Dz.U. 2003 nr 222 poz. 2212

830 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wyznaczenia Dyrektora Izby Celnej w Warszawie do prowadzenia niektórych spraw celnych Na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 19 mar ca 2004 r. — Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 62

2) zarzą dza się, co następuje:

§1. Wyznacza się Dyrektora Izby Celnej w Warsza wie do:

1) wydawania pozwoleń na korzystanie z procedury TIR;

2) prowadzenia w pierwszej instancji postępowań w sprawach dotyczących: a) wiążącej informacji taryfowej, b) wiążącej informacji o pochodzeniu towaru;

3) prowadzenia listy agentów celnych;

4) wydawania decyzji w sprawach: a) wpisu osoby na listę agentów celnych, b) skreślenia osoby z listy agentów celnych, c) zawieszenia w działalności agenta celnego;

5) wydawania decyzji w sprawach ochrony praw wła sności intelektualnej.

§2. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 października 2003 r. w sprawie wyznaczenia Dyrektora Izby Celnej w Warszawie do prowadzenia niektórych spraw celnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1781).

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r. Minister Finansów: w z. W. Ciesielski ———————

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Fi nansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2003-12-29
Data wydania: 2003-12-23
Data wejścia w życie: 2003-12-29
Data obowiązywania: 2003-12-29
Organ wydający: MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2003 nr 222 poz. 2212