Dz.U. 2003 nr 39 poz. 336

Art.

1. W ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach lo sowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach (Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 650, Nr 145, poz. 946, Nr 155, poz. 1014 i Nr 160, poz. 1061, z 2000 r. Nr 9, poz. 117, Nr 70, poz. 816 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 84, poz. 908 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 25

3) wprowa dza się następujące zmiany:

1) tytuł ustawy otrzymuje brzmienie: „o grach i zakładach wzajemnych”;

2) art. 1 otrzymuje brzmienie: „Art.

1. Ustawa określa warunki urządzania i zasa dy prowadzenia działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych.”;

3) w art. 2: a) w ust. 1: — po pkt 2 dodaje się pkt 2a i 2b w brzmieniu: „2a) wideoloterie, które są urządzane w sie ci terminali wideo połączonych z cen tralnym systemem sprawozdawczym i monitorującym, a uczestniczy się w nich poprzez nabycie losu lub innego dowodu udziału w grze, przy czym gracz może typować liczby, znaki lub in ne wyróżniki, a podmiot urządzający wi deoloterię oferuje wyłącznie wygrane pieniężne, 2b) gra telebingo, w której uczestniczy się przez nabycie dowodu udziału w grze zawierającego przypadkowe zestawy liczb lub znaków z góry ustalonego zbioru liczb lub znaków, przeprowadza na na skalę ogólnokrajową z losowa niem nadawanym jako audycja telewi zyjna, a podmiot urządzający grę oferu je wygrane pieniężne lub rzeczowe,”, — pkt 9 otrzymuje brzmienie: „

9) loterie promocyjne, w których uczestni czy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym sa mym nieodpłatnie uczestniczy się w lote rii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe,”, b) po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu: „2b. Grami na automatach o niskich wygranych są gry na urządzeniach mechanicznych, elek tromechanicznych i elektronicznych o wy grane pieniężne lub rzeczowe, w których wartość jednorazowej wygranej nie może być wyższa niż równowartość 15 euro, a war tość maksymalnej stawki za udział w jednej grze nie może być wyższa niż 0,07 euro. Rów nowartość 15 euro i 0,07 euro ustala się we dług kursu kupna, ogłaszanego przez Naro dowy Bank Polski, z ostatniego dnia po przedniego roku kalendarzowego.”, c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Minister właściwy do spraw finansów pu blicznych rozstrzyga, w drodze decyzji, czy gra losowa, zakład wzajemny, gra na auto macie lub gra na automacie o niskich wygra nych posiadająca cechy wymienione w ust. 1, 2, 2a i 2b jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą na automacie albo grą na automacie o niskich wygranych w rozumie niu ustawy.”;

4) art. 3 otrzymuje brzmienie: „Art.

3. Urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wza jemnych, gier na automatach i gier na au tomatach o niskich wygranych jest dozwo lone wyłącznie na zasadach określonych w ustawie.”;

5) w art. 4: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Prowadzenie działalności w zakresie gier liczbowych, loterii pieniężnych, wideoloterii i gry telebingo stanowi monopol Państwa.”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Do prowadzenia działalności, o której mowa w ust. 1, nie mają zastosowania przepisy Dziennik Ustaw Nr 84 — 5546 — Poz. 774 774 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach oraz o zmianie niektórych innych ustaw1) ————————

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 26 lip ca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej, ustawę z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, ustawę z dnia 21 sierp nia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami war tościowymi, ustawę z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, ustawę z dnia 10 września 1999 r. — Kodeks karny skarbowy, ustawę z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpo wiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebez pieczny, ustawę z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspie rania rozwoju regionalnego, ustawę z dnia 26 październi ka 2000 r. o giełdach towarowych, ustawę z dnia 18 stycz nia 2001 r. o wyścigach konnych. ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 129, poz. 1102 i Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 60, poz. 53

5) w zakresie ochrony konkurencji.”, c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Ustalenie statutu spółek, o których mowa w ust. 2, jego zmiana oraz zatwierdzanie sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, a także rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązań do świadczenia o wartości przekraczającej równowartość 50 000 euro i podjęcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty wymagają zgody ministra właściwego do spraw finansów pu blicznych.”;

6) art. 5 otrzymuje brzmienie: „Art.

5.

1. Działalność w zakresie gier cylindrycz nych, gier w karty, gier w kości, gry bin go pieniężne, zakładów wzajemnych, gier na automatach oraz gier na auto matach o niskich wygranych może być prowadzona wyłącznie w formie spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpo wiedzialnością, mającej siedzibę na te rytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Akcje (udziały) w spółkach, o których mowa w ust. 1, może nabywać lub obej mować:

1) osoba prawna lub spółka niemająca osobowości prawnej, której siedziba znajduje się na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospo darczego,

2) osoba fizyczna będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Euro pejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

3. Do spółek, o których mowa w ust. 1, sto suje się przepisy Kodeksu spółek han dlowych, chyba że ustawa stanowi ina czej.”;

7) w art. 7 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Urządzanie gier na automatach o niskich wy granych jest dozwolone wyłącznie w punk tach gier na automatach o niskich wygra nych.”;

8) w art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Zabrania się reklamowania na terytorium Rze czypospolitej Polskiej: wideoloterii, gier cylin drycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych, gier na automatach oraz gier na automatach o niskich wygranych — przez co rozumie się zachęcanie do udziału w nich, przekonywanie o ich zaletach, informowanie o miejscach, w których są urządzane, i możli wościach uczestnictwa.”;

9) w art. 9: a) w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: „a) kasyno gry — jako miejsce, w którym pro wadzi się gry cylindryczne, gry w karty, gry w kości lub gry na automatach, na podsta wie zatwierdzonego regulaminu, przy czym minimalna łączna liczba urządzanych gier cylindrycznych i gier w karty wynosi 4, a licz ba zainstalowanych automatów wynosi od 5 do 30 sztuk,”, b) dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „

3) punkcie gry na automatach o niskich wygranych — rozumie się przez to miej sce, w którym prowadzi się gry na auto matach o niskich wygranych, na pod stawie zatwierdzonego regulaminu, a liczba zainstalowanych automatów nie przekracza 3 sztuk.”;

10) tytuł rozdziału 2 otrzymuje brzmienie: „Urządzanie gier losowych, zakładów wzajem nych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych”; 1

1) w art. 10: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Wartość wygranej w grach i zakładach wza jemnych, o których mowa w art. 2, nie może być niższa od ceny losu lub innego dowodu udziału w grze albo kwoty wpłaconej staw ki.”, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Ogólna wartość wygranych w grze liczbo wej, totalizatorze i grze bingo pieniężne nie może być niższa niż 50% kwoty wpłaconych stawek, a w loterii pieniężnej, loterii fanto wej, grze telebingo oraz grze bingo fantowe nie może być niższa niż 30% łącznej ceny przeznaczonych do sprzedaży losów lub in nych dowodów udziału w grze.”; 1

2) w art. 11: a) ust. 1—5 otrzymują brzmienie: „

1. Wygrane w grach i zakładach wzajemnych, o których mowa w art. 2, wypłaca (wydaje) się okazicielom losów lub innych dowodów udziału w tych grach lub zakładach, za zwro tem tych dowodów, chyba że regulamin tych gier lub zakładów stanowi inaczej.

