Dz.U. 2003 nr 61 poz. 538

538 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1) z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków tworzenia i funkcjonowania zamiejscowego ośrodka dydaktycznego oraz tworzenia filii lub wydziału zamiejscowego uczelni Na podstawie art. 4a ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1.

1. Zamiejscowy ośrodek dydaktyczny może być utworzony, jeżeli:

1) liczba nauczycieli akademickich zatrudnionych w podstawowej jednostce organizacyjnej uczelni prowadzącej dany kierunek studiów na poziomie studiów wyższych zawodowych, posiadających tytuł naukowy profesora, stopień naukowy doktora habi litowanego lub stopień naukowy doktora, stanowią cych minimum kadrowe dla kierunku wyższych stu diów zawodowych, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków, jakie powinna spełniać uczel nia, aby utworzyć i prowadzić kierunek studiów, oraz nazw kierunków studiów, jest większa od tego mini mum kadrowego o co najmniej 50%;

2) zajęcia dydaktyczne prowadzone w zamiejscowym ośrodku dydaktycznym nie stanowią więcej niż 70% godzin zajęć przewidzianych dla danego kie runku studiów; ———————

1) Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje działem ad ministracji rządowej — szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 97, poz. 866).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1991 r. Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 50, poz. 310, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115 i 1118, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 103, poz. 1129, Nr 111, poz. 1193 i 1194 i Nr 126, poz. 1383 oraz z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i 34, Nr 150, poz. 1239, Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1683. Dziennik Ustaw Nr 61 — 3966 — Poz. 538

3) baza materialna i dydaktyczna zamiejscowego ośrodka dydaktycznego, w tym liczba sal dydak tycznych, laboratoriów i pracowni, umożliwi prawi dłową realizację kształcenia na danym kierunku studiów planowanej liczby studentów;

4) spełnione zostaną wymagania dotyczące proporcji nauczycieli akademickich posiadających tytuł na ukowy profesora lub stopień naukowy doktora ha bilitowanego do liczby studentów na danym kie runku studiów, określone w przepisach, o których mowa w pkt 1;

5) zamiejscowy ośrodek dydaktyczny posiada księgo zbiór obejmujący literaturę podstawową dla zajęć prowadzonych w ośrodku w zakresie poszczegól nych przedmiotów.

2. Warunki, o których mowa w ust. 1, muszą być spełnione dla każdego zamiejscowego ośrodka dydak tycznego odrębnie.

§2. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni może prowadzić w zamiejscowym ośrodku dydak tycznym zajęcia dydaktyczne w ramach programu studiów wyższych zawodowych, jeżeli kierunek stu diów odpowiada zakresowi posiadanego przez tę jed nostkę uprawnienia do nadawania stopnia naukowe go doktora.

§3. Filia lub wydział zamiejscowy uczelni mogą być utworzone, jeżeli tworzona jednostka spełnia, odrębnie dla każdego kierunku studiów i poziomu kształcenia, wszystkie wymagania określone w prze pisach, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, z zastrze żeniem § 4.

§4. W przypadku utworzenia filii lub wydziału za miejscowego za granicą, do minimum kadrowego, określonego w przepisach, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, mogą być wliczani cudzoziemcy posiada jący co najmniej stopień naukowy doktora w zakresie specjalności wchodzącej w skład danego kierunku studiów. Ich liczba nie może być wyższa niż 50% wy maganego minimum kadrowego na tym kierunku stu diów.

§5. Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Na rodowej i Sportu z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków tworzenia filii lub wydziału zamiejscowego uczelni (Dz. U. Nr 55, poz. 479).

§6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Edukacji Narodowej i Sportu: K. ¸ybacka

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2003-04-10
Data wydania: 2003-03-20
Data wejścia w życie: 2003-04-25
Data obowiązywania: 2003-04-25
Data uchylenia: 2007-05-03
Organ wydający: MIN. EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2003 nr 61 poz. 538