Dz.U. 2003 nr 59 poz. 525

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospo litej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. Nr 32, poz. 131, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. Granicę morskiego portu w Dziwnowie od stro ny lądu ustala się, jak następuje: Poczynając od punktu granicznego nr 3276, położo nego na zewnętrznej krawędzi główki wschodniego fa lochronu wejścia do portu, granica portu biegnie na po łudniowy wschód, zewnętrzną (wschodnią) krawędzią tego falochronu, przez punkty graniczne nr 3279, 3230, 3231, 3277, 3278, do punktu granicznego nr 3319, poło żonego na przecięciu granicy portu z granicą działki ewi dencyjnej nr 1/10 w obrębie ewidencyjnym Dziwnów. Od punktu granicznego nr 3319 granica portu bie gnie wschodnią krawędzią muru oporowego falochro nu wschodniego, przez punkty graniczne nr 755, 754, 753, 752, 751, do punktu granicznego nr 750 położone go 6,10 m na północny zachód od końca muru oporo wego. W punkcie granicznym nr 750 granica skręca pod kątem prostym na północny wschód i biegnie kra wędzią betonowej nawierzchni do punktu granicznego nr 749 oddalonego o 25,72 m od punktu granicznego nr 750. Dalej granica portu skręca na południowy wschód i krawędzią betonowej nawierzchni, przez punkt graniczny nr 748 dochodzi do punktu graniczne go nr 747. W punkcie granicznym nr 747 granica portu zmie nia kierunek na wschodni i biegnie do punktu granicz nego nr 3691, położonego na północno-zachodnim na rożniku podmurówki ogrodzenia Stacji Nautycznej Dziwnów. W punkcie granicznym nr 3691 granica portu skrę ca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż ogrodzenia Stacji Nautycznej do punktu gra nicznego nr 3692 położonego na południowo-zachod nim narożniku ogrodzenia i dalej, przez punkt granicz ny nr 761 do punktu granicznego nr 37

7. Punkt granicz ny nr 377 jest jednocześnie punktem granicy pasa tech nicznego wybrzeża morskiego. Dalej granica dochodzi do punktu granicznego nr 843, od którego wzdłuż gra nicy działek ewidencyjnych nr 1/3, 1/4 w obrębie ewi dencyjnym Dziwnów, przez punkt graniczny nr 762 do chodzi do punktu granicznego nr 378. W punkcie granicznym nr 378 granica portu skręca w kierunku północno-wschodnim i dalej przez punkty graniczne nr 379, 857, 856, 855 dochodzi do punktu granicznego nr 911, położonego po zachodniej stronie wjazdu do portu, przy ulicy Osiedle Rybackie. Granica portu przechodzi do punktu granicznego nr 893 poło żonego po wschodniej stronie wjazdu do portu i dalej, przez punkty graniczne nr 892, 2769, 2770, 2772, 2773, dochodzi do punktu granicznego nr 870. Od punktu granicznego nr 870 granica portu bie gnie wzdłuż granicy sąsiedniej działki ewidencyjnej nr 69/5 w obrębie ewidencyjnym Dziwnów, dochodzi do punktu granicznego nr 871, w którym skręca w kie runku północno-wschodnim i przez punkt graniczny nr 2775 dochodzi do punktu granicznego nr 866. W punkcie granicznym nr 866 granica portu zmie nia kierunek na południowo-wschodni i dochodzi do punktu granicznego nr 93

5. W punkcie granicznym nr 935 granica portu zmienia kierunek na wschodni, przez punkty graniczne nr 934, 933, 932, 2951 dochodzi do punktu granicznego nr 931, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu granicznego nr 95