2. Podmiot urządzający gry lub zakłady wza jemne, o których mowa w art. 2, nie ma obo wiązku badania uprawnień okaziciela losu lub innego dowodu udziału w grze lub zakła dzie, może jednak wstrzymać wypłatę (wy danie) wygranej na okres nieprzekraczający 30 dni, jeżeli zachodzą wątpliwości co do uprawnień okaziciela do rozporządzania lo Dziennik Ustaw Nr 84 — 5547 — Poz. 774 sem lub innym dowodem udziału w grze lub zakładzie. W przypadku nieuzasadnionego wstrzymania wypłaty (wydania) wygranej podmiot urządzający taką grę lub zakład jest obowiązany zapłacić odsetki ustawowe za okres wstrzymania wypłaty (wydania).

3. Nie dokonuje się wypłaty (wydania) wygra nej na podstawie losu lub innego dowodu udziału w grze lub zakładzie wzajemnym, o których mowa w art. 2, jeżeli nie można stwierdzić ich autentyczności lub numeru.

4. W razie utraty lub zniszczenia losu albo inne go dowodu udziału w grze lub zakładzie wzajemnym, o których mowa w art. 2, wy stawionego imiennie albo na okaziciela, stwierdzającego udział w takiej grze lub za kładzie, uczestnikowi takiej gry lub zakładu nie przysługują żadne roszczenia wobec podmiotu urządzającego grę lub zakład, chyba że regulamin takiej gry lub zakładu stanowi inaczej.

5. Podmiot urządzający grę losową, zakład wzajemny lub grę na automacie jest obo wiązany, na żądanie uczestnika gry losowej, zakładu wzajemnego lub gry na automacie, wystawić imienne zaświadczenie o uzyska nej przez niego wygranej. Zaświadczenie jest drukiem ścisłego zarachowania. Za świadczenie może być wystawione najpóź niej w dniu następującym po dniu, w którym uzyskano wygraną, lub po dniu, w którym nastąpiła wypłata (wydanie) wygranej. Pod miot urządzający grę losową, zakład wza jemny lub grę na automacie jest obowiąza ny prowadzić ewidencję zaświadczeń oraz przechowywać odpisy wydanych zaświad czeń przez 5 lat następujących po roku, w którym uzyskano wygraną lub nastąpiła wypłata (wydanie) wygranej.”, b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: „5a. Podmiot urządzający grę losową, zakład wzajemny lub grę na automacie jest obo wiązany nabywać druki zaświadczeń o uzy skanej wygranej od ministra właściwego do spraw finansów publicznych.”, c) ust. 7 otrzymuje brzmienie: „

7. Minister właściwy do spraw finansów pu blicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 5, sposób nabywania druków za świadczeń oraz ewidencjonowania zaświad czeń, w tym prowadzenia ich rejestru, uwzględniając konieczność określenia we wzorze zaświadczenia w szczególności:

1) danych osobowych osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia o wygranej,

2) rodzaju gry losowej, zakładu wzajemne go lub gry na automacie oraz terminu uzyskania wygranej,

3) wysokości wygranej.”; 1

3) art. 12 otrzymuje brzmienie: „Art. 1

2.

1. Roszczenia związane z udziałem w grze lub zakładzie wzajemnym, o których mowa w art. 2, przedawniają się z upły wem 6 miesięcy od dnia wymagalno ści.

2. Bieg przedawnienia roszczeń ulega za wieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowie dzi na reklamację.”; 1

4) w art. 13: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Podmiot ubiegający się o zezwolenie na urządzanie lub prowadzenie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajem nych lub gier na automatach oraz podmiot wykonujący monopol Państwa w zakresie gier losowych przedstawiają ministrowi właściwemu do spraw finansów publicz nych, do zatwierdzenia, projekt regulaminu takiej gry lub zakładu.”, b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „3a. Przepisy ust. 1—3 stosuje się odpowiednio do przedstawiania i zatwierdzania regula minu oraz zatwierdzania zmian w regula minie gier na automatach o niskich wygra nych, z tym że czynności ministra właści wego do spraw finansów publicznych wy konuje izba skarbowa, która udziela zezwo lenia.”, c) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: „

4. Regulamin gry lub zakładu wzajemnego, o których mowa w art. 2, określa:

1) szczegółowe warunki i zasady gry lub za kładu, w tym określenie wygranych, ter miny oraz miejsca gry lub zakładu,

2) prawa i obowiązki uczestników gry lub zakładu,

3) nazwę podmiotu urządzającego grę lub zakład,

4) zasady postępowania reklamacyjnego oraz sposób zgłaszania i rozpatrywania roszczeń wnoszonych przez uczestników gry lub zakładu,

5) wysokość kapitału gry lub zakładu, prze znaczonego do natychmiastowej wypła ty wygranych.

5. Podmiot urządzający gry lub zakłady wza jemne, o których mowa w art. 2, jest obowią zany do zapewnienia ich uczestnikom możli wości zapoznania się z treścią regulaminu.”; 1

5) po art. 15 dodaje się art. 15a i 15b w brzmieniu: „Art. 15a. Podmiot urządzający loterię fantową lub grę bingo fantowe jest obowiązany przedstawić ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w termi Dziennik Ustaw Nr 84 — 5548 — Poz. 774 nie 30 dni od dnia zakończenia urządza nej gry, szczegółową informację o reali zacji obowiązku wynikającego z art. 6 ust. 3. Art. 15b.

1. Podmiot urządzający loterię pieniężną, loterię fantową, grę bingo pieniężne i grę bingo fantowe jest obowiązany zabezpieczyć losy lub inne dowody udziału w grze, loterii pieniężnej i fan towej oraz kartony do gry bingo pie niężne i fantowe przed sfałszowaniem oraz przedwczesnym odczytaniem wy niku gry, w szczególności przed prze świetleniem, otwarciem lub zdrapa niem farby ochronnej i zamknięciem lub ponownym naniesieniem farby ochronnej bez naruszenia struktury pa pieru.

2. Kartony do gry bingo pieniężne są pro dukowane przez przedsiębiorcę, o któ rym mowa w art. 14, według jednolite go wzoru zatwierdzonego przez mini stra właściwego do spraw finansów publicznych.

3. Automaty i urządzenia do gier powin ny być przystosowane do ochrony praw grających i realizacji przepisów ustawy.

4. Automaty i urządzenia do gier mogą być eksploatowane i użytkowane przez podmioty posiadające zezwolenie na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych lub przez podmioty wykonujące mono pol Państwa, po dopuszczeniu ich do eksploatacji i użytkowania przez mini stra właściwego do spraw finansów publicznych.

