Dz.U. 2003 nr 59 poz. 530

Na podstawie art. 9 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634, z późn. zm.2)) zarzą dza się, co następuje:

§1. Specyfikacje i kryteria czystości dla poszczegól nych dozwolonych substancji dodatkowych i poszcze gólnych substancji pomagających w przetwarzaniu określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. § 2 . Wymagania dotyczące pobierania próbek i me tod analitycznych stosowanych w trakcie urzędowej kontroli żywności do oznaczania parametrów właści wych dla poszczególnych dozwolonych substancji do datkowych, poszczególnych substancji pomagających w przetwarzaniu oraz zawartości zanieczyszczeń okre śla załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§3. Do dozwolonych substancji dodatkowych oraz substancji pomagających w przetwarzaniu, dla których nie określono wymagań w niniejszym rozporządzeniu, stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 9 ust. 4a ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdro wotnych żywności i żywienia.

§4.

1. Określone w niniejszym rozporządzeniu wy magania dotyczące metali ciężkich: arsenu, ołowiu, rtęci, kadmu, cynku oraz metali ciężkich wyrażonych ja ko ołów stosuje się z dniem uzyskania przez Rzeczpo spolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

2. Do metali ciężkich, o których mowa w ust.1, do dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członko stwa w Unii Europejskiej stosuje się przepisy o maksy malnych poziomach zanieczyszczeń chemicznych i bio logicznych, które mogą znajdować się w żywności, składnikach żywności, dozwolonych substancjach do datkowych, substancjach pomagających w przetwa rzaniu albo na powierzchni żywności.

§5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Zdrowia: M. ¸apiński 530 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie specyfikacji, kryteriów czystości, wymagań dotyczących pobierania próbek i metod analitycznych stosowanych w trakcie urzędowej kontroli żywności do oznaczania parametrów właściwych dla poszczególnych dozwolonych substancji dodatkowych, poszczególnych substancji pomagających w przetwarzaniu oraz zawartości zanieczyszczeń ———————

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szcze gółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1408, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1362 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450. (Załączniki do rozporządzenia stanowią oddzielny załącznik do niniejszego numeru)

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2003-04-08
Data wydania: 2002-12-23
Data wejścia w życie: 2003-04-23
Data obowiązywania: 2003-04-23
Data uchylenia: 2007-11-13
Organ wydający: MIN. ZDROWIA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2003 nr 59 poz. 530