Dz.U. 2003 nr 210 poz. 2037

rych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospoli tą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959), która weszła w życie z dniem 1 maja 2004 r. 5

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 28 pkt 2 lit. a tiret dru gie ustawy, o której mowa w odnośniku 58. 60) Dodany przez art. 28 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 58.

2. Zwrot kosztów dotyczy osób niepełnosprawnych:

1) bezrobotnych lub poszukujących pracy i niepozo stających w zatrudnieniu, skierowanych do pracy przez powiatowy urząd pracy;

2) pozostających w zatrudnieniu u pracodawcy wy stępującego o zwrot kosztów, jeżeli niepełno sprawność tych osób powstała w okresie zatrud nienia u tego pracodawcy, z wyjątkiem przypad ków, gdy przyczyną powstania niepełnosprawno ści było zawinione przez pracodawcę lub przez pracownika naruszenie przepisów, w tym przepi sów prawa pracy.

3. Zwrot kosztów nie może przekraczać dwudzie stokrotnego przeciętnego wynagrodzenia za każde przystosowane stanowisko pracy osoby niepełno sprawnej.

4. Zwrotu kosztów dokonuje starosta na warun kach i w wysokości określonych umową zawartą z pra codawcą, z tym że: 1)6

1) zwrotowi nie podlegają koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1—1b, poniesione przez pracodawcę przed dniem podpisania umowy;

2) kwota zwrotu kosztów poniesionych w związku z rozpoznaniem potrzeb osób niepełnosprawnych nie może przekraczać 15 % kosztów związanych z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnospraw nych.

5. Umowy z pracodawcą, którym jest starosta, za wiera Prezes Zarządu Funduszu.

6. Warunkiem zwrotu kosztów jest uzyskanie pozy tywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystoso wanym stanowisku pracy, wydanej na wniosek starosty. 6a.6

2) Zwrot kosztów jednostkom budżetowym na stępuje na wydzielony rachunek dochodów własnych, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.63)). Warunkiem zwrotu kosztów jest ich poniesienie przez jednostkę budżeto wą ze środków uprzednio zgromadzonych na tym ra chunku.

7. Jeżeli okres zatrudnienia osoby niepełnospraw nej będzie krótszy niż 36 miesięcy, pracodawca jest obowiązany zwrócić Funduszowi za pośrednictwem starosty środki w wysokości równej 1/36 ogólnej kwo ty zwrotu za każdy miesiąc brakujący do upływu okre su, o którym mowa w ust. 1, jednak w wysokości nie mniejszej niż 1/6 tej kwoty. Pracodawca dokonuje zwrotu w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania sto sunku pracy z osobą niepełnosprawną.

8. Pracodawca nie zwraca środków, o których mo wa w ust. 7, jeżeli zatrudni w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełno sprawną inną osobę niepełnosprawną, skierowaną do pracy przez powiatowy urząd pracy, przy czym wyni kająca z tego powodu przerwa nie jest wliczana do okresu, o którym mowa w ust. 1. 9.6

4) Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, tryb i sposób postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1—8 oraz w art. 26d, w tym wzór wniosku i ele menty umowy, dokumentację niezbędną do zwrotu kosztów oraz sposób i terminy rozpatrywania wnios ków, mając na względzie prawidłowe dokonywanie zwrotu kosztów. Art. 26a.6

5) 1.6

6) Pracodawcy przysługuje ze środ ków Funduszu miesięczne dofinansowanie do wyna grodzenia pracownika niepełnosprawnego, który nie ma ustalonego prawa do emerytury, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób nie pełnosprawnych, o której mowa w art. 26b ust. 1, pro wadzonej przez Fundusz. Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, zwane dalej „miesięcznym dofinansowaniem”, przy sługuje w kwocie:

1) 130 % najniższego wynagrodzenia — w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znaczne go stopnia niepełnosprawności;

2) 110 % najniższego wynagrodzenia — w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarko wanego stopnia niepełnosprawności;

3) 50 % najniższego wynagrodzenia — w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności. 1a.6

7) Miesięczne dofinansowanie nie przysługuje pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25 pracow ników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i nieosiągającemu wskaźnika zatrudnienia osób nie pełnosprawnych w wysokości co najmniej 6 %. Dziennik Ustaw Nr 14 — 788 — Poz. 92 ——————— 6

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 28 pkt 2 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 58. 6

2) Dodany przez art. 1 pkt 16 ustawy, o której mowa w od nośniku 6. 6

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984. ——————— 6

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 28 pkt 2 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 58. 6

5) Dodany przez art. 1 pkt 18 ustawy, o której mowa w od nośniku 2; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. 6

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 lit a ustawy, o której mowa w odnośniku 6; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. 6

7) Dodany przez art. 1 pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 30; z dniem 27 marca 2006 r. utracił moc w zakresie, w jakim pozbawia pracodawców zatrudniają cych osoby niepełnosprawne, które osiągnęły wiek eme rytalny, dofinansowania do wynagrodzeń tych osób w okresie niezbędnym do skutecznego wypowiedzenia tym osobom umów o pracę, zgodnie z wyrokiem Trybu nału Konstytucyjnego z dnia 21 marca 2006 r. sygn. akt K 13/05 (Dz. U. Nr 49, poz. 359). 2.6

8) Pracodawcy zatrudniającemu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy mniej niż 25 pracowni ków oraz pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar cza su pracy i osiągającemu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6 % przysługuje miesięczne dofinansowanie w wysokości:

1) 70 % kwot, o których mowa w ust. 1;

2) 90 % kwot, o których mowa w ust. 1, w przypadku osób niepełnosprawnych, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję oraz pracowników niewidomych. 3.6

9) Pracodawcy prowadzącemu zakład pracy chronionej przysługuje:

1) 100 % kwot dofinansowania, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem pkt 2;

2) kwoty, o których mowa w ust. 1, zwiększa się o 75 % najniższego wynagrodzenia w przypadku osób niepełnosprawnych, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję, oraz niewidomych.

4. Kwota miesięcznego dofinansowania, z zastrze żeniem ust. 5, nie powinna przekroczyć kwoty mie sięcznego wynagrodzenia osiąganego przez pracow nika niepełnosprawnego.

5. W przypadku gdy kwota miesięcznego dofinan sowania przekracza kwotę miesięcznego wynagrodze nia osiąganego przez pracownika niepełnosprawnego u pracodawcy, o którym mowa:

1) w ust. 2, pracodawca otrzymuje miesięczne do finansowanie w wysokości miesięcznego wyna grodzenia wypłaconego pracownikowi niepełno sprawnemu;

2) w ust. 3, pracodawca przekazuje różnicę pomiędzy kwotą miesięcznego dofinansowania a kwotą tego wynagrodzenia na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, z przeznaczeniem na in dywidualny program rehabilitacji pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie pracy chronionej.

6. Miesięczne dofinansowanie wypłaca Fundusz przez okres roku w wysokości proporcjonalnej do wy miaru czasu pracy pracownika, na zasadach określo nych w art. 26b i 26c.

7. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 6, pracodawca może wystąpić do Funduszu z wnioskiem o przedłużenie wypłacania miesięcznego dofinanso wania na kolejne okresy roczne. 8.70) Jeżeli pracodawca posiada zaległości w zobo wiązaniach wobec Funduszu przekraczające ogółem kwotę 100 złotych, Prezes Zarządu Funduszu wydaje decyzję o wstrzymaniu miesięcznego dofinansowania do czasu uregulowania zaległości przez pracodawcę. Decyzja podlega wykonaniu z dniem wydania. 9.7

1) W przypadku nieuregulowania przez praco dawcę zaległości wobec Funduszu do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, za który pracodawcy przysługuje miesięczne dofinansowanie, Prezes Zarzą du Funduszu wydaje decyzję o odmowie wypłaty mie sięcznego dofinansowania za okres wskazany w decy zji, o której mowa w ust. 8. 10.7

1) Prezes Zarządu Funduszu może przeprowa dzać kontrole pracodawcy w zakresie miesięcznego dofinansowania, w szczególności dotyczące ustalania wysokości miesięcznego dofinansowania i wypłaty wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. 11.7

1) W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wyniku kontroli Prezes Zarządu Funduszu wydaje decyzję nakazującą zwrot wypłaconego dofinansowa nia w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości. 12.7

1) Od decyzji Prezesa Zarządu Funduszu, o któ rych mowa w ust. 8, 9 i 11, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia spo łecznego. Art. 26b.6

5)

1. Miesięczne dofinansowanie przysłu guje na osoby niepełnosprawne z tytułu zatrudnienia, ujęte w ewidencji zatrudnionych osób niepełnospraw nych, którą prowadzi Fundusz, wykorzystując numer PESEL i NIP oraz przekazywane drogą elektroniczną do Funduszu informacje, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 26c ust. 1 i 2 77). 1a.7

2) Zatrudnienie i wskaźnik, o których mowa w art. 26a ust. 1, 1a i 2, ustala się odpowiednio na zasa dach określonych w art. 21 ust. 1 i 5 oraz art. 28 ust. 3.

2. W przypadku gdy osoba niepełnosprawna jest zatrudniona u więcej niż jednego pracodawcy w wy miarze czasu pracy nieprzekraczającym ogółem pełne go wymiaru czasu pracy, miesięczne dofinansowanie przyznaje się na tę osobę pracodawcom, u których jest ona zatrudniona, w wysokości proporcjonalnej do wy miaru czasu pracy tej osoby.

3. W przypadku gdy osoba, o której mowa w ust. 2, jest zatrudniona w wymiarze czasu pracy przekraczają cym ogółem pełny wymiar czasu pracy, miesięczne dofinansowanie przyznaje się na tę osobę w wysoko ści nieprzekraczającej kwoty miesięcznego dofinanso wania przyznawanego na osobę zatrudnioną w peł nym wymiarze czasu pracy. Miesięczne dofinansowa Dziennik Ustaw Nr 14 — 789 — Poz. 92 ——————— 6

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 30. 6

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 131 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i insty tucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001), która we szła w życie z dniem 1 czerwca 2004 r. ——————— 70) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 6. 7

1) Dodany przez art. 1 pkt 17 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 6. 7

2) Dodany przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnoś niku 30. nie w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy tej osoby w pierwszej kolejności przyznaje się pracodawcy, który wcześniej zatrudnił tę osobę. 4.7

3) Miesięczne dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzenia pracownika w części finansowanej ze środków publicznych. Art. 26c.6

5) 1.7

4) Pracodawca, o którym mowa w art. 26a, składa Funduszowi:

1) miesięczne informacje o wynagrodzeniach, za trudnieniu i stopniach niepełnosprawności pra cowników niepełnosprawnych, z uwzględnieniem pracowników, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję oraz pracowników niewidomych;

2) wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania za dany miesiąc;

3) informacje o wysokości i rodzaju podwyższonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 1a.7

5) Informacje i wniosek, o których mowa w ust. 1, pracodawca przekazuje w formie dokumentu elektronicznego przez teletransmisję danych oraz po biera drogą elektroniczną potwierdzenie wysłanej in formacji lub wniosku. Pracodawca może przekazać in formacje i wniosek również w formie dokumentu pisemnego. 1b.7

6) Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3, składa pracodawca wykonujący działalność gospodar czą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

2. (uchylony).77) 3.7

8) W terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku Fundusz przekazuje na rachunek bankowy pracodaw cy dofinansowanie w kwocie ustalonej na podstawie art. 26a i 26b oraz informuje pracodawcę o sposobie jej ustalenia. 4.7

8) W przypadku gdy ustalona przez Fundusz kwota dofinansowania jest inna niż kwota dofinanso wania wykazana we wniosku pracodawcy, Prezes Za rządu Funduszu wydaje decyzję o wysokości dofinan sowania, na wniosek pracodawcy złożony w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o ustaleniu wy sokości przysługującego dofinansowania do wyna grodzenia. 4a. (uchylony).79) 4b.80) Od decyzji, o której mowa w ust. 4, przysłu guje odwołanie do ministra właściwego do spraw za bezpieczenia społecznego.

