Dz.U. 2003 nr 156 poz. 1520

1520 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie trybu przeprowadzania postępowania wyjaśniającego, dyscyplinarnego i dyscyplinarnego przyspieszonego oraz sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych w stosunku do funkcjonariuszy celnych Na podstawie art. 80 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 72, poz. 802, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1.

1. Rzecznik dyscyplinarny niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni, po otrzymaniu polecenia, od powiednio, naczelnika urzędu celnego, dyrektora izby celnej albo ministra właściwego do spraw finansów publicznych, wydaje postanowienie o wszczęciu postę powania wyjaśniającego.

2. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1 rzecznik dyscyplinarny niezwłocznie doręcza funkcjonariuszowi celnemu, którego ono dotyczy.

3. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, powin no zawierać w szczególności:

1) stopień, imię, nazwisko i stanowisko służbowe rzecznika dyscyplinarnego;

2) stopień, imię, nazwisko i stanowisko służbowe funkcjonariusza celnego, którego postępowanie wyjaśniające dotyczy;

3) zwięzły opis okoliczności mogących świadczyć o naruszeniu lub zaniechaniu przez funkcjonariu sza celnego obowiązku służbowego;

4) informację o przysługujących funkcjonariuszowi celnemu uprawnieniach związanych z wszczęciem postępowania wyjaśniającego;

5) datę i miejsce wydania postanowienia.

§2. Rzecznik dyscyplinarny w toku postępowania wyjaśniającego:

1) umożliwia funkcjonariuszowi celnemu złożenie wy jaśnień; ———————

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Fi nansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 89, poz. 804 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 120, poz. 1122 i Nr 137, poz. 1302.

2) podejmuje inne czynności niezbędne do wyjaśnie nia okoliczności sprawy.

§3.

1. Postępowanie wyjaśniające powinno być ukończone w terminie 14 dni od dnia jego wszczęcia.

2. Rzecznik dyscyplinarny, w terminie 3 dni od dnia zakończenia postępowania wyjaśniającego, składa, odpowiednio, naczelnikowi urzędu celnego, dyrektoro wi izby celnej albo ministrowi właściwemu do spraw fi nansów publicznych wniosek o wszczęcie postępowa nia dyscyplinarnego w przypadku uprawdopodobnie nia naruszenia lub zaniechania obowiązków służbo wych albo o umorzenie postępowania wyjaśniającego, o czym niezwłocznie zawiadamia funkcjonariusza cel nego, którego wniosek dotyczy.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się sprawozdanie z wyników postępowania wyjaśniające go, materiały zebrane w toku postępowania wyjaśnia jącego oraz wyjaśnienia złożone przez funkcjonariusza celnego, którego postępowanie dotyczy.

§4.

1. Postanowienie o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego lub o umorzeniu postępowania wyja śniającego wydaje naczelnik urzędu celnego, dyrektor izby celnej albo minister właściwy do spraw finansów publicznych w terminie 5 dni od dnia złożenia przez rzecznika dyscyplinarnego wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 2.

2. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, doręcza się niezwłocznie obwinionemu funkcjonariuszowi cel nemu, zwanemu dalej „obwinionym”, oraz rzeczniko wi dyscyplinarnemu.

§5.

1. Postępowanie dyscyplinarne prowadzi, od powiednio, naczelnik urzędu celnego, dyrektor izby cel nej albo minister właściwy do spraw finansów publicz nych lub wyznaczony przez te osoby funkcjonariusz cel ny, zwany dalej „prowadzącym postępowanie”.

2. Postanowienie o wszczęciu postępowania dyscy plinarnego powinno zawierać:

1) stopień, imię, nazwisko i stanowisko służbowe oso by, która wydaje postanowienie;

2) datę i miejsce wydania;

3) stopień, imię, nazwisko i stanowisko służbowe ob winionego;

4) stopień, imię, nazwisko i stanowisko służbowe rzecznika dyscyplinarnego;

5) stopień, imię, nazwisko i stanowisko służbowe pro wadzącego postępowanie;

6) określenie czynu zarzucanego lub obowiązku, któ rego zaniechał obwiniony, ze wskazaniem czasu, miejsca i okoliczności;

7) datę powzięcia przez, odpowiednio, naczelnika urzędu celnego, dyrektora izby celnej albo ministra właściwego do spraw finansów publicznych wia domości o naruszeniu przez obwinionego obo wiązku służbowego;

8) podpis osoby wydającej postanowienie;

9) uzasadnienie.

§6.

