Dz.U. 2003 nr 63 poz. 586

586 OÂWIADCZENIE RZÑDOWE z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o prawie właściwym dla wypadków drogowych, sporządzonej w Hadze dnia 4 maja 1971 r. Podaje się niniejszym do wiadomości, że na pod stawie ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o ratyfikacji Kon wencji o prawie właściwym dla wypadków drogowych (Dz. U. Nr 90, poz. 99

3) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował dnia 31 grudnia 2001 r. wyżej wy mienioną konwencję. Zgodnie z artykułem 16 konwen cji dokument ratyfikacyjny złożono w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Królestwa Niderlandów, jako de pozytariuszowi, dnia 29 marca 2002 r. Zgodnie z artykułem 17 ustęp 1 konwencji weszła ona w życie dnia 3 czerwca 1975 r., a w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z artykułem 18 ustęp 3, wchodzi w życie dnia 28 maja 2002 r. Jednocześnie podaje się do wiadomości, co nastę puje:

1. Następujące państwa stały się stronami konwen cji w podanych niżej datach: Republika Austrii 12 marca 1975 r. Królestwo Belgii 4 kwietnia 1975 r. Republika Białoruś 16 kwietnia 1999 r. Bośnia i Hercegowina 17 października 1975 r. Republika Chorwacji 17 października 1975 r. Republika Czeska 12 maja 1976 r. Była Jugosłowiańska Republika Macedonii 17 października 1975 r. Republika Francuska 7 lutego 1972 r. Królestwo Hiszpanii 22 września 1987 r. Republika Litewska 23 stycznia 2002 r. Republika ¸otewska 16 sierpnia 2000 r. Wielkie Księstwo Luksemburga 14 października 1980 r. Królestwo Niderlandów (dla Królestwa w Europie i Antyli Niderlandzkich

1) 31 października 1978 r. Republika Słowacka 12 maja 1976 r. Republika Słowenii 17 października 1975 r. Konfederacja Szwajcarska 3 listopada 1986 r. Federalna Republika Jugosławii 17 października 1975 r.

2. Przy składaniu dokumentów ratyfikacyjnych na stępujące państwa złożyły podane niżej deklaracje: REPUBLIKA CZESKA 28 stycznia 1993 r. Republika Czeska oświadcza, że jest związana konwencją, włącznie z zastrzeżeniami i deklaracjami złożonymi przez Czechosłowację od dnia 1 stycznia 1993 r. — dnia podziału Czechosłowacji. Deklaracja złożona przez byłą Czechosłowację: Socjalistyczna Republika Czechosłowacji oświad cza co do art. 19 Konwencji o prawie właściwym dla wypadków drogowych, sporządzonej w Hadze w dniu 4 maja 1971 r., zgodnie z którym każde państwo może ——————— 1 Od dnia 1 stycznia 1986 r. konwencja jest stosowana także wobec Aruby. stosować konwencję w stosunkach międzynarodo wych do wszystkich terytoriów, za które ponosi odpo wiedzialność, że utrzymywanie określonych państw w stosunku zależności jest zdaniem Socjalistycznej Re publiki Czechosłowacji niezgodne z duchem i celami Deklaracji Narodów Zjednoczonych z dnia 14 grudnia 1960 r. w sprawie przyznania niepodległości krajom i narodom kolonialnym, która wyraża potrzebę szyb kiego i bezwarunkowego zakończenia kolonializmu we wszystkich jego przejawach. („On 28 January 1993, the Czech Republic declared itself to be bound by the Convention — including reser vations and declarations made by Czechoslovakia — as of 1 January 1993, date of the division of Czechoslovakia. The Socialist Republic of Czechoslovakia wishes to state, with reference to Article 19 of the Convention on the Law Applicable to Traffic Accidents, concluded in The Hague on 4 May 1971, under which any State may apply the Convention to all territories for the in ternational relations of which it is responsible, that keeping certain countries in a state of dependence is in its opinion contrary to the spirit and objectives of the United Nations Declaration of 14 December 1960 on the granting of independence to colonial countries and peoples, which declares the necessity for a spee dy and unconditional end to colonialism in all its forms.”) S¸OWACJA 15 marca 1993 r. Republika Słowacji oświadcza, że jest związana konwencją, włącznie z zastrzeżeniami i deklaracjami złożonymi przez Czechosłowację oraz sprzeciwami złożonymi przez Czechosłowację w sto sunku do zastrzeżeń innych Umawiających się Stron — od dnia 1 stycznia 1993 r. — dnia podziału Czechosło wacji. Patrz: deklaracja Czechosłowacji („On 15 March 1993, the Slovak Republic declared itself to be bound by the Convention — including reservations and declarations made by Czechoslovakia as well as objections by Czechoslovakia in respect of reservations made by other Treaty Parties — as of 1 Ja nuary 1993, date of the division of Czechoslovakia. Declaration made by the former Czechoslovakia: see above, under Czech Republic.”) Minister Spraw Zagranicznych: W. Cimoszewicz Dziennik Ustaw Nr 63 — 4182 — Poz. 586

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2003-04-15
Data wydania: 2002-04-23
Data wejścia w życie: 2003-04-30
Data obowiązywania: 2003-04-30
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2003 nr 63 poz. 586