Dz.U. 2003 nr 64 poz. 592

Art.

1. Ustawa określa zasady kształtowania ustro ju rolnego państwa przez:

1) poprawę struktury obszarowej gospodarstw rol nych;

2) przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji nieru chomości rolnych;

3) zapewnienie prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych przez osoby o odpo wiednich kwalifikacjach. Art.

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) „nieruchomości rolnej” — należy przez to rozumieć nieruchomość rolną w rozumieniu Kodeksu cywil nego, z wyłączeniem nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach zagospo darowania przestrzennego na cele inne niż rolne;

2) „gospodarstwie rolnym” — należy przez to rozu mieć gospodarstwo rolne w rozumieniu Kodeksu cywilnego o obszarze nie mniejszym niż 1 ha użyt ków rolnych;

3) „prowadzeniu działalności rolniczej” — należy przez to rozumieć prowadzenie działalności wy twórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślin nej lub zwierzęcej, w tym produkcji ogrodniczej, sa downiczej i rybnej;

4) „Agencji” — należy przez to rozumieć Agencję Nie ruchomości Rolnych; 592 USTAWA z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego1) ———————

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, ustawę z dnia 26 mar ca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów, ustawę z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawę z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej oraz ustawę z dnia 26 lip ca 2001 r. o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości.

5) „użytkach rolnych” — należy przez to rozumieć grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami i grunty pod rowami. Art.

3.

1. W przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej przez osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż Agencja, prawo pierwokupu przysługuje z mocy usta wy jej dzierżawcy, jeżeli łącznie spełnione są następu jące warunki:

1) umowa dzierżawy została zawarta w formie pisem nej i ma datę pewną oraz była wykonywana co naj mniej 3 lata, licząc od tej daty;

2) nabywana nieruchomość wchodzi w skład gospo darstwa rodzinnego dzierżawcy lub jest dzierża wiona przez spółdzielnie produkcji rolnej.

2. O treści umowy sprzedaży nieruchomości rolnej przez osobę, o której mowa w ust. 1, zawiadamia się dzierżawcę tej nieruchomości, jeżeli umowa dzierżawy trwała co najmniej 3 lata od dnia jej zawarcia.

3. Jeżeli dzierżawcy przysługuje prawo pierwoku pu, o którym mowa w ust. 1, zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, wywołuje skutki określone w przepi sach Kodeksu cywilnego dotyczących prawa pierwo kupu.

4. W przypadku braku uprawnionego do pierwoku pu, o którym mowa w ust. 1, albo niewykonania przez niego tego prawa, prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy Agencji, działającej na rzecz Skarbu Państwa.

5. Przepisów ust. 1—4 nie stosuje się, jeżeli nabyw cą nieruchomości rolnej jest:

1) spółdzielnia produkcji rolnej — w przypadku sprze daży przez jej członka nieruchomości rolnej stano wiącej wkład gruntowy w tej spółdzielni;

2) osoba bliska zbywcy w rozumieniu przepisów o go spodarce nieruchomościami.

6. Jeżeli przeniesienie własności nieruchomości rolnej ma na celu uzyskanie prawa do renty struktural nej, prawo pierwokupu przysługuje, gdy w wyniku wy konania tego prawa zostanie spełniony warunek, o któ rym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie (Dz. U. Nr 52, poz. 539).

7. Prawo pierwokupu, o którym mowa w ust. 4, nie przysługuje, jeżeli w wyniku nabycia nieruchomości rolnej następuje powiększenie gospodarstwa rodzin nego, jednak do powierzchni nie większej niż określo na w art. 5 ust. 1 pkt 2, a nabywana nieruchomość rol na położona jest w gminie, w której ma miejsce za mieszkania nabywca, lub w gminie sąsiedniej.

8. Jeżeli cena sprzedawanej nieruchomości rażąco odbiega od jej wartości rynkowej, wykonujący prawo pierwokupu może, w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o wykonaniu prawa pierwokupu, wystą pić do sądu o ustalenie ceny tej nieruchomości.