5. Koszty dopuszczenia do eksploatacji i użytkowania automatów i urządzeń do gier ponosi podmiot urządzający gry i zakłady wzajemne, o których mo wa w art. 2.”; 1

6) art. 16 otrzymuje brzmienie: „Art. 1

6. Minister właściwy do spraw finansów pu blicznych, mając na względzie ochronę interesów uczestników gier lub zakładów oraz zapewnienie prawidłowości przebie gu takiej gry lub zakładu, określi, w dro dze rozporządzenia:

1) ogólne warunki urządzania gier i za kładów wzajemnych, o których mowa w art. 2, w tym obowiązki podmiotu urządzającego gry lub zakłady wza jemne wobec ich uczestników, a także tryb zgłaszania roszczeń oraz wyma gania dotyczące regulaminów loterii fantowej, gry bingo fantowe, loterii promocyjnej i loterii audioteksowej,

2) szczegółowe warunki dopuszczenia do eksploatacji i użytkowania automa tów i urządzeń do gier oraz warunki przyznania uprawnień określonym podmiotom do wprowadzenia do eks ploatacji i użytkowania takich automa tów lub urządzeń,

3) warunki produkcji i sprzedaży karto nów do gry bingo pieniężne, sposoby zabezpieczenia uniemożliwiające pod robienie kartonu oraz jego treść.”; 1

7) w art. 17: a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. W wideoloteriach i grach na automatach o niskich wygranych mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.”, b) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie: „

5. Opłata, o której mowa w ust. 2, stanowi do chód budżetu państwa; do tej opłaty mają za stosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierp nia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452 oraz z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387).

6. Przepis ust. 2 nie dotyczy osób upoważnio nych przez ministra właściwego do spraw fi nansów publicznych do sprawowania nad zoru i kontroli, inspektorów kontroli skarbo wej oraz pracowników szczególnego nadzo ru podatkowego.”; 1

8) w art. 18 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) numeru, serii i cech dokumentów potwierdza jących tożsamość.”; 1

9) art. 19 i 20 otrzymują brzmienie: „Art. 1

9.

1. Osoby sprawujące zarząd nad ośrod kami gier i punktami przyjmowania za kładów, osoby zatrudnione w celu sprawowania nadzoru nad grami i za kładami wzajemnymi, o których mowa w art. 2, oraz osoby bezpośrednio pro wadzące te gry lub zakłady są obowią zane uzyskać świadectwo zawodowe, z zastrzeżeniem ust. 4.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do członków zarządu spółek, o których mowa w art. 5 ust. 1, oraz innych osób zarządzających podmiotami prowa dzącymi działalność na podstawie przepisów ustawy.

3. Âwiadectwo zawodowe wydaje mini ster właściwy do spraw finansów pu Dziennik Ustaw Nr 84 — 5549 — Poz. 774 blicznych, na czas określony, osobie, która spełnia łącznie następujące wa runki:

1) ma nienaganną opinię,

2) posługuje się językiem polskim w stopniu wystarczającym do sprawdzenia wiedzy niezbędnej do zajmowania stanowiska, o które się ubiega,

3) nie była karana za przestępstwo po pełnione z winy umyślnej,

4) posiada wiedzę potwierdzoną egza minem.

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może uznać za równoważ ne ze świadectwami zawodowymi świadectwa wydane przez wyspecjali zowaną organizację prowadzącą szko lenie w zakresie gier i zakładów wza jemnych, o których mowa w art. 2.

5. Warunkiem wydania świadectwa za wodowego i uznania za równoważne z nim świadectwa, o którym mowa w ust. 4, jest wniesienie opłaty.

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, uwzględniając ochronę interesów uczestników gier lub zakła dów wzajemnych oraz w celu zapew nienia prawidłowości przebiegu takiej gry lub zakładu, określi, w drodze roz porządzenia:

1) stanowiska lub funkcje, których wy konywanie wiąże się z konieczno ścią uzyskania świadectwa zawodo wego,

2) wzór świadectwa zawodowego. Art.

20.

1. Egzamin, o którym mowa w art. 19 ust. 3 pkt 4, polega na sprawdzeniu znajomo ści przepisów o grach i zakładach wza jemnych, o których mowa w art. 2, w za kresie niezbędnym do zajmowania da nego stanowiska.

2. Egzamin przeprowadza komisja egzami nacyjna składająca się z 3 osób wyzna czonych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych spośród pracowników urzędu obsługującego te go ministra.

3. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wniesienie opłaty egzaminacyjnej.

4. Członkowie komisji egzaminacyjnej za swoje czynności otrzymują wynagro dzenie.

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w celu zapewnienia prawi dłowości przebiegu egzaminu określi, w drodze rozporządzenia:

1) regulamin działania komisji egzami nacyjnej,

2) regulamin przeprowadzania egzami nu i tryb jego składania,

3) sposób ustalania i wysokość wyna grodzenia członków komisji egzami nacyjnej.”;

20) art. 22 otrzymuje brzmienie: „Art. 2

2.

1. Spółka prowadząca działalność w zakre sie gier losowych jest obowiązana do za instalowania w kasynie gry systemu słu żącego kontroli przebiegu i prowadzenia gier, w tym umożliwiającego rozstrzyga nie wątpliwości związanych z urządzany mi grami oraz weryfikację prawidłowo ści wydawania zaświadczeń o uzyskanej wygranej, za pomocą magnetycznego zapisu obrazu.

2. Zapis obrazu, o którym mowa w ust. 1, jest udostępniany wyłącznie osobom upoważnionym przez ministra właści wego do spraw finansów publicznych do sprawowania nadzoru i kontroli, in spektorom kontroli skarbowej, pracow nikom szczególnego nadzoru podatko wego lub uczestnikom gry zgłaszają cym reklamacje.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozpo rządzenia, szczegółowe warunki doty czące instalacji i wykorzystania syste mu, o którym mowa w ust. 1, uwzględ niając w szczególności konieczność za pewnienia możliwości odtworzenia przebiegu każdej gry.”; 2

1) w art. 24: a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych udziela izba skarbo wa, na której obszarze działania są urządza ne i prowadzone takie gry.”, b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „

6. Minister właściwy do spraw finansów pu blicznych może przekazać, w drodze rozpo rządzenia, określonym izbom i urzędom skar bowym uprawnienia do wydawania zezwo leń na urządzanie loterii fantowych, gry bin go fantowe, loterii promocyjnych i loterii au dioteksowych urządzanych na obszarze jed nego województwa oraz określić szczegóło wy sposób ich wydawania, uwzględniając ochronę praw grających oraz potrzebę wła ściwej kontroli prowadzenia gier.”; Dziennik Ustaw Nr 84 — 5550 — Poz. 774 2

2) w art. 25: a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: „Wysokość kapitału spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ubiegającej się o zezwolenie, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i 1a, nie może wynosić mniej niż równowartość:”, b) w pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i doda je się pkt 3 w brzmieniu: „

3) 200 tys. EURO — gdy zezwolenie dotyczy prowadzenia gier na automatach o niskich wygranych.”; 2

3) art. 26 otrzymuje brzmienie: „Art. 2

6.

