Dz.U. 2003 nr 78 poz. 703

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 25 ustęp 1 Konwencji o ochronie i użytko waniu cieków transgranicznych i jezior międzynarodo wych, sporządzonej w Helsinkach dnia 17 marca 1992 r., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfiko wał dnia 17 lutego 2000 r. wyżej wymienioną konwen cję. Dnia 15 marca 2000 r. złożono Sekretarzowi Gene ralnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych jako de pozytariuszowi dokument ratyfikacyjny. Zgodnie z artykułem 26 ustęp 1 konwencja weszła w życie dnia 6 października 1996 r., a w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z artykułem 26 ustęp 3, dnia 13 czerwca 2000 r. Jednocześnie podaje się do wiadomości, co nastę puje:

1. Następujące państwa stały się Stronami kon wencji w podanych niżej datach: Republika Albanii 5 stycznia 1994 r. Republika Austrii 25 lipca 1996 r. Republika Azerbejdżańska 3 sierpnia 2000 r. Królestwo Belgii 8 listopada 2000 r. Republika Chorwacji 8 lipca 1996 r. Republika Czeska 12 czerwca 2000 r. Królestwo Danii1 28 maja 1997 r. Republika Estońska 16 czerwca 1995 r. Republika Finlandii 21 lutego 1996 r. Republika Francuska 30 czerwca 1998 r. Republika Grecka 6 września 1996 r. Królestwo Hiszpanii 16 lutego 2000 r. Republika Kazachstanu 11 stycznia 2001 r. Księstwo Liechtensteinu 19 listopada 1997 r. Republika Litewska 28 kwietnia 2000 r. Wielkie Księstwo Luksemburga 7 czerwca 1994 r. Republika ¸otewska 10 grudnia 1996 r. Republika Mołdowy 4 stycznia 1994 r. Republika Federalna Niemiec 30 stycznia 1995 r. Królestwo Niderlandów2 14 marca 1995 r. Królestwo Norwegii 1 kwietnia 1993 r. Republika Portugalska3 9 grudnia 1994 r. Federacja Rosyjska 2 listopada 1993 r. Rumunia 31 maja 1995 r. Republika Słowacka 7 lipca 1999 r. Republika Słowenii 13 kwietnia 1999 r. Konfederacja Szwajcarska 23 maja 1995 r. Królestwo Szwecji 5 sierpnia 1993 r. Ukraina 8 października 1999 r. Republika Węgierska 2 września 1994 r. Republika Włoska 23 maja 1996 r. Wspólnota Europejska 14 września 1995 r. 703 OÂWIADCZENIE RZÑDOWE z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o ochronie i użytkowaniu cieków transgranicznych i jezior międzynarodowych, sporządzonej w Helsinkach dnia 17 marca 1992 r. ——————— 1 Z zastrzeżeniem stosowania do Wysp Owczych i Grenlandii («With reservation of application to the Faroe Islands and Greenland») ——————— 2 Konwencja ma zastosowanie dla Królestwa w Europie. («For the Kingdom in Europe») 3 28 czerwca 1999 r. Rząd Portugalii poinformował Sekreta rza Generalnego, że konwencja ma zastosowanie również do Makau. («On 28 June 1999, the Government of Portugal informed the Secretary-General the Convention would also apply to Macau.»)

