Dz.U. 2003 nr 155 poz. 1517

Na podstawie art. 62 ust. 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.2)), art. 38d ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. z 2000 r. Nr 26, poz. 319 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271), art. 48a ust. 3 ustawy z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (Dz. U. Nr 66, poz. 287, z późn. zm.3)), art. 43 ust. 7 ustawy z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augs burskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 73, poz. 323 oraz z 1998 r. Nr 59, poz. 375, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 75

6) i art. 32 ust. 7 ustawy z dnia 20 lute go 1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 41, poz. 251 oraz z 1998 r. Nr 59, poz. 375 i Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:

§1. Wysokość wynagrodzenia członków i persone lu pomocniczego komisji regulacyjnych wynosi w okresie od dnia wejścia w życie rozporządzenia do dnia 31 grudnia 2003 r. odpowiednio 69% wynagro dzeń określonych w:

1) § 24 zarządzenia Ministra—Szefa Urzędu Rady Mi nistrów z dnia 8 lutego 1990 r. w sprawie szczegó łowego trybu postępowania regulacyjnego w przedmiocie przywrócenia osobom prawnym Kościoła Katolickiego własności nieruchomości lub ich części (M. P. Nr 5, poz. 39, z 1993 r. Nr 20, poz. 195 oraz z 1994 r. Nr 23, poz. 190);

2) § 24 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania regulacyjne go przed Międzykościelną Komisją Regulacyjną (Dz. U. Nr 12, poz. 151);

3) § 23 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 maja 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania Komisji Regu lacyjnej do Spraw Polskiego Autokefalicznego Ko ścioła Prawosławnego (Dz. U. Nr 45, poz. 456);

4) § 24 zarządzenia Ministra—Szefa Urzędu Rady Mi nistrów z dnia 12 października 1994 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania regulacyjne go w przedmiocie przywrócenia osobom prawnym Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypo spolitej Polskiej własności nieruchomości lub ich części (M. P. Nr 55, poz. 461);

5) § 24 zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 października 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu działania Komisji Regulacyjnej do Spraw Gmin Wyznaniowych ˚y dowskich (M. P. Nr 77, poz. 730).

§2. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw We wnętrznych i Administracji z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i per sonelu pomocniczego komisji regulacyjnych działają cych na podstawie ustaw o stosunku Państwa do ko ściołów oraz związków wyznaniowych w latach 2002—2003 (Dz. U. Nr 17, poz. 167).

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło szenia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik Dziennik Ustaw Nr 155 — 10710 — Poz. 1517 1517 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 22 sierpnia 2003 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych ———————

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje dzia łem administracji rządowej — wyznania religijne, na pod stawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Mini strów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego za kresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini stracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 55, poz. 321 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 95, poz. 425 i Nr 107, poz. 459, z 1993 r. Nr 7, poz. 34, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 90, poz. 557, Nr 96, poz. 590 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 59, poz. 375, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1991 r. Nr 95, poz. 425, z 1993 r. Nr 7, poz. 34, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 oraz z 1998 r. Nr 59, poz. 375, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756.

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2003-09-04
Data wydania: 2003-08-22
Data wejścia w życie: 2003-09-04
Data obowiązywania: 2003-09-04
Data uchylenia: 2003-12-31
Organ wydający: MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2003 nr 155 poz. 1517