5. Pracodawca dokonuje rozliczenia miesięcznego dofinansowania za okres roczny w terminie do 15 lu tego roku następnego. 6.8

1) Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb przekazywania oraz rozliczania miesięcznego dofinansowania,

2) terminy składania i wzory informacji i wniosku, o których mowa w ust. 1,

3) wzór formularza rozliczenia, o którym mowa w ust. 5,

4) wymogi, jakie muszą spełniać pracodawcy, prze kazując dokumenty w formie elektronicznej przez teletransmisję danych — uwzględniając potrzebę zapewnienia jednolitych warunków niezbędnych dla prawidłowego przekazy wania dokumentów oraz racjonalne gospodarowanie środkami Funduszu. Art. 26c1.8

2) Minister właściwy do spraw zabezpie czenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki udzielania pomocy określonej w art. 25a ust. 2—5 oraz art. 26a ust. 2 i 3, pracodaw com wykonującym działalność gospodarczą, w rozu mieniu przepisów o swobodzie działalności gospo darczej, mając na uwadze konieczność zapewnienia zgodności udzielania pomocy z warunkami dopusz czalności pomocy na zatrudnienie, oraz osobom nie pełnosprawnym wykonującym działalność gospodar czą lub niepełnosprawnym rolnikom albo rolnikom zobowiązanym do opłacania składek za niepełno sprawnego domownika w ramach zasady de minimis, w tym także sposób przedstawiania informacji o otrzymanej pomocy publicznej lub zaświadczeń o pomocy de minimis. Art. 26d.8

3)

1. Pracodawca, który zatrudnia pra cownika niepełnosprawnego, może otrzymać ze środ Dziennik Ustaw Nr 14 — 790 — Poz. 92 ——————— 7

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 131 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 69. 7

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 6. 7

5) Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 30; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 6. 7

6) Dodany przez art. 131 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 69; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 6. 7

7) Przez art. 1 pkt 18 lit. b ustawy, o której mowa w odnoś niku 6. 7

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 6. ——————— 7

9) Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 30; uchylony przez art. 1 pkt 18 lit. d usta wy, o której mowa w odnośniku 6. 80) Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 30; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku 6. 8

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 lit. f ustawy, o której mowa w odnośniku 6. 8

2) Dodany przez art. 1 pkt 19 ustawy, o której mowa w od nośniku 6. 8

3) Dodany przez art. 28 pkt 4 ustawy, o której mowa w od nośniku 58. ków Funduszu zwrot miesięcznych kosztów zatrudnie nia pracowników pomagających pracownikowi nie pełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności uła twiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodziel nego wykonania przez pracownika niepełnosprawne go na stanowisku pracy.

2. Wysokość zwrotu stanowi iloczyn kwoty najniż szego wynagrodzenia i ilorazu liczby godzin w miesią cu przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracowniko wi niepełnosprawnemu i miesięcznej liczby godzin pracy pracownika niepełnosprawnego w miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Liczba godzin przeznaczonych wyłącznie na po moc pracownikowi niepełnosprawnemu nie może przekraczać liczby godzin odpowiadającej 20 % liczby godzin pracy pracownika w miesiącu.

4. Przepisy art. 26 ust. 4—6 stosuje się odpowied nio. Art. 26e.8

4)

1. Pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osobę niepełnospraw ną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostającą w zatrudnieniu, może otrzymać, na wniosek, ze środ ków Funduszu zwrot kosztów wyposażenia stanowi ska pracy do wysokości piętnastokrotnego przeciętne go wynagrodzenia.

2. Zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 1, doko nuje starosta na warunkach i w wysokości określo nych umową zawartą z pracodawcą, z tym że zwroto wi nie podlegają koszty poniesione przed dniem za warcia umowy.

3. Umowy z pracodawcą, którym jest starosta, za wiera Prezes Zarządu Funduszu.

4. Zwrot kosztów jednostkom budżetowym nastę puje na wydzielony rachunek dochodów własnych, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Warun kiem zwrotu kosztów jest ich poniesienie przez jed nostkę budżetową ze środków uprzednio zgromadzo nych na tym rachunku.

5. Warunkiem zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 1, jest uzyskanie, wydanej na wniosek starosty, pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przy stosowaniu stanowiska pracy do potrzeb wynikają cych z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na tym stanowisku.

6. Jeżeli okres zatrudnienia osoby niepełnospraw nej będzie krótszy niż 36 miesięcy, pracodawca jest obowiązany zwrócić Funduszowi za pośrednictwem starosty środki w wysokości równej 1/36 ogólnej kwo ty zwrotu za każdy miesiąc brakujący do upływu okre su, o którym mowa w ust. 1, jednak w wysokości nie mniejszej niż 1/6 tej kwoty. Pracodawca dokonuje zwrotu w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania sto sunku pracy z osobą niepełnosprawną.

7. Pracodawca nie zwraca środków, o których mo wa w ust. 5, jeżeli zatrudni w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełno sprawną inną osobę niepełnosprawną, zarejestrowa ną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy i niepozostającą w zatrudnieniu, przy czym wynikająca z tego powodu przerwa nie jest wliczana do okresu, o którym mowa w ust. 1.

8. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia spo łecznego określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1—6,

2) wzór wniosku i elementy umowy oraz dokumenta cję niezbędną do zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 1,

3) sposób i terminy rozpatrywania wniosków, o któ rych mowa w ust. 1,

4) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środ ków w przypadku niedotrzymania warunków umo wy dotyczących ich przyznania — mając na względzie zwiększenie poziomu zatrud nienia osób niepełnosprawnych, dokonywanie zwro tu kosztów zgodnie z zasadami udzielania pomocy w ramach zasady de minimis oraz racjonalne gospo darowanie środkami Funduszu. Art. 26f.8

4)

1. Pracodawca, który zatrudni przez okres co najmniej 12 miesięcy osobę niepełnospraw ną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostającą w zatrudnieniu, może otrzymać, na wniosek, ze środ ków Funduszu zwrot 60 %:

1) jej wynagrodzenia przed opodatkowaniem podat kiem dochodowym oraz

2) obowiązkowych składek na ubezpieczenia społecz ne od tego wynagrodzenia — za okres jednego roku od dnia jej zatrudnienia.

2. Zwrotu, o którym mowa w ust. 1, dokonuje sta rosta na warunkach i w wysokości określonych umo wą zawartą z pracodawcą, z tym że zwrotowi nie pod legają kwoty wypłacone przez pracodawcę za okres sprzed dnia podpisania umowy.

3. Jeżeli okres zatrudnienia osoby niepełnospraw nej będzie krótszy niż 12 miesięcy, pracodawca za po średnictwem starosty jest obowiązany zwrócić Fundu szowi w pełnej wysokości kwoty otrzymane z Fundu szu, chyba że umowa o pracę:

1) uległa rozwiązaniu z przyczyn określonych w art. 52 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Ko deks pracy albo Dziennik Ustaw Nr 14 — 791 — Poz. 92 ——————— 8

4) Dodany przez art. 1 pkt 20 ustawy, o której mowa w od nośniku 6.

2) uległa rozwiązaniu za wypowiedzeniem złożonym przez pracownika, albo

3) wygasła.

4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia spo łecznego określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2,

2) wzór wniosku i elementy umowy, dokumentację niezbędną do zwrotu wynagrodzenia przed opo datkowaniem podatkiem dochodowym oraz obo wiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia,

3) sposób i terminy rozpatrywania wniosków, o któ rych mowa w ust. 1,

4) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanej refunda cji w przypadku niedotrzymania warunków umo wy dotyczącej ich przyznania — mając na względzie zwiększenie poziomu zatrud nienia osób niepełnosprawnych, racjonalne gospo darowanie środkami Funduszu oraz prawidłowe do konywanie zwrotu wynagrodzenia i obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne, zgodnie z wa runkami dopuszczalności pomocy na zatrudnienie. Art. 2

7. (uchylony).85) Rozdział 6 Zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej Art. 2

8.

1. Pracodawca prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy, za trudniający nie mniej niż 25 pracowników w przelicze niu na pełny wymiar czasu pracy i osiągający wskaźni ki zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o których mowa w pkt 1, przez okres co najmniej 6 miesięcy, uzyskuje status pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej, jeżeli:86)

1) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi: a) co najmniej 40 %, a w tym co najmniej 10 % ogółu zatrudnionych stanowią osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia nie pełnosprawności, albo b) co najmniej 30 % niewidomych lub psychicz nie chorych, albo upośledzonych umysłowo za liczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

2) obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy: a) odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeń stwa i higieny pracy, b) uwzględniają potrzeby osób niepełnospraw nych w zakresie przystosowania stanowisk pra cy, pomieszczeń higienicznosanitarnych i cią gów komunikacyjnych oraz spełniają wymaga nia dostępności do nich, a także 3)8

7) jest zapewniona doraźna i specjalistyczna opie ka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyj ne;

4) wystąpi z wnioskiem o przyznanie statusu praco dawcy prowadzącego zakład pracy chronionej. 1a.8

8) Spółdzielnia socjalna, powstała w wyniku przekształcenia spółdzielni inwalidów lub spółdzielni niewidomych mającej status pracodawcy prowadzą cego zakład pracy chronionej, uzyskuje status praco dawcy prowadzącego zakład pracy chronionej, jeżeli wystąpi z wnioskiem o nadanie takiego statusu w ter minie 3 miesięcy od daty wpisu tej spółdzielni do Kra jowego Rejestru Sądowego. 2.8

9) Okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 2, stwierdza na wniosek pracodawcy Państwowa Inspek cja Pracy, z wyjątkiem okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b w stosunku do osób zatrudnionych w dozorze i ochronie mienia. 3.90) Do pracowników, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zalicza się, z zastrzeżeniem ust. 4—6, także oso by niepełnosprawne wykonujące pracę nakładczą, je żeli ich wynagrodzenie zostało ustalone co najmniej w wysokości:

1) najniższego wynagrodzenia — w stosunku do wy konawców, dla których praca nakładcza stanowi jedyne źródło utrzymania;

2) połowy najniższego wynagrodzenia — w stosunku do pozostałych wykonawców. 4.9

1) Wymiar czasu pracy zatrudnionych, o któ rych mowa w ust. 3, ustala się jako iloraz wysokości ustalonego wynagrodzenia i najniższego wynagro dzenia. Dziennik Ustaw Nr 14 — 792 — Poz. 92 ——————— 8

5) Przez art. 1 pkt 19 ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 8

6) Zdanie wstępne w brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 października 1999 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej i ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 90, poz. 1001), która weszła w życie z dniem 23 listopada 1999 r.; ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 20 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w od nośniku 2. ——————— 8

7) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 26 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 43, i art. 1 pkt 20 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 8

8) Dodany przez art. 23 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651), któ ra weszła w życie z dniem 6 lipca 2006 r. 8

9) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 3 pkt 9 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 5. 90) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 9

1) Dodany przez art. 1 pkt 20 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 5.9

1) Maksymalny wymiar czasu pracy ustalony na podstawie ust. 4 nie może przekraczać jednego etatu. 6.9

1) Przepis art. 21 ust. 5 stosuje się odpowiednio. Art. 2

9. 1.9

2) Gmina, powiat oraz fundacja, stowa rzyszenie lub inna organizacja społeczna, której statu towym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i spo łeczna osób niepełnosprawnych, może utworzyć wy odrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostkę i uzyskać dla tej jednostki status zakładu aktywności zawodowej, jeżeli:

1) co najmniej 70 % ogółu osób zatrudnionych w tej jednostce stanowią osoby niepełnosprawne, w szczególności skierowane do pracy przez powia towe urzędy pracy: a) zaliczone do znacznego stopnia niepełno sprawności, b) zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełno sprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychicz ną, w tym osób, w stosunku do których rada programowa, o której mowa w art. 10a ust. 4, zajęła stanowisko uzasadniające podjęcie za trudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawo dowej w warunkach pracy chronionej;

2) spełnia warunki, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2 i 3;

3) przeznacza uzyskane dochody na zakładowy fun dusz aktywności;

4) uzyska pozytywną opinię starosty o potrzebie utworzenia zakładu aktywności zawodowej. 1a.9

3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnospraw nych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, nie może być wyższy niż 35 % ogółu zatrudnionych.

2. (uchylony).94) 3.9

5) Koszty utworzenia i działania zakładów ak tywności zawodowej są finansowane ze środków Funduszu, samorządu terytorialnego lub z innych źró deł, z zastrzeżeniem art. 68c ust.

