Dz.U. 2003 nr 52 poz. 449

449 USTAWA z dnia 14 lutego 2003 r. o stopniach górniczych, honorowych szpadach górniczych i mundurach górniczych Art.

1. Ustawa reguluje zasady, warunki i tryb przy znawania stopni górniczych, honorowych szpad górni czych i mundurów górniczych. Art.

2. Stopnie górnicze oraz honorowe szpady gór nicze są honorowymi wyróżnieniami pracowników górnictwa oraz innych osób mających zasługi w dzie dzinie górnictwa, przyznawanymi w szczególności pra cownikom:

1) zatrudnionym przy wykonywaniu prac geologicz nych, wydobywaniu kopalin ze złóż oraz ich przero bie, a także przy ochronie złóż kopalin, wód pod ziemnych oraz przy budowie obiektów górniczych;

2) jednostek działających w dziedzinie górnictwa;

3) urzędów górniczych, jednostek szkolnictwa i insty tutów naukowo-badawczych prowadzących dzia łalność naukową i dydaktyczną w dziedzinie nauk górniczych, geologicznych i geofizycznych. Art.

3. Stopniami górniczymi nadawanymi pracow nikom górnictwa oraz innym osobom wyróżniającym się w dziedzinie górnictwa są:

1) generalny dyrektor górnictwa;

2) generalny dyrektor górniczy: a) I stopnia, b) II stopnia, c) III stopnia;

3) generalny honorowy dyrektor górniczy;

4) dyrektor górniczy: a) I stopnia, b) II stopnia, c) III stopnia;

5) inżynier górniczy: a) I stopnia, b) II stopnia, c) III stopnia;

6) technik górniczy: a) I stopnia, b) II stopnia, c) III stopnia;

7) górnik: a) I stopnia, b) II stopnia, c) III stopnia. Art.

4.

1. Stopnie generalnego dyrektora górnicze go i dyrektora górniczego mogą być nadawane oso bom posiadającym wyższe wykształcenie.

2. Stopnie inżyniera górniczego mogą być nadawa ne osobom posiadającym wyższe wykształcenie.

3. Stopnie technika górniczego mogą być nadawa ne osobom posiadającym średnie wykształcenie. Dziennik Ustaw Nr 52 — 3431 — Poz. 449

4. Stopnie górnika mogą być nadawane osobom posiadającym kwalifikacje górnicze. Art.

5.

1. Stopień górniczy generalnego honorowe go dyrektora górniczego nadawany jest osobom za szczególne zasługi w dziedzinie górnictwa.

2. Warunkiem nadania stopnia górniczego, o któ rym mowa w art. 3 pkt 1 i 2 oraz pkt 4—7, są:

1) szczególne osiągnięcia w pracy górniczej lub w dziedzinie górnictwa;

2) posiadanie odpowiedniego wykształcenia lub kwalifikacji, określonych w art. 4;

3) zajmowanie odpowiedniego stanowiska służbo wego lub pełnienie funkcji związanej z zawodem górniczym, określonych w rozporządzeniu, o któ rym mowa w art. 15 ustawy. Art.

6.

1. Stopień generalnego dyrektora górnictwa przysługuje ministrowi właściwemu do spraw gospo darki oraz sekretarzowi stanu w ministerstwie właści wym do spraw gospodarki odpowiedzialnemu za spra wy górnictwa i jest nadawany przez Prezesa Rady Mi nistrów.

2. Stopień generalnego dyrektora górnictwa przy sługuje Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego, Głównemu Geologowi Kraju oraz podsekretarzom sta nu w ministerstwach zajmujących się bezpośrednio problematyką górnictwa. Stopień ten jest nadawany, na wniosek ministra właściwego do spraw gospodar ki, przez Prezesa Rady Ministrów. Art.

7.

1. Minister właściwy do spraw gospodarki, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej działa jącej w dziedzinie górnictwa, nadaje następujące stop nie górnicze:

1) generalnego dyrektora górnictwa;

2) generalnego honorowego dyrektora górniczego;

3) dyrektora górniczego.

