Dz.U. 2003 nr 74 poz. 669

Na podstawie art. 9 ust. 9 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57, poz. 50

7) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa:

1) sposób sporządzania i aktualizacji spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólno krajowym, przebywających na polskich statkach morskich znajdujących się w podróży w dniu refe rendum;

2) sposób powiadamiania urzędów gmin o objętych spisem osobach stale zamieszkałych w kraju;

3) sposób wydawania zaświadczeń o prawie do gło sowania.

§2.

1. Spis osób, o których mowa w § 1 pkt 1, zwa ny dalej „spisem”, kapitan statku sporządza w dwóch egzemplarzach.

2. Spis sporządza się na formularzu, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu sporządzania spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 74, poz. 670).

3. Spis sporządza się zgodnie z rubrykami formula rza, z tym że w rubryce „adres zamieszkania” wpisuje się adres stałego zamieszkania w kraju osoby upraw nionej do udziału w referendum, w odniesieniu zaś do obywateli polskich stale zamieszkałych za granicą wpi suje się adres zamieszkania osoby uprawnionej do udziału w referendum za granicą.

4. Spis sporządza się w kolejności alfabetycznej nazwisk osób uprawnionych do udziału w referendum.

§3.

1. Spis sporządza się pismem maszynowym lub w formie wydruku komputerowego albo pismem ręcznym — atramentem lub długopisem.

2. Formularz spisu wypełnia się dwustronnie.

3. W razie sporządzania formularza spisu w formie wydruku komputerowego:

1) można przyjąć układ formularza odmienny od określonego we wzorze, pod warunkiem zamiesz czenia wszystkich danych przewidzianych w tym wzorze;

2) nie stosuje się warunku określonego w ust. 2.

§4. Kapitan statku, za pośrednictwem armatora, powiadamia urząd gminy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do udziału w referendum o wpisaniu jej do spisu lub o skreśleniu ze spisu osób, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 1 i 2, je żeli uprzednio zawiadomił urząd gminy o umieszczeniu ich w spisie.

§5. Kapitan statku podpisuje każdy arkusz spisu i opatruje go swoją pieczęcią.

§6.

1. Na żądanie osoby uprawnionej do udziału w referendum, zmieniającej miejsce pobytu przed dniem głosownia, kapitan statku na podstawie spisu wydaje zaświadczenie o prawie do głosowania. Wzór zaświadczenia o prawie do głosowania określa rozpo rządzenie, o którym mowa w § 2 ust. 2.

2. Zaświadczenie o prawie do głosowania osoba uprawniona do udziału w referendum może odebrać wyłącznie osobiście za pokwitowaniem lub przez oso bę pisemnie upoważnioną, pod warunkiem podania numeru PESEL lub numeru ważnego polskiego pasz portu osoby uprawnionej do udziału w referendum.

3. Po wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, kapitan skreśla osobę uprawnioną do udziału w referendum ze spisu, umieszczając w rubryce spisu „Uwagi” adnotację „zaświadczenie”.

§7.

1. Spis jest aktualizowany do dnia przekazania go przewodniczącemu obwodowej komisji do spraw referendum przez wpisanie osoby uprawnionej do udziału w referendum na dodatkowym arkuszu spisu lub skreślenie ze spisu już sporządzonego.

2. Aktualizacji, o której mowa w ust. 1, podlegają obydwa egzemplarze spisu.

3. Przepisy § 2—5 stosuje się odpowiednio.

§8.

1. Po sporządzeniu spisu, a przed dniem głoso wania, na dodatkowym arkuszu spisu wpisuje się oso by, które: Dziennik Ustaw Nr 74 — 4706 — Poz. 669 669 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu sporządzania i aktualizacji spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich ———————

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządo wej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini stra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165). Dziennik Ustaw Nr 74 — 4707 — Poz. 669

1) zostały pominięte w spisie, jeżeli reklamacja w sprawie ich wpisania została uwzględniona przez kapitana;

2) zostały pominięte w spisie w wyniku oczywistego błędu.

2. Ze spisu skreśla się osoby:

1) wobec których kapitan wydał decyzję o ich skreśle niu ze spisu;

2) umieszczone w spisie w wyniku oczywistego błędu;

3) którym wydano zaświadczenie o prawie do głoso wania.

3. Po dokonaniu zmian, o których mowa w ust. 1 i 2, w rubryce spisu „Uwagi” umieszcza się odpowiednią adnotację „reklamacja” lub „omyłka”.

§9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło szenia. Minister Infrastruktury: w z. K. Heller

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2003-05-02
Data wydania: 2003-04-30
Data wejścia w życie: 2003-05-02
Data obowiązywania: 2003-05-02
Organ wydający: MIN. INFRASTRUKTURY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2003 nr 74 poz. 669