Dz.U. 2003 nr 51 poz. 443

443 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Nauki i Informatyzacji i zniesienia urzędu Komitetu Badań Naukowych Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 19

9) oraz art. 2 ustawy z dnia 10 stycznia 2003 r. o zmianie ustawy o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. Nr 39, poz. 33

5) zarządza się, co następuje:

§1. Tworzy się Ministerstwo Nauki i Informatyzacji w drodze przekształcenia dotychczasowego urzędu Ko mitetu Badań Naukowych.

§2. Znosi się urząd Komitetu Badań Naukowych.

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2003 r. Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2003-03-27
Data wydania: 2003-03-18
Data wejścia w życie: 2003-04-01
Data obowiązywania: 2003-04-01
Data uchylenia: 2005-10-31
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2003 nr 51 poz. 443