1. W toku postępowania dyscyplinarnego ob winiony ma prawo do:

1) zgłaszania wniosków dowodowych;

2) ustanowienia obrońcy;

3) odmowy składania wyjaśnień;

4) przeglądania akt postępowania oraz sporządzania z nich notatek.

2. Ustanowienie obrońcy następuje w formie pi semnej ze wskazaniem zakresu udzielonego pełno mocnictwa.

§7. Wnioski dowodowe obwiniony zgłasza na pi śmie prowadzącemu postępowanie, który rozstrzyga niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni, o sposo bie rozstrzygnięcia wniosku.

§8.

1. Prowadzący postępowanie zbiera materiał dowodowy i przeprowadza postępowanie dowodowe niezbędne do wyjaśnienia sprawy, a w szczególności przyjmuje wyjaśnienia od obwinionego, przesłuchuje świadków, zleca przeprowadzenie badań lub ekspertyz oraz zasięga niezbędnych opinii. Wyniki badań lub eks pertyz są przedstawiane w formie pisemnej.

2. Z przesłuchania obwinionego, świadków i bie głych sporządza się protokół.

3. Na wniosek obwinionego lub jego obrońcy pro wadzący postępowanie może przeprowadzić przesłu chanie świadków z udziałem obwinionego i jego obrońcy oraz rzecznika dyscyplinarnego.

§9.

1. Postępowanie dyscyplinarne powinno być ukończone w terminie 30 dni od dnia jego wszczęcia.

2. Osoba, która wszczęła postępowanie dyscypli narne, może, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadze nia postępowania dowodowego, przedłużyć postępo wanie do 3 miesięcy.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach po stępowanie dyscyplinarne może być przedłużone na czas określony, dłuższy niż wskazany w ust. 2, przez:

1) dyrektora izby celnej — jeżeli postępowanie zosta ło wszczęte przez naczelnika urzędu celnego;

2) ministra właściwego do spraw finansów publicz nych — jeżeli postępowanie zostało wszczęte przez dyrektora izby celnej lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

§10.

1. Prowadzący postępowanie niezwłocznie po zakończeniu postępowania dowodowego informuje obwinionego i jego obrońcę, jeżeli został ustanowiony, Dziennik Ustaw Nr 156 — 10720 — Poz. 1520 oraz rzecznika dyscyplinarnego o możliwości zapozna nia się z aktami postępowania i poucza o prawie zgło szenia wniosku o ich uzupełnienie w terminie 3 dni.

2. Obwiniony, po zapoznaniu się z aktami postępo wania, podpisuje protokół sporządzony z tej czynności.

3. Odmowa, lub nieskorzystanie przez obwinione go z prawa do zapoznania się, w wyznaczonym termi nie, z aktami postępowania dyscyplinarnego, jak rów nież odmowa złożenia podpisu stwierdzającego tę oko liczność nie wstrzymuje postępowania.

4. Rzecznik dyscyplinarny w terminie 3 dni od dnia zapoznania z aktami postępowania składa wnioski do tyczące orzeczenia kończącego postępowanie dyscy plinarne. § 1

1.

1. Orzeczenie dyscyplinarne powinno być sporządzone na piśmie i zawierać:

1) stopień, imię, nazwisko i stanowisko służbowe oso by wydającej orzeczenie;

2) stopień, imię, nazwisko i stanowisko służbowe ob winionego;

3) określenie czynu zarzucanego lub obowiązku, któ rego zaniechał obwiniony, ze wskazaniem czasu, miejsca i okoliczności;

4) rozstrzygnięcie w sprawie;

5) uzasadnienie prawne i faktyczne orzeczenia;

6) pouczenie o prawie do wniesienia odwołania lub złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz o terminie i trybie wniesienia odwołania;

7) podpis osoby, która wydała orzeczenie, miejsce i datę wydania.

2. W uzasadnieniu prawnym należy wyjaśnić w szczególności podstawy prawne orzeczenia, z przy toczeniem przepisów prawa.

3. Uzasadnienie faktyczne orzeczenia powinno za wierać w szczególności wskazanie faktów, które zosta ły uznane za udowodnione, dowodów, na których się oparto, oraz przyczyn, z powodu których innym dowo dom odmówiono wiarygodności i mocy dowodowej. W uzasadnieniu należy wskazać okoliczności, które zo stały wzięte pod uwagę przy wymiarze kary. § 1

2. Odpis prawomocnego orzeczenia dyscypli narnego dołącza się do akt osobowych funkcjonariu sza celnego, przeciwko któremu toczyło się postępo wanie dyscyplinarne. § 1

3.

