą być prowadzone przez pań stwa, osoby i organizacje, o których mowa w art. 28, po uzyskaniu zezwolenia Ministra Transportu i Gospodar ki Morskiej4). Wniosek o wydanie zezwolenia, zawiera jący informacje o zamierzonych badaniach i ich pro gram, powinien być przedstawiony nie później niż na trzy miesiące przed przewidywaną datą rozpoczęcia badań.

2. Minister Transportu i Gospodarki Morskiej4), po zasięgnięciu opinii Ministra Ochrony Ârodowiska, Za sobów Naturalnych i Leśnictwa6), odmawia wydania zezwolenia lub je cofa, jeżeli badania naukowe zagra żają zanieczyszczeniem środowiska. W tym samym try bie Minister Transportu i Gospodarki Morskiej

4) może Dziennik Ustaw Nr 153 — 10371 — Poz. 1502 ———————

5) Przez art. 81 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o rybołów stwie morskim (Dz. U. Nr 129, poz. 1441), która weszła w życie z dniem 13 lutego 2002 r.

6) Obecnie: ministra właściwego do spraw środowiska, sto sownie do art. 4 ust. 1, art. 5 pkt 23 i art. 28 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 4. ———————

7) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

8) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 70, poz. 778), która weszła w życie z dniem 10 września 1999 r.

9) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 2. odmówić wydania zezwolenia na prowadzenie takich badań, jeżeli badania te:

1) dotyczą bezpośrednio zasobów naturalnych strefy;

2) wymagają drążenia dna, użycia środków wybucho wych lub wprowadzenia do środowiska morskiego substancji szkodliwych;

3) wymagają budowy lub użytkowania sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń. Art. 30. Obce państwa oraz obce osoby prawne i fi zyczne, a także właściwe organizacje międzynarodowe przeprowadzające badania naukowe na polskich ob szarach morskich są obowiązane do:

1) zapewnienia udziału polskich przedstawicieli w ba daniach, włączając w to ich obecność na pokładach statków badawczych i innych urządzeń;

2) informowania Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej4), na jego wniosek, o wynikach badań;

3) umożliwienia Ministrowi Transportu i Gospodarki Morskiej4), na jego wniosek, dostępu do wszelkich danych i próbek uzyskanych w ramach badań;

4) niezwłocznego informowania Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

4) o każdej istotnej zmianie w programie badań;

5) niezwłocznego usunięcia urządzeń naukowo-ba dawczych i wyposażenia po zakończeniu badań, chyba że na ich pozostawienie uzyskano odrębne zezwolenie. Art. 31.

10)

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, polskie osoby prawne i fizyczne mogą prowadzić badania naukowe na polskich obszarach morskich bez zezwolenia. Oso by te są obowiązane do informowania dyrektora wła ściwego urzędu morskiego o rejonie i sposobie prowa dzenia badań na 14 dni przed ich rozpoczęciem oraz o zakończeniu badań.

2. Do połowów prowadzonych w ramach badań na ukowych stosuje się przepisy o rybołówstwie morskim. Art. 3

2. Minister Transportu i Gospodarki Morskiej4) wydaje decyzje o wstrzymaniu badań na polskich ob szarach morskich, o których mowa w art. 28 i 29, lub o cofnięciu zezwolenia wydanego na podstawie art. 29, jeżeli badania są prowadzone niezgodnie z przepisami ustawy, przepisami szczególnymi, udzielonym zezwo leniem lub powodują ujemne skutki dla środowiska. Art. 32a.1

1)

1. Jeżeli badania, o których mowa w art. 28 i 29 ust. 1, dotyczą żywych zasobów morza, zezwolenie wydaje minister właściwy do spraw rol nictwa.

2. Przepisy art. 30 i 32 stosuje się odpowiednio. Rozdział 6 Eksploatacja zasobów mineralnych Art. 3

3. (skreślony).12) Art. 34.1

3) Do poszukiwania, rozpoznawania i wy dobywania zasobów mineralnych w polskich obsza rach morskich stosuje się odpowiednie przepisy prawa geologicznego i górniczego oraz przepisy dotyczące ochrony środowiska morskiego, bezpieczeństwa że glugi i życia na morzu. Rozdział 7 Turystyka i sporty wodne Art. 3

5. Uprawianie na polskich obszarach mor skich turystyki oraz sportów wodnych może się odby wać na warunkach i w sposób zgodny z przepisami prawa polskiego. Rozdział 8 Pas nadbrzeżny Art. 3

6.