4. W punkcie granicznym nr 954 granica portu zmienia kierunek na południowy i wzdłuż ogrodzenia działki ewidencyjnej nr 98 w obrę bie ewidencyjnym Dziwnów, przez punkt graniczny nr 2688 dochodzi do punktu granicznego nr 955, poło żonego na południowej granicy pasa drogowego ulicy Stefana ˚eromskiego. W punkcie granicznym nr 955 granica portu zmie nia kierunek na wschodni i linią łamaną przebiega po łudniową granicą ulicy Stefana ˚eromskiego, przez punkty graniczne nr 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616 docho dzi do punktu granicznego nr 1064 drogi wojewódzkiej nr 102, położonego u podnóża zachodniego nasypu mostu drogowego przez cieśninę Dziwnę. Dalej grani ca portu przechodzi przez drogę do punktu graniczne go nr 1105 położonego u podnóża wschodniego nasy pu mostu drogowego drogi wojewódzkiej nr 102. W punkcie granicznym nr 1105 granica portu zmie nia kierunek na północno-wschodni i łukiem, wschod nią granicą ulicy Juliusza Słowackiego, położonej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102, przez punkty gra niczne nr 1104, 1103, 1102, 1101, 1100, 1099, 1098, Dziennik Ustaw Nr 59 — 3868 — Poz. 525 525 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Dziwnowie od strony lądu ———————

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządo wej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini stra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1995 r. Nr 7, poz. 31 i Nr 47, poz. 243, z 1996 r. Nr 34, poz. 145, z 1997 r. Nr 111, poz. 726, z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1321, z 2001 r. Nr 129, poz. 1441 i Nr 138, poz. 1546 oraz z 2002 r. Nr 166, poz. 1361. 1097, 1096, 1095 dochodzi do punktu granicznego nr 1089, skąd biegnie w kierunku wschodnim połu dniową stroną ulicy Juliusza Słowackiego, przez punk ty graniczne nr 1087, 1085, 1363, 1364, 1365, 1606, 1605, 1604, 1603, 1602, 1601, 1600, dochodzi do punk tu granicznego nr 1599, w którym zmienia kierunek na północno-wschodni, dalej wschodnią granicą ulicy Ju liusza Słowackiego, przez punkty graniczne nr 1598, 1597, 1596, 1554, 1595, 1594, 1593, 1592, 1591, 1590, 1589, 1588, 1587, 1586, 1621, 1622, 1623, 1624, 1633, 1669, 1670 dochodzi do punktu granicznego nr 1671, skąd łukiem, przez punkty graniczne nr 1672, 1673, 1674, 1675, 1701, 1700, 1699 dochodzi do punktu gra nicznego nr 1698. Od punktu granicznego nr 1698 granica portu bie gnie po granicy nieruchomości sąsiedniej działki ewi dencyjnej nr 568 w obrębie ewidencyjnym Dziwnów, wyłączając ją z portu. Skręca w kierunku południowo -wschodnim i przez punkty graniczne nr 1702, 1703 do chodzi do punktu granicznego nr 1704, dalej w kierun ku północno-wschodnim granica portu dochodzi do punktu granicznego nr 1707, w którym zmienia kieru nek na północno-zachodni i dochodzi do punktu gra nicznego nr 1695, położonego na południowej granicy ulicy Juliusza Słowackiego. Od punktu granicznego nr 1695 granica portu bie gnie w kierunku wschodnim, południową granicą ulicy Juliusza Słowackiego przez punkty graniczne nr 1694, 1693, 1692, 1808, 1809, 1810 dochodzi do punktu gra nicznego nr 1811, położonego w miejscu, w którym uli ca Juliusza Słowackiego zmienia nazwę na Wybrzeże Kościuszkowskie położone w ciągu drogi wojewódz kiej nr 102. Od punktu granicznego nr 1811 granica portu bie gnie po granicy nieruchomości sąsiedniej działki ewi dencyjnej nr 407 w obrębie ewidencyjnym Dziwnów, wyłączając ją z portu. Skręca w kierunku południowo -wschodnim, dochodzi do punktu granicznego nr 1713, dalej, w kierunku-północno-wschodnim, przez punkt graniczny nr 1712, granica portu dochodzi do punktu granicznego nr 1714, w którym zmienia kierunek na północno-zachodni i przez punkt graniczny nr 1715 do chodzi do punktu granicznego nr 1816, położonego na południowej stronie ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie. Od punktu granicznego nr 1816 granica portu bie gnie w kierunku wschodnim, południową granicą ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie i przez punkty graniczne nr 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 3077, 1823, 1824, 2054, 2055, 2056, 2057, 2138, 2139, 2497, 2140, 2141 dochodzi do punktu granicznego nr 2993 będące go punktem przecięcia linii rozgraniczających ulicy Wy brzeże Kościuszkowskie, oraz drogi dojazdowej do końca nabrzeża miejskiego. Od punktu granicznego nr 2993 granica portu bie gnie w kierunku południowym, zachodnią granicą dro gi dojazdowej, i przez punkty graniczne nr 3000, 3003 dochodzi do punktu granicznego nr 3080, wyznaczone go przez południowo-wschodni narożnik oczepu beto nowego nabrzeża miejskiego, położonego w linii brze gu cieśniny Dziwny. W punkcie granicznym nr 3080 granica portu zmie nia kierunek na południowo-zachodni, przecina cieśni nę Dziwnę oraz granicę obrębu ewidencyjnego Mię dzywodzie, oddzielając wody portowe od morskich wód wewnętrznych Zalewu Kamieńskiego, i dochodzi do punktu granicznego nr 3083, położonego w połu dniowej linii brzegu cieśniny Dziwny. Punkt graniczny nr 3083 jest punktem granicznym działki ewidencyjnej nr 854/35 w obrębie ewidencyjnym Międzywodzie. Od punktu granicznego nr 3083 granica portu bie gnie wzdłuż linii brzegu, południowym brzegiem cie śniny Dziwny, linią łamaną w kształcie łuku, w kierun ku zachodnim, przez punkty graniczne nr 5627, 5628, 3300, 5629, 5630, 3299, 5631, 3088, 3298, 5633, 5634, 5635, 5636, 3297, 5637, 5638, 5639, 5640, 5641, 3296, 3101, 3295, 5643, 5644, 5645, 5646, 5647, 5648, 5649, 3294, 5650, 5651, 3108, 5652, 5653, 5654, 5655, 5656, 5657, 5658, 5659, 5660, 3293, 3292, 5613, 5662, 5663, 5664, 5665, 5666, 5667, 5668, 5669, 5670 do punktu gra nicznego nr 5671 położonego na krawędzi betonowe go nabrzeża. Dalej granica portu biegnie krawędzią be tonowego nabrzeża w kierunku południowo-zachod nim, przez punkt graniczny nr 5672 do punktu granicz nego nr 5673. Od punktu granicznego nr 5673 stanowiącego na rożnik nabrzeża granica portu biegnie linią prostą o długości 229,40 m do punktu granicznego nr 5683, położonego na linii brzegu cieśniny Dziwny w odległo ści około 25 m na zachód od południowo-zachodniego końca nabrzeża betonowego. Odcinek granicy portu od punktu granicznego nr 5673 do punktu granicznego nr 5683 wyłącza z obszaru portu w Dziwnowie część akwenu cieśniny Dziwny, który wchodzi w obszar pro jektowanego portu wojennego. Od punktu graniczne go nr 5683 granica biegnie na zachód, linią brzegu cie śniny Dziwny, przez punkty graniczne nr 3291, 5684, 5685, 5686, 5687, 5688, 5689, 5690, 5691, 5692, 5693 do punktu granicznego nr 569