2. Zakłady te nie mo gą prowadzić działalności polegającej na wytwarza niu wyrobów przemysłu paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości al koholu powyżej 1,5 % oraz wyrobów z metali szla chetnych albo z udziałem tych metali lub handlu tymi wyrobami. 3a.9

6) Dofinansowania ze środków Funduszu kosz tów, o których mowa w ust. 3, dokonuje samorząd wo jewództwa na warunkach i w wysokości określonych umową zawartą z jednostką określoną w ust. 1. 4.9

7) Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy sposób, tryb i warunki tworzenia, finansowania i działania zakładów aktywności za wodowej,

2) czas pracy i rehabilitacji osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełno sprawności,

3) sposób tworzenia i wykorzystywania zakładowego funduszu aktywności — mając na względzie jednolite zasady funkcjonowa nia zakładów aktywności zawodowej. Art. 30. 1.9

8) Decyzję w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności za wodowej, potwierdzającą spełnianie warunków, o któ rych mowa w art. 28 lub 29, wydaje wojewoda.

2. Wojewoda9

9) może, w drodze decyzji, zwolnić na czas określony, nie dłużej jednak niż na sześć miesię cy, prowadzącego zakład pracy chronionej od spełnie nia warunku, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. a, jeżeli:

1) zatrudnia co najmniej 60 % osób niepełnospraw nych oraz 2)100) właściwy powiatowy urząd pracy nie może skierować wymaganej liczby osób niepełnospraw nych zaliczonych do znacznego lub umiarkowane go stopnia niepełnosprawności, posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub nadają cych się do przekwalifikowania. 2a.10

1) Wojewoda może, w drodze decyzji, zwolnić z obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie statusu zakładu pracy chronio nej lub z obowiązku utrzymywania wskaźników za trudnienia osób niepełnosprawnych, określonych w art. 28 ust. 1 pkt 1, w okresie 6 miesięcy poprzedza jących dzień złożenia wniosku o przyznanie statusu za kładu pracy chronionej pracodawcę, który: Dziennik Ustaw Nr 14 — 793 — Poz. 92 ——————— 9

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 6. 9

3) Dodany przez art. 1 pkt 21 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 6. 9

4) Przez art. 1 pkt 21 lit. c ustawy, o której mowa w odnośni ku 6. 9

5) Zdanie pierwsze w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 27. ——————— 9

6) Dodany przez art. 1 pkt 21 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 9

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 6. 9

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 9

9) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 139 pkt 9 lit. a usta wy, o której mowa w odnośniku 38; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2000 r. 100) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 139 pkt 9 lit. b usta wy, o której mowa w odnośniku 38. 10

1) Dodany przez art. 1 pkt 22 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

1) przejął wraz ze wszystkimi pracownikami zakład pracy chronionej w upadłości lub w likwidacji albo zagrożony likwidacją lub upadłością, z wyłącze niem przejęcia dokonanego na podstawie Kodek su spółek handlowych lub ustawy z dnia 16 wrześ nia 1982 r. — Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z późn. zm.102));

2) przejął w drodze darowizny od osoby należącej w stosunku do niego do I grupy podatkowej w ro zumieniu przepisów o podatku od spadków i daro wizn zakład pracy chronionej prowadzony przez jedną lub więcej osób fizycznych. 2b.10

1) Wojewoda może wydać decyzję, o której mowa w ust. 2a, w przypadku gdy pracodawca:

1) utrzyma zatrudnienie pracowników zakładu pracy chronionej w okresie roku od dnia wydania decyzji oraz

2) spełnia pozostałe warunki, o których mowa w art. 28, w dniu wystąpienia z wnioskiem o przy znanie statusu zakładu pracy chronionej lub udo kumentowania przejęcia zakładu. 2c.10

1) Pracodawca, w stosunku do którego woje woda podjął z urzędu decyzję, o której mowa w ust. 3, może wystąpić do wojewody z wnioskiem o wydanie decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej z mocą od dnia ponownego spełnienia wa runków, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1—3 i art. 33 ust. 1 lub 3 pkt 1 i 2, jeżeli:

1) pracodawca w dniu złożenia wniosku wykaże się: a) spełnianiem warunków, o których mowa w art. 28 ust. 1—3 oraz art. 33 ust. 1 lub 3 pkt 1 i 2, za okres od dnia ponownego spełniania wa runków do dnia poprzedzającego dzień złoże nia wniosku, b) dokonaniem zwrotu nienależnie pobranej po mocy publicznej otrzymanej w związku z legity mowaniem się statusem zakładu pracy chro nionej wraz z odsetkami za okres od dnia stwierdzonej decyzją, o której mowa w ust. 3, utraty statusu do dnia ponownego spełniania warunków, o których mowa w art. 28 ust. 1—3 oraz art. 33 ust. 1 lub 3 pkt 1 i 2;

2) łączny okres niespełniania warunków, o których mowa w art. 28 ust. 1—3 oraz art. 33 ust. 1 lub 3, był nie dłuższy niż 3 miesiące;

3) w okresie, o którym mowa w pkt 2, wskaźnik, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1, nie uległ zmniejszeniu o więcej niż 20 % tego wskaźnika;

4) naruszenie art. 28 ust. 2 i 3 lub art. 33 ust. 1 lub 3 pkt 1 i 2 nie było rażące. 3.10

3) Wojewoda podejmuje decyzję stwierdzającą utratę przyznanego statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej w razie niespełnia nia warunków lub obowiązków, o których mowa w art. 28 ust. 1—3 i art. 33 ust. 1 lub 3 pkt 1 i 2, lub od powiednio art. 28 ust. 1 pkt 1—3, art. 29 lub 30 ust. 2b, z dniem zaprzestania spełniania jakiegokolwiek z tych warunków lub obowiązków. 3a.10

4) Od decyzji wojewody, o których mowa w ust. 1—3, pracodawcy przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia spo łecznego. 3b.10

4) Organy wymienione w ust. 3a mogą prze prowadzać okresowe, nie rzadziej niż co dwa lata, i do raźne kontrole spełniania warunków i obowiązków, z uwzględnieniem art. 28 i 29. 3c.10

4) Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadza, nie rzadziej niż co trzy lata, kontrolę w zakładach pra cy chronionej i w zakładach aktywności zawodowej w zakresie przestrzegania przepisów ustawy, w szcze gólności art. 28 ust. 1 pkt 2. 3d.10

4) Wojewoda i Państwowa Inspekcja Pracy przedstawiają Pełnomocnikowi informacje o wynikach kontroli, o których mowa w ust. 3b i 3c, przeprowadzo nych w danym roku kalendarzowym, w terminie do końca I kwartału roku następnego.

4. Prowadzący zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej jest obowiązany:

1) poinformować wojewodę9

9) o każdej zmianie do tyczącej spełnienia warunków i realizacji obowiąz ków, o których mowa w art. 28 i 33 ust. 1 i 3, w ter minie 14 dni od daty tej zmiany;

2) przedstawiać wojewodzie9

9) półroczne informacje, dotyczące spełniania tych warunków. 5.10

5) Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, wzór informacji, o której mowa w ust. 4, oraz sposób jej przedstawienia. 6.10

6) Wojewoda jest obowiązany przedkładać Peł nomocnikowi zbiorcze informacje półroczne dotyczą ce wydanych decyzji oraz stanu zatrudnienia w zakła dach pracy chronionej i zakładach aktywności zawo dowej, w terminach:

1) do dnia 20 sierpnia — za pierwsze półrocze;

2) do dnia 20 lutego — za drugie półrocze. Dziennik Ustaw Nr 14 — 794 — Poz. 92 ——————— 10

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, z 2005 r. Nr 122, poz. 1024, z 2006 r. Nr 94, poz. 651 oraz z 2007 r. Nr 125, poz. 873. ——————— 10

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 10

4) Dodany przez art. 1 pkt 22 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 10

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 26 pkt 4 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 43. 10

6) Dodany przez art. 1 pkt 22 lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku 2; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22 ustawy, o której mowa w odnośniku 6. 7.10

7) Na wniosek Pełnomocnika wojewoda jest obowiązany udzielić informacji dotyczących wyda nych decyzji, o których mowa w ust. 1—3, w zakresie i terminie wskazanym we wniosku. Termin ten nie mo że być krótszy niż 30 dni od dnia doręczenia wniosku. 8.10

7) Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, wzór informacji, o których mowa w ust. 6, oraz sposób ich przekazywania, mając na względzie zapewnienie sprawnego i terminowego przekazywania tych infor macji. Art. 31.10

8)

1. Prowadzący zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej w stosunku do tego zakładu jest zwolniony z:

1) podatków, z zastrzeżeniem ust. 2, z tym że: a) z podatków od nieruchomości, rolnego i leśne go — na zasadach określonych w przepisach odrębnych, b) z podatku od czynności cywilnoprawnych — je żeli czynność przez niego dokonana pozostaje w bezpośrednim związku z prowadzeniem za kładu; 2)10

9) opłat, z wyjątkiem opłaty skarbowej i opłat o charakterze sankcyjnym.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy:

1) podatku od gier;

2) podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzo wego;

3) cła;

4) podatków dochodowych;

5) podatku od środków transportowych.

3. Prowadzący zakład pracy chronionej przekazuje środki uzyskane:

1) z tytułu zwolnień, o których mowa w ust. 1, na: a) Fundusz — w wysokości 10 %, b) zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełno sprawnych — w wysokości 90 %;

2) z tytułu miesięcznego dofinansowania, o którym mowa w art. 26a ust. 5, na zakładowy fundusz re habilitacji osób niepełnosprawnych.

4. Prowadzący zakład aktywności zawodowej prze kazuje środki uzyskane z tytułu zwolnień, o których mowa w ust. 1, oraz wpływy z dochodu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej na zakła dowy fundusz aktywności. 5.1

10) Wykaz opłat o charakterze sankcyjnym, o których mowa w ust. 1 pkt 2, określi, w drodze roz porządzenia, minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, uwzględniając charakter opłat podlegających wyłączeniu. Art. 32.11

1)

1. Prowadzący zakład pracy chronionej może na wniosek otrzymać, dla tego zakładu, ze środ ków Funduszu:

1) dofinansowanie w wysokości do 50 % oprocento wania zaciągniętych kredytów bankowych, pod warunkiem wykorzystania tych kredytów na cele związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych;

2) zwrot kosztów za szkolenie zatrudnionych osób niepełnosprawnych, w związku z koniecznością zmiany profilu produkcji;

3) jednorazową pożyczkę w celu ochrony istniejących w zakładzie miejsc pracy osób niepełnospraw nych;

4) (uchylony).112)

2. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia spo łecznego określi, w drodze rozporządzenia, szczegóło we zasady i tryb postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1, w tym terminy składania oraz rozpa trywania wniosków, o których mowa w ust. 1, sposób i tryb sporządzania informacji o wykorzystaniu środ ków, mając na względzie zapewnienie sprawności udzielanej pomocy. Art. 32a.11

3) Samorząd województwa, na podsta wie umowy zawartej z pracodawcą prowadzącym za kład pracy chronionej, ze środków Funduszu, udziela pracodawcy pomocy, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 i 3. Art. 3

3.

1. Prowadzący zakład pracy chronionej tworzy zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełno sprawnych, zwany dalej „funduszem rehabilitacji”. 2.11

4) Fundusz rehabilitacji tworzy się w szczegól ności:

1) ze środków, o których mowa w art. 26a ust. 5 pkt 2 oraz w art. 31 ust. 3 pkt 1 lit. b i pkt 2;

2) z części zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z odrębnymi przepisami;

3) z wpływów z zapisów i darowizn; Dziennik Ustaw Nr 14 — 795 — Poz. 92 ——————— 10

7) Dodany przez art. 1 pkt 22 lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 10

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 10

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 30. ——————— 1

10) Dodany przez art. 1 pkt 8 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 30. 11

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 24 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 2. 11

2) Przez art. 131 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnoś niku 69. 11

3) Dodany przez art. 1 pkt 25 ustawy, o której mowa w od nośniku 2. 11

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 26 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

4) z odsetek od środków zgromadzonych na rachun ku funduszu rehabilitacji; 5)11

5) ze środków pochodzących ze zbycia środków trwałych zakupionych ze środków funduszu, w części niezamortyzowanej. 3.11

4) Pracodawca prowadzący zakład pracy chro nionej jest obowiązany do:

1) prowadzenia ewidencji środków funduszu rehabi litacji;

2) prowadzenia rachunku bankowego środków tego funduszu; 3)11

6) przekazywania środków funduszu rehabilitacji na rachunek, o którym mowa w pkt 2, w terminie 7 dni od dnia, w którym środki te uzyskano;

4) przeznaczania co najmniej 15 % środków fundu szu rehabilitacji na indywidualne programy reha bilitacji;

5) przeznaczania co najmniej 10 % środków fundu szu rehabilitacji na pomoc indywidualną dla nie pełnosprawnych pracowników i byłych niepracu jących niepełnosprawnych pracowników tego za kładu. 4.11

7) Ârodki funduszu rehabilitacji są przeznacza ne na finansowanie rehabilitacji zawodowej, społecz nej i leczniczej, w tym na indywidualne programy re habilitacji osób niepełnosprawnych opracowywane przez powołane przez pracodawców komisje rehabili tacyjne oraz ubezpieczenie osób niepełnosprawnych, zgodnie z zakładowym regulaminem wykorzystania tych środków. 4a.11

8) W przypadku niezgodnego z ust. 4 przezna czenia środków funduszu rehabilitacji, pracodawca jest obowiązany do dokonania:

1) zwrotu 100 % kwoty tych środków na fundusz re habilitacji oraz 2)11

9) wpłaty w wysokości 30 % tych środków na Fundusz w terminie do

20. dnia miesiąca następu jącego po miesiącu, w którym nastąpiło ujawnie nie niezgodnego z ustawą przeznaczenia środków funduszu rehabilitacji, a także niedotrzymanie ter minu, o którym mowa w ust. 3 pkt 3. 4b.11

8) Wpłata, o której mowa w ust. 4a pkt 2, nie obciąża funduszu rehabilitacji.

