Dz.U. 2003 nr 166 poz. 1616

1616 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1) z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 47 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierp nia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: ———————

1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego za kresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79 i Nr 90, poz. 844.

§1.

1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady obliczania i tryb przekazywania gminom dotacji celo wej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zrekompensowanie utra conych przez gminę dochodów na skutek zwolnień, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecz nej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwa nej dalej „ustawą”.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) Funduszu — rozumie się przez to Państwowy Fun dusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

2) utraconych dochodach z tytułu zwolnień — rozu mie się przez to kwoty wynikające ze zwolnień, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy, z po datku od nieruchomości, podatku rolnego, podat ku leśnego oraz podatku od czynności cywilno prawnych;

3) kwocie rekompensującej dochody utracone z tytu łu zwolnień — rozumie się przez to kwotę dotacji celowej z Funduszu, o której mowa w art. 47 ust. 2 ustawy.

§2. Kwotę rekompensującą dochody utracone z ty tułu zwolnień stanowi suma kwot wykazanych w poz. 1—4 wniosku gminy, którego wzór określa za łącznik do rozporządzenia.

§3.

1. Przekazywanie gminom kwoty rekompensu jącej dochody utracone z tytułu zwolnień następuje na podstawie ich wniosków składanych do Prezesa Zarzą du Funduszu za pośrednictwem właściwych miejsco wo oddziałów Funduszu, w terminach:

1) do dnia 31 lipca roku podatkowego — wykazując przewidywane roczne skutki zwolnień, wynikające z decyzji, dokonanych czynności cywilnoprawnych w formie aktów notarialnych oraz deklaracji i infor macji podatkowych na dany rok podatkowy, we dług stanu na dzień 30 czerwca roku podatkowego, za który sporządzany jest wniosek;

2) do dnia 25 lutego roku następującego po roku po datkowym — wykazując faktyczne roczne skutki zwolnień, wynikające z decyzji, dokonanych czyn ności cywilnoprawnych w formie aktów notarial nych oraz deklaracji i informacji podatkowych na dany rok podatkowy, według stanu na dzień 31 grudnia roku podatkowego, za który sporządza ny jest wniosek.

2. Fundusz sprawdza pod względem rachunkowym i formalnym:

1) do dnia 10 września — wnioski, o których mowa w ust. 1 pkt 1;

2) do dnia 31 marca — wnioski, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

3. W przypadku stwierdzenia we wniosku braków lub błędów rachunkowych, Fundusz wzywa gminę do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania we zwania. Nieusunięcie braków lub błędów w tym termi nie powoduje pozostawienie bez rozpoznania wniosku gminy o wypłatę kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu zwolnień.

§4. Prezes Zarządu Funduszu przekazuje gminom kwoty rekompensujące dochody utracone z tytułu zwolnień w terminie:

1) do dnia 15 października roku podatkowego — w wysokości stanowiącej 50 % kwot wykazanych we wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1;

2) do dnia 31 maja roku następującego po roku podat kowym — w wysokości kwot wykazanych we wnio sku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, pomniejszo nej o wypłacone kwoty rekompensujące dochody utracone z tytułu zwolnień, wypłacone w terminie określonym w pkt 1.

§5.

1. Gmina, która złoży wniosek w terminie okre ślonym w § 3 ust. 1 pkt 1, a nie złoży wniosku w termi nie określonym w § 3 ust. 1 pkt 2, zwraca otrzymaną kwotę rekompensującą dochody utracone z tytułu zwolnień wraz z odsetkami w wysokości ustalonej jak dla zaległości podatkowych na rachunek Funduszu w terminie do dnia 31 maja roku następującego po ro ku podatkowym. W przypadku niedokonania zwrotu otrzymanej przez gminę kwoty rekompensującej do chody utracone z tytułu zwolnień, Prezes Zarządu Fun duszu wezwie do zwrotu tej kwoty.

2. Gminie, która złoży wniosek w terminie określo nym w § 3 ust. 1 pkt 2, a nie złoży wniosku w terminie określonym w § 3 ust. 1 pkt 1, zostanie przekazana kwo ta rekompensująca dochody utracone z tytułu zwol nień w wysokości wykazanej we wniosku.

3. Gmina ma prawo do złożenia korekty wniosku w terminie 14 dni od dnia wyjścia na jaw okoliczności uzasadniających złożenie korekty, nie później jednak niż w terminie określonym w § 4 pkt 2.

4. Złożenie przez gminę korekty po terminie okre ślonym w ust. 3 nie powoduje zwiększenia kwoty re kompensującej.

5. Gminie, która złoży korektę wniosku, z której wy nika, że otrzymała kwotę rekompensującą dochody utracone z tytułu zwolnień wyższą od należnej, Prezes Zarządu Funduszu zmniejszy kwotę rekompensującą, zmniejszając lub wstrzymując przekazanie kolejnej kwoty rekompensującej, oraz zobowiąże gminę do za płaty odsetek od nienależnej kwoty, w wysokości usta lonej jak dla zaległości podatkowych, chyba że gmina dokona wcześniej zwrotu nadmiernie pobranej kwoty rekompensującej wraz z odsetkami w wysokości usta lonej jak dla zaległości podatkowych.

§6. Wnioski w sprawie przyznania kwoty rekom pensującej za 2003 r. gminy składają po raz pierwszy w terminie do dnia 30 września 2003 r.

§7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej: J. Hausner Dziennik Ustaw Nr 166 — 11463 — Poz. 1616 Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003 r. (poz. 1616) WZÓR WNIOSEK/KOREKTA WNIOSKU* GMINY O PRZEKAZANIE KWOTY REKOMPENSUJÑCEJ UTRACONE DOCHODY Z TYTU¸U ZWOLNIE¡ OKREÂLONYCH W USTAWIE O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPO¸ECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPE¸NOSPRAWNYCH Dziennik Ustaw Nr 166 — 11464 — Poz. 1616 ———————————– — — — — – — — – — — ———————————— (główny księgowy (nr telefonu)) (rok, miesiąc, dzień) (osoba upoważniona do reprezentowania jednostki) ——————— * Niepotrzebne skreślić.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2003-09-22
Data wydania: 2003-08-29
Data wejścia w życie: 2003-09-22
Data obowiązywania: 2003-09-22
Organ wydający: MIN. GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2003 nr 166 poz. 1616