Dz.U. 2003 nr 50 poz. 426

426 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1) z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 21 grud nia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 67

6) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifika cji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 84

9) w załączniku nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 1: a) ppkt 2 i ppkt 3 otrzymują brzmienie: „

2) układnice do składowania ładunków w ma gazynach,

3) układarki do układania torów,”, b) ppkt 5 otrzymuje brzmienie: „

5) wyciągi towarowe i wyciągi statków,”, c) dodaje się ppkt 13 w brzmieniu: „1

3) wózki jezdniowe podnośnikowe z mecha nicznym napędem podnoszenia.”; ———————

1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podsta wie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5). Dziennik Ustaw Nr 50 — 3264 — Poz. 426

2) w pkt 2: a) ppkt 2 i ppkt 3 otrzymują brzmienie: „

2) układnice do składowania ładunków w ma gazynach,

3) układarki do układania torów,”, b) ppkt 5 otrzymuje brzmienie: „

5) wyciągi towarowe i wyciągi statków,”, c) dodaje się ppkt 13 w brzmieniu: „1

3) wózki jezdniowe podnośnikowe z mecha nicznym napędem podnoszenia.”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej: J. Hausner

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2003-03-25
Data wydania: 2003-02-20
Data wejścia w życie: 2003-09-26
Data obowiązywania: 2003-09-26
Organ wydający: MIN. GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2003 nr 50 poz. 426