Dz.U. 2003 nr 56 poz. 496

Art.

1.

1. Akademia Obrony Narodowej działająca na podstawie art. 54 pkt 1 ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o wyższym szkolnictwie wojskowym (Dz. U. z 1992 r. Nr 10, poz. 40, z 1996 r. Nr 7, poz. 44 i Nr 96, poz. 590, Nr 107, poz. 688, Nr 115, poz. 741 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 141, poz. 1184), zwana dalej „AON”, sta je się Akademią Obrony Narodowej w rozumieniu ustawy, zwaną dalej „Akademią”.

2. Siedzibą Akademii jest Warszawa.

3. Akademia jest uczelnią państwową posiadającą osobowość prawną.

4. Akademia wykonuje zadania jednostki wojsko wej w zakresie określonym przez Ministra Obrony Na rodowej.

5. Akademia kształci żołnierzy oraz osoby cywilne. Art.

2.

1. Podstawowym kierunkiem działalności Akademii jest kształcenie oraz prowadzenie badań na ukowych w zakresie nauk wojskowych, humanistycz nych i ekonomicznych.

2. Tworzenie i prowadzenie kierunków studiów do tyczących innych nauk niż wojskowe odbywa się na za sadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 50, poz. 310, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115 i 1118, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 103, poz. 1129, Nr 111, poz. 1193 i 1194 i Nr 126, poz. 1383 oraz z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i 34, Nr 150, poz. 1239, Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1683). Art.

3.

1. Nadzór nad Akademią sprawuje Minister Obrony Narodowej.

2. W zakresie kształcenia osób cywilnych nadzór nad Akademią sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej.

3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższe go, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, corocznie ustala i przekazuje dotację na działalność dy daktyczną na kształcenie osób cywilnych, o których mowa w ust. 2, przy uwzględnieniu wysokości dotacji oraz jej udziału w kosztach kształcenia w szkołach wyż szych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, a w zakresie nadzoru, 496 USTAWA z dnia 27 lutego 2003 r. o utworzeniu Akademii Obrony Narodowej o którym mowa w ust. 2, może przyznawać dotacje, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym. Art.

4.

1. Mienie obejmujące własność i inne prawa majątkowe AON staje się mieniem Akademii.

2. Akademia przejmuje prawa i zobowiązania AON. Art.

5.

1. Z dniem wejścia w życie ustawy:

1) żołnierze zawodowi pełniący służbę wojskową w AON pełnią tę służbę w Akademii;

2) pracownicy AON stają się pracownikami Akademii;

3) słuchacze AON stają się słuchaczami Akademii;

4) osoby przyjęte do AON na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2002/2003 stają się słuchaczami lub studentami Akademii;

5) podstawowe jednostki organizacyjne AON stają się podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Aka demii;

6) dotychczasowe organy kolegialne i jednoosobowe AON stają się organami Akademii.

2. Jednostki organizacyjne AON, które przed dniem wejścia w życie ustawy posiadały uprawnienia do nadawania stopni naukowych, zachowują te uprawnie nia po utworzeniu Akademii, jako jednostki organiza cyjne Akademii. Art.

6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski Dziennik Ustaw Nr 56 — 3679 — Poz. 496

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2003-04-01
Data wydania: 2003-02-27
Data wejścia w życie: 2003-04-15
Data obowiązywania: 2003-04-15
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2003 nr 56 poz. 496