5. Pracodawcy prowadzący zakład pracy chronio nej mogą gromadzić do 10 % środków funduszu reha bilitacji na realizację wspólnych zadań zgodnych z ustawą. 6.1

20) Kontrola prawidłowości realizacji przepisów ust. 1—4a wykonywana jest przez właściwe terenowo urzędy skarbowe. 7.12

1) W razie likwidacji, upadłości albo wykreśle nia z ewidencji działalności gospodarczej prowadzo nego przez pracodawcę zakładu pracy chronionej lub utraty statusu zakładu pracy chronionej niewykorzy stane według stanu na dzień likwidacji, upadłości lub utraty statusu zakładu pracy chronionej środki fundu szu rehabilitacji podlegają niezwłocznie wpłacie do Funduszu, z zastrzeżeniem ust. 7a i 7b. 7a.12

2) Wpłacie do Funduszu podlega także kwota odpowiadająca kwocie wydatkowanej ze środków fun duszu rehabilitacji na nabycie, wytworzenie lub ulep szenie środków trwałych w związku z modernizacją za kładu, utworzeniem lub przystosowaniem stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, budową lub roz budową bazy rehabilitacyjnej, wypoczynkowej i so cjalnej oraz na zakup środków transportu — w części, która nie została pokryta odpisami amortyzacyjnymi, ustalonymi przy zastosowaniu stawek amortyzacyj nych wynikających z Wykazu rocznych stawek amorty zacyjnych na dzień zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 7. 7b.12

3) W przypadku utraty statusu zakładu pracy chronionej i osiągania stanu zatrudnienia ogółem w wysokości co najmniej 15 pracowników w przelicze niu na pełny wymiar czasu pracy oraz wskaźnika za trudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 25 %, pracodawca zachowuje fundusz reha bilitacji i niewykorzystane środki tego funduszu. 7c. (uchylony).124) 7d. (uchylony).124)

8. Przepisu ust. 7 nie stosuje się w przypadku, gdy likwidacja zakładu następuje w związku z przejęciem zakładu przez inny zakład pracy chronionej lub w wy niku połączenia z takim zakładem, a niewykorzystane środki funduszu podlegają przekazaniu w terminie do 3 miesięcy na fundusz rehabilitacji zakładu przejmują cego zakład likwidowany. Dziennik Ustaw Nr 14 — 796 — Poz. 92 ——————— 11

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 30. 11

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 6. 11

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 6. 11

8) Dodany przez art. 1 pkt 26 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 11

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 6. ——————— 1

20) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 26 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 12

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 26 lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 12

2) Dodany przez art. 1 pkt 26 lit. f ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 12

3) Dodany przez art. 1 pkt 26 lit. f ustawy, o której mowa w odnośniku 2; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 6. 12

4) Dodany przez art. 1 pkt 26 lit. f ustawy, o której mowa w odnośniku 2; uchylony przez art. 1 pkt 23 lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku 6.

9. Dysponentem funduszu rehabilitacji lub zakła dowego funduszu aktywności jest pracodawca.

10. Prowadzący zakład pracy chronionej może udzielać, ze środków funduszu rehabilitacji, pomocy niepracującym osobom niepełnosprawnym byłym pracownikom tego zakładu, na cele związane z rehabi litacją leczniczą i społeczną. 11.12

5) Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem wła ściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporzą dzenia:

1) rodzaje wydatków ze środków funduszu rehabilita cji, w tym w ramach zasady de minimis,

2) warunki wykorzystania środków funduszu rehabili tacji,

3) zakres, warunki i formy udzielania pomocy indywi dualnej,

4) tryb ustalania zakładowego regulaminu wykorzy stania tych środków,

5) warunki tworzenia indywidualnych programów re habilitacji, w tym skład i zakres działania komisji rehabilitacyjnej tworzącej te programy — mając na względzie prawidłowe wykorzystanie środków tego funduszu. Art. 33a.12

6) Przepisy art. 33 stosuje się do praco dawców, o których mowa w art. 33 ust. 7b. Rozdział 7 Zadania i organizacja służb działających na rzecz osób niepełnosprawnych Art. 34.12

7)

1. Wykonanie zadań wynikających z ustawy nadzoruje Pełnomocnik będący sekretarzem stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1, jest wykony wany przez:

1) koordynację realizacji zadań wynikających z usta wy;

2) inicjowanie lub przeprowadzanie kontroli realizacji zadań wynikających z ustawy.

3. Koordynacja, o której mowa w ust. 2 pkt 1, pole ga na:

1) żądaniu od podmiotów informacji, dokumentów i sprawozdań okresowych dotyczących realizowa nych zadań określonych w ustawie;

2) organizowaniu szkoleń i konferencji;

3) udzielaniu informacji w sprawach z zakresu reha bilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych;

4) opracowywaniu standardów w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie;

5) realizacji zadań wynikających z programów rządo wych, o których mowa w ust. 6 pkt 2;

6) realizacji działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności i barier, utrudniają cych osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie.

4. Inicjowanie kontroli, o której mowa w ust. 2 pkt 2, dotyczy:

1) działań na rzecz realizacji praw osób niepełno sprawnych;

2) realizacji zadań określonych w ustawie;

3) spełniania przez pracodawców warunków określo nych w art. 28 ust. 1, art. 29, art. 30 ust. 2b i art. 33.

5. Pełnomocnik może przeprowadzić kontrolę w zakresie określonym w ust. 4.

6. Do zadań Pełnomocnika należy także:

1) opracowywanie oraz opiniowanie projektów ak tów normatywnych dotyczących zatrudnienia, re habilitacji oraz warunków życia osób niepełno sprawnych;

2) opracowywanie projektów programów rządowych dotyczących rozwiązywania problemów osób nie pełnosprawnych;

3) ustalanie założeń do rocznych planów rzeczowo -finansowych dotyczących realizacji zadań wynika jących z ustawy;

4) inicjowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności i barier utrudniają cych osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie;

5) współpraca z organizacjami pozarządowymi i fun dacjami działającymi na rzecz osób niepełno sprawnych.

7. Zadania wynikające z ustawy realizują organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego i Fundusz.

8. Pełnomocnika powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. 9.12

8) Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, tryb i sposób przeprowadzania kontroli przez organy upo ważnione do kontroli na podstawie art. 6c ust. 2 pkt 1 Dziennik Ustaw Nr 14 — 797 — Poz. 92 ——————— 12

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 lit. f ustawy, o której mowa w odnośniku 6. 12

6) Dodany przez art. 1 pkt 27 ustawy, o której mowa w od nośniku 2. 12

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 2. ——————— 12

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 24 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 6. i 2, art. 25d ust. 1, art. 26a ust. 10, art. 30 ust. 3b i art. 34 ust. 5, uwzględniając potrzebę zapewnienia jednolitej procedury kontroli oraz prawidłowego prze biegu kontroli.

10. Pełnomocnik wykonuje swoje zadania przy po mocy Biura Pełnomocnika, które stanowi wyodrębnio ną komórkę organizacyjną w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zabezpieczenia spo łecznego. Art. 35.12

9)

1. Do zadań samorządu województwa realizowanych w ramach ustawy należy: 1)130) opracowanie i realizacja wojewódzkich progra mów dotyczących wyrównywania szans osób nie pełnosprawnych i przeciwdziałania ich wyklucze niu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych;

2) (uchylony);131)

3) opracowywanie i przedstawianie Pełnomocnikowi informacji o prowadzonej działalności;

4) udzielanie pomocy zakładom pracy chronionej, zgodnie z art. 32a; 5)13

2) dofinansowanie robót budowlanych w rozu mieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.133)), dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów;

6) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania za kładów aktywności zawodowej;

7) współpraca z organami administracji rządowej oraz powiatami i gminami w realizacji zadań wyni kających z ustawy;

8) współpraca z organizacjami pozarządowymi i fun dacjami działającymi na rzecz osób niepełno sprawnych;

9) opiniowanie wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 10d ust. 2.

2. Sejmik województwa w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza środki określone w art. 48 ust. 1 pkt 1. 3.13

4) Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, zada nia samorządu województwa, które mogą być do finansowane ze środków Funduszu oraz warunki i tryb dofinansowywania robót budowlanych, o których mo wa w ust. 1 pkt 5, mając na względzie potrzeby w za kresie realizacji zadań na rzecz osób niepełnospraw nych. Art. 35a.13

5)

1. Do zadań powiatu należy: 1)13

6) opracowywanie i realizacja, zgodnych z powia tową strategią dotyczącą rozwiązywania proble mów społecznych, powiatowych programów dzia łań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie: a) rehabilitacji społecznej, b) rehabilitacji zawodowej i zatrudniania, c) przestrzegania praw osób niepełnosprawnych;

2) współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu i realizacji pro gramów, o których mowa w pkt 1;

3) udostępnianie na potrzeby Pełnomocnika i samo rządu województwa oraz przekazywanie właści wemu wojewodzie uchwalonych przez radę po wiatu programów, o których mowa w pkt 1, oraz rocznej informacji z ich realizacji;

4) podejmowanie działań zmierzających do ograni czania skutków niepełnosprawności;

5) opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu wojewódz twa;

6) współpraca z organizacjami pozarządowymi i fun dacjami działającymi na rzecz osób niepełno sprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i za wodowej tych osób; 6a)13

7) finansowanie z Funduszu wydatków na instru menty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji, w odniesieniu do osób niepełno sprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu;

7) dofinansowanie: a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepeł nosprawnych, Dziennik Ustaw Nr 14 — 798 — Poz. 92 ——————— 12

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 29 ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 130) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 30. 13

1) Przez art. 1 pkt 10 lit. a tiret drugie ustawy, o której mo wa w odnośniku 30. 13

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 lit. a tiret trze cie ustawy, o której mowa w odnośniku 30. 13

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373 i Nr 247, poz. 1844. ——————— 13

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 30. 13

5) Dodany przez art. 26 pkt 7 ustawy, o której mowa w od nośniku 43; w brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 10 ustawy, o której mowa w odnośniku 5. 13

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 30. 13

7) Dodany przez art. 1 pkt 25 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 6. c) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przed mioty ortopedyczne i środki pomocnicze przy znawane osobom niepełnosprawnym na pod stawie odrębnych przepisów, d)13

8) likwidacji barier architektonicznych, w ko munikowaniu się i technicznych, w związku z in dywidualnymi potrzebami osób niepełno sprawnych, e)13

8) rehabilitacji dzieci i młodzieży; 8)13

9) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej;

9) pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych, ich szkolenie oraz prze kwalifikowanie; 9a)140) przyznawanie środków, o których mowa w art. 12a; 9b)140) realizacja zadań, o których mowa w art. 26 i art. 26d—26f; 9c)140) zlecanie zadań zgodnie z art. 36;

10) kierowanie osób niepełnosprawnych, które wy magają specjalistycznego programu szkolenia oraz rehabilitacji leczniczej i społecznej, do specja listycznego ośrodka szkoleniowo-rehabilitacyjne go lub innej placówki szkoleniowej; 1

1) współpraca z organami rentowymi w zakresie wy nikającym z odrębnych przepisów; 1

2) doradztwo organizacyjno-prawne i ekonomiczne w zakresie działalności gospodarczej lub rolniczej podejmowanej przez osoby niepełnosprawne; 1

3) współpraca z właściwym terenowo inspektorem pracy w zakresie oceny i kontroli miejsc pracy osób niepełnosprawnych.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1:

1) w pkt 1 lit. a i c oraz w pkt 6 w części dotyczącej re habilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, a także w pkt 4, 5, 7 i 8 — są realizowane przez po wiatowe centra pomocy rodzinie;

2) w pkt 1 lit. b i c oraz w pkt 6 w części dotyczącej re habilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, a także w pkt 9—13 — są realizowane przez powia towe urzędy pracy. 3.14

1) Rada powiatu w formie uchwały określa za dania, na które przeznacza środki określone w art. 48 ust. 1 pkt 1.