1. Postanowienie o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego przyspieszonego wydaje się w dniu powzięcia informacji o naruszeniu lub zaniechaniu obowiązków służbowych przez obwinionego, jeżeli z dokumentów, oświadczeń złożonych przez funkcjona riuszy celnych oraz innych osób wynika, że doszło do ich naruszenia lub zaniechania.

2. Postanowienie o wszczęciu postępowania dyscy plinarnego przyspieszonego powinno zawierać:

1) stopień, imię, nazwisko i stanowisko służbowe oso by, która wydaje postanowienie;

2) datę i miejsce wydania;

3) stopień, imię, nazwisko i stanowisko służbowe ob winionego;

4) określenie czynu zarzucanego lub obowiązku, któ rego zaniechał obwiniony, ze wskazaniem czasu, miejsca i okoliczności;

5) datę powzięcia wiadomości o naruszeniu lub zanie chaniu przez obwinionego obowiązku służbowego;

6) podpis osoby wydającej postanowienie;

7) uzasadnienie.

3. Postanowienie, o którym mowa w ust. 2, doręcza się w dniu wydania obwinionemu, pouczając o prawie ustanowienia obrońcy. Obwiniony bezpośrednio po zapoznaniu się z treścią postanowienia oświadcza, czy skorzysta z prawa do wyznaczenia obrońcy. § 1

4. Postępowanie dyscyplinarne przyspieszone prowadzi, odpowiednio, naczelnik urzędu celnego, dy rektor izby celnej albo minister właściwy do spraw fi nansów publicznych lub wyznaczony przez te osoby funkcjonariusz celny, zwany dalej „prowadzącym po stępowanie dyscyplinarne przyspieszone”. § 1

5. Po otrzymaniu postanowienia, o którym mo wa w § 13, obwiniony może:

1) zgłaszać wnioski dowodowe;

2) odmówić składania wyjaśnień;

3) przeglądać akta i sporządzać notatki;

4) ustanowić obrońcę. § 1

6.

1. Wnioski dowodowe obwiniony niezwłocz nie zgłasza ustnie do protokołu prowadzącemu postę powanie dyscyplinarne przyspieszone.

2. Prowadzący postępowanie dyscyplinarne przy spieszone rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia wniosku, o czym ustnie informuje obwinionego.

3. Z czynności, o których mowa w ust. 2, prowadzą cy postępowanie dyscyplinarne przyspieszone sporzą dza notatkę, którą załącza do akt sprawy. § 1

7.

1. Prowadzący postępowanie dyscyplinarne przyspieszone przeprowadza postępowanie dowodo we, w szczególności przeprowadza dowód z dokumen tów oraz odbiera wyjaśnienia od obwinionego.

2. Po zakończeniu postępowania dowodowego prowadzący postępowanie dyscyplinarne przyspieszo ne niezwłocznie zapoznaje obwinionego i jego obroń Dziennik Ustaw Nr 156 — 10721 — Poz. 1520 cę, jeżeli został ustanowiony, z aktami postępowania. Przepis § 10 ust. 3 stosuje się odpowiednio. § 1

8.

1. Postępowanie dyscyplinarne przyspieszone powinno być ukończone w dniu jego wszczęcia.

2. Prowadzący postępowanie dyscyplinarne przy spieszone w szczególnie uzasadnionych przypadkach może je przedłużyć do 3 dni. § 1

9.

1. W przypadku stwierdzenia, po przeprowa dzeniu dowodów stanowiących podstawę wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przyspieszonego, że naruszenie lub zaniechanie obowiązków służbowych nie jest oczywiste i zachodzi konieczność przeprowa dzenia dodatkowych dowodów, w szczególności z opi nii i ekspertyz biegłych albo dowodów z przesłuchania wielu świadków, prowadzący postępowanie dyscypli narne przyspieszone wydaje postanowienie o przeka zaniu sprawy do postępowania wyjaśniającego.

2. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, powin no zawierać:

1) stopień, imię, nazwisko i stanowisko służbowe oso by, która wydaje postanowienie;

2) datę i miejsce wydania;

3) stopień, imię, nazwisko i stanowisko służbowe ob winionego;

4) określenie czynu zarzucanego lub obowiązku, któ rego zaniechał obwiniony, ze wskazaniem czasu, miejsca i okoliczności;

5) podpis osoby wydającej postanowienie;

6) uzasadnienie.

3. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, doręcza się obwinionemu, rzecznikowi dyscyplinarnemu oraz kierownikowi jednostki organizacyjnej, w której obwi niony pełni służbę.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, prowadzą cy postępowanie niezwłocznie przekazuje rzecznikowi dyscyplinarnemu akta sprawy oraz akta osobowe funk cjonariusza celnego, którego postępowanie dotyczy.

5. Dokonane w toku postępowania dyscyplinarne go przyspieszonego czynności, w tym przeprowadzo ne dowody, zachowują ważność po przekazaniu do po stępowania wyjaśniającego.

6. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniają cego postępowanie dyscyplinarne jest prowadzone w trybie określonym w § 5—13.

§20. Do postępowania dyscyplinarnego przyspie szonego stosuje się odpowiednio przepisy § 11 i 12. § 2

1.

1. Wymierzona kara dyscyplinarna powinna być współmierna do czynu popełnionego przez obwi nionego.

2. Przy wymierzaniu kary dyscyplinarnej uwzględ nia się w szczególności rodzaj i wagę czynu, skutki i okoliczności jego popełnienia, pobudki działania ob winionego, następstwa ujemne dla służby, dotychcza sowe wyniki w służbie, opinię służbową, okres pozo stawania w służbie oraz zachowanie się obwinionego przed i po popełnieniu zarzuconego mu czynu, a także inne okoliczności, zarówno łagodzące, jak i obciążają ce, istotne w sprawie.

3. Na zaostrzenie wymiaru kary ma wpływ w szcze gólności popełnienie czynu przez funkcjonariusza cel nego:

1) będącego w stanie po spożyciu alkoholu lub środ ka odurzającego;

2) w czasie odbywania uprzednio wymierzonej kary dyscyplinarnej;

3) w obecności podwładnego, wspólnie z nim lub na jego szkodę. § 2

2. Wykonanie kar dyscyplinarnych:

1) upomnienia, nagany, nagany z ostrzeżeniem, zaka zu podwyższania stopnia służbowego przez 2 lata i zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych przez 2 lata — polega na doręczeniu orzeczenia ukaranemu oraz powiadomieniu o ukaraniu bez pośredniego przełożonego;

2) przeniesienia na niższe stanowisko służbowe — polega na mianowaniu na niższe stanowisko służ bowe;

3) obniżenia stopnia służbowego — polega na wyda niu decyzji o utracie stopnia dotychczasowego i nadaniu stopnia niższego;

4) wydalenia ze Służby Celnej — polega na pisemnym poinformowaniu ukaranego, ż e zwolnienie ze służ by następuje z dniem uprawomocnienia się orze czenia. § 2

3.

1. Na każdym etapie postępowania wyjaśnia jącego lub dyscyplinarnego minister właściwy do spraw finansów publicznych może przejąć postępowa nie, wydając postanowienie o jego przejęciu do pro wadzenia.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicz nych w przypadku, o którym mowa w ust. 1, przekazu je prowadzenie postępowania:

1) wyjaśniającego — rzecznikowi dyscyplinarnemu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

2) dyscyplinarnego — wskazanemu funkcjonariuszo wi celnemu.

3. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, doręcza się:

1) funkcjonariuszowi celnemu, którego postępowanie dotyczy;

2) dyrektorowi izby celnej lub naczelnikowi urzędu cel nego, w którym funkcjonariusz celny pełni służbę;

3) rzecznikowi dyscyplinarnemu izby celnej lub rzecz nikowi urzędu celnego, w którym funkcjonariusz celny pełni służbę. Dziennik Ustaw Nr 156 — 10722 — Poz. 1520 Dziennik Ustaw Nr 156 — 10723 — Poz. 1520

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, prowa dzący dotychczas postępowanie niezwłocznie przeka zuje akta sprawy oraz akta osobowe funkcjonariusza celnego, którego postępowanie dotyczy. § 2

4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3) Minister Finansów: A. Raczko ———————

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie try bu przeprowadzania postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego oraz sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych w stosunku do funkcjonariuszy celnych (Dz. U. Nr 36, poz. 405 oraz z 2002 r. Nr 43, poz. 403), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy — Kodeks celny oraz o zmianie ustawy o Służbie Cel nej (Dz. U. Nr 120, poz. 1122).

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2003-09-05
Data wydania: 2003-08-29
Data wejścia w życie: 2003-09-20
Data obowiązywania: 2003-09-20
Data uchylenia: 2010-03-18
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2003 nr 156 poz. 1520