1. Pasem nadbrzeżnym jest obszar lądowy przyległy do brzegu morskiego.

2. W skład pasa nadbrzeżnego wchodzą:

1) pas techniczny — stanowiący strefę wzajemnego bezpośredniego oddziaływania morza i lądu; jest on obszarem przeznaczonym do utrzymania brze gu w stanie zgodnym z wymogami bezpieczeństwa i ochrony środowiska;

2) pas ochronny — obejmujący obszar, w którym dzia łalność człowieka wywiera bezpośredni wpływ na stan pasa technicznego.

3. Pas nadbrzeżny przebiega wzdłuż wybrzeża mor skiego. 4.1

4) Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określa minimalną i maksymalną szerokość pasa tech nicznego i ochronnego oraz sposób wyznaczania ich granic, kierując się uwarunkowaniami lokalnymi, rzeź bą terenu, formą jego zabudowy oraz uwzględniając oddziaływanie żywiołu morskiego na brzeg morski. 5.1

5) Dyrektor właściwego urzędu morskiego, w drodze zarządzenia, określa: Dziennik Ustaw Nr 153 — 10372 — Poz. 1502 ———————

10) W brzmieniu ustalonym przez art. 44 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. Nr 34, poz. 145), która weszła w życie z dniem 22 czerwca 1996 r. 1

1) Dodany przez art. 4 pkt 3 ustawy, o której mowa w odno śniku 8. ——————— 1

2) Przez art. 137 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Pra wo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96), która we szła w życie z dniem 2 września 1994 r. 1

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 137 pkt 2 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 12. 1

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 18 września 2001 r. — Przepisy wprowadzające ustawę — Kodeks morski (Dz. U. Nr 138, poz. 1546), która weszła w życie z dniem 5 czerwca 2002 r. 1

5) Dodany przez art. 5 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa w od nośniku 14.

1) granice pasa technicznego, po uprzednim zasię gnięciu opinii właściwych rad gmin, a na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej — po zasięgnięciu opinii tych jednostek oraz wyznacza granice pasa technicznego w terenie;

2) granice pasa ochronnego w uzgodnieniu z właści wym wojewodą i właściwymi radami gmin, a na te renach będących w zarządzie jednostek organiza cyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej — po zasięgnięciu opinii tych jednostek oraz wy znacza granice pasa ochronnego. Art. 3

7.

1. Pas techniczny może być wykorzystywany do innych celów niż wymieniony w art. 36 ust. 2 pkt 1 za zgodą właściwego organu administracji morskiej, który jednocześnie określa warunki takiego wykorzystania.

2. Zabrania się tworzenia obwodów łowieckich na obszarze pasa technicznego. 3.1

6) Pozwolenia wodnoprawne, decyzje o warun kach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzje o pozwoleniu na budowę oraz decyzje w sprawie zmian w zalesianiu, zadrzewianiu, tworzeniu obwodów ło wieckich, a także projekty studium uwarunkowań i kie runków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzenne go i planów zagospodarowania przestrzennego woje wództwa, dotyczące pasa technicznego, pasa ochronne go oraz morskich portów i przystani, wymagają uzgod nienia z dyrektorem właściwego urzędu morskiego. 4.1

7) Wszystkie plany i projekty związane z zagospoda rowaniem morskich wód wewnętrznych i morza teryto rialnego są zatwierdzane przez organy administracji mor skiej w uzgodnieniu z właściwymi gminami nadmorskimi. Rozdział 918) Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne obszarów morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej Art. 37a.

1. Minister właściwy do spraw budownic twa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, w po rozumieniu z ministrem właściwym do spraw we wnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej, może przyjąć, w drodze rozporządzenia, plan zagospodaro wania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, uwzględniając ustalenia, o których mowa w ust. 2.

2. Plan, o którym mowa w ust. 1, rozstrzyga o:

1) przeznaczeniu obszarów morskich wód wewnętrz nych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy eko nomicznej;

2) zakazach lub ograniczeniach korzystania z obsza rów, o których mowa w pkt 1, z uwzględnieniem wymogów ochrony przyrody;

3) rozmieszczeniu inwestycji celu publicznego;

4) kierunkach rozwoju transportu i infrastruktury technicznej;

5) obszarach i warunkach ochrony środowiska i dzie dzictwa kulturowego. Art. 37b.

1. Projekt planu zagospodarowania prze strzennego morskich wód wewnętrznych, morza tery torialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej sporządza dyrektor właściwego dla obszaru objętego planem urzędu morskiego.