9. Sąd ustala cenę nieruchomości, o której mowa w ust. 8, przy zastosowaniu sposobów jej ustalania przewidzianych w przepisach o gospodarce nierucho mościami. Art.

4.

1. Jeżeli przeniesienie własności nierucho mości rolnej następuje w wyniku zawarcia umowy in nej niż umowa sprzedaży, Agencja, działająca na rzecz Skarbu Państwa, może złożyć oświadczenie o nabyciu tej nieruchomości za zapłatą równowartości pienięż nej.

2. Jeżeli równowartość pieniężna, o której mowa w ust. 1, nie wynika z treści umowy, równowartość tę Agencja określa przy zastosowaniu sposobów ustala nia wartości nieruchomości przewidzianych w przepi sach o gospodarce nieruchomościami.

3. Jeżeli równowartość pieniężna, o której mowa w ust. 1, wynikająca z treści umowy rażąco odbiega od wartości rynkowej nieruchomości rolnej, stosuje się odpowiednio art. 3 ust. 8 i 9.

4. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, nie przy sługuje:

1) jeżeli w wyniku przeniesienia własności nierucho mości rolnej następuje powiększenie gospodar stwa rodzinnego, jednak do powierzchni nie więk szej niż określona w art. 5 ust. 1 pkt 2;

2) jeżeli przeniesienie własności nieruchomości rolnej następuje na rzecz: a) spółdzielni produkcji rolnej — w przypadku nie ruchomości rolnej stanowiącej wkład gruntowy członka tej spółdzielni, b) osoby bliskiej zbywcy w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami;

3) jeżeli przeniesienie własności nieruchomości rolnej następuje w wyniku umowy z następcą, o której mowa w art. 84 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 60, poz. 636, z 2000 r. Nr 45, poz. 531, z 2001 r. Nr 73, poz. 764, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391).

5. Do wykonywania uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cy wilnego dotyczące prawa pierwokupu. Art.

5.

1. Za gospodarstwo rodzinne uważa się go spodarstwo rolne:

1) prowadzone przez rolnika indywidualnego oraz

2) w którym łączna powierzchnia użytków rolnych jest nie większa niż 300 ha.

2. Przy ustalaniu powierzchni użytków rolnych, o której mowa w ust. 1 pkt 2, będących przedmiotem współwłasności uwzględnia się powierzchnię nieru chomości rolnych odpowiadających udziałowi we współwłasności takich nieruchomości, a w przypadku Dziennik Ustaw Nr 64 — 4190 — Poz. 592 współwłasności łącznej uwzględnia się łączną po wierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot współwłasności.

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do ustala nia powierzchni użytków rolnych będących przedmio tem współposiadania na podstawie umowy dzierżawy. Art.

6.

1. Za rolnika indywidualnego uważa się oso bę fizyczną, będącą właścicielem lub dzierżawcą nieru chomości rolnych o łącznej powierzchni użytków rol nych nieprzekraczającej 300 ha, prowadzącą osobiście gospodarstwo rolne, posiadającą kwalifikacje rolnicze, zamieszkałą w gminie, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa.

2. Uważa się, że osoba fizyczna osobiście prowadzi gospodarstwo rolne, jeżeli podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej w tym gospodarstwie.

3. Uważa się, że osoba fizyczna posiada kwalifika cje rolnicze, jeżeli:

1) uzyskała wykształcenie rolnicze co najmniej zasad nicze lub wykształcenie średnie lub wyższe, lub

2) osobiście prowadziła gospodarstwo rolne lub pra cowała w gospodarstwie rolnym przez okres co najmniej 5 lat.

4. Przy ustalaniu powierzchni użytków rolnych, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 5 ust. 2 i 3. Art.

7.

