Dz.U. 2003 nr 60 poz. 534

Art.

1.

1. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jaro sława Dąbrowskiego działająca na podstawie art. 54 pkt 2 ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o wyższym szkol nictwie wojskowym (Dz. U. z 1992 r. Nr 10, poz. 40, z 1996 r. Nr 7, poz. 44, z 1997 r. Nr 96, poz. 590, Nr 107, poz. 688, Nr 115, poz. 741 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 141, poz. 1184), zwana dalej „WAT”, staje się Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego w rozumieniu ustawy, zwaną dalej „Akademią”.

2. Siedzibą Akademii jest Warszawa.

3. Akademia jest uczelnią państwową posiadającą osobowość prawną.

4. Akademia wykonuje zadania jednostki wojsko wej określone przez Ministra Obrony Narodowej.

5. Akademia kształci żołnierzy oraz osoby cywilne. Art.

2.

1. Podstawowym kierunkiem działalności Akademii jest kształcenie oraz prowadzenie badań na ukowych, prac wdrożeniowych i modernizacyjnych w zakresie nauk wojskowych, technicznych, chemicz nych i fizycznych oraz kształcenie i prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk ekonomicznych.

2. Tworzenie i prowadzenie kierunków studiów do tyczących innych nauk niż wojskowe odbywa się na za sadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 50, poz. 310, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115 i 1118, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 103, poz. 1129, Nr 111, poz. 1193 i 1194 i Nr 126, poz. 1383 oraz z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i 34, Nr 150, poz. 1239, Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1683). Art.

3.

1. Nadzór nad Akademią sprawuje Minister Obrony Narodowej.

2. W zakresie kształcenia osób cywilnych nadzór nad Akademią sprawuje minister właściwy do spraw 534 U S TAWA z dnia 27 lutego 2003 r. o utworzeniu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego Dziennik Ustaw Nr 60 — 3895 — Poz. 534 szkolnictwa wyższego, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej.

3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższe go, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, corocznie ustala i przekazuje dotację na działalność dy daktyczną na kształcenie osób cywilnych, o których mowa w ust. 2, przy uwzględnieniu wysokości dotacji oraz jej udziału w kosztach kształcenia w szkołach wyż szych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, a w zakresie nadzoru, o którym mowa w ust. 2, może przyznawać dotacje, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym. Art.

4.

1. Mienie obejmujące własność i inne prawa majątkowe WAT staje się mieniem Akademii.

2. Akademia przejmuje prawa i zobowiązania WAT. Art.

5.

1. Z dniem wejścia w życie ustawy:

1) żołnierze zawodowi pełniący służbę wojskową w WAT pełnią tę służbę w Akademii;

2) pracownicy WAT stają się pracownikami Akademii;

3) słuchacze i studenci WAT stają się słuchaczami i studentami Akademii;

4) podstawowe jednostki organizacyjne WAT stają się podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Aka demii;

5) dotychczasowe organy kolegialne i jednoosobowe WAT stają się organami Akademii.

2. Jednostki organizacyjne WAT, które przed dniem wejścia w życie ustawy posiadały uprawnienia do nadawania stopni naukowych, zachowują te uprawnie nia po utworzeniu Akademii, jako jednostki organiza cyjne Akademii. Art.

6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2003-04-09
Data wydania: 2003-02-27
Data wejścia w życie: 2003-04-24
Data obowiązywania: 2003-04-24
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2003 nr 60 poz. 534