2. Do projektu planu zagospodarowania prze strzennego morskich wód wewnętrznych, morza tery torialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej sporządza się prognozę oddziaływania na środowisko.

3. Koszty sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko obciążają budżet państwa albo inwestora realizujące go inwestycję, jeżeli ustalenia tego planu są bezpo średnią konsekwencją realizacji tej inwestycji.

4. Minister właściwy do spraw budownictwa, go spodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w dro dze rozporządzenia, wymagany zakres planów zago spodarowania przestrzennego morskich wód we wnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, w części tekstowej i graficznej, uwzględ niając w szczególności wymogi dotyczące materiałów planistycznych, rodzaju opracowań kartograficznych, stosowanych oznaczeń, nazewnictwa, standardów oraz sposobu dokumentowania prac planistycznych. DZIA¸ III Administracja morska Rozdział 1 Ustrój organów administracji morskiej Art. 3

8. Organami administracji morskiej są:

1) Minister Transportu i Gospodarki Morskiej4);

2) dyrektorzy urzędów morskich — jako terenowe or gany administracji morskiej. Art. 3

9.

1. Dyrektor urzędu morskiego podlega Mi nistrowi Transportu i Gospodarki Morskiej4).

2. Dyrektora urzędu morskiego powołuje i odwołu je Minister Transportu i Gospodarki Morskiej4). Zastęp ców dyrektora urzędu morskiego powołuje i odwołuje Minister Transportu i Gospodarki Morskiej

4) na wnio sek dyrektora urzędu morskiego. Dziennik Ustaw Nr 153 — 10373 — Poz. 1502 ——————— 1

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 73 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717), która weszła w ży cie z dniem 11 lipca 2003 r. 1

7) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 73 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 16. 1

8) Dodany przez art. 73 pkt 2 ustawy, o której mowa w odno śniku 16.

3. Dyrektor urzędu morskiego wykonuje swoje kompetencje przy pomocy urzędu morskiego.

4. W skład urzędów morskich wchodzą w szczegól ności: inspekcja morska, kapitanaty i bosmanaty por tów. Art. 40.

1. Urzędy morskie tworzy i znosi Minister Transportu i Gospodarki Morskiej

4) w drodze rozporzą dzenia.

2. Minister Transportu i Gospodarki Morskiej

4) po zasięgnięciu opinii właściwych wojewodów, w drodze rozporządzenia, określa terytorialny zakres działania dyrektorów urzędów morskich i siedziby urzędów.

3. Organizację urzędu morskiego oraz szczegółowy zakres działania dyrektora urzędu morskiego określa statut nadany przez Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej4). Art. 4

1.

1. Pracownicy organów administracji mor skiej określonych kategorii noszą w czasie pełnienia obowiązków służbowych umundurowanie.

2. Minister Transportu i Gospodarki Morskiej4), w drodze rozporządzenia, określa kategorie pracowni ków obowiązanych do noszenia umundurowania, spo sób jego przydziału oraz wzór tego umundurowania. Rozdział 2 Kompetencje i terytorialny zakres działania Art. 4

2.

1. Do organów administracji morskiej nale żą sprawy z zakresu administracji rządowej związane z korzystaniem z morza w zakresie unormowanym ni niejszą ustawą i innymi ustawami.

2. W szczególności do organów administracji mor skiej należą sprawy:

1) bezpieczeństwa żeglugi morskiej;

2) korzystania z dróg morskich oraz portów i przysta ni morskich;

3) (skreślony);19)

4) bezpieczeństwa związanego z badaniami, rozpo znawaniem i eksploatacją zasobów mineralnych dna morskiego; 5)

20) ochrony środowiska morskiego przed zanie czyszczeniem wskutek korzystania z morza oraz przez zatapianie odpadów i innych substancji w za kresie nieuregulowanym przepisami prawa geolo gicznego i górniczego;

6) ratowania życia, prowadzenia prac podwodnych i wydobywania mienia z morza;

7) (skreślony);21)

8) (skreślony);22) 9)2

3) nadzoru przeciwpożarowego w polskich obsza rach morskich oraz morskich portach i przysta niach;

10) 2

4) uzgadnianie decyzji w sprawie wydawania po zwoleń wodnoprawnych i pozwoleń budowlanych na obszarze pasa technicznego, morskich portów i przystani, morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego, jak również wszelkich innych decy zji dotyczących zagospodarowania tego pasa; 10a)2