1. W spółkach prowadzących działalność w zakresie gier i zakładów wzajem nych, o których mowa w art. 2, powo łuje się rady nadzorcze.

2. Za wkłady do kapitału zakładowego spółki akcyjnej występującej z wnio skiem o udzielenie zezwolenia mogą być wydawane tylko akcje imienne.

3. Każda zmiana w strukturze kapitału spółek prowadzących działalność w za kresie, o którym mowa w art. 5 ust. 1, wymaga uzyskania zezwolenia mini stra właściwego do spraw finansów publicznych, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Każda zmiana w strukturze kapitału spółek posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygra nych wymaga uzyskania zezwolenia właściwej izby skarbowej.

5. W przypadku gdy zmiana w strukturze kapitału dotyczy bezpośrednio akcji (udziałów) akcjonariusza (udziałowca) dysponującego akcjami (udziałami), któ rych wartość nie przekracza jednej setnej kapitału spółki, nie stosuje się ust. 3 i 4.

6. Wniosek w sprawie zezwoleń, o któ rych mowa w ust. 3 i 4, zawiera:

1) imienne oznaczenie akcjonariuszy (udziałowców), z określeniem war tości ich akcji (udziałów),

2) wskazanie nabywcy (zastawnika) w razie nabycia (zastawu) akcji lub udziałów: a) w przypadku spółek handlowych — przez podanie pełnej nazwy i adresu siedziby spółki, b) w przypadku osoby fizycznej — przez podanie danych osobo wych tej osoby (imiona i nazwi ska, wiek, obywatelstwo, miej sce zamieszkania, zawód oraz rodzaj, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość),

3) wskazanie źródeł pochodzenia środków na nabycie lub objęcie ak cji (udziałów) i przedstawienie od powiednich dokumentów potwier dzających legalność tych środków.

7. Do wniosku, o którym mowa w ust. 6, dołącza się:

1) odpis aktu notarialnego umowy spółki lub statutu spółki oraz aktual ny odpis z Krajowego Rejestru Są dowego,

2) aktualny odpis umowy lub statutu spółki oraz aktualny odpis z Krajo wego Rejestru Sądowego w przy padku spółki, o której mowa w ust. 6 pkt 2 lit. a,

3) dokumenty potwierdzające stan fi nansowy spółki, której akcje (udzia ły) są zbywane, oraz sytuację finan sową nabywcy.”; 2

4) w art. 27a zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: „O zezwolenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 1a, mogą ubiegać się spółki, które udokumentują:”; 2

5) po art. 27a dodaje się art. 27b w brzmieniu: „Art. 27b.

1. Zezwolenie, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i 1a, nie jest wydawane, jeżeli:

1) założycielami albo akcjonariusza mi (udziałowcami) spółek prowa dzących działalność w zakresie gier i zakładów wzajemnych, o któ rych mowa w art. 5 ust. 1, dyspo nującymi akcjami (udziałami), któ rych wartość przekracza jedną set ną kapitału spółki, lub członkami zarządu, rady nadzorczej lub komi sji rewizyjnej takich spółek są oso by fizyczne, prawne lub spółki nie posiadające osobowości prawnej, co do których istnieją uzasadnione zastrzeżenia z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa lub po rządku publicznego,

2) członkami zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółek pro wadzących działalność w zakresie gier i zakładów wzajemnych, o któ rych mowa w art. 5 ust. 1, są osoby fizyczne niebędące obywatelami polskimi lub obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodar czego lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju,

3) przed organami wymiaru sprawie dliwości toczy się postępowanie przeciwko osobom wymienionym w pkt 1 i 2 w sprawach przestępstw określonych w art. 299 Kodeksu karnego. Dziennik Ustaw Nr 84 — 5551 — Poz. 774

2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowied nio do wydawania zezwoleń, o któ rych mowa w art. 26 ust. 3 i 4.”; 2

6) art. 28 i 28a otrzymują brzmienie: „Art. 2

8.

1. Spółka, która uzyskała zezwolenie na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier i zakładów wzajemnych, o których mowa w art. 2, nie może powie rzyć innemu podmiotowi wykonywania czynności związanych z prowadzeniem lub urządzaniem tych gier lub zakładów.

2. Automaty i urządzenia do gier nie mo gą stanowić własności osób trzecich. Art. 28a. Przepisów art. 26—28 nie stosuje się do działalności w zakresie loterii promocyj nej, loterii audioteksowej, loterii fantowej i gry bingo fantowe.”; 2

7) w art. 29 ust. 1—3 otrzymują brzmienie: „

1. Kasyna gry mogą być lokalizowane w miejsco wościach liczących do 250 tys. mieszkańców — jedno kasyno. Na każde kolejne rozpoczęte 250 tys. mieszkańców liczba dozwolonych ka syn zwiększa się o 1.

2. Salony gier na automatach oraz salony gry bin go pieniężne mogą być lokalizowane w miej scowościach liczących do 100 tys. mieszkań ców — jeden salon. Na każde kolejne rozpoczę te 100 tys. mieszkańców liczba dozwolonych salonów gier zwiększa się o 1.

3. Liczbę mieszkańców, o której mowa w ust. 1 i 2, ustala się na podstawie danych gromadzonych przez Główny Urząd Statystyczny dla celów ewidencji i statystyki z roku poprzedzającego rok, w którym prowadzący gry złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie kasy na gry, salonu gry bingo pieniężne lub salonu gier na automatach.”; 2

8) art. 30 otrzymuje brzmienie: „Art. 30. Punkty gry na automatach o niskich wy granych mogą być usytuowane w loka lach gastronomicznych, handlowych lub usługowych, oddalonych co najmniej 100 m od szkół, placówek oświatowo-wy chowawczych, opiekuńczych oraz ośrod ków kultu religijnego.”; 2

9) uchyla się art. 31 i 31a; 30) w art. 32: a) w ust. 1: — zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: „Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowa dzenie działalności w zakresie gier cylin drycznych, gier w karty, gier w kości, gry bin go pieniężne, zakładów wzajemnych, gier na automatach oraz gier na automatach o ni skich wygranych powinien zawierać:”, — pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) odpis aktu notarialnego umowy spółki lub statutu spółki akcyjnej oraz aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowe go,”, — pkt 5 otrzymuje brzmienie: „

