Dz.U. 2003 nr 51 poz. 448

Na podstawie art. 20 pkt 3, 5 i 6 ustawy z dnia 27 lip ca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2001 r. w sprawie utworzenia sądów gospodarczych (Dz. U. Nr 116, poz. 1247 oraz z 2002 r. Nr 194, poz. 163

8) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 w pkt 1 lit. b i c otrzymują brzmienie: „b) Wydziału Gospodarczego — do spraw gospo darczych, obejmującego obszar właściwości Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego War szawy w Warszawie, z wyłączeniem części mia sta stołecznego Warszawy w granicach ustalo nych dla dzielnic: Bemowo, Bielany, Wola i ˚o liborz oraz gminy Izabelin, Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, z wyłą czeniem gmin: Góra Kalwaria, Konstancin-Je ziorna, Lesznowola, Piaseczno i Prażmów oraz Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi w War szawie, c) Wydziału Gospodarczego — do spraw gospo darczych, obejmującego obszar właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Âródmieścia w Warszawie oraz część miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Bemowo, Bielany, Wola i ˚oliborz oraz gminy Izabelin z obszaru właściwości Sądu Rejonowe go dla miasta stołecznego Warszawy w War szawie,”;

2) w § 3 w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) w Sądzie Rejonowym w Gdańsku — sąd gospo darczy składający się z trzech wydziałów: a) Wydziału Gospodarczego — do spraw go spodarczych, obejmującego obszar właści wości Sądów Rejonowych w: Gdańsku, z części miasta w granicach dzielnic: Oliwa, Wrzeszcz i Nowy Port, w Malborku i Staro gardzie Gdańskim, b) Wydziału Gospodarczego — do spraw go spodarczych, obejmującego obszar właści wości Sądów Rejonowych w: Gdańsku, z części miasta w granicach dzielnicy Âród mieście oraz gmin: Cedry Wielkie, Kolbudy Górne, Pruszcz Gdański, Przywidz, Pszczółki, Suchy Dąb i Trąbki Wielkie, Kwidzynie i Tcze wie, c) Wydziału Gospodarczego — do spraw upa dłościowych i układowych z całego obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Gdań sku;”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2003 r. Minister Sprawiedliwości: G. Kurczuk Dziennik Ustaw Nr 51 — 3428 — Poz. 448 448 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 21 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2003-03-27
Data wydania: 2003-03-21
Data wejścia w życie: 2003-04-01
Data obowiązywania: 2003-04-01
Data uchylenia: 2012-07-01
Organ wydający: MIN. SPRAW.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2003 nr 51 poz. 448