1. Dowodem potwierdzającym osobiste pro wadzenie gospodarstwa rolnego jest oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

2. Dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifi kacji rolniczych jest:

1) w przypadku, o którym mowa w art. 6 ust. 3 pkt 1 — świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły z uzy skanym tytułem zawodowym albo dyplom uzyska nia tytułu zawodowego lub dyplom potwierdzają cy kwalifikacje zawodowe;

2) w przypadku, o którym mowa w art. 6 ust. 3 pkt 2 — oświadczenie poświadczone przez wójta (burmi strza, prezydenta miasta) lub świadectwo pracy.

3. Jako dowód, o którym mowa w ust. 2, dopuszcza się również odpowiednie dokumenty wydane przez właściwe organy lub instytucje państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

4. Dowodem potwierdzającym zamieszkanie jest dokument określający zameldowanie na pobyt stały w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowo dach osobistych.

5. Dowodem potwierdzającym spełnienie warunku określonego:

1) w art. 5 ust. 1 pkt 1 w zakresie dotyczącym po wierzchni użytków rolnych jest oświadczenie na bywcy albo uprawnionego do pierwokupu;

2) w art. 5 ust. 1 pkt 2 jest oświadczenie nabywcy al bo uprawnionego do pierwokupu, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

6. Przy zawieraniu umowy, w wyniku której nastę puje przeniesienie własności nieruchomości rolnej, na bywca jest obowiązany do przedłożenia dowodów, o których mowa w ust. 1—5, albo złożenia oświadcze nia, że nie spełnia warunków określonych w art. 5 i 6. W oświadczeniu tym należy podać łączną powierzch nię i miejsce położenia nieruchomości rolnych, których nabywca jest właścicielem lub dzierżawcą.

7. Dowody, o których mowa w ust. 1—5, oraz oświadczenie, o którym mowa w ust. 6, stanowią za łączniki do umowy, w wyniku której następuje przenie sienie własności nieruchomości rolnej. Art.

8.

1. Nieruchomości rolne nabyte na podstawie art. 3 ust. 4 i art. 4 wchodzą w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

2. Nieruchomość, o której mowa w ust. 1, znajdują ca się w dniu wejścia w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa we władaniu innych osób na podsta wie umów, pozostaje nadal we władaniu tych osób na dotychczasowych warunkach, do chwili zawarcia z Agencją nowych umów.

3. Jeżeli nowe umowy nie zostaną zawarte w termi nie roku od dnia wejścia nieruchomości w skład Zaso bu Własności Rolnej Skarbu Państwa, dotychczasowe umowy wygasają. Art.

9.

1. Czynność prawna dokonana niezgodnie z przepisami ustawy lub bez zawiadomienia uprawnio nego do prawa pierwokupu lub bez zawiadomienia Agencji, w przypadku określonym w art. 4 ust. 1, jest nieważna.

2. Z powództwem o stwierdzenie nieważności czynności prawnej z przyczyn, o których mowa w ust. 1, oprócz osób mających w tym interes prawny może wystąpić Agencja. Art.

10. W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Ko deks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.2)) wpro wadza się następujące zmiany: Dziennik Ustaw Nr 64 — 4191 — Poz. 592 ———————

2) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176 oraz z 2003 r. Nr 49, poz. 408.

1) w art. 695 uchyla się § 2;

2) po art. 1070 dodaje się art. 10701 w brzmieniu: „Art. 1070

1. W razie zbycia udziału w spadku obej mującym gospodarstwo rolne stosuje się odpowiednio art. 166 oraz art. 3 i 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. Nr 64, poz. 592).”. Art. 1

1. W ustawie z dnia 26 marca 1982 r. o scala niu i wymianie gruntów (Dz. U. z 1989 r. Nr 58, poz. 349, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1994 r. Nr 127, poz. 627, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, z 2001 r. Nr 81, poz. 875 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Postępowanie scaleniowe lub wymienne prze prowadza na koszt Skarbu Państwa, z zastrzeże niem art. 4 ust. 2, starosta, jako zadanie z zakre su administracji rządowej. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do starosty w sprawach z tego zakresu jest wojewoda.”;