2. Kierownik jednostki organizacyjnej w dziedzinie górnictwa nadaje pozostałe stopnie górnicze.

3. Wniosek o nadanie stopnia górniczego, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinien zawierać:

1) informacje o osobie, w stosunku do której występu je się z wnioskiem o nadanie tego stopnia, określa jące: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, wy kształcenie, aktualne miejsce zatrudnienia i zajmo wane stanowisko, przebieg pracy w górnictwie, posiadany stopień górniczy i datę jego nadania;

2) uzasadnienie. Art.

8.

1. Nadanie stopnia górniczego następuje przez wręczenie dyplomu.

2. Dyplom, o którym mowa w ust. 1, powinien za wierać:

1) nazwę organu nadającego stopień górniczy;

2) imię i nazwisko oraz datę urodzenia osoby otrzy mującej stopień;

3) rodzaj stopnia górniczego;

4) datę nadania i numer dyplomu;

5) podpis i pieczęć organu nadającego stopień górni czy. Art.

9. Utrata stopnia górniczego następuje w przy padku prawomocnego orzeczenia pozbawienia praw publicznych. Art.

10. Osoba posiadająca stopień górniczy ma prawo noszenia:

1) uroczystego munduru górniczego wraz z odznaka mi stopnia górniczego oraz przyznaną honorową szpadą górniczą;

2) służbowego munduru górniczego wraz z odznaka mi stopnia górniczego. Art. 1

1.

1. Mundur górniczy jest symbolem przyna leżności do górniczego stanu, wyrazem tradycji i szcze gólnego uznania dla ciężkiej i odpowiedzialnej pracy górniczej.

2. Osoby posiadające uroczysty mundur górniczy uprawnione są do jego noszenia podczas:

1) świąt państwowych;

2) Dnia Górnika;

3) uroczystości dekoracji orderami, odznaczeniami państwowymi i odznakami;

4) uroczystości nadania stopnia górniczego i wręcze nia honorowej szpady górniczej;

5) innych uroczystości, ceremonii i wystąpień waż nych dla środowiska górniczego.

3. Osoby posiadające służbowy mundur górniczy są upoważnione do noszenia go podczas wykonywa nia czynności służbowych. Art. 1

2. Na uroczystych mundurach górniczych no si się posiadane ordery, odznaczenia państwowe i od znaki, a na służbowych mundurach górniczych baretki tych orderów i odznaczeń. Art. 1

3.

1. Zakup munduru górniczego, płaszcza oraz czaka może być finansowany przez jednostkę wy stępującą z wnioskiem o nadanie stopnia górniczego, w wysokości do 67% kosztów ich zakupu, o ile osoba posiadająca taki stopień o to wystąpi.

2. Osoba posiadająca stopień górniczy może uzy skać finansowanie, o którym mowa w ust. 1, nie czę ściej niż raz na 7 lat. Art. 1

4.

1. Honorowa szpada górnicza przyznawana jest osobom zatrudnionym w przemyśle wydobyw czym oraz pracownikom innych środowisk związanych z górnictwem przez kierownika jednostki działającej w dziedzinie górnictwa.

2. Honorowa szpada górnicza przyznawana jest bezpłatnie, a koszty z tym związane ponosi jednostka organizacyjna, o której mowa w ust. 1. Dziennik Ustaw Nr 52 — 3432 — Poz. 449 Art. 1

5. Minister właściwy do spraw gospodarki, w drodze rozporządzenia, określi:

1) wzór wniosku, o którym mowa w art. 7;

2) wykaz stanowisk służbowych oraz związanych z ni mi stopni górniczych;

3) wzór dyplomu, o którym mowa w art. 8;

4) wzory mundurów górniczych i czaka wraz z wzora mi odznak stopni górniczych, wzór płaszcza oraz wzór honorowej szpady górniczej, a także sposób ich noszenia. Art. 1

6. Osoby, którym nadano stopnie górnicze oraz przyznano honorowe szpady górnicze przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowują posiadane uprawnienia. Art. 1

7. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2003-03-28
Data wydania: 2003-02-14
Data wejścia w życie: 2003-04-12
Data obowiązywania: 2003-04-12
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2003 nr 52 poz. 449