Dz.U. 2003 nr 164 poz. 1587

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen nym (Dz. U. Nr 80, poz. 71

7) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa wymagany zakres pro jektu miejscowego planu zagospodarowania prze strzennego w części tekstowej i graficznej, a w szcze gólności wymogi dotyczące:

1) materiałów planistycznych;

2) skali opracowań kartograficznych;

3) stosowanych oznaczeń;

4) nazewnictwa;

5) standardów;

6) sposobu dokumentowania prac planistycznych.

§2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie — należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa niu przestrzennym;

2) projekcie tekstu planu miejscowego — należy przez to rozumieć projekt treści uchwały, o której mowa w art. 20 ust. 1 ustawy;

3) projekcie rysunku planu miejscowego — należy przez to rozumieć projekt części graficznej stano wiącej załącznik do uchwały, o której mowa w art. 20 ust. 1 ustawy;

4) projekcie planu miejscowego — należy przez to ro zumieć projekt tekstu planu miejscowego i projekt rysunku planu miejscowego; 1587 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ———————

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządo wej — budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszka niowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Preze sa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szcze gółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165 i Nr 141, poz. 1359).

5) materiałach planistycznych — należy przez to rozu mieć opracowania, analizy, prognozy i studia spo rządzone na potrzeby projektu planu miejscowego, a także opracowania, koncepcje, projekty, plany i programy dotyczące obszaru objętego projektem planu miejscowego, sporządzone na podstawie przepisów odrębnych;

6) nakazach, zakazach, dopuszczeniach i ogranicze niach w zagospodarowaniu terenów — należy przez to rozumieć określenie sposobów zagospo darowania terenów oraz ograniczeń w ich użytko waniu, w tym zakazu zabudowy;

7) elementach zagospodarowania przestrzennego — należy przez to rozumieć w szczególności istnieją ce i projektowane pierzeje ulic, place miejskie, osie i punkty widokowe, dominanty kompozycji prze strzennej, charakterystyczne obiekty, a także tereny zieleni.

§3. Projekt tekstu planu miejscowego powinien za wierać:

1) określenie podstawy prawnej podjęcia uchwały, o której mowa w art. 20 ust.1 ustawy;

2) określenie granic obszaru objętego uchwałą;

3) określenie integralnych części uchwały;

4) ustalenia, o których mowa w art. 15 ust. 2 i 3 usta wy.

§4. Ustala się następujące wymogi dotyczące sto sowania standardów przy zapisywaniu ustaleń projek tu tekstu planu miejscowego:

1) ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów powin ny zawierać określenie przeznaczenia poszczegól nych terenów lub zasad ich zagospodarowania, a także symbol literowy i numer wyróżniający go spośród innych terenów;

2) ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego powinny zawierać określenie cech elementów zagospodarowania przestrzenne go, które wymagają ochrony, określenie cech ele mentów zagospodarowania przestrzennego, które wymagają ukształtowania lub rewaloryzacji, oraz określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograni czeń w zagospodarowaniu terenów;

3) ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego powinny zawie rać nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów wynikające z: a) potrzeb ochrony środowiska, o których mowa w szczególności w art. 72 i 73 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowi ska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.2)), b) obowiązujących ustaleń planów ochrony usta nowionych dla parków narodowych, rezerwa tów przyrody i parków krajobrazowych, a także dla innych form ochrony przyrody występują cych na terenach objętych projektem planu miejscowego;

4) ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kul turowego i zabytków oraz dóbr kultury współcze snej powinny zawierać określenie obiektów i tere nów chronionych ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w tym określe nie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w zagospodarowaniu terenów;

5) ustalenia dotyczące wymagań wynikających z po trzeb kształtowania przestrzeni publicznych powin ny zawierać w szczególności określenie zasad umieszczania w przestrzeni publicznej obiektów małej architektury, nośników reklamowych, tym czasowych obiektów usługowo-handlowych, urzą dzeń technicznych i zieleni, w tym określenie naka zów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w zagospo darowaniu terenów;

6) ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu powinny zawierać w szczególności określe nie linii zabudowy, wielkości powierzchni zabudo wy w stosunku do powierzchni działki lub terenu, w tym udziału powierzchni biologicznie czynnej, a także gabarytów i wysokości projektowanej zabu dowy oraz geometrii dachu;

7) ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospoda rowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także na rażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz za grożonych osuwaniem się mas ziemnych, powinny zawierać nakazy, zakazy, dopuszczenia i ogranicze nia w zagospodarowaniu terenów;

8) ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warun ków scalania i podziału nieruchomości powinny zawierać określenie parametrów działek uzyskiwa nych w wyniku scalania i podziału nieruchomości, w szczególności minimalnych lub maksymalnych szerokości frontów działek, ich powierzchni oraz określenie kąta położenia granic działek w stosun ku do pasa drogowego;

9) ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudo wy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu ry technicznej powinny zawierać: a) określenie układu komunikacyjnego i sieci infra struktury technicznej wraz z ich parametrami oraz klasyfikacją ulic i innych szlaków komunika cyjnych, b) określenie warunków powiązań układu komuni kacyjnego i sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym, c) wskaźniki w zakresie komunikacji i sieci infra struktury technicznej, w szczególności ilość Dziennik Ustaw Nr 164 — 11345 — Poz. 1587 ———————

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957 oraz z 2003 r. Nr 46, poz. 392 i Nr 80, poz. 717 i 721. miejsc parkingowych w stosunku do ilości mieszkań lub ilości zatrudnionych albo po wierzchni obiektów usługowych i produkcyj nych;

10) ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymcza sowego zagospodarowania, urządzenia i użytko wania terenów powinny zawierać nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów, w tym określenie terminu, do którego tymczasowe zagospodarowanie, urządzenie i użyt kowanie terenu może być wykonywane; 1

1) ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istnieją cej zabudowy i infrastruktury technicznej, a także obszarów wymagających przekształceń lub rekul tywacji, powinny zawierać opis planowanych dzia łań, określenie oczekiwanych rezultatów, w tym dotyczących parametrów zabudowy lub infrastruk tury, oraz nakazy, zakazy, dopuszczenia i ogranicze nia w zagospodarowaniu terenów, wynikające z przyjętych celów; 1

2) ustalenia dotyczące terenów rekreacyjno-wypo czynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych powinny zawierać określenie zasad wyposażania tych terenów w urządzenia techniczne i budowlane oraz nakazy, zakazy, do puszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu te renów, wynikające z przeznaczenia tych terenów; 1

3) ustalenia dotyczące stawek procentowych stano wiących podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, powinny zawierać stawki procentowe w przedziale od 0% do 30% i dotyczyć wszystkich terenów, określonych w pro jekcie planu miejscowego zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy, przy czym ich wielkość może być róż na dla poszczególnych terenów lub grup terenów.

§5. Projekt rysunku planu miejscowego sporządza się w formie rysunku na kopii mapy, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy, zawierającej obszar objęty pro jektem planu miejscowego wraz z jego niezbędnym otoczeniem.

§6.

1. W przypadku sporządzania projektu rysunku planu miejscowego dla inwestycji liniowych oraz dla obszarów o znacznej powierzchni dopuszcza się stoso wanie map w skali 1:2000.

2. W przypadku sporządzania projektu rysunku pla nu miejscowego obejmującego obszar intensywnej za budowy, a także dla obszarów przestrzeni publicznej dopuszcza się stosowanie map w skali 1:500.

§7. Projekt rysunku planu miejscowego powinien zawierać:

1) wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zago spodarowania przestrzennego gminy z oznacze niem granic obszaru objętego projektem planu miejscowego;

2) określenie skali projektu rysunku planu miejscowe go w formie liczbowej i liniowej;

3) granice obszaru objętego planem miejscowym;

4) granice administracyjne;

5) granice terenów zamkniętych oraz granice ich stref ochronnych;

6) granice i oznaczenia obiektów i terenów chronio nych na podstawie przepisów odrębnych w tym te renów górniczych, a także narażonych na niebez pieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwa niem się mas ziemnych;

7) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznacze niu lub różnych zasadach zagospodarowania oraz ich oznaczenia;

8) linie zabudowy oraz oznaczenia elementów zago spodarowania przestrzennego terenu;

9) w razie potrzeby oznaczenia elementów informa cyjnych, niebędących ustaleniami projektu planu miejscowego.

