Dz.U. 2003 nr 72 poz. 658

658 WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO z dnia 15 kwietnia 2003 r. sygn. akt SK 4/02 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Andrzej Mączyński — przewodniczący, Marian Grzybowski, Wiesław Johann, Marek Mazurkiewicz — sprawozdawca, Jadwiga Skórzewska-¸osiak, protokolant: Grażyna Szałygo, po rozpoznaniu, z udziałem Prokuratora General nego, na rozprawie w dniu 15 kwietnia 2003 r.:

1) skargi konstytucyjnej Zdzisława Mielnika o zbada nie zgodności art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 25 kwietnia 1997 r. o zmianie ustawy o kombatan tach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. Nr 68, poz. 43

6) oraz art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 25 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatan tach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 1997 r. Nr 142, poz. 950, ze zm.) z art. 2, 19 i 32 Konstytucji,

2) skargi konstytucyjnej Władysława Maciejewskiego o zbadanie zgodności art. 22 ust. 3 i art. 25 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatan tach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 1997 r. Nr 142, poz. 950, ze zm.) z art. 2, 19 oraz 32 ust. 1 i 2 Konstytucji,

3) pytania prawnego Naczelnego Sądu Administra cyjnego o zbadanie zgodności art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 1997 r. Nr 142, poz. 950, ze zm.) z art. 2, 19, 30 i 32 Konsty tucji, orzeka:

1. Art. 1 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 1997 r. Nr 142, poz. 950) w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 25 kwietnia 1997 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okre su powojennego (Dz. U. Nr 68, poz. 43

6) jest zgodny z art. 2, art. 19 i art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Pol skiej.

2. Art. 25 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będą cych ofiarami represji wojennych i okresu powojenne go (Dz. U. z 1997 r. Nr 142, poz. 950) w brzmieniu nada nym przez art. 1 pkt 17 lit. a tiret trzecie ustawy z dnia 25 kwietnia 1997 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. Nr 68, poz. 43

6) jest zgodny z art. 2, art. 19 i art. 32 Konsty tucji.

3. Art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 1997 r. Nr 142, poz. 950, ze zm.) jest niezgod ny z art. 2 i art. 32 Konstytucji i nie jest niezgodny z art. 19 i art. 30 Konstytucji. Ponadto postanawia: na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z ust. 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytu cyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638 oraz z 2001 r. Nr 98, poz. 1070) umo rzyć postępowanie w części dotyczącej zbadania zgodności art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 25 kwietnia 1997 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektó rych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. Nr 68, poz. 43

6) z art. 2, art. 19 i art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na zbędność wydania orzeczenia. Andrzej Mączyński Marian Grzybowski Wiesław Johann Marek Mazurkiewicz Jadwiga Skórzewska-¸osiak Dziennik Ustaw Nr 72 — 4672 — Poz. 658

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2003-04-29
Data wydania: 2003-04-15
Data wejścia w życie: 2003-04-29
Data obowiązywania: 2003-04-29
Organ wydający: TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2003 nr 72 poz. 658