4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia spo łecznego określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje za dań, o których mowa w ust. 1, które mogą być finan sowane ze środków Funduszu45), uwzględniając w szczególności wymagania, jakie powinny spełniać podmioty ubiegające się o dofinansowanie tych za dań, a także tryb postępowania i zasady ich dofinanso wania ze środków Funduszu. Art. 35b. (uchylony).142) Art. 35c.14

3) 1.14

4) Zarządy województw i zarządy powiatów przedstawiają Prezesowi Zarządu Fundu szu4

5) sprawozdania rzeczowo finansowe o zadaniach zrealizowanych z otrzymanych z Funduszu środków. 2.14

5) Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, szcze gółowe zasady sporządzania sprawozdań rzeczowo -finansowych o zadaniach zrealizowanych ze środków Funduszu, o których mowa w ust. 1, uwzględniając w szczególności terminy i sposoby ich przedstawiania oraz wzór tego sprawozdania, a także zasady i sposo by rozliczeń finansowych samorządu z Funduszem w zakresie wykorzystania środków, w tym zwrotu nie wykorzystanych środków. Art. 36.14

6)

1. Zadania z zakresu rehabilitacji zawo dowej i społecznej osób niepełnosprawnych mogą być realizowane na zlecenie Funduszu przez fundacje oraz organizacje pozarządowe.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, mogą być re alizowane ze środków Funduszu przez fundacje i orga nizacje pozarządowe również na zlecenie samorządu województwa lub powiatu.

3. Do zlecania zadań, o którym mowa w ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.147)).

4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia spo łecznego określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje za Dziennik Ustaw Nr 14 — 799 — Poz. 92 ——————— 13

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 30 lit. a tiret dru gie ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 13

9) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 30 lit. a tiret trzecie ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 140) Dodany przez art. 1 pkt 25 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 6. 14

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 30 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2. ——————— 14

2) Dodany przez art. 26 pkt 7 ustawy, o której mowa w od nośniku 43; uchylony przez art. 3 pkt 11 ustawy, o której mowa w odnośniku 5. 14

3) Dodany przez art. 26 pkt 7 ustawy, o której mowa w od nośniku 43. 14

4) Oznaczenie ust. 1 nadane przez art. 3 pkt 12 lit. a usta wy, o której mowa w odnośniku 5; ze zmianami wpro wadzonymi przez art. 3 pkt 12 lit. b ustawy, o której mo wa w odnośniku 5, i art. 1 pkt 31 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 14

5) Dodany przez art. 3 pkt 12 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 5; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 31 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 14

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 26 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 6. 14

7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651. dań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które mogą być zlecane fundacjom oraz organizacjom pozarządowym, mając na względzie zapewnienie realizacji potrzeb osób nie pełnosprawnych. Rozdział 8 Szkolenie osób niepełnosprawnych Art. 3

7. Szkolenie osób niepełnosprawnych odby wa się w formach pozaszkolnych w celu nauki zawo du, przekwalifikowania lub podwyższenia kwalifikacji. Art. 3

8. 1.14

8) Kierownik powiatowego urzędu pra cy inicjuje i organizuje szkolenie dla bezrobotnych osób niepełnosprawnych lub innych osób niepełno sprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu, a zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy, w celu zwiększenia ich szans na uzy skanie zatrudnienia, podwyższenia dotychczasowych kwalifikacji zawodowych lub zwiększenia aktywności zawodowej, a w szczególności w razie:

1) braku kwalifikacji zawodowych;

2) konieczności zmiany kwalifikacji w związku z bra kiem propozycji odpowiedniego zatrudnienia;

3) utraty zdolności do pracy w dotychczas wykony wanym zawodzie. 2.14

9) Szkoleniem, o którym mowa w ust. 1, mogą być objęte również osoby niepełnosprawne będące w okresie wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników. Art. 38a.150)

1. Starosta przekazuje wojewodzie in formacje o szkoleniach, zatrudnieniu i osobach niepeł nosprawnych, o których mowa w art. 38.

2. Wojewoda, na podstawie informacji, o których mowa w ust. 1, przesyła Pełnomocnikowi kwartalne informacje zbiorcze.

3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia spo łecznego określi, w drodze rozporządzenia, wzory i sposób przedstawiania informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, mając na względzie zapewnienie prawidło wego planowania liczby i rodzaju szkoleń osób niepeł nosprawnych oraz prawidłowego wykorzystania środ ków na ten cel. Art. 3

9.

1. Szkolenie osób niepełnosprawnych mo że odbywać się:

1) w placówkach szkolących; 2)15

1) w specjalistycznych ośrodkach szkoleniowo-re habilitacyjnych, zwanych dalej „specjalistycznymi ośrodkami”, zapewniających warunki realizacji za dań określonych w ust. 3. 2.15

2) Specjalistyczne ośrodki są tworzone i likwi dowane przez marszałka województwa w porozumie niu z Pełnomocnikiem. Samorząd województwa może zlecać innym podmiotom zadania, o których mowa w ust. 3.

3. Do zadań specjalistycznego ośrodka należy:

1) prowadzenie szkolenia osób, które z powodu nie pełnosprawności mają utrudniony lub uniemożli wiony dostęp do korzystania ze szkolenia w innych placówkach;

2) określanie psychofizycznej sprawności danej oso by w stosunku do wymagań różnych zawodów;

3) określanie, przez zastosowanie odpowiednich te stów sprawności i prób praktycznych, uzdolnienia i możliwości rozwoju zdolności danej osoby;

4) zapewnienie uczestnikom szkolenia zakwaterowa nia, wyżywienia, pomocy dydaktycznej oraz opieki medycznej i usług rehabilitacyjnych. 4.15

3) Koszty utworzenia, działalności oraz realiza cji zadań specjalistycznego ośrodka powinny być po krywane ze środków Funduszu45). 5.15

4) Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego4

3) określi, w drodze rozporządzenia, spo sób tworzenia, działania i finansowania specjalistycz nych ośrodków, a także zlecania zadań, o których mo wa w ust. 3, oraz tryb sprawowania nadzoru nad ich działalnością. Art. 40. 1.15

5) Kierownik powiatowego urzędu pra cy kieruje osobę niepełnosprawną, o której mowa w art. 38, na szkolenie:

1) z własnej inicjatywy lub na podstawie orzeczenia właściwego organu;

2) wskazane przez tę osobę, jeżeli zostanie uprawdo podobnione, że szkolenie to zapewni uzyskanie pracy i spełniony jest przynajmniej jeden z warun ków wymienionych w art. 38; koszt tego szkolenia nie może przekroczyć dziesięciokrotnego przecięt nego wynagrodzenia. Dziennik Ustaw Nr 14 — 800 — Poz. 92 ——————— 14

8) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 139 pkt 15 usta wy, o której mowa w odnośniku 38. 14

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 22 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywa nia z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedo tyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. 150) Dodany przez art. 1 pkt 33 ustawy, o której mowa w od nośniku 2. ——————— 15

1) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 34 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 15

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 34 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 15

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 139 pkt 16 lit. b usta wy, o której mowa w odnośniku 38. 15

4) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 34 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 15

5) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 139 pkt 17 ustawy, o której mowa w odnośniku 38.

2. Koszty szkolenia obejmują w szczególności:

1) uprzednio uzgodnioną należność przysługującą jednostce szkolącej;

2) koszt ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypad ków;

3) koszt zakwaterowania i wyżywienia w części albo w całości;

4) koszt przejazdu na szkolenie, w tym koszt przejaz du przewodnika lub opiekuna osoby zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności;

5) koszt usług tłumacza języka migowego albo lekto ra dla niewidomych lub osoby towarzyszącej oso bie niepełnosprawnej ruchowo zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności;

6) koszt niezbędnych badań lekarskich, psychologicz nych, diagnostycznych i usług rehabilitacyjnych.

3. Szkolenie trwa nie dłużej niż 36 miesięcy.

4. Koszty szkolenia są finansowane ze środków Funduszu45).

5. Osoba niepełnosprawna, która nie ukończyła szkolenia z własnej winy, jest obowiązana do zwrotu jego kosztów, chyba że powodem nieukończenia szko lenia było podjęcie zatrudnienia. Art. 4

1.

1. Szkolenie osób niepełnosprawnych mo że być organizowane także przez pracodawcę. 2.15

6) Na wniosek pracodawcy poniesione przez niego koszty szkolenia zatrudnionych osób niepełno sprawnych mogą być zrefundowane ze środków Fun duszu do wysokości 90 % tych kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę. 3.15

7) Zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 2, dokonuje starosta na warunkach i w wysokości okreś lonych w umowie zawartej z pracodawcą. Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przez pracodawcę przed datą podpisania umowy.

4. (uchylony).158) 5.15

9) Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, warun ki i tryb dokonywania refundacji kosztów szkolenia, mając na względzie zapewnienie skuteczności udziela nej pomocy oraz prawidłowe dokonywanie refundacji zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy na szkolenia. Art. 41a.160)

1. Placówki szkolące i specjalistyczne ośrodki oraz pracodawcy przeprowadzający szkolenia przesyłają samorządowi województwa półroczne in formacje o przebiegu szkoleń.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, przekazu je się, na jego wniosek, kierownikowi powiatowego urzędu pracy, który skierował osobę niepełnosprawną na szkolenie. Rozdział 9 Krajowa Rada Konsultacyjna do Spraw Osób Niepełnosprawnych Art. 4

2.

1. Powołuje się Krajową Radę Konsultacyj ną do Spraw Osób Niepełnosprawnych, zwaną dalej „Radą”.

2. Rada jest organem doradczym Pełnomocnika stanowiącym forum współdziałania, na rzecz osób niepełnosprawnych, organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządo wych. 3.16

1) Do zakresu działania Rady należy:

1) przedstawianie Pełnomocnikowi: a) propozycji przedsięwzięć zmierzających do inte gracji osób niepełnosprawnych, b) propozycji rozwiązań w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych, wynikają cych z niepełnosprawności, c) opinii do dokumentów przedkładanych Radzie przez Pełnomocnika, w tym do projektów: — aktów prawnych mających lub mogących mieć wpływ na sytuację osób niepełnospraw nych, planów finansowych oraz sprawozdań Funduszu, — rządowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz informacji o ich realizacji, d) rocznych informacji o działalności Rady;

2) sygnalizowanie odpowiednim organom potrzeby wydania lub zmiany przepisów dotyczących sytua cji osób niepełnosprawnych. Art. 4

3.

1. Rada składa się z: 1)16

2) pięciu przedstawicieli organów administracji rządowej, w tym jednego przedstawiciela ministra właściwego do spraw finansów publicznych; Dziennik Ustaw Nr 14 — 801 — Poz. 92 ——————— 15

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 27 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 6. 15

7) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 139 pkt 18 ustawy, o której mowa w odnośniku 38. 15

8) Przez art. 1 pkt 27 lit. b ustawy, o której mowa w odnoś niku 6. 15

9) Dodany przez art. 1 pkt 27 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 6. ——————— 160) Dodany przez art. 1 pkt 35 ustawy, o której mowa w od nośniku 2. 16

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 6. 16

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 29 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 6. 2)16

3) pięciu przedstawicieli jednostek samorządu te rytorialnego; 3)16

4) przedstawicieli organizacji pozarządowych, w tym: a) po jednym przedstawicielu każdej organizacji pracodawców, reprezentatywnej w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.165)), zwa nej dalej „ustawą o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych”, b) po jednym przedstawicielu każdej organizacji związkowej reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Spo łeczno-Gospodarczych, c)16

6) przedstawicieli innych niż wymienione w lit. a i b organizacji pozarządowych w liczbie równej przedstawicielom tych organizacji; prze pis ust. 1a stosuje się odpowiednio. 1a.16

7) W przypadku gdy w trakcie trwania kaden cji Rady organizacja pracodawców lub organizacja związkowa stanie się organizacją reprezentatywną w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, przedstawiciel tej organi zacji wchodzi w skład Rady. 2.16

8) Członków Rady powołuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego na wniosek Peł nomocnika, a w przypadku członków, o których mowa w ust. 1 pkt 3, na wniosek tych organizacji.