§8.

1. Projekt rysunku planu miejscowego sporzą dza się w czytelnej technice graficznej zapewniającej możliwość wyłożenia go do publicznego wglądu, spo rządzania jego kopii, a także ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa.

2. Na projekcie rysunku planu miejscowego stosu je się nazewnictwo i oznaczenia umożliwiające jedno znaczne powiązanie projektu rysunku planu miejsco wego z projektem tekstu planu miejscowego. Do pro jektu rysunku planu miejscowego dołącza się objaśnie nia wszystkich użytych oznaczeń.

§9.

1. Podstawowe barwne oznaczenia graficzne i literowe dotyczące przeznaczenia terenów, które nale ży stosować na projekcie rysunku planu miejscowego, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Przy sporządzaniu projektu rysunku planu miej scowego stosuje się podstawowe jednobarwne ozna czenia graficzne dotyczące granic i linii regulacyjnych oraz elementów zagospodarowania przestrzennego określone w Polskiej Normie PN-B-01027 z dnia 11 lip ca 2002 r.

3. Barwne oznaczenia graficzne na projekcie rysun ku planu miejscowego należy stosować w sposób przejrzysty, zapewniający czytelność projektu rysunku planu miejscowego, w tym czytelność mapy, na której jest on sporządzony.

4. W zależności od specyfiki i zakresu ustaleń doty czących przeznaczenia terenów oraz granic i linii regu lacyjnych, dopuszcza się stosowanie na projekcie ry sunku planu miejscowego uzupełniających i miesza nych oznaczeń barwnych i jednobarwnych oraz litero wych i cyfrowych. Dziennik Ustaw Nr 164 — 11346 — Poz. 1587

5. W przypadku gdy projekt rysunku planu miejsco wego sporządzony w jednobarwnej technice graficznej wyjaśnia wystarczająco ustalenia projektu planu miej scowego, stosowanie barwnych oznaczeń nie jest wy magane.

§10.

1. Materiały planistyczne, sporządzone na po trzeby projektu planu miejscowego, powinny być aktu alne na dzień przekazania tego projektu do opiniowa nia i uzgodnienia.

2. Materiały planistyczne sporządzone na podsta wie przepisów odrębnych, wykorzystywane na potrze by projektu planu miejscowego, powinny być aktualne na dzień przystąpienia do sporządzania tego projektu. § 1

1. Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne go powinna zawierać w szczególności:

1) prognozę wpływu ustaleń miejscowego planu za gospodarowania przestrzennego na dochody wła sne i wydatki gminy, w tym na wpływy z podatku od nieruchomości i inne dochody związane z obro tem nieruchomościami gminy oraz na opłaty i od szkodowania, o których mowa w art. 36 ustawy;

2) prognozę wpływu ustaleń miejscowego planu za gospodarowania przestrzennego na wydatki zwią zane z realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gmi ny;

3) wnioski i zalecenia dotyczące przyjęcia proponowa nych rozwiązań projektu planu miejscowego, wy nikające z uwzględnienia ich skutków finansowych. § 1

2. Wykonanie czynności, o których mowa w art. 17 ustawy, dokumentuje się poprzez sporządze nie dokumentacji prac planistycznych, składającej się z:

1) uchwały rady gminy o przystąpieniu do sporządze nia miejscowego planu zagospodarowania prze strzennego;

2) ogłoszenia prasowego i obwieszczenia o przystą pieniu do sporządzenia miejscowego planu zago spodarowania przestrzennego, których wzór okre śla załącznik nr 2 do rozporządzenia, wraz z dowo dami ich ogłoszenia;

3) zawiadomienia instytucji i organów właściwych do uzgodnienia i opiniowania projektu planu miejsco wego o przystąpieniu do sporządzenia miejscowe go planu zagospodarowania przestrzennego, któ rych wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia, wraz z dowodami doręczenia;