5) odpis dokumentów wskazujących na prawo do władania budynkiem (loka lem) lub umowy zobowiązującej do od dania we władanie budynku (lokalu), w którym będą urządzane gry, a w przy padku punktu przyjmowania zakładów wzajemnych — zgodę władającego bu dynkiem (lokalem) na korzystanie z bu dynku (lokalu),”, — pkt 7 otrzymuje brzmienie: „

7) przewidywany rodzaj gier lub zakładów, o których mowa w art. 2, oraz ich liczbę, wraz z informacją o planowanej kolejno ści ich uruchomienia,”, — pkt 11 otrzymuje brzmienie: „1

1) projekty regulaminów gier,”, — w pkt 18 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 19 w brzmieniu: „1

9) oświadczenia osób, o których mowa w art. 27b ust. 1 pkt 1 i 2, ż e nie toczy się przeciwko nim postępowanie przed or ganami wymiaru sprawiedliwości w sprawach przestępstw określonych w art. 299 Kodeksu karnego.”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 19, jest składane pod rygorem stwier dzenia nieważności zezwolenia.”, c) w ust. 2: — pkt 9 otrzymuje brzmienie: „

9) projekt regulaminu gry,”, — w pkt 12 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu: „1

3) ekspertyzę losów, innych dowodów udziału w grze lub kartonów, potwier dzającą zabezpieczenie przed sfałszo waniem oraz przedwczesnym odczyta niem wyniku gry, w szczególności przed prześwietleniem, otwarciem lub zdrapa niem farby ochronnej i zamknięciem lub ponownym naniesieniem farby ochron nej bez naruszenia struktury papieru.”; 3

1) w art. 33: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Osoby fizyczne będące wspólnikami spółki, prowadzącej działalność w zakresie gier i za kładów wzajemnych, o których mowa w art. 5 ust. 1, przedstawiające sobą jedną setną kapitału, oraz osoby fizyczne będące członkami władz (zarządu, rady nadzorczej) spółki ubiegającej się o zezwolenie, a także Dziennik Ustaw Nr 84 — 5552 — Poz. 774 osoby fizyczne zarządzające podmiotem lub reprezentujące podmiot ubiegający się o ze zwolenie na urządzanie loterii fantowych i gry bingo fantowe powinny posiadać nie naganną opinię, w szczególności muszą przedstawić zaświadczenie, ż e nie były kara ne za przestępstwa z winy umyślnej.”, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do nierezydentów będących osobami fizyczny mi. Osoby te powinny ponadto przedstawić odpowiednie, uwierzytelnione zaświadcze nia, wystawione przez właściwe władze państwa, którego są obywatelami lub stały mi mieszkańcami.”; 3

2) w art. 34: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Rozpatrzenie wniosków o udzielenie zezwo lenia na urządzanie i prowadzenie działalno ści w zakresie gier i zakładów wzajemnych, o których mowa w art. 2, oraz zatwierdzenie regulaminów gier i zakładów wzajemnych następuje w terminie 6 miesięcy od dnia zło żenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2.”, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Rozpatrzenie wniosków, o których mowa w ust. 1, odnoszących się do loterii promo cyjnej i loterii audioteksowej następuje w terminie 2 miesięcy.”; 3

3) w art. 35: a) w ust. 1: — zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: „Zezwolenie na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, gry bingo pienięż ne, zakładów wzajemnych, gier na automa tach oraz gier na automatach o niskich wy granych obejmuje:”, — pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie: „

3) miejsce urządzania gier lub zakładów,

4) rodzaj i minimalną oraz maksymalną licz bę gier lub zakładów,”, b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Do zezwoleń, o których mowa w ust. 1, 3 i 3a, dołącza się zatwierdzone regulaminy gier lub zakładów.”; 3

4) w art. 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Zezwolenia na prowadzenie działalności w za kresie gier urządzanych w kasynie gry, w salo nie gier na automatach, w salonie gry bingo pieniężne oraz w zakresie zakładów wzajem nych i gier na automatach o niskich wygranych udziela się na okres 6 lat.”; 3

5) art. 37 otrzymuje brzmienie: „Art. 3

7. Jedno zezwolenie jest udzielane na pro wadzenie jednego ośrodka gier albo określonej w zezwoleniu liczby punktów przyjmowania zakładów wzajemnych lub punktów gier na automatach o niskich wygranych.”; 3

6) w art. 38: a) w ust. 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: „

5) 1 000 EURO — w przypadku punktu gier na automatach o niskich wygranych.”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Zabezpieczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, zapewniają ochronę interesu finansowego uczestników gier lub zakładów wzajemnych, o których mowa w art. 2, oraz służą zaspoko jeniu innych ewentualnych roszczeń, w tym zwłaszcza z tytułu zobowiązań podatko wych.”; 3

7) w art. 39: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Podmiot urządzający gry i zakłady, o których mowa w art. 2, uiszcza opłaty za udzielone zezwolenia i opłatę egzaminacyjną, o której mowa w art. 20 ust. 3, oraz opłaty za wyda nie świadectwa zawodowego lub uznanie za równoważne z nim świadectwa, o którym mowa w art. 19 ust. 4.”, b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: „

3. 10% środków, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na zakupy specjalistycznego sprzętu i wyposażenia oraz szkolenie zapew niające zwiększenie skuteczności nadzoru i kontroli nad działalnością podmiotów urzą dzających gry i zakłady, o których mowa w art. 2.

4. Ze środków, o których mowa w ust. 3, mo gą być również pokrywane koszty dodatko wych badań dokumentów przedstawio nych przez wnioskodawców i koszty wery fikacji podmiotów urządzających gry i za kłady, o których mowa w art. 2, oraz koszty badań rynku tych gier i zakładów zleconych przez ministra właściwego do spraw fi nansów publicznych wyspecjalizowanym instytucjom.”; 3

8) w art. 40 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Podmioty prowadzące działalność w zakresie gier i zakładów, o których mowa w art. 2, na podstawie udzielonego zezwolenia oraz pod mioty urządzające gry i loterie stanowiące mo nopol Państwa podlegają opodatkowaniu po datkiem od gier.”; Dziennik Ustaw Nr 84 — 5553 — Poz. 774 3

9) w art. 42: a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) w loteriach i grze telebingo — suma wpły wów uzyskanych ze sprzedaży losów lub in nych dowodów udziału w grze,”, b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: „2a) w wideoloteriach — kwota stanowiąca róż nicę między kwotą wpłaconą lub zakredyto waną w pamięci terminala a sumą wygra nych uzyskanych przez uczestników gier,”, c) pkt 6 otrzymuje brzmienie: „

6) w grach na automatach — kwota stanowią ca różnicę między kwotą uzyskaną z wymia ny ż etonów do gry lub wpłaconą do kasy sa lonu i zakredytowaną w pamięci automatu lub wpłaconą do automatu a sumą wygra nych uzyskanych przez uczestników gier,”; 40) po art. 42 dodaje się art. 42a i 42b w brzmieniu: „Art. 42a.

