Dz.U. 2003 nr 55 poz. 484

Na podstawie art. 141 § 1 pkt 2, art. 145 § 1 oraz art. 1419 § 1 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. — Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802, z późn. zm.2)) za rządza się, co następuje:

§1. Do dnia 31 grudnia 2003 r. ustanawia się kon tyngenty taryfowe ilościowe na przywóz towarów wy mienionych w załączniku do rozporządzenia, dla któ rych ustanawia się obniżone zerowe stawki celne.

§2. W zakresie uregulowanym w § 1 nie stosuje się stawek celnych określonych w Taryfie celnej, stano wiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia Tary fy celnej (Dz. U. Nr 226, poz. 1885 oraz z 2003 r. Nr 12, poz. 124 i Nr 53, poz. 469).

§3. Rozdysponowanie kontyngentów, o których mowa w § 1, jest dokonywane według kolejności otrzy mania kompletnych wniosków.

§4. Udzielenie pozwolenia na przywóz towarów wymienionych w załączniku do rozporządzenia uzależ nia się od złożenia przez wnioskodawcę kaucji, w wy sokości określonej w załączniku.

§5. Wnioski o udzielenie pozwolenia składa się od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej: J. Hausner 484 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY i POLITYKI SPO¸ECZNEJ1) z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych surowców do produkcji żywności dla osób będących na diecie bezglutenowej ———————

1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podsta wie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 972, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 128, poz. 1403 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 89, poz. 804, Nr 112, poz. 974, Nr 141, poz. 1178, Nr 169, poz. 1387 i Nr 188, poz. 1572. Dziennik Ustaw Nr 55 — 3650 — Poz. 484 Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 marca 2003 r. (poz. 484) WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SI¢ KONTYNGENTY TARYFOWE ILOÂCIOWE Nr kontyngentu Kod PCN Wyszczególnienie Ilośćw tonach Wysokość kaucji 097101 097102 1108 1108 11 00 0 ex 1108 11 00 0 1108 12 00 0 Skrobie; inulina: — Skrobie: — — Skrobia pszenna Skrobia pszenna o zawartości białka gliadyny poniżej 1 mg/100 g mąki — — Skrobia kukurydziana 300 400 30 EUR/t

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2003-03-31
Data wydania: 2003-03-18
Data wejścia w życie: 2003-04-15
Data obowiązywania: 2003-04-15
Data uchylenia: 2003-12-31
Organ wydający: MIN. GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2003 nr 55 poz. 484