Dz.U. 2003 nr 176 poz. 1716

Dziennik Ustaw Nr 5 — 443 — Poz. 15

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerw ca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontr wywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojsko wego (Dz. U. Nr 104, poz. 710, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa normy wyżywienia i przypadki, w których funkcjonariusz Służby Wywiadu Wojskowego, zwany dalej „funkcjonariuszem”, otrzy muje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w za mian za wyżywienie, wysokość równoważnika pie niężnego, sposób ustalania wartości pieniężnej rów noważnika, warunki i tryb jego wypłacania, a także organy właściwe w tych sprawach.

§2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) podstawowej normie wyżywienia — należy przez to rozumieć ilość środków spożywczych przysłu gującą funkcjonariuszowi w ciągu doby;

2) dodatkowej normie wyżywienia — należy przez to rozumieć ilość środków spożywczych lub napoju, przysługującą funkcjonariuszowi w ciągu doby, ja ko uzupełnienie podstawowej normy wyżywienia albo jako oddzielny posiłek lub porcja napoju;

3) 50 % podstawowej normy wyżywienia — należy przez to rozumieć wartość pieniężną podstawowej normy wyżywienia planowanej w formie jednego posiłku.

§3.

1. Funkcjonariuszowi przysługuje wyżywienie według następujących norm wyżywienia:

1) podstawowa norma wyżywienia;

2) dodatkowa norma wyżywienia numer I;

3) dodatkowa norma wyżywienia numer II.

2. Ilość oraz rodzaj produktów żywnościowych za wartych w normach wyżywienia określa załącznik do rozporządzenia.

3. Wartość pieniężna normy wyżywienia wynosi dla podstawowej normy wyżywienia — 75 % diety, dla dodatkowej normy wyżywienia numer I — 35 % diety, dla dodatkowej normy wyżywienia numer II — 25 % diety, dla napoi — 10 % diety.

4. Funkcjonariusz, któremu przysługuje wyżywie nie jednocześnie z kilku tytułów, otrzymuje wyżywie nie tylko z jednego tytułu, według podstawowej nor my wyżywienia i najkorzystniejszej dodatkowej normy wyżywienia.

5. Funkcjonariusze uprawnieni do wyżywienia we dług różnych norm otrzymują wyżywienie według podstawowej normy wyżywienia i najkorzystniejszej dodatkowej normy wyżywienia, jeżeli ich wyżywienie jest przygotowywane w jednej stołówce, a warunki techniczno-organizacyjne uniemożliwiają przygoto wywanie posiłków według różnych norm.

§4. Wyżywienie według podstawowej normy wy żywienia przysługuje funkcjonariuszowi:

1) będącemu słuchaczem ośrodka szkolenia w czasie całodobowego pobytu w tym ośrodku;

2) uczestniczącemu w szkoleniach trwających powy żej 8 godzin — w wymiarze 50 % tej normy, a po wyżej 12 godzin — w pełnym wymiarze tej nor my;

3) uczestniczącemu w naradach lub odprawach trwa jących poniżej 8 godzin, ale nie krócej niż 6 godzin — w wymiarze 50 % tej normy;

4) wchodzącemu w skład komisji egzaminacyjnych kursów szkoleniowych podczas sesji egzaminacyj nej w wymiarze 50 % tej normy.

§5. Wyżywienie według podstawowej normy wy żywienia, w postaci posiłków wydawanych w godzi nach służby, otrzymuje funkcjonariusz:

1) pełniący służbę związaną z bezpośrednim kierowa niem lub sprawowaniem nadzoru nad gospodarką żywnościową;

2) zajmujący stanowisko kierownika zespołu żywie nia;

3) sprawujący nadzór nad spożywaniem posiłków przez podległych funkcjonariuszy — obiad według normy wyżywienia przysługującej tym funkcjona riuszom;

4) zajmujący stanowisko lekarza kontrolującego jakość posiłków;

5) pełniący nieetatową służbę lub dyżur trwający nie przerwanie 24 godziny.