5) wydawania decyzji o warunkach zabudowy i za gospodarowaniu terenu w obszarze morza teryto rialnego oraz w uzgodnieniu z wójtem, burmi strzem albo prezydentem miasta w obszarze mor skich wód wewnętrznych; 1

1) budowy, utrzymywania i ochrony umocnień brze gowych, wydm i zalesień ochronnych w pasie tech nicznym; 12)2

6) wyznaczania dróg morskich, kotwicowisk i bada nia warunków ich żeglowności; 13)2

6) oznakowania nawigacyjnego dróg morskich i ko twicowisk w portach i przystaniach morskich oraz na wybrzeżu; 14)2

7) nakładania grzywien w postępowaniu mandato wym za wykroczenia w trybie przewidzianym w przepisach o postępowaniu w sprawach o wy kroczenia; 15)2

8) wydawania oraz uzgadniania decyzji wynikają cych z przepisów ustawy o portowych urządze niach do odbioru odpadów i pozostałości ładunko wych ze statków; 16)2

9) sporządzania planów zagospodarowania prze strzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej. Dziennik Ustaw Nr 153 — 10374 — Poz. 1502 ——————— 2

1) Przez art. 66 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321), która weszła w ży cie z dniem 1 stycznia 2001 r. 2

2) Przez art. 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane, ustawy o zagospodarowa niu przestrzennym oraz niektórych ustaw (Dz. U. Nr 111, poz. 726), która weszła w życie z dniem 24 grudnia 1997 r. 2

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 2

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 73 pkt 3 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 16. 2

5) Dodany przez art. 73 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 16. 2

6) Dodany przez art. 1 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa w od nośniku 2. 2

7) Dodany przez art. 5 pkt 2 ustawy, o której mowa w odno śniku 14. 2

8) Dodany przez art. 15 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz po zostałości ładunkowych ze statków (Dz. U. Nr 166, poz. 1361), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. 2

9) Dodany przez art. 73 pkt 3 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 16. ——————— 1

9) Przez art. 4 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku 8.

20) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 137 pkt 3 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 12.

3. Do organów administracji morskiej należy także wykonywanie zadań w dziedzinie współpracy między narodowej w zakresie spraw określonych w ust. 1 i 2.

4. Wydawanie decyzji w sprawach, o których mo wa w ust. 2 pkt 10 i 11, następuje po zasięgnięciu opi nii właściwego organu samorządu terytorialnego. 5.30) Ustawa nie narusza przepisów prawa geolo gicznego i górniczego. Art. 42a.3

1)

1. Kapitan portu może, na wniosek wie rzyciela, zatrzymać tymczasowo na czas nieprzekracza jący 72 godzin, z wyłączeniem dni uznanych ustawowo za wolne od pracy:

1) statek w celu zabezpieczenia roszczenia należnego od statku z tytułu opłat portowych, szkód wyrzą dzonych w urządzeniach portowych, dokach lub drogach żeglugowych oraz z tytułu zanieczyszcze nia środowiska;

2) wydobyty wrak i inne przedmioty, które utrudniały żeglugę, w celu zabezpieczenia roszczenia z tytułu ich usunięcia.

2. Tymczasowe zatrzymanie traci moc w razie zło żenia odpowiedniego zabezpieczenia lub w razie doko nania zajęcia na podstawie właściwych przepisów.

3. Wierzyciel, o którym mowa w ust. 1, odpowiada za wszelkie szkody wynikłe wskutek nieuzasadnionego zatrzymania. Roszczenie z tego tytułu przedawnia się z upływem roku od dnia jego powstania. Art. 4

3. W sprawach należących do właściwości or ganów administracji morskiej, rozstrzyganych w trybie postępowania administracyjnego, decyzje w pierwszej instancji wydają dyrektorzy urzędów morskich, chyba że w myśl przepisu szczególnego organem właściwym w pierwszej instancji jest Minister Transportu i Gospo darki Morskiej4). Art. 4

4.

1. Organy administracji morskiej działają na polskich obszarach morskich, w portach i przysta niach morskich oraz w pasie technicznym, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

2. Organy administracji morskiej są także właściwe do wykonywania określonych umowami międzynaro dowymi i prawem polskim zadań na morzu pełnym. Art. 4

5. 1.3

2) Minister właściwy do spraw gospodar ki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:

1) granice portów morskich od strony morza i ich red, z wyłączeniem portów wojennych, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4,

2) po zasięgnięciu opinii właściwych rad gmin — gra nice portów morskich od strony lądu — z uwzględnieniem współrzędnych geograficznych lub granicznych punktów geodezyjnych.