1. Podmioty podlegające opodatkowa niu podatkiem od gier, zwane dalej „podatnikami”, są obowiązane do obliczania i wpłacania podatku od gier za okresy miesięczne, z zastrzeże niem ust. 3.

2. Podatek od gier jest wpłacany na ra chunek właściwego urzędu skarbowe go w terminie do 10 dnia miesiąca na stępującego po miesiącu, którego do tyczy rozliczenie, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Podatnicy urządzający gry liczbowe wpłacają podatek od gier na rachunek właściwego urzędu skarbowego w terminie 10 dni od dnia losowania.

4. Podatnicy są obowiązani bez wezwa nia do składania w urzędzie skarbo wym deklaracji podatkowych dla po datku od gier, według ustalonego wzoru, za okresy miesięczne w termi nie, o którym mowa w ust. 2.

5. Zobowiązanie podatkowe w podatku od gier przyjmuje się w kwocie wyni kającej z deklaracji, chyba że organ podatkowy lub organ kontroli skarbo wej określi je w innej wysokości.

6. Podatnicy urządzający loterię fantową lub grę bingo fantowe, niezależnie od obowiązku złożenia deklaracji, są obo wiązani do przedstawienia właściwe mu urzędowi skarbowemu rozliczenia wyniku finansowego urządzanych gier w terminie 30 dni od dnia zakoń czenia gry, określonego w zezwoleniu. Art. 42b. Właściwość miejscową organów podat kowych w sprawach podatku od gier, z zastrzeżeniem art. 44 ust. 1, ustala się:

1) według miejsca lokalizacji ośrodka gier,

2) według siedziby podmiotu prowadzą cego zakłady wzajemne, gry liczbowe, loterie pieniężne, grę telebingo lub wi deoloterię,

3) według siedziby organu, który wydał zezwolenie na urządzanie loterii fanto wej, gry bingo fantowe lub gry na au tomatach o niskich wygranych.”; 4

1) art. 43 otrzymuje brzmienie: „Art. 4

3.

1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozpo rządzenia, wzór deklaracji podatkowej dla podatku od gier.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia:

1) inne terminy płatności podatku od gier oraz tryb jego zapłaty,

2) inne terminy składania rozliczeń, o których mowa w art. 42a ust. 6.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, wydając rozporządzenia, o których mowa w ust. 1 i 2, uwzględnia:

1) specyfikę poboru podatku od gier,

2) założenia ustawy budżetowej, w szczególności dotyczące docho dów z tytułu podatku od gier, oraz potrzebę zapewnienia płynności wpływów budżetowych.”; 4

2) po art. 44 dodaje się art. 44a w brzmieniu: „Art. 44a.

1. Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 14, będący płatnikiem podatku od gier, sporządza i przedstawia rozli czenie podatku za pomocą rejestru po datku od gier. Rejestr jest sporządzany odrębnie dla każdej ze spółek nabywa jących kartony do gry bingo pieniężne.

2. Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 14, będący płatnikiem podatku od gier, jest obowiązany ponadto do:

1) sporządzania rocznego obliczenia pobranych kwot podatku i przed stawienia ich właściwemu urzędo wi skarbowemu do dnia 1 marca roku następującego po roku, które go to obliczenie dotyczy; oblicze nie zawiera sumy wpłat podatku od gier pobranych od spółek urzą dzających grę bingo pieniężne,

2) przechowywania prowadzonych rejestrów podatku od gier oraz do wodów przekazania pobranego podatku przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym rejestr zamknięto.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozpo Dziennik Ustaw Nr 84 — 5554 — Poz. 774 rządzenia, niezbędne elementy, które powinien zawierać rejestr, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając:

1) specyfikę prowadzenia poszcze gólnych rodzajów gier i zakładów,

2) założenia ustawy budżetowej, w szczególności dotyczące docho dów z tytułu podatku od gier, oraz potrzebę zapewnienia płynności wpływów budżetowych.”; 4

3) w art. 45 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Stawka podatku od gier wynosi dla:

1) loterii fantowych, gry bingo fantowe, gry bingo pieniężne oraz zakładów wzajemnych — 10%,

2) loterii pieniężnej i gry telebingo — 15%,

3) gier liczbowych — 20%,

4) gier prowadzonych w kasynach gry i w sa lonach gier na automatach oraz dla wideo loterii — 45%.”; 4

4) po art. 45 dodaje się art. 45a w brzmieniu: „Art. 45a.

1. Podatnicy posiadający zezwolenie na urządzanie gier na automatach o ni skich wygranych uiszczają podatek od gier w formie zryczałtowanej, w wyso kości stanowiącej równowartość:

1) za okres do dnia 31 grudnia 2003 r. — 50 euro,

2) za okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. — 75 euro,

3) za okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. — 100 euro,

4) za okres od dnia 1 stycznia 2006 r. — 125 euro — miesięcznie od gier urządzanych na każdym automacie.

2. Wartość euro ustala się przy zastoso waniu kursu kupna walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia miesiąca po przedzającego miesiąc, w którym na stępuje zapłata podatku.”; 4

5) w art. 46 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „

4. Minister właściwy do spraw finansów publicz nych, wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 3, uwzględnia:

1) specyfikę prowadzenia poszczególnych ro dzajów gier i zakładów,

2) założenia ustawy budżetowej, w szczegól ności dotyczące dochodów z tytułu podatku od gier, oraz potrzebę zapewnienia płynno ści wpływów budżetowych.”; 4

6) tytuł rozdziału 4a otrzymuje brzmienie: „Dopłaty”; 4

7) art. 47a otrzymuje brzmienie: „Art. 47a.

1. W grach wymienionych w art. 4 ust. 1, ustanawia się dopłaty w wysokości:

1) 25% stawki, ceny losu lub innego dowodu udziału w grze — w grach liczbowych,

2) 10% stawki, ceny losu lub innego dowodu udziału w grze — w wideo loteriach, loteriach pieniężnych i grze telebingo.

2. Obowiązek pobierania i przekazywa nia dopłat z tytułu prowadzenia wideo loterii powstaje po upływie 6 miesię cy od dnia rozpoczęcia działalności w tym zakresie.