§6. Funkcjonariuszowi biorącemu udział w uro czystym albo promocyjnym posiłku przysługuje wyży wienie według podstawowej normy wyżywienia, nie zależnie od przysługujących w tym czasie innych norm wyżywienia lub diety podróży służbowej:

1) w dniu inauguracji kursu stacjonarnego trwające go co najmniej 4 miesiące;

2) w dniu przysięgi;

3) w dniu ustalonym przez Szefa Służby Wywiadu Wojskowego. 15 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie norm wyżywienia i przypadków, w których funkcjonariusz Służby Wywiadu Wojskowego otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 114, poz. 957 oraz z 2010 r. Nr 113, poz. 745, Nr 182, poz. 1228, Nr 230, poz. 1510 i Nr 238, poz. 1578. Dziennik Ustaw Nr 5 — 444 — Poz. 15§7. Wyżywienie według dodatkowej normy wyży wienia numer I otrzymuje funkcjonariusz, o którym mowa w § 4 pkt 2 i 3.

§8. Wyżywienie według dodatkowej normy wyży wienia numer II otrzymuje funkcjonariusz, o którym mowa w § 4 pkt 1.

§9.

1. Funkcjonariuszowi przysługują napoje w ilo ści 1,5 litra na dobę, w przypadku wykonywania czyn ności służbowych:

1) w pomieszczeniach, w których temperatura prze kracza 28 °C;

2) na otwartej przestrzeni, przy temperaturze otocze nia powyżej 25 °C lub poniżej 10 °C;

3) związanych z dużym wysiłkiem fizycznym.

2. Napoje wydaje się w warunkach, o których mo wa w ust. 1, wyłącznie w naturze.

§10.

1. Funkcjonariusz, któremu nie wydano wy żywienia w naturze, otrzymuje równoważnik pienięż ny w zamian za wyżywienie.

2. Równoważnik pieniężny w zamian za wyżywie nie otrzymuje funkcjonariusz, któremu rodzaj i warun ki pełnienia służby uniemożliwiają korzystanie z przy sługującego mu wyżywienia oraz w przypadku gdy nie ma możliwości żywienia ze względów techniczno -organizacyjnych z wyjątkiem funkcjonariusza uczest niczącego w ćwiczeniach, naradach, odprawach, kur sach i szkoleniach wszystkich typów oraz wchodzące go w skład komisji egzaminacyjnych kursów szkole niowych.

3. Funkcjonariuszowi, który pełni służbę razem z żołnierzem zawodowym wyznaczonym na stanowi sko służbowe w Służbie Wywiadu Wojskowego, przy sługuje równoważnik pieniężny w zamian za wyżywie nie według norm ustalonych dla funkcjonariusza, chy ba że normy wyżywienia ustalone dla żołnierzy zawo dowych są korzystniejsze. § 1

1.

1. Równoważnik pieniężny przyznaje Szef Służby Wywiadu Wojskowego lub osoba przez niego upoważniona.

2. Równoważnik pieniężny wypłaca funkcjonariu szowi jednostka organizacyjna Służby Wywiadu Woj skowego właściwa w sprawach finansowych.

3. Wypłata równoważnika pieniężnego następuje z dołu. § 1

2. Wysokość równoważnika pieniężnego w za mian za wyżywienie wynosi za podstawową normę wyżywienia — 75 % kwoty diety określonej w przepi sach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnio nemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na ob szarze kraju, wydanych na podstawie art. 775 § 2 usta wy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.2)), zwanej w prze pisach niniejszego rozporządzenia „dietą”. § 1

3. Traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2006 r. w sprawie norm wyżywienia i przypadków, w których funkcjonariusz Służby Wywiadu Wojskowego otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie (Dz. U. Nr 175, poz. 1302). § 1

4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: B. Klich

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2003-10-10
Data wydania: 2003-10-02
Data wejścia w życie: 2003-10-25
Data obowiązywania: 2003-10-25
Data uchylenia: 2005-01-01
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2003 nr 176 poz. 1716