Dz.U. 2003 nr 52 poz. 468

468 WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO z dnia 11 marca 2003 r. sygn. akt SK 8/02 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Ewa ¸ętowska — przewodniczący, Wiesław Johann — sprawozdawca, Jerzy Stępień, Mirosław Wyrzykowski, Bohdan Zdziennicki, protokolant: Dorota Raczkowska, po rozpoznaniu, z udziałem skarżącego oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 11 marca 2003 r., skargi konstytucyjnej Waldemara Grędy o zbadanie zgodności: a) art. 382 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.), rozumianego jako upoważniający sąd odwo ławczy do zmiany korzystnych dla pozwanego ustaleń faktycznych, stanowiących podstawę wy dania wyroku sądu pierwszej instancji, bez prze prowadzania dalszego postępowania dowodowe go, uzasadniającego przeciwne, samodzielne usta lenia, a także w zakresie, w jakim wyłącza zasadę bezstronności, z art. 2, art. 45 ust. 1, art. 32 ust. 1 w zw. z art. 45 ust. 1 i art. 78, z art. 78 oraz art. 176 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, b) art. 384 ustawy powołanej w punkcie a) w zakresie, w jakim zakaz reformationis in peius nie obejmuje przedmiotowo — w postępowaniu apelacyjnym, toczącym się na skutek wyłącznie apelacji pozwa nego — korzystnych dla pozwanego ustaleń sądu pierwszej instancji i upoważnia sąd odwoławczy do zmiany korzystnego dla pozwanego ustalenia sądu pierwszej instancji na ustalenie niekorzystne z art. 2, art. 45 ust. 1, art. 32 ust. 1 w zw. z art. 45 ust. 1 i art. 78, z art. 78 oraz art. 176 ust. 1 Konsty tucji Rzeczypospolitej Polskiej, c) art. 385 ustawy powołanej w punkcie a) w zakresie, w jakim w pojęciu bezzasadności apelacji mieści się przypadek stwierdzenia przez sąd apelacyjny błędu w istotnych ustaleniach faktycznych, przyję tych za podstawę orzeczenia z art. 2 i art. 78 Kon stytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Dziennik Ustaw Nr 52 — 3487 — Poz. 468 orzeka:

1. Art. 382 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Ko deks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070 i Nr 129, poz. 1102) jest zgodny z art. 2 i art. 45 ust. 1 i nie jest nie zgodny z art. 32 ust. 1, art. 78 i art. 176 ust. 1 Konsty tucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Art. 385 ustawy powołanej w punkcie 1 nie jest niezgodny z art. 2 i art. 78 Konstytucji Rzeczypospo litej Polskiej. Ponadto postanawia: na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638 oraz z 2001 r. Nr 98, poz. 1070) umorzyć po stępowanie w zakresie art. 384 ustawy powołanej w punkcie 1 z powodu niedopuszczalności wydania orzeczenia. Ewa ¸ętowska Wiesław Johann Jerzy Stępień Mirosław Wyrzykowski Bohdan Zdziennicki

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2003-03-28
Data wydania: 2003-03-11
Data wejścia w życie: 2003-03-28
Data obowiązywania: 2003-03-28
Organ wydający: TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2003 nr 52 poz. 468