3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia spo łecznego może odwołać członka Rady przed upływem kadencji:169)

1) na jego wniosek;

2) na wniosek reprezentowanego przez niego organu lub organizacji;

3) na wniosek Pełnomocnika po zasięgnięciu opinii organu lub organizacji, którą członek Rady repre zentuje. 4.170) Posiedzenia Rady są zwoływane przez jej przewodniczącego lub co najmniej 5 członków Rady nie rzadziej niż raz na kwartał oraz w każdym czasie na wniosek Pełnomocnika.

5. Kadencja Rady trwa 4 lata. Art. 44.17

1) 1.17

2) Wydatki związane z obsługą Rady są finansowane ze środków urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia spo łecznego.

2. Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracowni ka od pracy w celu wzięcia udziału w posiedzeniach Rady. Za czas zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia ustalonego według zasad obowią zujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Koszty wynagrodzenia pono szone przez pracodawcę są refundowane ze środków urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. 3.17

3) Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb działania Rady, w tym jej organizację, mając na względzie zapewnienie sprawnego funkcjonowania Rady. Art. 44a.17

4)

1. Przy marszałkach województw two rzy się wojewódzkie społeczne rady do spraw osób niepełnosprawnych, zwane dalej „wojewódzkimi ra dami”, będące organami opiniodawczo-doradczymi.

2. Do zakresu działania wojewódzkich rad należy:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do: a) integracji zawodowej i społecznej osób niepeł nosprawnych, b) realizacji praw osób niepełnosprawnych;

2) opiniowanie projektów wojewódzkich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

3) ocena realizacji programów;

4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyj mowanych przez sejmik województwa pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych. Dziennik Ustaw Nr 14 — 802 — Poz. 92 ——————— 16

3) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 139 pkt 19 ustawy, o której mowa w odnośniku 38. 16

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 7 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zmianie ustawy o Trój stronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 240, poz. 2407), która weszła w życie z dniem 23 listopada 2004 r. 16

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1793 i 1800, z 2002 r. Nr 10, poz. 89 i Nr 240, poz. 2056 oraz z 2004 r. Nr 240, poz. 2407. 16

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 29 lit. a tiret dru gie ustawy, o której mowa w odnośniku 6. 16

7) Dodany przez art. 7 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 164. 16

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 29 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 6. 16

9) Zdanie wstępne w brzmieniu ustalonym przez art. 28 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Ko misji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódz kich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080), który wszedł w życie z dniem 1 lipca 2002 r. ——————— 170) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 29 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 6. 17

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 38 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 2. 17

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 30 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 6. 17

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 30 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 6. 17

4) Dodany przez art. 1 pkt 39 ustawy, o której mowa w od nośniku 2. Art. 44b.17

4)

1. Przy starostach tworzy się powiato we społeczne rady do spraw osób niepełnospraw nych, zwane dalej „powiatowymi radami”, będące or ganami opiniodawczo-doradczymi.

2. Do zakresu działania powiatowych rad należy:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do: a) integracji zawodowej i społecznej osób niepeł nosprawnych, b) realizacji praw osób niepełnosprawnych;

2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

3) ocena realizacji programów;

4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyj mowanych przez radę powiatu pod kątem ich skut ków dla osób niepełnosprawnych. Art. 44c.17

4)

1. Wojewódzkie rady składają się z 7 osób powoływanych spośród przedstawicieli dzia łających na terenie województwa organizacji pozarzą dowych, fundacji oraz przedstawicieli wojewody i jed nostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin).

2. Powiatowe rady składają się z 5 osób, powoły wanych spośród przedstawicieli działających na tere nie danego powiatu organizacji pozarządowych, fun dacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu teryto rialnego (powiatów i gmin).

3. Członków wojewódzkich rad powołuje i odwołu je marszałek województwa, a członków powiatowych rad — starosta, spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje i organy, o których mowa odpo wiednio w ust. 1 i 2.

4. Rady, o których mowa w ust. 1 i 2, wybierają przewodniczącego spośród swoich członków.

5. Członek rady może zostać odwołany:

1) na swój wniosek;

2) na wniosek organizacji lub organu, które zgłosiły jego kandydaturę;

3) na wniosek marszałka lub starosty, po zasięgnię ciu opinii organizacji lub organu, które zgłosiły je go kandydaturę.

6. Kadencja rad trwa 4 lata.

7. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia spo łecznego określi, w drodze rozporządzenia, organiza cję oraz tryb działania wojewódzkich i powiatowych rad, w tym sposób powoływania i odwoływania człon ków rad oraz częstotliwość posiedzeń, mając na względzie zapewnienie właściwego wykonywania za dań przez te rady.

8. Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracowni ka od pracy w celu wzięcia udziału w posiedzeniach rady. Za czas zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia ustalonego według zasad obowią zujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wy poczynkowy. 9.17

5) Na wniosek członków rad zamieszkałych po za miejscem obrad rady mogą być finansowane, odpo wiednio z budżetu samorządu województwa i powiatu, koszty ich przejazdów publicznymi środkami komuni kacji, na zasadach określonych w przepisach w spra wie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w pań stwowej lub samorządowej jednostce sfery budżeto wej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. Rozdział 10 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Art. 4

5. 1.17

6) Fundusz jest państwowym fundu szem celowym, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.

2. Fundusz posiada osobowość prawną. 3.17

7) Fundusz stosuje zasady rachunkowości okreś lone dla podmiotów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowo ści (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.178)). 3a.17

9) Przy rozpatrywaniu i rozstrzyganiu spraw przez Fundusz, w zakresie nieuregulowanym w odręb nych przepisach, stosuje się przepisy Kodeksu postę powania administracyjnego. 4.180) Nadzór nad Funduszem sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, który na wniosek Prezesa Zarządu Funduszu, po uzyskaniu pozytywnej opinii Pełnomocnika, zatwierdza statut określający organizację, szczegółowe zasady i tryb działania Funduszu, w tym jego organów. Art. 4

6. Przychodami Funduszu są:

1) wpłaty pracodawców, o których mowa w art. 21 ust. 1, art. 23, art. 24 ust. 2 5

3) oraz art. 31 ust. 3 pkt 1; Dziennik Ustaw Nr 14 — 803 — Poz. 92 ——————— 17

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 31 ustawy, o której mowa w odnośniku 6. 17

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 32 ustawy, o której mowa w odnośniku 6. 17

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 40 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 17

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540. 17

9) Dodany przez art. 1 pkt 40 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 180) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 40 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

2) dotacje z budżetu państwa oraz inne dotacje i sub wencje;

3) spadki, zapisy i darowizny;

4) dobrowolne wpłaty pracodawców;

5) dochody z oprocentowania pożyczek, dyskonto od zakupionych bonów skarbowych, odsetki od obli gacji emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz lo kat terminowych;

6) dochody z działalności gospodarczej; 7)18

1) wpłaty, o których mowa w art. 12a ust. 2, art. 26 ust. 7, art. 26e ust. 6, art. 26f ust. 3 oraz spłaty po życzek udzielonych z Funduszu na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej, wraz z oprocentowaniem, a także zwroty środków po branych przez pracodawców z Funduszu na szko lenie osoby niepełnosprawnej, która z przyczyn dotyczących pracodawcy nie będzie zatrudniona zgodnie z kierunkiem szkolenia lub będzie zatrud niana przez okres krótszy niż 24 miesiące, wraz z odsetkami;

8) dywidendy; 8a)18

2) odsetki od środków, o których mowa w art. 48 ust. 1;

9) inne wpłaty. Art. 46a.18

3)

1. Fundusz otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa: 1)18

4) na zadanie, o którym mowa w art. 26a — w wy sokości 55 % środków; 1a)18

5) na zadanie, o którym mowa w art. 25a ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 lit. a i b — w wysokości zapew niającej jego realizację;

2) na zadanie, o którym mowa w art. 47 ust. 2 — w wysokości 50 % utraconych dochodów gmin z tytułu zastosowania zwolnień ustawowych, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1.

2. Kwoty dotacji, o których mowa w ust. 1, ustala się i rozlicza zgodnie z zasadami przyjętymi w budże cie państwa.

3. Dotacje, o których mowa w ust. 1, są przekazy wane na zasadach określonych w odrębnych przepi sach przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w sposób umożliwiający pełne i termino we wykonywanie zadania. Art. 4

7. 1.18

6) Ârodki Funduszu, w wysokości do 30 % wydatków, przeznacza się na:

1) realizację działań wyrównujących różnice między regionami, w szczególności w jednostkach samo rządu terytorialnego, na terenie których stopa bez robocia jest wyższa niż 110 % średniej stopy bez robocia w kraju lub nie utworzono warsztatu tera pii zajęciowej albo zakładu aktywności zawodowej; 1a)18

7) zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowane przez fundacje i organizacje pozarządowe;

2) realizację programów wspieranych ze środków po mocowych Unii Europejskiej na rzecz osób niepeł nosprawnych przewidzianych do wdrożenia w da nym roku; 3)18

8) dofinansowanie zadań wynikających z progra mów rządowych, w tym ukierunkowanych na roz wój zasobów ludzkich oraz przeciwdziałanie wy kluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, a także pomoc rodzinom, których członkami są osoby niepełnosprawne;

4) zadania inne niż wymienione w ustawie: a)18

9) programy zatwierdzone przez Radę Nadzor czą, służące rehabilitacji społecznej i zawodo wej, w szczególności adresowane do osób nie pełnosprawnych oraz do rodzin, których człon kami są osoby niepełnosprawne, b) finansowanie w części lub całości badań, eks pertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodo wej i społecznej. 1a.190) W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 2, Fundusz może:

1) przekazywać instytucji wdrażającej środki na reali zację projektów na rzecz osób niepełnosprawnych — na podstawie umowy, która może być zawarta na okres dłuższy niż rok;

2) udzielać dotacji, pożyczek oraz finansować odsetki od kredytów udzielonych projektodawcom na realizację programów — zgodnie z umową okreś lającą w szczególności warunki korzystania z tych form pomocy, zawartą z realizatorami programów. Dziennik Ustaw Nr 14 — 804 — Poz. 92 ——————— 18

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 33 ustawy, o której mowa w odnośniku 6. 18

2) Dodany przez art. 3 pkt 14 ustawy, o której mowa w od nośniku 5. 18

3) Dodany przez art. 1 pkt 41 ustawy, o której mowa w od nośniku 2. 18

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawo dowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno sprawnych (Dz. U. Nr 63, poz. 440), która weszła w życie z mocą od dnia 1 stycznia 2006 r. 18

5) Dodany przez art. 1 pkt 34 ustawy, o której mowa w od nośniku 6; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. ——————— 18

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 30. 18

7) Dodany przez art. 1 pkt 35 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 6. 18

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 184. 18

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 184. 190) Dodany przez art. 1 pkt 12 lit. b ustawy, o którym mowa w odnośniku 30; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 35 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 6. 2.19

1) Ârodki Funduszu przeznacza się również na zrekompensowanie gminom dochodów utraconych na skutek zastosowania ustawowych zwolnień, o któ rych mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1, w wysokości utraco nych dochodów. 3.19

1) Czasowo wolne środki Funduszu, z wyłącze niem dotacji, o których mowa w art. 46a ust. 1, mogą być lokowane:

1) w bonach skarbowych i obligacjach emitowanych przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski;

2) na lokatach terminowych w Narodowym Banku Polskim i Banku Gospodarstwa Krajowego.

