Dz.U. 2003 nr 63 poz. 589

589 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie ogólnych warunków udzielania świadczeń zdrowotnych oraz trybu wyboru przez ubezpieczonego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej Na podstawie art. 74 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 39

1) zarządza się, co następuje:

§1. Âwiadczenia zdrowotne, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o po wszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, zwanej dalej „ustawą”, są udzielane:

1) dostępnymi metodami i środkami zgodnie ze wska zaniami aktualnej wiedzy medycznej;

2) zgodnie z zasadami etyki zawodowej; ———————

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szcze gółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).

3) z należytą starannością;

4) z poszanowaniem praw pacjenta.

§2. Âwiadczeniodawca, o którym mowa w art. 72 ust. 1 ustawy, zwany dalej „świadczeniodawcą”, za pewnia należytą organizację i dostępność do udziela nych świadczeń zdrowotnych na warunkach określo nych w umowie o udzielanie świadczeń zdrowotnych, zwanej dalej „umową”.

§3.

1. Âwiadczeniodawca zapewnia rejestrację pa cjentów na podstawie zgłoszenia:

1) osobistego;

2) telefonicznego;

3) za pośrednictwem osoby trzeciej.

2. Âwiadczenia zdrowotne w podstawowej opiece zdrowotnej udzielane są, o ile to możliwe, w dniu zgło szenia.

3. Âwiadczenia zdrowotne w przypadkach nagłych, zagrożenia życia lub zdrowia są udzielane niezwłocz nie.

4. Âwiadczeniodawca umieszcza w miejscu ogólnie dostępnym informacje o:

1) godzinach pracy osób udzielających świadczeń zdrowotnych;

2) sposobie rejestracji pacjentów;

3) sposobie informowania pacjentów o przewidywa nym terminie i godzinie udzielenia świadczenia zdrowotnego.

5. W przypadku zmiany terminu lub godziny udzie lenia świadczenia zdrowotnego świadczeniodawca in formuje o tym pacjenta w sposób ustalony w ust. 4 pkt 3.

§4.

1. Âwiadczeniodawca prowadzi rejestr ubezpie czonych oczekujących na udzielenie świadczenia zdro wotnego, zwany dalej „rejestrem”.

2. W przypadku braku możliwości udzielenia świad czenia zdrowotnego w dniu zgłoszenia świadczenio dawca:

1) umieszcza w rejestrze imię i nazwisko ubezpieczo nego oraz jego numer PESEL;

2) określa w rejestrze, zgodnie ze wskazaniami aktu alnej wiedzy medycznej i stanem zdrowia pacjenta, kolejność udzielania świadczeń zdrowotnych;

3) comiesięcznie przekazuje Narodowemu Funduszo wi Zdrowia, zwanemu dalej „Funduszem”, infor macje o liczbie ubezpieczonych oczekujących na udzielenie świadczenia i czasie oczekiwania;

4) informuje ubezpieczonego o czasie oczekiwania na świadczenie zdrowotne oraz kryteriach, które zde cydowały o jego miejscu w rejestrze.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do świadczeń zdrowotnych udzielanych w przypadkach, o których mowa w § 3 ust. 3.

4. W przypadku braku możliwości udzielania świad czeń zdrowotnych określonych w umowie z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy lub spowodo wanego wystąpieniem siły wyższej, świadczeniodaw ca zapewnia pacjentom, o których mowa w § 3 ust. 3, udzielenie świadczeń zdrowotnych przez inny podmiot uprawniony do udzielania tych świadczeń. W takim przypadku świadczeniodawca dokonuje bezpośrednio z innym podmiotem uprawnionym do udzielania świadczeń zdrowotnych, który udzielił świadczenia, rozliczenia kosztów udzielonych świadczeń, których za kres określa umowa zawarta z Funduszem.

§5. Âwiadczenia zdrowotne są udzielane przez oso by wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wy magania określone w odrębnych przepisach.

§6.

1. Âwiadczenia zdrowotne są udzielane w po mieszczeniach odpowiadających wymaganiom facho wym i sanitarnym określonym w odrębnych przepi sach.

2. Âwiadczeniodawca posiada tytuł prawny do po mieszczeń, w których udziela świadczeń zdrowot nych.

3. Âwiadczenia zdrowotne są udzielane przy użyciu aparatury i sprzętu medycznego właściwych dla rodza ju udzielanych świadczeń zdrowotnych, wprowadzo nych do obrotu i do używania zgodnie z odrębnymi przepisami.

§7.