4. Punkt graniczny nr 5694 jest punktem leżącym w granicy rozdzielającej tereny o różnym przeznaczeniu. Od punktu granicznego nr 5694 granica portu bie gnie południową linią brzegu naturalnego cieśniny Dziwny w kierunku zachodnim przez punkty graniczne nr 5695, 3290, 5696, 3289, 5697, 5289, 5698, 3287, 5699, 5700, 3286, 5701, 5702, 5703, 5704, 5705 i dochodzi do punktu granicznego nr 3285 będącego równocześnie punktem granicznym działek ewidencyjnych nr 854/36 i 846/36 w obrębie ewidencyjnym Międzywodzie. Od punktu granicznego nr 3285 granica portu bie gnie w kierunku południowym, granicą wspólną dzia łek ewidencyjnych nr 846/36 i 854/36, do punktu gra nicznego nr 3152, położonego w odległości 18,24 m na południe od linii brzegu cieśniny Dziwny. Tu skręca w kierunku zachodnim i przez punkt graniczny nr 3273 dochodzi do punktu granicznego nr 3153, w którym zmienia kierunek na północno-zachodni i dochodzi do punktu granicznego nr 3154. Od punktu granicznego nr 3154 granica portu bie gnie w kierunku zachodnim, linią łamaną, południową granicą działki ewidencyjnej nr 846/36 w obrębie ewi Dziennik Ustaw Nr 59 — 3869 — Poz. 525 dencyjnym Międzywodzie, do punktu granicznego nr 3155 położonego na wschodniej granicy drogi wo jewódzkiej nr 102, po wschodniej stronie nasypu mo stu drogowego. Następnie, nie zmieniając kierunku, przecina drogę wojewódzką nr 102 i dochodzi do punk tu granicznego nr 3321 położonego w zachodniej gra nicy drogi wojewódzkiej nr 102 u podnóża zachodnie go nasypu mostu drogowego drogi wojewódzkiej nr 102. Dalej granica portu biegnie przez punkty graniczne nr 3332, 3365, 3162, 3331, 3163, 3330, 3629, 97, 3164, 3364, 5761, 5762, 5733, 3363, 449 i dochodzi do punktu granicznego nr 362

