Dz.U. 2003 nr 52 poz. 466

Na podstawie art. 437 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwiet nia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa zryczałtowaną wyso kość wynagrodzenia członków komisji negocjacyjnej za udział w jednym postępowaniu negocjacyjnym, do tyczącym ustalenia z prowadzącym instalację treści programu dostosowawczego.

§2.

1. Zryczałtowaną wysokość wynagrodzenia przewodniczącego składu komisji negocjacyjnej ustala się jako równowartość 55% przeciętnego wynagrodze nia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw, za przed ostatni kwartał poprzedzający datę wszczęcia postępo wania negocjacyjnego przez wojewodę, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

2. Zryczałtowaną wysokość wynagrodzenia pozo stałych członków komisji negocjacyjnej ustala się jako równowartość 40% przeciętnego wynagrodzenia mie sięcznego, o którym mowa w ust. 1.

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Ârodowiska: S. ˚elichowski 466 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1) z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie zryczałtowanej wysokości wynagrodzenia członków komisji negocjacyjnej ———————

1) Minister Ârodowiska kieruje działem administracji rządo wej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzą dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Âro dowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957 oraz z 2003 r. Nr 46, poz. 392.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2003-03-28
Data wydania: 2003-02-12
Data wejścia w życie: 2003-04-12
Data obowiązywania: 2003-04-12
Organ wydający: MIN. ŚRODOWISKA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2003 nr 52 poz. 466