3. Informację o ustanowieniu dopłaty, o której mowa w ust. 1, zamieszcza się w regulaminie gry.

4. Dopłaty, o których mowa w ust. 1, nie są przychodem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.”; 4

8) w art. 47b: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Podmioty urządzające gry, o których mowa w art. 4 ust. 1, są obowiązane do przekazy wania wpływów z dopłat, o których mowa w art. 47a ust. 1, na wyodrębnione rachunki środków specjalnych, prowadzone w tym celu przez:

1) ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego — w wysokości 20%,

2) ministra właściwego do spraw kultury fi zycznej i sportu — w wysokości 80%.”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Wpływy z dopłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są przeznaczone wyłącznie na pro mowanie i wspieranie:

1) ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym,

2) twórczości literackiej i czasopiśmiennic twa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspie ranie czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej,

3) działań na rzecz ochrony polskiego dzie dzictwa narodowego,

4) młodych twórców i artystów,

5) działań na rzecz dostępu do dóbr kultu ry osób niepełnosprawnych.”, c) ust. 2 i 2a otrzymują brzmienie: „

2. Wpływy z dopłat, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są przeznaczone wyłącznie na moder nizację, remonty i dofinansowanie inwesty Dziennik Ustaw Nr 84 — 5555 — Poz. 774 cji obiektów sportowych oraz rozwijanie sportu wśród dzieci, młodzieży i osób nie pełnosprawnych. 2a. Gospodarka finansowa środkami, o których mowa w ust. 1, jest prowadzona w sposób określony w art. 21 ustawy z dnia 26 listo pada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391 i Nr 65, poz. 594).”, d) po ust. 2b dodaje się ust. 2c w brzmieniu: „2c. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wa runki realizacji zadań, o których mowa w ust. 1a, tryb składania wniosków oraz przekazywania środków i ich rozliczania, biorąc pod uwagę priorytety społeczne i konieczność zapewnienia ciągłości reali zowanych zadań, z uwzględnieniem wyso kości przychodów środków specjalnych.”, e) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Dopłaty, o których mowa w art. 47a ust. 1, przekazuje się według zasad, w terminach i w trybie określonych dla dokonywania w danej grze wpłat z tytułu podatku od gier.”, f) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „

4. Do wydatków realizowanych ze środków, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepi sy ustawy, o której mowa w ust. 2a, dotyczą ce dotacji celowych podlegających szczegól nym zasadom rozliczania.”; 4

9) w art. 48 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Minister właściwy do spraw finansów publicz nych sprawuje również szczególny nadzór po datkowy związany z kontrolą obliczania rezul tatów gry na stołach i na automatach oraz szczególny nadzór podatkowy w zakresie gier na automatach o niskich wygranych.”; 50) po art. 48 dodaje się art. 48a w brzmieniu: „Art. 48a. Izba skarbowa, która udzieliła zezwole nia, sprawuje nadzór i kontrolę nad dzia łalnością podmiotów urządzających gry na automatach o niskich wygranych w zakresie zgodności tej działalności z przepisami ustawy, udzielonym ze zwoleniem oraz regulaminem gry.”; 5

1) w art. 49: a) w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: „Podmioty urządzające i prowadzące gry i zakła dy, o których mowa w art. 2, są obowiązane, na każde wezwanie, umożliwić inspektorom kon troli skarbowej oraz osobom upoważnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do zagwarantowania skuteczności kontroli i nadzoru, a w szczególności:”, b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „

4. Podmioty urządzające gry w kasynach gry są obowiązane do prowadzenia ewidencji napiwków. Do ewidencji napiwków stosuje się ust. 1 pkt 2 i 6.”; 5

2) w art. 51: a) uchyla się pkt 1—3, b) pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) określić sposób ewidencjonowania napiw ków w kasynach gry, uwzględniając potrze bę zapewnienia skuteczności w zakresie sprawowanego nadzoru i kontroli.”; 5

3) w art. 52: a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) narusza ustawę lub warunki zezwolenia,”, b) w ust. 2 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „

4) skazania, prawomocnym wyrokiem sądu, osoby wymienionej w art. 27b ust. 1 pkt 1, za przestępstwa określone w art. 299 Kodeksu karnego.”; 5

4) po art. 52a dodaje się art. 52b i 52c w brzmieniu: „Art. 52b. W zakresie gier na automatach o niskich wygranych czynności ministra właści wego do spraw finansów publicznych określone w art. 49, 50 i 52 wykonuje właściwa izba skarbowa. Art. 52c. Izby skarbowe corocznie, w terminie do dnia 30 czerwca, przedkładają ministro wi właściwemu do spraw finansów pu blicznych informację o realizacji ustawy w zakresie gier na automatach o niskich wygranych.”. Art.

2. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391 i Nr 65, poz. 59

5) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 21 w ust. 1 pkt 6 i 6a otrzymują brzmienie: „

6) wygrane w kasynach gry, wideoloteriach, grach na automatach, grach na automatach o niskich wygranych oraz grach w bingo pie niężne i fantowe urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie prze pisów o grach i zakładach wzajemnych, Dziennik Ustaw Nr 84 — 5556 — Poz. 774 6a) wygrane w grach liczbowych, loteriach pie niężnych, grze telebingo, zakładach wzajem nych, loteriach promocyjnych, loteriach audio teksowych i loteriach fantowych, jeżeli jedno razowa wartość tych wygranych nie przekracza 2 280 złotych, urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie prze pisów o grach i zakładach wzajemnych,”;

2) w art. 41 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „

7. Jeżeli przedmiotem wygranych: w grach licz bowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach promocyj nych, loteriach audioteksowych i loteriach fan towych oraz wygranych lub nagród w konkur sach są rzeczy, podatnik jest obowiązany wpła cić płatnikowi oraz podmiotowi uprawnione mu na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia gier i zakładów wzajemnych kwotę należnego podatku zryczałtowanego przed wydaniem rzeczy.”. Art.

3. W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kon troli skarbowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 54, poz. 572 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1103 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 14, poz. 143, Nr 81, poz. 877 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 141, poz. 1178, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387 i Nr 216, poz. 182

4) w art. 35b:

1) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) urządzanie gier w kasynach gry, na automa tach i na automatach o niskich wygranych, tam gdzie się one znajdują.”;

2) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) otwarcia i zamknięcia stołów gry w kasynach gry, obliczania rezultatów gier na stołach i na automatach, a także przychodów oraz stoso wania maksymalnej stawki i wartości maksy malnej wygranej w grach na automatach o ni skich wygranych,”. Art.

4. W ustawie z dnia 8 stycznia 1993 r. o podat ku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076, z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100, z 2000 r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107, z 2001 r. Nr 12, poz. 92, Nr 39, poz. 459, Nr 56, poz. 580, Nr 63, poz. 639, Nr 80, poz. 858, Nr 90, poz. 995, Nr 106, poz. 1150 i Nr 122, poz. 1324, z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 41, poz. 365, Nr 86, poz. 794, Nr 153, poz. 1272, Nr 169, poz. 1387 i Nr 213, poz. 1800 i 1803 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 7

9) w art. 3 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na auto matach o niskich wygranych, podlegającej opo datkowaniu podatkiem od gier na zasadach okre ślonych w odrębnej ustawie,”. Art.

5. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Pra wo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 42

4) art. 66 otrzymuje brzmienie: „Art. 6

6. Do papierów wartościowych, określonych w art. 3 ust. 2 i 3, dopuszczonych do publicz nego obrotu, nie stosuje się przepisów o grach i zakładach wzajemnych.”. Art.

