Dz.U. 2003 nr 50 poz. 428

Dziennik Ustaw Nr 50 — 3291 — Poz. 428 Na podstawie art. 91 ust. 6, art. 95 ust. 1, art. 97 ust. 2, art. 98 ust. 3 i art. 106 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55, Nr 106, poz. 678, Nr 107, poz. 688, Nr 117, poz. 753, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1117, z 1999 r. Nr 1, poz. 7, z 2001 r. Nr 85, poz. 925 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 141, poz. 1184, Nr 200, poz. 1687 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 39

1) oraz art. 22 ust. 2 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o wyższym szkolnictwie wojskowym (Dz. U. z 1992 r. Nr 10, poz. 40, z 1996 r. Nr 7, poz. 44, z 1997 r. Nr 96, poz. 590, Nr 107, poz. 688, Nr 115, poz. 741 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 141, poz. 118

4) zarządza się, co następu je:

§1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 1997 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 143, poz. 962 oraz z 2000 r. Nr 82, poz. 92

8) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) ustawa — ustawę z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,”;

2) w § 3 w ust. 4: a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) świadectwo dojrzałości,”, b) uchyla się pkt 2 i 3;

3) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, do podania do łącza świadectwo dojrzałości, osoba zaś studiu jąca w szkole niewojskowej dołącza zaświad czenie o stanie studiów.”;

4) w § 42 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Z wnioskiem o mianowanie na wyższy stopień wojskowy występuje drogą służbową przełożo ny dyscyplinarny zajmujący stanowisko służ bowe dowódcy nie niższe niż stanowisko do wódcy plutonu lub równorzędne — w stosunku do podporządkowanych mu żołnierzy.”;

5) w § 48 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Urlopu, o którym mowa w ust. 1, na wniosek przełożonego dyscyplinarnego zajmującego stanowisko służbowe dowódcy nie niższe niż stanowisko dowódcy plutonu lub równorzędne — w stosunku do podporządkowanych mu żoł nierzy, można udzielić na czas do końca trwania tej sesji, jeżeli kandydat zaliczył semestr w cza sie trwania sesji egzaminacyjnej.”;

6) w § 52 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) przełożony dyscyplinarny zajmujący stanowi sko służbowe dowódcy nie niższe niż stanowi sko dowódcy plutonu lub równorzędne — w stosunku do podporządkowanych mu ż ołnie rzy, w przypadkach określonych w § 51 ust. 1 pkt 1—4,”;

7) w § 64: a) w ust. 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: „

5) w art. 102 ust. 1 pkt 5 ustawy — na podsta wie prawomocnego orzeczenia o wymierze niu kary dyscyplinarnej usunięcia z czynnej służby wojskowej pełnionej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego.”, b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) w art. 103 ust. 2 ustawy — na podstawie za stosowania prawomocnym wyrokiem sądu środka karnego obniżenia stopnia wojsko wego.”;

8) w § 65 w ust. 1: a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) w art. 103 ust. 1 pkt 2 ustawy — na podsta wie zastosowania prawomocnym wyrokiem sądu środka karnego pozbawienia praw pu blicznych,”, b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: „2a) w art. 103 ust. 1 pkt 2 ustawy — na podsta wie zastosowania prawomocnym wyro kiem sądu środka karnego degradacji,”;

9) w § 69 w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmie nie: „

1. W razie zwolnienia lub wydalenia kandydata ze służby kandydackiej w przypadkach określo nych w § 64 ust. 1 pkt 2—5 i ust. 2 oraz w § 65 ust. 1 pkt 2a i 3, komendant szkoły kieruje go do odbycia pozostałego okresu zasadniczej służby wojskowej, jeżeli:”;

10) załącznik nr 5 do rozporządzenia otrzymuje brzmie nie określone w załączniku do niniejszego rozpo rządzenia.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński 428 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych Dziennik Ustaw Nr 50 — 3292 — Poz. 428 Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2003 r. (poz. 428) WYKAZ TYTU¸ÓW PRZYS¸UGUJÑCYCH ABSOLWENTOM PODOFICERSKICH SZKÓ¸ ZAWODOWYCH Lp. Nazwa szkoły Tytuł 1 Szkoła Podoficerska we Wrocławiu Podoficer wojsk inżynieryjnych Podoficer wojsk obrony przeciwchemicznej 2 Szkoła Podoficerska w Poznaniu Podoficer ogólnowojskowy Podoficer logistyki Podoficer żandarmerii wojskowej Podoficer administracji Podoficer zakwaterowania i budownictwa 3 Szkoła Podoficerska w Toruniu Podoficer wojsk rakietowych i artylerii Podoficer uzbrojenia 4 Szkoła Podoficerska w Zegrzu Podoficer łączności Podoficer informatyk 5 Szkoła Podoficerska w Dęblinie Podoficer lotnictwa Podoficer wojsk radiotechnicznych Podoficer metrologii i hydrologii 6 Szkoła Podoficerska w Koszalinie Podoficer wojsk obrony przeciwlotniczej Podoficer wojsk radiotechnicznych 7 Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej Podoficer marynarki wojennej 8 Szkoła Podoficerska Służb Medycznych Podoficer służb medycznych

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2003-03-25
Data wydania: 2003-02-27
Data wejścia w życie: 2003-04-09
Data obowiązywania: 2003-04-09
Data uchylenia: 2004-07-01
Organ wydający: MIN. OBRONY NARODOWEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2003 nr 50 poz. 428