2. Dyrektorzy urzędów morskich, po zasięgnięciu opinii właściwych rad gmin oraz organów ochrony granicy państwowej, określają granice przystani mor skich. 3.3

3) Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki mor skiej, określi, w drodze rozporządzenia, granice portów wojennych, z uwzględnieniem w szczególności wymo gów obronności oraz wskazaniem dokładnych współ rzędnych geograficznych tych portów. Art. 46.3

4) Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, w porozumieniu z Ministrem Obrony Naro dowej i ministrem właściwym do spraw wewnętrz nych, określi, w drodze rozporządzenia, zakres i formy współpracy urzędów morskich z Marynarką Wojenną i Strażą Graniczną w zakresie wymienionym w art. 42 oraz w zakresie hydrografii i kartografii morskiej. Rozdział 3 Przepisy wydawane przez terenowe organy administracji morskiej Art. 4

7.

1. Dyrektorzy urzędów morskich wydają przepisy prawne na podstawie upoważnień udzielo nych im w ustawach.

2. Z zastrzeżeniem art. 48 przepisy, o których mowa w ust. 1, są wydawane w formie zarządzenia.

3. Zarządzenie dyrektora urzędu morskiego podle ga ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym właściwym ze względu na terytorialny zakres obowią zywania tego zarządzenia.

4. Zarządzenie dyrektora urzędu morskiego wchodzi w życie po upływie czternastu dni od daty jego ogłosze nia, chyba że określa inny termin albo termin taki wyni ka z ustawy, na podstawie której zostało ono wydane. Art. 4

8. 1.3

5) W zakresie nieunormowanym w przepi sach, jeżeli jest to niezbędne do ochrony życia, zdrowia lub mienia albo ochrony środowiska morskiego na mo rzu, w porcie, przystani oraz w pasie technicznym — dy rektor urzędu morskiego może ustanawiać w zakresie określonym w art. 42 ust. 2 przepisy porządkowe zawie rające zakazy lub nakazy określonego zachowania się.

2. Przepisy porządkowe, o których mowa w ust. 1, ustanawia się w formie zarządzenia porządkowego. Dziennik Ustaw Nr 153 — 10375 — Poz. 1502 ——————— 30) Dodany przez art. 137 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 12. 3

1) Dodany przez art. 5 pkt 3 ustawy, o której mowa w odno śniku 14. 3

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 37 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1. ——————— 3

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 37 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 3

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 37 pkt 3 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. 3

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

3. (skreślony).36)

4. Zarządzenie porządkowe wchodzi w życie z dniem w nim określonym, nie wcześniej jednak niż z dniem jego ogłoszenia, w sposób określony w ust. 5 lub 6.

5. Zarządzenie porządkowe podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym właściwym ze względu na terytorialny zakres obowiązywania tego za rządzenia.

6. W razie konieczności natychmiastowego wpro wadzenia w życie zarządzenia porządkowego, może ono być publikowane w drodze obwieszczeń w miej scach jego obowiązywania, drogą radiową lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty w żegludze morskiej lub na danym terenie. Dzień takiego opublikowania zarzą dzenia porządkowego jest dniem jego ogłoszenia.

7. Zarządzenie porządkowe ogłoszone w sposób określony w ust. 6 podaje się następnie do wiadomo ści we właściwym wojewódzkim dzienniku urzędo wym. Art. 48a.3

7)

1. Nadzór nad wydawaniem przepisów przez terenowe organy administracji morskiej sprawu je Minister Transportu i Gospodarki Morskiej4).

2. W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 1, Mi nister Transportu i Gospodarki Morskiej

4) uchyla prze pisy wydawane przez dyrektorów urzędów morskich niezgodne z ustawami oraz aktami wydanymi w celu ich wykonania. Rozdział 4 Sprawowanie nadzoru Art. 49.3

8) Nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy sprawują na obszarze swego działania dyrekto rzy urzędów morskich. Art. 50.

1. Inspekcja morska, wykonując w polskich obszarach morskich zadania, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1—6 i pkt 9, ma prawo:39)

1) kontrolowania, czy statki są uprawnione do działal ności, jaką uprawiają, i czy posiadają przewidziane prawem zezwolenia; 2)40) kontrolowania, czy żegluga lub inna działalność wykonywana jest zgodnie z obowiązującymi prze pisami prawa polskiego i umowami międzynaro dowymi;

3) wykrywania zanieczyszczeń środowiska morskiego powodowanych działalnością na morzu i ich sprawców.