6. W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o dzia łach administracji rządowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 928, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 550, Nr 62, poz. 718, Nr 70, poz. 816, Nr 73, poz. 852, Nr 109, poz. 1158 i Nr 122, poz. 1314 i 1321, z 2001 r. Nr 3, poz. 18, Nr 5, poz. 43 i 44, Nr 42, poz. 475, Nr 63, poz. 634, Nr 73, poz. 761, Nr 76, poz. 811, Nr 87, poz. 954, Nr 102, poz. 1116, Nr 113, poz. 1207, Nr 115, poz. 1229, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 126, poz. 1382, Nr 129, poz. 1441, Nr 130, poz. 1450 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 71, poz. 655, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 93, poz. 820, Nr 130, poz. 1112 i Nr 135, poz. 1145 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 64, poz. 592 i Nr 65, poz. 59

5) w art. 8 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „

6) gry losowe, zakłady wzajemne, gry na automa tach i gry na automatach o niskich wygranych,”. Art.

7. W ustawie z dnia 10 września 1999 r. — Ko deks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930, z 2000 r. Nr 60, poz. 703 i Nr 62, poz. 717, z 2001 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 106, poz. 1149 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 141, poz. 1178 i Nr 213, poz. 180

3) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 30 § 5 otrzymuje brzmienie: „

§5. W wypadkach określonych w art. 107 § 1—3 przepadkowi podlega stanowiący przedmiot czynu zabronionego dokument lub urządze nie gry losowej, zakładu wzajemnego, gry na automacie lub gry na automacie o niskich wygranych oraz wygrane, które na podsta wie tego dokumentu przypadają grającemu, a także środki uzyskane ze sprzedaży udziału w grze lub wpłaconych stawek. Przepis sto suje się odpowiednio także w wypadkach określonych w art. 109 i 110.”;

2) w art. 53 § 35 otrzymuje brzmienie: „§ 3

5. Użyte w rozdziale 9 kodeksu określenia, a w szczególności: „gra bingo fantowe”, „gra losowa”, „gra na automacie”, „gra na automacie o niskich wygranych”, „loteria audioteksowa”, „loteria fantowa”, „loteria promocyjna”, „zakłady wzajemne”, „zezwo lenie”, mają znaczenie nadane im w przepi sach o grach i zakładach wzajemnych.”;

3) tytuł rozdziału 9 otrzymuje brzmienie: „Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko organizacji gier losowych, zakładów Dziennik Ustaw Nr 84 — 5557 — Poz. 774 wzajemnych, gier na automatach i gier na automa tach o niskich wygranych”;

4) w art. 107: a) § 1 otrzymuje brzmienie: „

§1. Kto wbrew przepisom ustawy lub warun kom zezwolenia urządza lub prowadzi grę losową, zakład wzajemny, grę na automacie lub grę na automacie o niskich wygranych, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolno ści do lat 2, albo obu tym karom łącznie.”, b) § 3 otrzymuje brzmienie: „

§3. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu zabro nionego określonego w § 1 lub 2 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej z organi zowania zbiorowego uczestnictwa w grze losowej, zakładzie wzajemnym, grze na automacie lub grze na automacie o niskich wygranych, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolno ści do lat 3, albo obu tym karom łącznie.”;

5) użyte w art. 109 i w art. 110 wyrazy „zakładzie wza jemnym lub grze na automacie” zastępuje się wy razami „zakładzie wzajemnym, grze na automacie lub grze na automacie o niskich wygranych”. Art.

8. W ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzial ności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpiecz ny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 oraz z 2002 r. Nr 144, poz. 120

4) w art. 10 w ust. 3 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „

7) usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.”. Art.

9. W ustawie z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041 i Nr 109, poz. 1158, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1085, Nr 111, poz. 1197 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 230, poz. 192

1) w art. 14 uchyla się ust. 4a. Art.

10. W ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. Nr 103, poz. 1099, z 2002 r. Nr 200, poz. 1686 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 42

4) art. 10 otrzymuje brzmienie: „Art.

10. Transakcja giełdowa nie stanowi gry ani zakładu w rozumieniu art. 413 Kodeksu cy wilnego, ani też gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu przepisów o grach i zakładach wzajemnych, nawet je żeli według wyraźnej lub dorozumianej woli stron rzeczywiste spełnienie wzajem nych świadczeń jest wyłączone, a tylko jedna lub druga ze stron jest obowiązana zapłacić różnicę między umówioną ceną sprzedaży a ceną rynkową w czasie wyko nania umowy.”. Art. 1

1. W ustawie z dnia 18 stycznia 2001 r. o wy ścigach konnych (Dz. U. Nr 11, poz. 8

6) w art. 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Podmiot organizujący na podstawie przepisów o grach i zakładach wzajemnych zakłady wzajem ne na wyścigi konne uiszcza opłatę na rzecz Klu bu w wysokości 2% sumy wpłaconych stawek na zakłady wzajemne na wyścigi konne w danym miesiącu, w terminie do 20 dnia następnego mie siąca.”. Art. 1

2.

1. Przepis art. 5 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, sto suje się od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

2. Do dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej udziałowcami (akcjo nariuszami) spółek, o których mowa w art. 5 ust. 1 usta wy zmienianej w art. 1, mogą być wyłącznie osoby kra jowe, niebędące osobami zależnymi od podmiotów za granicznych w rozumieniu przepisów o publicznym ob rocie papierami wartościowymi. Art. 1

3. Przepisu art. 19 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 nie stosuje się do osób wymienionych w tym przepisie sprawujących określone w nim funkcje w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy. Art. 1

4. Ilekroć w przepisach odrębnych jest mowa o „ustawie o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach” albo „o przepisach o grach lo sowych, zakładach wzajemnych i grach na automa tach”, należy przez to rozumieć odpowiednio ustawę o grach i zakładach wzajemnych lub przepisy o grach i zakładach wzajemnych. Art. 1

5. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy dane na podstawie art. 11 ust. 7, art. 16, art. 19 ust. 2, art. 20 ust. 3, art. 22 ust. 3, art. 24 ust. 6 i art. 43 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych na podstawie art. 11 ust. 7, art. 16, art. 19 ust. 6, art. 20 ust. 5, art. 22 ust. 3, art. 24 ust. 6 i art. 43 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jed nak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniej szej ustawy. Art. 1

6. Do loterii pieniężnych urządzanych na pod stawie regulaminów, zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, do czasu ich zakończenia, stosuje się przepisy dotychczasowe. Art. 1

7. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski Dziennik Ustaw Nr 84 — 5558 — Poz. 774

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2003-03-07
Data wydania: 2003-02-20
Data wejścia w życie: 2003-03-11
Data obowiązywania: 2003-03-11
Data uchylenia: 2004-07-10
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2003 nr 39 poz. 336