2) w art. 4 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) grunty Zasobu Własności Rolnej Skarbu Pań stwa, których powierzchnia przekracza 10% pro jektowanego obszaru scalenia i nie mogą być racjonalnie zagospodarowane bez scalenia,”;

3) w art. 5: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Jeżeli do racjonalnego ukształtowania grun tów wchodzących w skład gospodarstw rol nych zachodzi potrzeba zmiany ich położenia w drodze wzajemnej wymiany, wymiana ta ka może być dokonana na zgodny wniosek właścicieli tych gruntów, a w przypadku gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa — za zgodą Agencji. Wymianą mo gą być objęte również grunty z zabudowa niami.”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. W przypadku wymiany gruntów z zabudo waniami wartość budynków określa się we dług wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego na zasadach określonych w przepisach o gospodarce nieruchomościa mi, chyba że strony uzgodnią inne zasady rozliczeń.”;

4) w art. 8: a) ust. 5—7 otrzymują brzmienie: „

5. Dopłaty uczestnikom scalenia są wypłacane ze środków powiatu jednorazowo, w termi nie dwóch miesięcy po zakończeniu scalenia.

6. Uczestnik scalenia zobowiązany do dopłaty uiszcza ją w terminie dwóch miesięcy po za kończeniu scalenia, na rachunek powiatu.

7. Dopłaty między uczestnikami wymiany są regulowane bezpośrednio między nimi.”, b) dodaje się ust. 8 i 9 w brzmieniu: „

8. Na wniosek uczestników postępowania sca leniowego grunty Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa objęte postępowaniem mo gą, za zgodą Agencji, zostać w całości lub w części rozdysponowane za dopłaty na rzecz uczestników postępowania.

9. Do należności Agencji z tytułu dopłat stosu je się przepisy o gospodarowaniu nierucho mościami rolnymi Skarbu Państwa dotyczą ce sprzedaży nieruchomości rolnych.”;

5) w art. 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. W przypadku niedokonania wyboru rady uczestników scalenia w terminie określonym przez starostę funkcję tej rady sprawuje powo łany postanowieniem tego organu zespół, w skład którego wchodzi rada sołecka, sołtys oraz przedstawiciel Agencji będącej uczestni kiem scalenia oraz przedstawiciel społeczno -zawodowych organizacji rolników; w przypad ku gdy postępowaniem scaleniowym objęto grunty więcej niż jednej wsi, w skład zespołu wchodzą sołtysi tych wsi, przedstawiciele rad sołeckich po jednym z każdej wsi, przedstawi ciel Agencji będącej uczestnikiem scalenia oraz przedstawiciel społeczno-zawodowych organi zacji rolników.”;

6) w art. 10 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) przedstawiciel Agencji będącej uczestnikiem scalenia,”;

7) w art. 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Wartość szacunkową lasów oraz sadów, ogro dów, chmielników i innych upraw specjalnych stanowi wartość szacunkowa gruntów, obliczo na na podstawie szacunku wykonanego w spo sób określony w ust. 1 lub 2, oraz wartość drze wostanów, drzew i krzewów, a także innych czę ści składowych gruntów, ustalona przez rzeczo znawcę majątkowego na zasadach określonych w przepisach o gospodarce nieruchomościa mi.”;

8) w art. 17 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1. Grunty niezbędne na cele miejscowej użytecz ności publicznej, pod ulice i drogi publiczne oraz pod wykonane i utrzymywane na koszt Skarbu Państwa albo przewidziane do takiego wykonania i utrzymywania urządzenia meliora cji wodnych można za zgodą Agencji wydzielać z gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, uwzględniając uzasadnione interesy osób korzystających z tych gruntów.

