Dz.U. 2003 nr 3 poz. 28

28 OÂWIADCZENIE RZÑDOWE z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 9 lutego 2001 r. między Rządem Rzeczy pospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r. Podaje się niniejszym do wiadomości, że na pod stawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodo wych (Dz. U. Nr 39, poz. 44

3) Rada Ministrów Rzeczy pospolitej Polskiej udzieliła w dniu 27 grudnia 2000 r. zgody na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Porozu mieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republi ką Czeską o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 46, poz. 207 oraz z 2002 r. Nr 185, poz. 1540), przez wymia nę not. Porozumienie weszło w życie w dniu 9 lutego 2001 r. Minister Spraw Zagranicznych: w z. A. Byrt

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2003-01-14
Data wydania: 2002-08-23
Data wejścia w życie: 2003-01-29
Data obowiązywania: 2003-01-29
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2003 nr 3 poz. 28