4. (uchylony).192)

5. Darowizna dokonywana ze środków Funduszu na rzecz osoby niepełnosprawnej w celach wynikają cych z ustawy nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

6. (uchylony).192) 7.19

3) Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady obliczania i tryb przekazywania gminom dotacji celo wej, o której mowa w ust. 2, z uwzględnieniem wnios ków gmin, zawierających dane o rocznych skutkach zastosowania zwolnień, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1, mając na względzie zrekompensowanie gminom utraconych dochodów. Art. 48.19

4)

1. Ârodki Funduszu4

5) są przekazywane przez Prezesa Zarządu tego Funduszu:

1) samorządom wojewódzkim i powiatowym na realizację określonych zadań lub rodzajów zadań, na wyodrębniony rachunek bankowy — według algorytmu;

2) podmiotom realizującym zadania zlecone przez Fundusz lub inne zadania wynikające z ustawy — na podstawie zawartych z nimi umów. 1a. (uchylony).195) 2.19

6) Rada Ministrów określa, w drodze rozporzą dzenia, algorytm, o którym mowa w ust. 1, a także sposób zasady ustalania maksymalnych wysokości kwot zobowiązań przypadających do wypłaty na dany rok. Projekt algorytmu podlega opiniowaniu przez stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samo rządu Terytorialnego. 3.19

7) Algorytm, o którym mowa w ust. 1, powinien uwzględniać w szczególności liczbę mieszkańców, licz bę osób niepełnosprawnych i liczbę uczestników funk cjonujących warsztatów terapii zajęciowej w powiecie oraz kwotę przewidzianą w planie finansowym Fundu szu na dany rok na realizację przez samorządy zadań, kwotę zobowiązań finansowanych ze środków Fundu szu z tytułu realizacji umów zawartych do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, dla którego jest obliczana wysokość środków. Art. 4

9. 1.19

8) Do wpłat, o których mowa w art. 21 ust. 1, art. 23, art. 31 ust. 3 pkt 1 i art. 33 ust. 4a, 7 i 7a, stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 5a—5d oraz art. 49a i 49b, przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.199)), zwanej dalej „Ordynacją podatkową”, z tym że uprawnienia orga nów podatkowych określone w tej ustawie przysługu ją Prezesowi Zarządu Funduszu. 2.200) Pracodawcy dokonują wpłat, o których mo wa w ust. 1, w terminie do dnia 20 następnego miesią ca po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności po wodujące powstanie obowiązku wpłat, składając rów nocześnie Zarządowi Funduszu deklaracje miesięczne i roczne poprzez teletransmisje danych w formie do kumentu elektronicznego według wzoru ustalonego, w drodze rozporządzenia, przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. 3.20

1) Do egzekucji wpłat, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, z tym że tytuł wykonawczy wystawia Prezes Zarządu Funduszu.

4. Od decyzji Prezesa Zarządu Funduszu dotyczą cych wpłat, o których mowa w ust. 1, pracodawcy przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego43). Dziennik Ustaw Nr 14 — 805 — Poz. 92 ——————— 19

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 42 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 19

2) Przez art. 1 pkt 35 lit. c ustawy, o której mowa w odnoś niku 6. 19

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 42 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 19

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 26 pkt 9 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 43. 19

5) Dodany przez art. 3 pkt 15 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 5; uchylony przez art. 1 pkt 43 ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 19

6) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 3 pkt 15 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 5. ——————— 19

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 15 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 5. 19

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 36 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 6. 19

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671. 200) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 44 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2; wszedł w życie z dniem 1 lipca 2003 r. 20

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 9 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 1368), która weszła w życie z dniem 30 listopada 2001 r.

5. (uchylony).202) 5a.20

3) Zaległości z tytułu wpłat, odsetki za zwłokę lub opłata prolongacyjna mogą być umarzane w cało ści lub w części decyzją Prezesa Zarządu Funduszu wyłącznie w przypadku ich całkowitej nieściągalności. 5b.20

3) Całkowita nieściągalność, o której mowa w ust. 5a, zachodzi, gdy:

1) dłużnik zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości niepodlegające egze kucji na podstawie odrębnych przepisów albo po zostawił przedmioty codziennego użytku domowe go, których łączna wartość nie przekracza kwoty stanowiącej trzykrotność przeciętnego wynagro dzenia, i jednocześnie brak jest następców praw nych oraz nie ma możliwości przeniesienia odpo wiedzialności na osoby trzecie, w rozumieniu prze pisów Ordynacji podatkowej;

2) sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużni ka lub umorzył postępowanie upadłościowe z przyczyn, o których mowa w art. 13 oraz w art. 361 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535, z późn. zm.204));

3) nastąpiło trwałe zaprzestanie prowadzenia działal ności przy jednoczesnym braku majątku, z którego można egzekwować należności małżonka, następ ców prawnych, możliwości przeniesienia odpo wiedzialności na osoby trzecie w rozumieniu prze pisów Ordynacji podatkowej;

4) nie nastąpiło zaspokojenie należności w zakończo nym postępowaniu likwidacyjnym;

5) wysokość zaległej wpłaty nie przekracza pięcio krotnej kwoty kosztów upomnienia w postępowa niu egzekucyjnym;

6) stwierdzono brak majątku, z którego można pro wadzić egzekucję;

7) jest oczywiste, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwot przekraczających wydatki egzekucyjne. 5c.20

3) Prezes Zarządu Funduszu, w drodze decy zji, na wniosek pracodawcy, w przypadku uzasadnio nym ważnym interesem pracodawcy lub interesem publicznym może:

1) odroczyć termin płatności należności lub rozłożyć ich zapłatę na raty,

2) odroczyć termin płatności zaległości z tytułu wpłat, odsetek za zwłokę lub rozłożyć ich zapłatę na raty — uwzględniając możliwości płatnicze pracodawcy oraz stan finansów Funduszu. 5d.20

3) W przypadku wydania decyzji, o której mo wa w ust. 5c, naliczana jest opłata prolongacyjna, na zasadach określonych w Ordynacji podatkowej. 6.20

5) Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw łączności, może, w drodze rozporządzenia, określić wzór formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu, mając na względzie ustalenie toż samości wpłacającego oraz tytuł zobowiązania. Art. 49a.20

6)

1. Prezes Zarządu Funduszu ma prawo występowania z wnioskiem o założenie księgi wieczy stej dla nieruchomości dłużnika zalegającego z opłatą z tytułu wpłat, o których mowa w art. 49 ust. 1.

2. Wystawione przez Prezesa Zarządu Funduszu dokumenty stwierdzające istnienie należności z tytułu wpłat, o których mowa w art. 49 ust. 1, oraz ich wyso kość są podstawą wpisu hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości stanowiącej własność zobowiązanego. Jeżeli nieruchomość nie posiada księgi wieczystej, za bezpieczenie jest dokonywane przez złożenie tych do kumentów do zbioru dokumentów. 3.20

7) Należności z tytułu wpłat, o których mowa w art. 49 ust. 1, są zabezpieczane hipoteką przymusową na wszystkich nieruchomościach dłużnika. Podstawą ustanowienia hipoteki jest doręczona decyzja okreś lająca wysokość należności z tytułu wpłat, o których mowa w art. 49 ust. 1. 4.20

8) Do hipoteki, o której mowa w ust. 3, stosuje się odpowiednio przepisy Ordynacji podatkowej doty czące hipoteki przymusowej. Art. 49b.20

6)

1. Należności z tytułu wpłat, o których mowa w art. 49 ust. 1, są zabezpieczane ustawowym prawem zastawu na ruchomościach i prawach zby walnych dłużnika. Dziennik Ustaw Nr 14 — 806 — Poz. 92 ——————— 20

2) Dodany przez art. 1 pkt 44 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 2; uchylony przez art. 1 pkt 36 lit. b usta wy, o której mowa w odnośniku 6. 20

3) Dodany przez art. 1 pkt 36 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 6. 20

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i 871, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546, Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 94, poz. 785, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 47, poz. 347, Nr 133, poz. 935 i Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 123, poz. 850 i Nr 179, poz. 1279. ——————— 20

5) Dodany przez art. 1 pkt 44 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 20

6) Dodany przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 119, poz. 1249), która weszła w życie z dniem 31 grudnia 2000 r. 20

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy — Ordynacja po datkowa oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 39, poz. 459), która weszła w życie z dniem 5 czerw ca 2001 r. 20

8) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 4 pkt 2 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 207.

2. Do zastawu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy Ordynacji podatkowej dotyczą ce zastawów skarbowych.

3. Zastaw, o którym mowa w ust. 1, wpisuje się do rejestru zastawów skarbowych prowadzonego na podstawie art. 43 Ordynacji podatkowej.

4. Wypis z rejestru zastawów, o którym mowa w art. 46 § 1 Ordynacji podatkowej, wydawany jest na wniosek Prezesa Zarządu Funduszu nieodpłatnie. Art. 49c.20

9) Fundusz jest uprawniony do nieod płatnego korzystania z danych zgromadzonych:

1) w Krajowej Ewidencji Podatników;

2) w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) prowadzonym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;

3) przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;

4) w Centralnej Bazie RCIPESEL. Art. 49d.2

10)

1. Prezes Zarządu Funduszu jest obo wiązany składać Pełnomocnikowi półroczne informa cje o pracodawcach zwolnionych z wpłat na Fundusz lub zobowiązanych do tych wpłat, w terminach:

1) do dnia 15 sierpnia — za pierwsze półrocze;

2) do dnia 15 lutego — za drugie półrocze roku po przedniego.

2. Prezes Zarządu Funduszu jest obowiązany udzielać, na wniosek Pełnomocnika, informacji o pra codawcach obowiązanych do składania informacji, o których mowa w art. 21 ust. 2f, lub deklaracji, o któ rych mowa w art. 49 ust. 2, w zakresie i terminie wska zanym we wniosku. Termin ten nie może być krótszy niż 30 dni od dnia doręczenia wniosku.

3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia spo łecznego określi, w drodze rozporządzenia, wzory in formacji, o których mowa w ust. 1, oraz sposób ich przekazywania, mając na względzie zapewnienie pra widłowego przepływu informacji. Art. 50.

1. Organami Funduszu są Rada Nadzorcza i Zarząd.

2. Rada Nadzorcza składa się z:

1) Prezesa Rady Nadzorczej, którym jest Pełnomoc nik; 1a)21

1) przedstawiciela ministra właściwego do spraw finansów publicznych; 2)21

2) przedstawicieli organizacji pozarządowych, w tym: a) po jednym przedstawicielu każdej organizacji pracodawców reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Spo łeczno-Gospodarczych, b) po jednym przedstawicielu każdej organizacji związkowej reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Spo łeczno-Gospodarczych, c) dwóch przedstawicieli innych niż wymienione w lit. a i b organizacji pozarządowych. 2a.21

3) W przypadku gdy w trakcie trwania kaden cji Rady organizacja pracodawców lub organizacja związkowa stanie się organizacją reprezentatywną w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, przedstawiciel tej organi zacji wchodzi w skład Rady. 3.21

4) Członków Rady Nadzorczej powołuje na wniosek Pełnomocnika, a w przypadku przedstawicie li, o których mowa w ust. 2 pkt 2, na wniosek upraw nionych organizacji, minister właściwy do spraw za bezpieczenia społecznego.

4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia spo łecznego może odwołać członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji:215)

1) na jego wniosek; 2)21

6) na wniosek reprezentowanego podmiotu; 3)21

6) na wniosek Pełnomocnika, zaopiniowany przez reprezentowany podmiot.

5. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 2 lata.

6. Do zadań Rady Nadzorczej należy w szczególno ści:

1) zatwierdzanie planów działalności i projektu planu finansowego Funduszu; 2)21

7) opiniowanie kryteriów wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Funduszu, zgodnie z kierunkowymi założeniami polityki zatrudnia nia, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, określonymi przez Pełno mocnika; Dziennik Ustaw Nr 14 — 807 — Poz. 92 ——————— 20

9) Dodany przez art. 2 pkt 2 ustawy, o której mowa w od nośniku 206; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 45 ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 2

10) Dodany przez art. 1 pkt 46 ustawy, o której mowa w od nośniku 2. 21

1) Dodany przez art. 1 pkt 47 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2; w brzmieniu ustalonym przez art. 7 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 164. ——————— 21

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 7 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 164. 21

3) Dodany przez art. 7 pkt 2 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 164. 21

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 28 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 169. 21

5) Zdanie wstępne w brzmieniu ustalonym przez art. 28 pkt 2 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 169. 21

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 47 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 21

7) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 47 lit. c tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

3) zatwierdzanie wniosków Zarządu w sprawach za ciągania przez Fundusz pożyczek;

4) (uchylony);218) 5)21

9) opiniowanie wniosków w sprawie powołania i odwołania każdego z zastępców Prezesa Zarządu;

6) dokonywanie kontroli i oceny działalności Zarzą du;

7) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Funduszu; 8)2

20) składanie ministrowi właściwemu do spraw za bezpieczenia społecznego, w terminie do dnia 20 marca każdego roku, sprawozdań z działalności Funduszu.

