Dz.U. 2003 nr 160 poz. 1554

Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070 i Nr 130, poz. 1188) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe zasady korzystania przez funkcjona riusza Agencji Wywiadu, zwanego dalej „funkcjo nariuszem”, z uprawnień do: a) przejazdu, wraz z członkami jego rodziny, na koszt Agencji Wywiadu, środkami publicznego transportu zbiorowego do jednej, wybranej przez niego miejscowości w kraju i z powrotem, zwanego dalej „przejazdem”, b) otrzymania, w razie niewykorzystania przysłu gującego przejazdu, zryczałtowanego równo ważnika pieniężnego, zwanego dalej „równo ważnikiem za przejazd”, c) zwrotu kosztów przejazdu;

2) sposób ustalania wysokości równoważnika za prze jazd;

3) dokumenty, na podstawie których następuje reali zacja uprawnień, o których mowa w pkt 1.

§2. Przejazd przysługuje raz w roku kalendarzo wym, trasą o bezpośrednim połączeniu, a w przypad ku braku takiego połączenia — trasą najkrótszą, środ kami kolejowego publicznego transportu zbiorowego, a gdy na danej trasie lub jej odcinku nie ma połączenia kolejowego albo gdy przejazd autobusem nie jest droż szy od przejazdu koleją — środkami autobusowego pu blicznego transportu zbiorowego.

§3.

1. W razie niewykorzystania przysługującego przejazdu funkcjonariusz oraz członkowie jego rodziny otrzymują równoważnik za przejazd.

2. Równoważnik za przejazd otrzymuje się w wyso kości ceny biletu za przejazd drugą klasą pociągu po spiesznego na odległość 1 000 km, obowiązującej w dniu wypłaty tego równoważnika, nie później jednak niż w ostatnim dniu roku kalendarzowego, za który przysługuje przejazd, z uwzględnieniem posiadanych przez funkcjonariusza oraz członków jego rodziny uprawnień do przejazdów ulgowych.

§4.

1. Zwrot kosztów przejazdu środkami kolejowe go publicznego transportu zbiorowego przysługuje w wysokości ceny biletu za przejazd w drugiej klasie pociągu pospiesznego.

2. Zwrot kosztów przejazdu środkami autobusowe go publicznego transportu zbiorowego przysługuje w wysokości faktycznej ceny biletu.

3. Zwrot kosztów przejazdu następuje na podsta wie przedłożonych przez funkcjonariusza biletów do kumentujących poniesione koszty przejazdu.

4. Zwrot kosztów przejazdu nie obejmuje opłat do datkowych i dopłat za przejazd.

5. Przy zwrocie kosztów przejazdu uwzględnia się posiadane przez funkcjonariusza oraz członków jego rodziny uprawnienia do przejazdów ulgowych.

§5.

1. Zwrot kosztów przejazdu lub równoważnik za przejazd wypłaca się w terminie 30 dni od dnia złoże nia przez funkcjonariusza wniosku odpowiednio o zwrot kosztów przejazdu lub wypłatę równoważnika za przejazd.

2. Wzór wniosku o zwrot kosztów przejazdu określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Wzór wniosku o wypłatę równoważnika za prze jazd określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1) Prezes Rady Ministrów: L. Miller ———————

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 7 sierpnia 1997 r. w sprawie przejazdu funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Pań stwa oraz członków ich rodzin na koszt Urzędu Ochrony Państwa państwowymi środkami komunikacji oraz w spra wie wypłaty zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przejazdu (M. P. Nr 53, poz. 506), zachowanym w mocy na podstawie art. 232 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070 i Nr 130, poz. 1188). Dziennik Ustaw Nr 160 — 11080 — Poz. 1554 1554 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie przejazdu funkcjonariuszy Agencji Wywiadu oraz członków ich rodzin środkami publicznego transportu zbiorowego na koszt Agencji Wywiadu Dziennik Ustaw Nr 160 — 11081 — Poz. 1554 Załączniki do rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2003 r. (poz. 1554) Załącznik nr 1 Dziennik Ustaw Nr 160 — 11082 — Poz. 1554 Dziennik Ustaw Nr 160 — 11083 — Poz. 1554 Załącznik nr 2 Dziennik Ustaw Nr 160 — 11084 — Poz. 1554

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2003-09-15
Data wydania: 2003-08-20
Data wejścia w życie: 2003-09-30
Data obowiązywania: 2003-09-30
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2003 nr 160 poz. 1554