2. Wymienione w ust. 1 uprawnienia inspekcja morska realizuje we współdziałaniu ze Strażą Granicz ną przy użyciu jej sił i środków.

3. W razie nieobecności inspektora inspekcji mor skiej na pokładzie jednostki pływającej Straży Granicz nej, Straż ta może samodzielnie realizować uprawnie nia wymienione w ust. 1 w imieniu terenowego orga nu administracji morskiej.

4. Przekazanie Straży Granicznej środków, posiada nych przez urzędy morskie, do realizacji uprawnień określonych w ust. 1 nastąpi w drodze porozumienia Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej

4) oraz Spraw Wewnętrznych41).

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 3, upraw nienia inspektora inspekcji morskiej, określone w art. 51 i w art. 52 ust. 1, przysługują odpowiednio dowódcom jednostek pływających Straży Granicznej. Art. 5

1. W czasie wykonywania czynności służbo wych inspektor inspekcji morskiej, zwany dalej „in spektorem”, jest uprawniony do:

1) kontroli dokumentów zezwalających na uprawianie rybołówstwa morskiego lub innej działalności na polskich obszarach morskich;

2) (skreślony);42)

3) (skreślony);42)

4) żądania wyjaśnień i wykonywania czynności nie zbędnych do przeprowadzenia kontroli, a w przy padkach uzasadnionego podejrzenia naruszenia ustawy lub przepisów wydanych na jej podstawie, do: a) zatrzymania dokumentów, o których mowa w pkt 1, b) (skreślona),43) c)4

4) sprawdzenia pomieszczeń statku. Art. 5

2.

1. Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie naruszenia przepisów ustawy, inspektor może skontro lować obcy statek znajdujący się w polskich obszarach morskich i zmusić go do zawinięcia do wskazanego portu, przy zastosowaniu wszelkich niezbędnych środ ków. Dziennik Ustaw Nr 153 — 10376 — Poz. 1502 ——————— 3

6) Przez art. 1 pkt 6 lit. b ustawy, o której mowa w odnośni ku 2. 3

7) Dodany przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której mowa w odno śniku 2. 3

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 3

9) Zdanie wstępne ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 9 ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 40) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 4 pkt 5 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 8. ——————— 4

1) Obecnie: ministra właściwego do spraw wewnętrznych, stosownie do art. 4 ust. 1, art. 5 pkt 24 i art. 29 ustawy, o której mowa w odnośniku 4. 4

2) Przez art. 4 pkt 6 lit. a ustawy, o której mowa w odnośni ku 8. 4

3) Przez art. 4 pkt 6 lit. b tiret pierwsze ustawy, o której mo wa w odnośniku 8. 4

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 6 lit. b tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 8.

2. O zatrzymaniu i doprowadzeniu obcego statku do portu polskiego terenowy organ administracji mor skiej zawiadamia niezwłocznie właściwy organ pań stwa bandery statku.

3. Kontrolę w zakresie ochrony środowiska mor skiego przed zanieczyszczeniem ze statków reguluje odrębna ustawa. Art. 5

3.

1. Kierownik statku znajdującego się na pol skich obszarach morskich powinien, na sygnał nadany z jednostki pływającej Straży Granicznej, zatrzymać statek i umożliwić dokonanie czynności inspekcyjnych.

2. Inspektor uprawniony jest do przebywania na każdym statku prowadzącym jakąkolwiek działalność w polskich obszarach morskich.

3. W czasie przebywania inspektora na statku kie rownik tego statku powinien umożliwić mu dokonanie kontroli przestrzegania obowiązujących przepisów i ob serwacji prowadzonej działalności, a w szczególności:

1) udzielić niezbędnych wyjaśnień;

2) przedstawić do wglądu żądane dokumenty łącznie z dziennikiem pokładowym;

3) umożliwić obejrzenie złowionych ryb i sprzętu poło wowego, sprzętu używanego do badań oraz pobra nych w trakcie badań próbek i dokonanych analiz;

4) umożliwić dokonanie wpisów do dziennika pokła dowego;

5) umożliwić korzystanie ze środków łączności oraz zapewnić pomoc przy przekazywaniu i otrzymywa niu depesz;

6) udzielić wszelkiej innej pomocy niezbędnej do pra widłowego przeprowadzenia kontroli;

7) zapewnić niezbędne zakwaterowanie i wyżywienie w czasie dłuższego pobytu na statku. Art. 5

4. W czasie wykonywania czynności służbo wych inspektor jest obowiązany do noszenia munduru i oznaki inspekcyjnej. DZIA¸ IV Kary pieniężne Art. 5

5.