2. Jeżeli na terenie objętym scaleniem nie ma gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Pań stwa, grunty na cele miejscowej użyteczności publicznej oraz pod ulice i drogi wydziela się z gruntów uczestników scalenia, a każdemu Dziennik Ustaw Nr 64 — 4192 — Poz. 592 z nich zmniejsza się przysługujący mu obszar gruntów o część, której wartość szacunkowa odpowiada stosunkowi wartości szacunkowej gruntów przeznaczonych na wymienione cele do wartości wszystkich scalanych gruntów.”;

9) w art. 34 w pkt 6 kropkę na końcu zastępuje się prze cinkiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu: „

7) Agencji — rozumie się przez to Agencję Nieru chomości Rolnych.”. Art. 1

2. W ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 603, Nr 115, poz. 1229, Nr 122, poz. 1323, Nr 154, poz. 1793 i 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676 i Nr 155, poz. 1287 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 64 i Nr 49, poz. 408) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł rozdziału 2 otrzymuje brzmienie: „Agencja Nieruchomości Rolnych”;

2) w art. 3: a) w ust. 1 wyrazy „Własności Rolnej Skarbu Pań stwa” zastępuje się wyrazami „Nieruchomości Rolnych”, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Nadzór nad Agencją sprawuje minister wła ściwy do spraw Skarbu Państwa, a w zakre sie określonym w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz pkt 7—9 oraz w zakresie zadań określonych w przepisach o kształtowaniu ustroju rolne go — nadzór nad Agencją sprawuje minister właściwy do spraw rozwoju wsi.”;

3) art. 6 otrzymuje brzmienie: „Art.

6.

1. Agencja realizuje zadania wynikające z polityki państwa, w szczególności w za kresie:

1) tworzenia oraz poprawy struktury ob szarowej gospodarstw rodzinnych,

2) tworzenia warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu poten cjału produkcyjnego Zasobu Własno ści Rolnej Skarbu Państwa,

3) restrukturyzacji oraz prywatyzacji mienia Skarbu Państwa użytkowane go na cele rolnicze,

4) obrotu nieruchomościami i innymi składnikami majątku Skarbu Państwa użytkowanymi na cele rolne,

5) administrowania zasobami majątko wymi Skarbu Państwa przeznaczony mi na cele rolne,

6) zabezpieczenia majątku Skarbu Pań stwa,

7) inicjowania prac urządzeniowo-rol nych na gruntach Skarbu Państwa oraz popierania organizowania na gruntach Skarbu Państwa prywat nych gospodarstw rolnych,

8) tworzenia miejsc pracy w związku z re strukturyzacją państwowej gospodar ki rolnej,

9) wspierania działań mających na celu udzielanie pomocy byłym pracowni kom państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej i członkom ich ro dzin w przezwyciężaniu trudnych sy tuacji życiowych, a w szczególności przez przyznawanie stypendiów dzie ciom byłych pracowników, uczącym się w szkołach ponadgimnazjalnych oraz kształcącym się w szkołach wyż szych.

2. Oprócz zadań, o których mowa w ust. 1, Agencja realizuje również inne zadania określone odrębnymi przepisami, a w szczególności przepisami o kształto waniu ustroju rolnego.”;

4) w art. 7: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi, w drodze rozporządze nia, nadaje Agencji statut, biorąc pod uwagę zakres jej zadań.”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Statut, o którym mowa w ust. 2, określa:

1) organizację wewnętrzną Agencji,

2) tryb działania Rady Nadzorczej,

3) zasady udzielania pełnomocnictw,

4) system kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego,

5) sposób postępowania z mieniem nieza gospodarowanym.”;

5) w art. 10 uchyla się ust. 13;

6) w art. 20 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Ârodki finansowe z gospodarowania mieniem Zasobu przeznacza się na finansowanie obcią żających mienie Zasobu zadań określonych w ustawie, w tym na obsługę zobowiązań Agencji określonych w art. 20a ust. 1 i 4, a tak że zadań określonych przepisami o kształtowa niu ustroju rolnego.”;