2. Przy składaniu dokumentów ratyfikacyjnych lub dokumentów przystąpienia podane niżej państwa zło żyły następujące deklaracje: REPUBLIKA AUSTRII Republika Austrii oświadcza zgodnie z art. 22 ust. 2 konwencji, że uznaje oba środki rozstrzygania sporów wymienione w tym ustępie za obowiązkowe w stosun ku do każdej strony, która przyjęła zobowiązanie doty czące jednego lub obu środków rozstrzygania sporów. («The Republic of Austria declares in accordance with article 22 paragraph 2 of the Convention, that it ac cepts both of the means of dispute settlement mentio ned in this paragraph as compulsory in relation to any Party accepting an obligation concerning one or both these means of dispute settlement.») REPUBLIKA FRANCUSKA Rząd Republiki Francuskiej, zatwierdzając Konwen cję o ochronie i użytkowaniu cieków transgranicznych i jezior międzynarodowych, oświadcza, że w odniesie niu do pojęcia rozważnego i sprawiedliwego użytko wania cieków transgranicznych nie stanowi uznania zasady prawa zwyczajowego, ale odzwierciedla zasadę współpracy pomiędzy Stronami konwencji; zakres ta kiej współpracy jest określony w porozumieniach do konwencji zawieranych pomiędzy państwami nad brzeżnymi — porozumienia te są oparte na zasadzie równości i wzajemności. («The Government of the French Republic, in ap proving the Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes, declares that reference to the concept of reasonable and equitable use of transboundary waters does not constitute recognition of a principle of customary law, but illustrates a principle of cooperation between par ties to the Convention; the scope of such cooperation is specified in agreements, to which the Convention between States bordering the same transboundary waters — such agreements being concluded on the ba sis of equality and reciprocity.») REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC Republika Federalna Niemiec, w celu ochrony in formacji związanych z danymi osobowymi, zgodnie ze swoim prawem krajowym zastrzega sobie prawo do dostarczania danych osobowych jedynie pod warun kiem, że strona otrzymująca takie chronione informa cje szanuje poufność otrzymanych informacji i warun ki, pod którymi zastały one dostarczone, oraz wykorzy stuje te informacje jedynie do celów, dla których zosta ły one dostarczone. («The Federal Republic of Germany, in order to protect information related to personal data according to its national law, reserves the right to supply perso nal data only under the condition that the part rece iving such protected information shall respect the confidentiality of the information received and the conditions under which it is supplied, and shall only use that information for the purposes for which it was supplied.») KSI¢STWO LIECHTENSTEINU Księstwo Liechtensteinu oświadcza zgodnie z art. 22 ust. 2 konwencji, ż e uznaje oba środki rozstrzygania spo rów wymienione w tym ustępie za obowiązkowe w sto sunku do każdej strony, która przyjęła zobowiązanie do tyczące jednego lub obu środków rozstrzygania sporów. («Liechtenstein declares in accordance with article 22 paragraph 2 of the Convention, that it accepts both of the means of dispute settlement mentioned in this paragraph as compulsory in relation to any Party ac cepting an obligation concerning one or both these means of dispute settlement.») REPUBLIKA LITEWSKA Republika Litewska oświadcza, że dla sporów nie rozstrzygniętych zgodnie z art. 22 ust. 1 uznaje środki rozstrzygania sporów, przewidziane w art. 22 ust. 2(b). («The Republic of Lithuania declares that, for a dispu te not resolved in accordance with paragraph 1 of Artic le 22 it accepts the means of dispute settlement provided in paragraph 2 (b) of Article 22 of the said Convention.») KRÓLESTWO NIDERLANDÓW Królestwo Niderlandów uznaje dla sporów nieroz strzygniętych zgodnie z art. 22 ust. 1 konwencji oba z następujących środków rozstrzygania sporów jako obowiązkowe w stosunku do każdej strony uznającej to samo zobowiązanie: (a) przedłożenie sporu Międzynarodowemu Trybuna łowi Sprawiedliwości, (b) arbitraż, zgodnie z procedurą określoną w załącz niku IV; («The Kingdom of the Netherlands accepts for a di spute not resolved in accordance with paragraph 1 of article 22 of the Convention both the following means of dispute settlement as compulsory in relation to any party accepting the same obligation: (a) submission of the dispute to the International Co urt of Justice; (b) arbitration in accordance with the procedure set out in annex IV.») KRÓLESTWO HISZPANII W odniesieniu do artykułu 3 ustęp 1(c) Hiszpania uznaje, że graniczne normy zrzutu ścieków określone w pozwoleniach gwarantują, w każdym przypadku, po szanowanie kryteriów jakości wody w środowisku przyjmującym na podstawie najlepszych dostępnych technologii i danych technicznych dotkniętej instalacji, jej położenia geograficznego i miejscowych warunków środowiska. («In relation to article 3, paragraph 1 (c), the Spanish State takes it that the limits for waste-water discharges states in permits shall guarantee, in any case, respect for the water-quality criteria of the receiving environ ment, based on the best available technologies and the technical features of the affected installation, its geogra phical site and local environmental conditions.») Minister Spraw Zagranicznych: w z. D. Hübner Dziennik Ustaw Nr 78 — 5004 — Poz. 703

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2003-05-09
Data wydania: 2002-07-08
Data wejścia w życie: 2003-05-24
Data obowiązywania: 2003-05-24
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2003 nr 78 poz. 703