1. Armatorowi, z którego statku podczas przebywania w polskich obszarach morskich dokonuje się, z naruszeniem przepisów niniejszej ustawy i innych ustaw oraz przepisów wydanych na ich podstawie:

1) eksploatacji zasobów mineralnych lub żywych za sobów morza,

2) zanieczyszczania środowiska morskiego,

3) badań naukowych morza i dna morskiego,

4) budowy sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń,

5) układania podmorskich kabli i rurociągów — wymierza się karę pieniężną o równowartości do 1 000 000 jednostek obliczeniowych, zwanych „Spe cjalnym Prawem Ciągnienia (SDR)”, określanych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

2. Tej samej karze podlega ten, kto narusza przepi sy o eksploatacji sztucznych wysp, konstrukcji, urzą dzeń, podmorskich kabli i rurociągów. 2a.4

5) Przepisu ust. 1 pkt 1, w części dotyczącej eks ploatacji żywych zasobów morza, nie stosuje się w przypadkach określonych w przepisach o rybołów stwie morskim. 3.4

6) Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się w przypad kach określonych w przepisach o zapobieganiu zanie czyszczaniu morza przez statki. Art. 56.4

7) Kto:

1) zatrzymuje lub zakotwicza statek poza miejscem do tego przeznaczonym,

2) prowadzi statek poza torami wodnymi lub nie utrzy muje kursu wskazanego przez właściwy organ,

3) wprowadza statek do strefy zamkniętej dla żeglugi i rybołówstwa oraz pozostawia w tej strefie sprzęt rybacki,

4) wyprowadza statek z portu wbrew otrzymanemu zakazowi,

5) ładuje lub wyładowuje towar ze statku w miejscu do tego niewyznaczonym,

6) nawiązuje łączność z wybrzeżem, powodując za grożenie bezpieczeństwa żeglugi,

7) opuszcza statek w miejscu niedozwolonym,

8) przyjmuje lub wysadza ze statku ludzi z narusze niem przepisów celnych, skarbowych, imigracyj nych lub sanitarnych,

9) wykracza przeciwko przepisom wydanym na pod stawie art. 47 i 48,

10) nie stosuje się do nakazów określonych w art. 52 ust. 1, 1

1) (skreślony),48) 1

2) uszkadza lub przesuwa znaki nawigacyjne albo użytkuje je niezgodnie z przeznaczeniem, 1

3) uruchamia urządzenia pogarszające skuteczność oznakowania nawigacyjnego, Dziennik Ustaw Nr 153 — 10377 — Poz. 1502 ——————— 4

5) Dodany przez art. 44 pkt 2 ustawy, o której mowa w odno śniku 10. 4

6) Dodany przez art. 40 pkt 1 ustawy z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (Dz. U. Nr 47, poz. 243), która weszła w życie z dniem 10 sierpnia 1995 r. 4

7) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 10 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 2. 4

8) Przez art. 4 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnośniku 8. 14)4

9) wykracza przeciwko przepisom o prowadzeniu i przechowywaniu na statku dokumentów, 15)4

9) wykracza przeciwko przepisom o okazywaniu bądź podnoszeniu bandery, 16)4

9) wykracza przeciwko obowiązkowi przedstawia nia statku do pomiaru, 17)4

9) wykracza przeciwko obowiązkowi zgłoszenia statku lub okoliczności podlegającej wpisowi do rejestru okrętowego albo do rejestracji w urzędzie morskim, 18)4

9) wykracza przeciwko obowiązkowi umieszczania na statku oznaczenia nazwy i portu macierzystego — podlega karze pieniężnej do wysokości nieprzekra czającej dwudziestokrotnego przeciętnego miesięcz nego wynagrodzenia w gospodarce uspołecznionej za rok poprzedzający, ogłaszanego przez Prezesa Głów nego Urzędu Statystycznego. Art. 5

7.

1. Kary pieniężne, o których mowa w art. 55 i 56, wymierza dyrektor urzędu morskiego w formie de cyzji administracyjnej.

2. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przysługuje odwołanie do Ministra Transportu i Gospodarki Mor skiej4).

3. Decyzji, o której mowa w ust. 1, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Art. 5

8.