7) w art. 20c w ust. 1 w pkt 2 dodaje się lit. d w brzmie niu: „d) koszty wykonywania przez Agencję uprawnień określonych w przepisach o kształtowaniu ustroju rolnego.”;

8) w art. 23 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „

3. Poręczenia i gwarancje, o których mowa w ust. 2, mogą być udzielane do 80% kwoty kre Dziennik Ustaw Nr 64 — 4193 — Poz. 592 dytu z przeznaczeniem na nabycie nieruchomo ści rolnej, która wejdzie w skład gospodarstwa rodzinnego, pod warunkiem, że wierzytelność Agencji zostanie zabezpieczona hipoteką na na bywanej nieruchomości, wpisaną w księdze wieczystej na pierwszym miejscu, oraz dodat kowo w inny sposób zaakceptowany przez Agencję.”;

9) w art. 26a: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Nie pobiera się podatku od czynności cywil noprawnych i opłaty skarbowej w sprawach dotyczących Zasobu oraz nieruchomości na bywanych przez Agencję na własność Skar bu Państwa.”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Agencja nie ma obowiązku uiszczania opłat w sprawach cywilnych dotyczących mienia stanowiącego Zasób oraz w sprawach, o któ rych mowa w przepisach o kształtowaniu ustroju rolnego.”;

10) po art. 28 dodaje się art. 28a w brzmieniu: „Art. 28a.

1. Sprzedaż nieruchomości rolnej przez Agencję może nastąpić, jeżeli w wyni ku tej sprzedaży łączna powierzchnia użytków rolnych będących własno ścią nabywcy nie przekroczy 500 ha.

2. Przy ustalaniu powierzchni użytków rolnych, o której mowa w ust. 1, będą cych przedmiotem współwłasności uwzględnia się powierzchnię nieru chomości rolnych odpowiadających udziałowi we współwłasności takich nieruchomości, a w przypadku współ własności łącznej uwzględnia się łącz ną powierzchnię nieruchomości rol nych stanowiących przedmiot współ własności.

3. Powierzchnię użytków rolnych, o któ rej mowa w ust. 1 i 2, ustala się na podstawie oświadczenia złożonego przez nabywcę nieruchomości rol nej.”; 1

1) w art. 29: a) ust. 3b otrzymuje brzmienie: „3b. Agencja może zastrzec, że w przetargu mo gą uczestniczyć wyłącznie:

1) osoby fizyczne spełniające warunki okre ślone w przepisach o kształtowaniu ustroju rolnego zamierzające utworzyć lub powiększyć gospodarstwo rodzinne w rozumieniu tych przepisów, które są: a) rolnikami posiadającymi gospodar stwo rolne w gminie, na obszarze któ rej położona jest nieruchomość wysta wiana do przetargu, oraz zamierzają cymi powiększyć to gospodarstwo, lub b) pracownikami zlikwidowanych pań stwowych przedsiębiorstw gospodar ki rolnej zamierzającymi utworzyć go spodarstwo, lub c) rolnikami, którzy po dniu 31 grudnia 1991 r. sprzedali Skarbowi Państwa nieruchomości niezbędne na cele pu bliczne, lub d) członkami rolniczych spółdzielni pro dukcyjnych postawionych w stan li kwidacji lub upadłości,

2) osoby spełniające warunki do objęcia programem osadnictwa rolniczego,

3) repatrianci w rozumieniu przepisów o obywatelstwie polskim przybyli do Rzeczypospolitej Polskiej nie wcześniej niż 6 lat przed dniem przetargu,

4) spółki utworzone przez pracowników zli kwidowanych państwowych przedsię biorstw gospodarki rolnej.”, b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „

5. Agencji przysługuje prawo odkupu nieru chomości na rzecz Skarbu Państwa w okresie 5 lat, licząc od dnia jej nabycia od Agencji, z ujawnieniem tego prawa w księdze wieczy stej.”; 1