4) wykazu wniosków złożonych do miejscowego pla nu zagospodarowania przestrzennego, którego wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) rozstrzygnięcia organu sporządzającego projekt planu miejscowego w sprawie rozpatrzenia wnio sków, o których mowa w pkt 4;

6) wykazu materiałów planistycznych, o których mo wa w § 10 ust.1, wraz z wnioskami wynikającymi z ich analizy;

7) wykazu materiałów planistycznych, o których mo wa w § 10 ust. 2;

8) prognozy skutków finansowych uchwalenia miej scowego planu zagospodarowania przestrzenne go;

9) dowodów przekazania projektu planu miejscowego do zaopiniowania i uzgodnień;

10) wykazu opinii do projektu planu miejscowego, któ rego wzór określa załącznik nr 5 do rozporządzenia; 1

1) wykazu uzgodnień projektu planu miejscowego, którego wzór określa załącznik nr 6 do rozporządze nia; 1

2) zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne; 1

3) prognozy oddziaływania na środowisko; 1

4) ogłoszenia prasowego i obwieszczenia o wyłożeniu projektu planu miejscowego wraz z prognozą od działywania na środowisko do publicznego wglą du, których wzór określa załącznik nr 7 do rozporzą dzenia, wraz z dowodami ich ogłoszenia; 1

5) protokołu z dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, którego wzór określa załącznik nr 8 do rozporządze nia; 1

6) wykazu uwag wniesionych do wyłożonego do pu blicznego wglądu projektu planu miejscowego, którego wzór określa załącznik nr 9 do rozporządze nia; 1

7) rozstrzygnięcia organu sporządzającego projekt planu miejscowego w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglą du projektu planu miejscowego; 1

8) dowodów potwierdzających czynności ponawiane w związku z uwzględnieniem uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu miejscowego; 1

9) uchwały rady gminy o uchwaleniu planu miejsco wego, o której mowa w art. 20 ust.1 ustawy, wraz z załącznikami i uzasadnieniem;

20) informacji o składzie zespołu autorskiego projektu planu wraz z aktualnym zaświadczeniem o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawo dowego. § 1

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Minister Infrastruktury: M. Pol Dziennik Ustaw Nr 164 — 11347 — Poz. 1587 Dziennik Ustaw Nr 164 — 11348 — Poz. 1587 Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. (poz. 1587) Załącznik nr 1 PODSTAWOWE BARWNE OZNACZENIA GRAFICZNE I LITEROWE DOTYCZÑCE PRZEZNACZENIA TERENÓW, KTÓRE NALE˚Y STOSOWAå NA PROJEKCIE RYSUNKU PLANU MIEJSCOWEGO Dziennik Ustaw Nr 164 — 11349 — Poz. 1587 Dziennik Ustaw Nr 164 — 11350 — Poz. 1587 Dziennik Ustaw Nr 164 — 11351 — Poz. 1587 Załącznik nr 2 Dziennik Ustaw Nr 164 — 11352 — Poz. 1587 Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 164 — 11353 — Poz. 1587 Załącznik nr 4 Dziennik Ustaw Nr 164 — 11354 — Poz. 1587 Załącznik nr 5 Dziennik Ustaw Nr 164 — 11355 — Poz. 1587 Załącznik nr 6 Dziennik Ustaw Nr 164 — 11356 — Poz. 1587 Dziennik Ustaw Nr 164 — 11357 — Poz. 1587 Załącznik nr 7 Dziennik Ustaw Nr 164 — 11358 — Poz. 1587 Załącznik nr 8 Dziennik Ustaw Nr 164 — 11359 — Poz. 1587 Dziennik Ustaw Nr 164 — 11360 — Poz. 1587 Załącznik nr 9

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2003-09-19
Data wydania: 2003-08-26
Data wejścia w życie: 2003-09-27
Data obowiązywania: 2003-09-27
Organ wydający: MIN. INFRASTRUKTURY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2003 nr 164 poz. 1587