1. Nie można nałożyć kary pieniężnej, jeże li od dnia popełnienia czynu upłynęło 5 lat.

2. Wymierzonej kary pieniężnej nie pobiera się po upływie 5 lat od daty wydania ostatecznej decyzji o na łożeniu kary. Art. 5

9.

1. W celu zabezpieczenia ściągalności kary pieniężnej dyrektor urzędu morskiego może zażądać od sprawcy zabezpieczenia należności, a w razie od mowy występuje do organu egzekucyjnego o zajęcie statku lub innych przedmiotów, za pomocą których do konano naruszenia przepisów.

2. Do czasu wydania postanowienia o zajęciu stat ku dyrektor urzędu morskiego zarządza zatrzymanie statku, nie dłużej jednak niż na 48 godzin.

3. Zabezpieczenie ściągalności kary pieniężnej po lega na wpłaceniu określonej, przez organ prowadzący postępowanie, kwoty pieniężnej do jego depozytu lub złożeniu gwarancji bankowej przez bank albo zakład ubezpieczeń mający siedzibę w Polsce.

4. Kary ustalone na podstawie art. 55 i 56, nieuisz czone w wyznaczonym terminie, podlegają, wraz z od setkami za zwłokę, ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w admi nistracji. Art. 60.50) Âciągnięte kwoty z tytułu kar pienięż nych są przychodami środków specjalnych będących w dyspozycji Ministra Transportu i Gospodarki Mor skiej4), z przeznaczeniem na ochronę środowiska mor skiego. DZIA¸ V Zmiany w przepisach obowiązujących Art. 61—6

5. (pominięte).51) DZIA¸ VI Przepisy przejściowe i końcowe Art. 6

6. (pominięty).51) Art. 6

7.

1. Umowami, o których mowa w art. 16 ust. 1, są:

1) umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Związkiem Socjalistycznych Republik Radziec kich o rozgraniczeniu morza terytorialnego (wód terytorialnych), strefy ekonomicznej, strefy rybo łówstwa morskiego i szelfu kontynentalnego na Morzu Bałtyckim, podpisana w Moskwie dnia 17 lipca 1985 r. (Dz. U. z 1986 r. Nr 16, poz. 85);

2) umowa w sprawie rozgraniczenia szelfu kontynen talnego i stref rybołówczych między Polską Rzeczą pospolitą Ludową a Królestwem Szwecji, sporzą dzona w Warszawie dnia 10 lutego 1989 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 323);

3) umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną w sprawie rozgraniczenia obszarów morskich w Zatoce Po morskiej, podpisana w Berlinie dnia 22 maja 1989 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 233).

2. Do czasu zawarcia umowy o rozgraniczeniu ob szarów morskich między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii pozostaje w mocy art. 2 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1977 r. o polskiej stre fie rybołówstwa morskiego (Dz. U. Nr 37, poz. 163), z tym że przez pojęcie polskiej strefy rybołówstwa morskiego rozumie się polską wyłączną strefę ekono miczną. Art. 6

8. (pominięty).51) Dziennik Ustaw Nr 153 — 10378 — Poz. 1502 ——————— 4

9) Dodany przez art. 5 pkt 4 ustawy, o której mowa w odno śniku 14. ——————— 50) W brzmieniu ustalonym przez art. 40 pkt 2 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 46, i ze zmianą wprowadzoną przez art. 4 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnośniku 8. 5

1) Zamieszczone w obwieszczeniu. Art. 6

9. Do czasu wydania przepisów wykonaw czych przewidzianych w ustawie pozostają w mocy do tychczasowe przepisy, o ile nie są z nią sprzeczne. Art. 70. Tracą moc:

1) dekret z dnia 2 lutego 1955 r. o terenowych orga nach administracji morskiej (Dz. U. Nr 6, poz. 35, z 1961 r. Nr 6, poz. 42, z 1971 r. Nr 12, poz. 117 i z 1989 r. Nr 35, poz. 192);

2) ustawa z dnia 17 grudnia 1977 r. o morzu terytorial nym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 37, poz. 162);

3) ustawa z dnia 17 grudnia 1977 r. o szelfie kontynen talnym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 37, poz. 164 i z 1989 r. Nr 35, poz. 192). Art. 7

1. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1991 r. Dziennik Ustaw Nr 153 — 10379 — Poz. 1502

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2003-09-01
Data wydania: 2003-06-06
Data uchylenia: 2013-08-16
Uwagi: Tekst jednolity nie obejmuje art. 61-66 i 68 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. Dz. U. Nr 32, poz. 131
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2003 nr 153 poz. 1502