2) w art. 31: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Jeżeli nabywca przed zawarciem umowy sprzedaży wpłaci co najmniej 20% ceny, Agencja może rozłożyć spłatę pozostałej na leżności na roczne lub półroczne raty, na okres nie dłuższy niż 15 lat.”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Przy rozłożeniu spłaty należności na raty Agencja stosuje oprocentowanie, chyba że należność została ustalona w umowie we dług innego miernika wartości niż pie niądz.”, c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Jeżeli nabywca nieruchomości zbędzie pod jakimkolwiek tytułem prawnym tę nierucho mość lub jej część albo udziały w jej współ własności przed zapłaceniem całej należno ści z tytułu sprzedaży, Agencja może zażą dać zapłaty całej niespłaconej należności w wyznaczonym przez siebie terminie.”. Art. 1

3. W ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o utwo rzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic twa (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 80, poz. 369 i Nr 98, poz. 473, z 1997 r. Nr 41, poz. 255, Nr 79, poz. 484 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 48, poz. 547 i 550 i Nr 88, poz. 983, z 2001 r. Nr 3, poz. 19, Nr 29, poz. 320, Nr 38, poz. 452, Nr 125, poz. 1363 i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 112, poz. 976 i Nr 143, poz. 119

7) w art. 3 wprowadza się następują ce zmiany: Dziennik Ustaw Nr 64 — 4194 — Poz. 592

1) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) poprawy struktury agrarnej, w tym zwłaszcza tworzenia i powiększania gospodarstw rodzin nych w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego,”;

2) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Agencja realizuje zadanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, w zakresie dotyczącym tworze nia i powiększania gospodarstw rodzinnych, w szczególności poprzez dopłatę do oprocen towania kredytów bankowych na zakup nieru chomości rolnych, które utworzą gospodar stwo rodzinne albo wejdą w skład takiego go spodarstwa, z tym że kwota kredytu nie może przekraczać 90% wartości zakupywanej nieru chomości, a okres spłaty kredytu nie może przekraczać 20 lat.”. Art. 1

4. W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o dzia łach administracji rządowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 928, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 23 otrzymuje brzmienie: „Art. 2

3.

1. Dział rozwój wsi obejmuje sprawy:

1) kształtowania ustroju rolnego pań stwa,

2) ochrony gruntów przeznaczonych na cele rolne,

3) scalania i wymiany gruntów, glebo znawczej klasyfikacji gruntów oraz podziału i rozgraniczenia nierucho mości na obszarze wsi,

4) infrastruktury wsi, w szczególności: a) melioracji, w zakresie spraw nie objętych działem gospodarka wodna, zaopatrzenia wsi i rolnic twa w wodę oraz oczyszczania ścieków i gospodarki odpadami, b) elektryfikacji i gazyfikacji w zakre sie spraw nieobjętych działem go spodarka oraz telefonizacji wsi w zakresie spraw nieobjętych działem łączność, c) prac urządzeniowo-rolnych na gruntach Skarbu Państwa,

5) ubezpieczenia społecznego rolników,

6) wspierania tworzenia miejsc pracy w związku z restrukturyzacją pań stwowej gospodarki rolnej,

7) wspierania działań mających na celu udzielanie pomocy byłym pracowni kom państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej i członkom ich ro dzin w przezwyciężaniu trudnych sy tuacji życiowych,

8) rozwoju przedsiębiorczości, w tym w szczególności podnoszenia kwali fikacji zawodowych, wspomagania pozarolniczych form aktywności za wodowej i gospodarczej mieszkań ców wsi.

2. W zakresie ubezpieczenia społecznego rolników minister właściwy do spraw rozwoju wsi współdziała z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego.

3. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi sprawuje nadzór nad działalnością Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kasy Rolniczego Ubezpie czenia Społecznego, a w zakresie spraw wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 4 lit. c) oraz pkt 6—8 — nad działalnością Agencji Nieruchomości Rolnych.