1. Âwiadczeniodawca jest obowiązany:

1) udzielać Funduszowi na jego wniosek informacji związanych z wykonywaniem umowy;

2) zamieszczać numer umowy na wszystkich doku mentach związanych z wykonywaniem umowy;

3) informować ubezpieczonych o godzinach i miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, a w przypadku udzielania świadczeń w ramach podstawowej opieki zdrowotnej — również o sposobie zabezpie czenia dziennej i nocnej pomocy wyjazdowej;

4) umieszczać w sposób widoczny w miejscu ogólnie dostępnym na zewnątrz budynku, w którym są Dziennik Ustaw Nr 63 — 4185 — Poz. 589 udzielane świadczenia zdrowotne, informację o tym, że udziela świadczeń zdrowotnych na pod stawie umowy;

5) zamieszczać na tablicy ogłoszeń w miejscu, w któ rym udziela świadczeń zdrowotnych: a) informację o warunkach i rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy, b) imiona i nazwiska osób udzielających świadczeń zdrowotnych oraz informację o godzinach i miej scu ich udzielania, a w przypadku udzielania świadczeń w ramach podstawowej opieki zdro wotnej — również o sposobie zabezpieczenia dziennej i nocnej pomocy wyjazdowej, c) informację o nieobecności i zastępstwach osób udzielających świadczeń zdrowotnych, d) informację na temat trybu składania i przyjmo wania skarg i wniosków ubezpieczonych, e) wykaz badań diagnostycznych wykonywanych na podstawie skierowania lekarza lub felczera podstawowej opieki zdrowotnej, f) adres i telefony do Rzecznika Praw Pacjenta, g) treść Karty Praw Pacjenta.

2. Jeżeli świadczeniodawca udziela świadczeń zdrowotnych w miejscu, w którym świadczenia zdro wotne są udzielane także przez podmioty, które nie za warły umowy z Funduszem, informacje, o których mo wa w ust. 1 pkt 3—5, powinny jednoznacznie identyfi kować świadczeniodawcę.

§8. Jeżeli umowa o udzielanie świadczeń zdrowot nych nie stanowi inaczej, przeniesienie na osobę trze cią praw i obowiązków wynikających z umowy wyma ga pisemnej zgody Funduszu.

§9.

1. Âwiadczeniodawcy przysługuje wynagro dzenie od Funduszu z tytułu udzielania świadczeń zdro wotnych na podstawie umowy.

2. Wynagrodzenie wypłaca się świadczeniodaw com w okresach miesięcznych z dołu za świadczenia zdrowotne udzielone ubezpieczonym w okresie obję tym rozliczeniem.

3. Fundusz wypłaca wynagrodzenie, o którym mo wa w ust. 2, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia prawidłowo wypełnionych dokumentów sta nowiących podstawę wypłaty wynagrodzenia.

§10.

1. W przypadku braku możliwości polubow nego załatwienia sporu pomiędzy stronami umowy, decyzje w kwestiach spornych podejmuje, w terminie 7 dni od dnia wszczęcia sporu, dyrektor oddziału woje wódzkiego Funduszu w granicach udzielonego upo ważnienia.

2. Âwiadczeniodawca może odwołać się od decyzji dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu do Za rządu Funduszu w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji o sposobie rozstrzygnięcia kwestii spornej.

3. Zarząd Funduszu rozpatruje sprawę w terminie 30 dni od dnia otrzymania odwołania i niezwłocznie udziela świadczeniodawcy odpowiedzi na piśmie.

4. Przepisy ust. 1—3 nie wykluczają rozstrzygnięcia sporu na drodze sądowej. § 1

1.

1. Zażalenie świadczeniodawcy na czynności organów Funduszu dotyczące realizacji umowy rozpa truje, w terminie 7 dni, Prezes Funduszu.

2. Zażalenie, o którym mowa w ust. 1, składa się wraz z uzasadnieniem za pośrednictwem właściwego miejscowo oddziału wojewódzkiego Funduszu.

3. W przypadku nieuwzględnienia zażalenia przez Prezesa Funduszu świadczeniodawcy przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie. Wniosek ten jest roz patrywany niezwłocznie przez Prezesa Funduszu. § 1

2.

1. Ubezpieczony dokonuje wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki i położ nej podstawowej opieki zdrowotnej poprzez złożenie deklaracji wyboru, o której mowa w art. 114 ust. 2 usta wy, u świadczeniodawcy, który udziela świadczeń pod stawowej opieki zdrowotnej.

2. Deklaracja, o której mowa w ust. 1, stanowi pod stawę do wypłaty przez Fundusz wynagrodzenia z tytu łu umowy, jeżeli wynagrodzenie to przysługuje według zryczałtowanej stawki za ubezpieczonego.

3. Przy kolejnym wyborze lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej do deklaracji wyboru dołącza się, w dwóch jednobrzmiących eg zemplarzach, pisemną rezygnację z poprzedniego wy boru. Nowo wybrany lekarz, pielęgniarka lub położna podstawowej opieki zdrowotnej samodzielnie albo za pośrednictwem świadczeniodawcy, u którego udziela świadczeń zdrowotnych, przekazuje jeden egzemplarz rezygnacji dotychczasowemu lekarzowi, pielęgniarce lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej. § 1

3. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do świadczeń zdrowotnych udzielanych na podstawie umów zawartych na podstawie przepisów dotychcza sowych, z wyjątkiem § 4 ust. 1—3. § 1

4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Zdrowia: L. Sikorski Dziennik Ustaw Nr 63 — 4186 — Poz. 589

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2003-04-15
Data wydania: 2003-04-09
Data wejścia w życie: 2003-04-15
Data obowiązywania: 2003-04-15
Data uchylenia: 2004-12-31
Organ wydający: MIN. ZDROWIA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2003 nr 63 poz. 589