3. Tu zmienia kierunek na południo wy, przez punkty graniczne nr 451, 453 dochodzi do punktu granicznego nr 483, położonego w północnej granicy drogi gminnej, skręca na północny zachód i północną granicą drogi, przez punkty graniczne nr 482, 481, 480, 479 dochodzi do punktu granicznego nr 103. Dalej granica portu biegnie w kierunku północnym, przez punkt graniczny nr 459 do punktu granicznego nr 462, zmienia kierunek na północno-zachodni i przez punkt graniczny nr 33 dochodzi do punktu granicznego nr 150, będącego jednocześnie punktem granicznym pasa technicznego wybrzeża Morza Bałtyckiego, poło żonego w odległości około 6 m na zachód od dolnej stawy nabieżnika wejściowego do portu w Dziwnowie. Od punktu granicznego nr 150 granica portu biegnie dalej linią łamaną w kierunku północno-zachodnim i przez punkty graniczne nr 30, 29, 28, 27, 26 dochodzi do punktu granicznego nr 25 położonego na zewnętrz nym narożniku murku oporowego w południowo-za chodniej skarpie drogi dojazdowej do falochronu za chodniego. Dalej granica portu biegnie zewnętrzną stroną murku, przez punkty graniczne nr 24, 23 do punktu granicznego nr 22 położonego na narożniku murku oporowego i dochodzi do punktu granicznego nr 2

1. Tu skręca na północny wschód i przez punkt gra niczny nr 20 dochodzi do punktu granicznego nr 19 sta nowiącego zewnętrzny narożnik muru ochronnego przy podstawie falochronu zachodniego. Od tego miej sca granica portu biegnie południowo-zachodnią stro ną muru ochronnego przez punkt graniczny nr 18 do punktu granicznego nr 144 położonego na linii brzegu Morza Bałtyckiego. Od punktu granicznego nr 144 granica portu bie gnie na północny zachód, zewnętrzną (zachodnią) kra wędzią falochronu zachodniego, przez punkty granicz ne nr 5782, 5781, 5784 do punktu granicznego nr 149 położonego na zewnętrznej krawędzi główki wejścio wego falochronu zachodniego. Z punktu granicznego nr 149 granica portu biegnie na północny wschód, przez punkty graniczne nr 3317/388 (granica obrębów ewidencyjnych Między wodzie i Dziwnów), 262, 3218, zamykając w granicach portu morskie wody wewnętrzne cieśniny Dziwny, i do chodzi do punktu granicznego nr 3276, od którego roz poczęto opis granicy.

§2. Linia przebiegu granicy portu, o której mowa w § 1, jest oznaczona na mapie w skali 1:1 000 oraz na mapie w skali 1:5 000, które są dostępne do wglądu w Urzędzie Morskim w Szczecinie, w Starostwie Po wiatowym w Kamieniu Pomorskim oraz w Urzędzie Gminy Dziwnów.

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2) Minister Infrastruktury: M. Pol ———————

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze niem Ministra ˚eglugi z dnia 24 czerwca 1963 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego w Dziwnowie (Dz. U. Nr 35, poz. 205). Dziennik Ustaw Nr 59 — 3870 — Poz. 525

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2003-04-08
Data wydania: 2003-03-12
Data wejścia w życie: 2003-04-23
Data obowiązywania: 2003-04-23
Organ wydający: MIN. INFRASTRUKTURY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2003 nr 59 poz. 525