4. W zakresie nadzoru nad działalnością Agencji Nieruchomości Rolnych mini ster właściwy do spraw rozwoju wsi współdziała z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa.”;

2) w art. 25 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa sprawuje nadzór nad działalnością Agencji Nie ruchomości Rolnych — z uwzględnieniem prze pisów art. 23 ust. 3 i 4.”. Art. 1

5. W ustawie z dnia 26 lipca 2001 r. o nabywa niu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości (Dz. U. Nr 113, poz. 1209, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 3, poz. 2

4) art. 1 otrzy muje brzmienie: „Art.

1.

1. Osoby fizyczne będące w dniu 26 maja 1990 r. oraz w dniu wejścia w życie usta wy użytkownikami wieczystymi lub współużytkownikami wieczystymi nieru chomości zabudowanych na cele miesz kaniowe lub stanowiących nieruchomo ści rolne nabywają z mocy prawa wła sność tych nieruchomości z dniem, w którym decyzja, o której mowa w ust. 3, stała się ostateczna.

2. Prawo własności nieruchomości naby wają także osoby fizyczne będące na stępcami prawnymi osób, o których mo wa w ust. 1.

3. Decyzję o nabyciu prawa własności nie ruchomości wydaje starosta — w odnie sieniu do nieruchomości Skarbu Pań Dziennik Ustaw Nr 64 — 4195 — Poz. 592 ———————

3) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 550, Nr 62, poz. 718, Nr 70, poz. 816, Nr 73, poz. 852, Nr 109, poz. 1158 i Nr 122, poz. 1314 i 1321, z 2001 r. Nr 3, poz. 18, Nr 5, poz. 43 i 44, Nr 42, poz. 475, Nr 63, poz. 634, Nr 73, poz. 761, Nr 76, poz. 811, Nr 87, poz. 954, Nr 102, poz. 1116, Nr 113, poz. 1207, Nr 115, poz. 1229, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 126, poz. 1382, Nr 129, poz. 1441, Nr 130, poz. 1450 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 71, poz. 655, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 93, poz. 820, Nr 130, poz. 1112 i Nr 135, poz. 1145 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450. stwa, lub wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta lub marszałek woje wództwa — w odniesieniu do nierucho mości będącej własnością jednostki sa morządu terytorialnego.

4. Ostateczna decyzja, o której mowa w ust. 3, stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej.

5. Opłaty sądowe z tytułu założenia i wpisu do księgi wieczystej prawa własności nieruchomości nabytych na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 3, pokrywa Skarb Państwa.

6. Koszty pomiarów oraz opracowań geo dezyjnych i kartograficznych związanych z postępowaniem w sprawie wydania decyzji, o której mowa w ust. 3, pokrywa Skarb Państwa.

7. Minister właściwy do spraw Skarbu Pań stwa w porozumieniu z ministrem wła ściwym do spraw administracji publicz nej, w drodze rozporządzenia, określi szczegółowy tryb wydawania decyzji, o których mowa w ust. 3.”. Art. 1

6. Do postępowań wszczętych na podstawie ustawy, o której mowa w art. 11, i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Art. 1

7. Do postępowań wszczętych na podstawie ustawy, o której mowa w art. 15, i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Art. 1

8.

1. Ilekroć w dotychczasowych przepisach jest mowa „o Agencji Własności Rolnej Skarbu Pań stwa”, należy przez to rozumieć Agencję Nieruchomo ści Rolnych.

2. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy Agen cja Nieruchomości Rolnych staje się następcą praw nym Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Art. 1

9. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 mie sięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 7 ust. 3, któ ry wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpo spolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski Dziennik Ustaw Nr 64 — 4196 — Poz. 592

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2003-04-15
Data wydania: 2003-04-11
Data wejścia w życie: 2003-07-16
Data obowiązywania: 2003-07-16
Uwagi: Art. 7 ust. 3 wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS SKARBU PAŃSTWA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2003 nr 64 poz. 592