7. Obsługę Rady Nadzorczej sprawuje Biuro Fun duszu.

8. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia spo łecznego4

3) określi, w drodze rozporządzenia, szczegó łowe zasady i tryb powoływania oraz odwoływania członków Rady Nadzorczej, a także szczegółowe zasa dy działania Rady Nadzorczej i szkolenia jej członków oraz wysokość ich wynagrodzenia za udział w posie dzeniach Rady. Art. 5

1. 1.22

1) W skład Zarządu Funduszu wchodzą Prezes Zarządu Funduszu, zwany dalej „Prezesem”, i dwaj jego zastępcy. Prezesa powołuje Prezes Rady Ministrów, spośród osób należących do państwowego zasobu kadrowego, na wniosek ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa. 1a. (uchylony).222) 2.22

3) Zastępców Prezesa, na wniosek Prezesa za opiniowany przez Radę Nadzorczą, powołuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, spo śród osób należących do państwowego zasobu kadro wego. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego odwołuje zastępców Prezesa, na wniosek Prezesa zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

3. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

1) opracowywanie projektów planów działalności Funduszu i projektu planu finansowego;

2) dokonywanie wyboru przedsięwzięć do finanso wania ze środków Funduszu;

3) gospodarowanie środkami Funduszu;

4) opracowywanie szczegółowych zasad finansowa nia realizacji zadań, o których mowa w ustawie;

5) podejmowanie decyzji w sprawie odraczania ter minu spłat i umarzania pożyczek;

6) sprawowanie kontroli nad wykorzystaniem środ ków Funduszu przekazywanych na realizację za dań określonych ustawą;

7) (uchylony);224)

8) (uchylony);224)

9) współpraca z organizacjami pozarządowymi;

10) składanie Radzie Nadzorczej sprawozdań z działal ności Funduszu. 3a.22

5) Zarząd Funduszu uzgadnia z ministrem wła ściwym do spraw rozwoju regionalnego projekty pla nów działalności Funduszu i projekt planu finansowe go, o których mowa w ust. 3 pkt 1, w trybie określo nym w ustawie z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550, z późn. zm.226))227). 3b.22

8) Zadania Zarządu, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 4, nie dotyczą środków, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1. 3c.22

9) Zarząd Funduszu może żądać niezwłoczne go zwrotu całości lub części środków do Funduszu lub zawiesić wypłatę dalszych kwot, jeżeli w ciągu roku budżetowego, w wyniku kontroli, o której mowa w ust. 3 pkt 6, stwierdzi nieprawidłowości polegające na wykorzystaniu przekazanych środków z Funduszu niezgodnie z ich przeznaczeniem. Dziennik Ustaw Nr 14 — 808 — Poz. 92 ——————— 21

8) Przez art. 1 pkt 47 lit. c tiret drugie ustawy, o której mo wa w odnośniku 2. 21

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 27 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o przeprowadzaniu konkursów na stanowiska kierowników centralnych urzędów admini stracji rządowej, prezesów agencji państwowych oraz prezesów zarządów państwowych funduszy celowych (Dz. U. Nr 163, poz. 1362), która weszła w życie z dniem 1 września 2005 r. 2

20) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 37 ustawy, o której mowa w odnośniku 6. 22

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 49 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1217), która weszła w życie z dniem 27 październi ka 2006 r. 22

2) Dodany przez art. 27 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 219; uchylony przez art. 49 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 221. 22

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 49 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 221. ——————— 22

4) Przez art. 3 pkt 16 lit. a ustawy, o której mowa w odnoś niku 5. 22

5) Dodany przez art. 46 ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o za sadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550), która weszła w życie z dniem 15 lipca 2000 r. 22

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 95, poz. 1041 i Nr 109, poz. 1158, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1085, Nr 111, poz. 1197 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 230, poz. 1921, z 2003 r. Nr 84, poz. 774 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386. 22

7) Utraciła moc z dniem 8 czerwca 2004 r. na podstawie art. 70 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206). 22

8) Dodany przez art. 3 pkt 16 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 5. 22

9) Dodany przez art. 1 pkt 48 ustawy, o której mowa w od nośniku 2. 3d.22

9) Do oceny prawidłowości wykorzystania środków Funduszu stosuje się przepisy o finansach publicznych. 3e.22

9) Zarząd Funduszu może dokonać podziału środków nieprzekazanych lub zwróconych, o których mowa w ust. 3c, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej Funduszu i ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. 3f.22

9) Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, tryb i zasady sprawowania przez Fundusz kontroli, o której mowa w ust. 3 pkt 6.

4. Zarząd udostępnia Radzie Nadzorczej, na jej żą danie, dokumenty i materiały dotyczące działalności Funduszu.

5. Obsługę Zarządu sprawuje Biuro Funduszu. Art. 5

2.

1. Zarząd Funduszu może tworzyć i znosić oddziały Funduszu oraz określa zakres i obszar ich działania.

2. Dyrektora oddziału powołuje i odwołuje Prezes Zarządu. Art. 5

3.

1. Prezes Zarządu reprezentuje Fundusz na zewnątrz.

2. Prezes może powoływać pełnomocników Zarzą du, ustalając granice ich umocowania.

3. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obo wiązków majątkowych Funduszu są upoważnieni:

1) Prezes lub każdy z jego zastępców samodzielnie;

2) dwaj pełnomocnicy działający łącznie.

4. Prezes wykonuje za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pra cowników Funduszu. Art. 53a.230)

1. Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w biurze Funduszu jest otwarty i konkurencyjny.

2. Ogłoszenie o naborze zamieszcza się w Biulety nie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.231)), oraz w miejscu powszechnie dostępnym w jednostce organizacyjnej, w której jest prowadzony nabór. Art. 53b.230) Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Art. 53c.230) Termin do składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być krót szy niż 14 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej. Art. 53d.230)

1. Po upływie terminu do składania dokumentów określonego w ogłoszeniu o naborze niezwłocznie upowszechnia się listę kandydatów, któ rzy spełniają wymagania formalne określone w ogło szeniu o naborze, przez umieszczenie jej w miejscu powszechnie dostępnym w jednostce organizacyjnej, w której jest prowadzony nabór, a także przez opubli kowanie jej w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera imię i na zwisko kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Art. 53e.230)

1. Sporządza się protokół przeprowa dzonego naboru kandydatów do zatrudnienia na wol ne stanowiska pracy w Funduszu.

2. Protokół zawiera w szczególności:

1) określenie stanowiska pracy, na które był prowa dzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, na zwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandy datów uszeregowanych według poziomu spełnia nia przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze;

2) informację o zastosowanych metodach i techni kach naboru;

3) uzasadnienie dokonanego wyboru. Art. 53f.230)

1. Informację o wyniku naboru upo wszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrud nienia żadnego kandydata.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazwę i adres urzędu;

2) określenie stanowiska pracy;

3) imię i nazwisko kandydata oraz jego miejsce za mieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;

4) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata.

3. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej i w miejscu po wszechnie dostępnym w jednostce organizacyjnej, w której był prowadzony nabór. Dziennik Ustaw Nr 14 — 809 — Poz. 92 ——————— 230) Dodany przez art. 11 ustawy z dnia 17 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych in nych ustaw (Dz. U. Nr 132, poz. 11

10) , która weszła w ży cie z dniem 19 sierpnia 2005 r. 23

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110. Art. 53g.230) Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonio nej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, można zatrudnić na tym samym stanowisku kolejną osobę spośród najlep szych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepisy art. 53f stosuje się odpowiednio. Art. 5

4. Ze środków Funduszu pokrywane są:

1) koszty jego działalności;

2) (uchylony);232) 3)23

3) koszty obsługi zadań realizowanych przez samorządy powiatowe i wojewódzkie w wysoko ści faktycznie poniesionej, nie więcej niż 2,5 % środków wykorzystanych na realizację zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1. Art. 5

5. (uchylony).234) Art. 5

6. Minister właściwy do spraw zabezpiecze nia społecznego4

3) składa Radzie Ministrów corocznie informację o działalności Funduszu. Rozdział 11 Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe Art. 57—6

1. (pominięte).235) Art. 6

2.

1. Osoby, które przed dniem wejścia w ży cie ustawy zostały zaliczone do jednej z grup inwali dów, są osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy, jeżeli przed tą datą orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów nie utraciło mocy.

2. Orzeczenie o zaliczeniu do:

1) I grupy inwalidów traktowane jest na równi z orze czeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

2) II grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełno sprawności;

3) III grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawno ści.

3. Osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym uznaje się za nie pełnosprawne, z tym że:

1) osoby, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, traktuje się jako zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności;

2) pozostałe osoby traktuje się jako zaliczone do lek kiego stopnia niepełnosprawności. Art. 6

3. Osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 62, które przed dniem wejścia w życie ustawy nabyły prawo do świadczeń lub ulg na podstawie od rębnych przepisów, zachowują dotychczasowe upraw nienia. Art. 6

4. (uchylony).236) Art. 6

5. (uchylony).237) Art. 6

6. W sprawach nieunormowanych przepisa mi ustawy stosuje się Kodeks postępowania ad ministracyjnego, Kodeks cywilny oraz Kodeks pracy. Art. 6

7. Sprawy, które zostały wszczęte, a nie zakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, pod legają rozpoznaniu według przepisów tej ustawy. Art. 6

8. (pominięty).235) Art. 68a. (pominięty).235) Art. 68b. (pominięty).235) Art. 68c.23

8)

1. Maksymalne dofinansowanie ze środków Funduszu kosztów:

1) działalności, w tym wynikających ze zwiększonej liczby uczestników warsztatu terapii zajęciowej, wynosi: a) w 2007 r. — 95 % tych kosztów, b) w 2008 r. — 90 % tych kosztów, c) w 2009 r. i w latach następnych — 85 % tych kosztów;

2) tworzenia warsztatu terapii zajęciowej wynosi w 2005 r. i latach następnych — 70 % tych kosz tów.

2. Maksymalne dofinansowanie ze środków Fun duszu kosztów:

1) działania zakładów aktywności zawodowej wyno si: a) w 2007 r. — 95 % tych kosztów, b) w 2008 r. — 90 % tych kosztów, c) w 2009 r. i w latach następnych — 85 % tych kosztów; Dziennik Ustaw Nr 14 — 810 — Poz. 92 ——————— 23

2) Przez art. 1 pkt 49 lit. a ustawy, o której mowa w odnoś niku 2. 23

3) Dodany przez art. 3 pkt 17 ustawy, o której mowa w od nośniku 5; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 49 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2. 23

4) Przez art. 140 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoś niku 23. 23

5) Zamieszczone w obwieszczeniu. ——————— 23

6) Przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 czerwca 1998 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 99, poz. 628), która weszła w życie z mocą od dnia 1 lipca 1998 r. 23

7) Przez art. 1 pkt 2 ustawy wymienionej jako pierwsza w odnośniku 46. 23

8) Dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w od nośniku 27.

2) utworzenia zakładów aktywności zawodowej wy nosi: a) w 2007 r. — 85 % tych kosztów, b) w 2008 r. — 75 % tych kosztów, c) w 2009 r. i w latach następnych — 65 % tych kosztów. Art. 68d.23

9) W 2008 r. Fundusz otrzymuje dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania, o któ rym mowa w art. 26a, w wysokości do 25 % środków zapewniających jego realizację. Art. 6

9. Traci moc ustawa z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepeł nosprawnych (Dz. U. Nr 46, poz. 201, Nr 80, poz. 350 i Nr 110, poz. 472, z 1992 r. Nr 21, poz. 85, z 1993 r. Nr 11, poz. 50 i Nr 28, poz. 127, z 1995 r. Nr 1, poz. 1, Nr 5, poz. 25 i Nr 120, poz. 577 oraz z 1996 r. Nr 100, poz. 461), z tym że:

1) art. 4 obowiązuje do dnia 31 grudnia 1998 r.;

2) art. 19 obowiązuje do dnia 30 czerwca 1998 r. Art. 70. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 1998 r., z tym że:

1) art. 6 ust. 7 wchodzi w życie z dniem ogłoszenia240) z mocą od dnia 1 września 1997 r.;

2) art. 21 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.;

3) art. 31 ust. 1 pkt 2 oraz art. 59 wchodzą w życie z dniem ogłoszenia240). Dziennik Ustaw Nr 14 — 811 — Poz. 92 ——————— 23

9) Dodany przez art. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2007 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 247, poz. 1822), która weszła w życie z dniem 1 stycz nia 2008 r. ——————— 240) Ustawa została ogłoszona w dniu 9 października 1997 r.

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2003-12-11
Data wydania: 2003-11-28
Data wejścia w życie: 2003-12-26
Data obowiązywania: 2003-12-26
Data uchylenia: 2008-01-01
Uwagi: Przepisy art. 7-22 stosuje się od dnia 1 stycznia 2004 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2003 nr 210 poz. 2037