Dz.U. 2003 nr 80 poz. 733

733 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu i warunków wystawiania skierowania na leczenie uzdrowiskowe przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz trybu potwierdzania tego skierowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia Na podstawie art. 69 ust. 5 ustawy z dnia 23 stycz nia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodo wym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391 i Nr 73, poz. 660) zarządza się, co następuje:

§1.

1. Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, zwa ne dalej „skierowaniem”, wystawia lekarz ubezpiecze nia zdrowotnego na formularzu, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia.

2. Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wystawia skierowanie, biorąc pod uwagę:

1) aktualny stan zdrowia ubezpieczonego;

2) brak przeciwwskazań do leczenia uzdrowiskowego; ———————

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szcze gółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833). Dziennik Ustaw Nr 80 — 5314 — Poz. 733

3) wpływ leczenia uzdrowiskowego, w szczególności warunków naturalnych (surowców leczniczych, kli matu, morza, mikroklimatu), na stan zdrowia ubez pieczonego;

4) dotychczasowy przebieg i wyniki leczenia uzdrowi skowego, o ile ubezpieczony z takiego leczenia ko rzystał.

3. W skierowaniu lekarz ubezpieczenia zdrowotne go może wskazać, po uwzględnieniu wskazań i prze ciwwskazań do leczenia w danym uzdrowisku, miejsce i rodzaj leczenia uzdrowiskowego. Wskazania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego nie wiążą oddziału woje wódzkiego Funduszu.

4. Skierowanie przesyła się do oddziału wojewódz kiego Funduszu w zamkniętej kopercie opatrzonej napi sem „SKIEROWANIE NA LECZENIE UZDROWISKOWE” umieszczonym w lewym dolnym rogu koperty pod ad resem odbiorcy.

§2.

1. Po otrzymaniu skierowania przez oddział wojewódzki Funduszu, komórka organizacyjna wła ściwa w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego doko nuje jego rejestracji, nadając skierowaniu kolejny nu mer.

2. Po rejestracji skierowania lekarz specjalista w dziedzinie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej, zwany dalej „lekarzem specjalistą”, zatrudniony w komórce organizacyjnej, o której mowa w ust. 1, dokonuje weryfikacji skierowa nia pod względem celowości leczenia uzdrowiskowe go.

3. Lekarz specjalista może zażądać od lekarza ubez pieczenia zdrowotnego, który wystawił skierowanie, dostarczenia w wyznaczonym terminie dokumentacji medycznej niezbędnej do ustalenia rodzaju i zakresu leczenia uzdrowiskowego, uzupełnienia lub aktualiza cji tej dokumentacji oraz przeprowadzenia dodatko wych badań.

4. Lekarz specjalista po dokonaniu weryfikacji skie rowania na leczenie uzdrowiskowe w przypadkach, o których mowa w ust. 3, zwraca dokumentację me dyczną lekarzowi ubezpieczenia zdrowotnego, który wystawił skierowanie. Dokumentację zwraca się w za mkniętej kopercie.

§3.

1. Oddział wojewódzki Funduszu potwierdza skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, jeżeli:

1) lekarz specjalista stwierdził celowość skierowa nia;

2) są miejsca w odpowiednich zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, przewidziane w umowach z tymi zakładami.

2. Potwierdzając skierowanie, oddział wojewódzki Funduszu określa rodzaj leczenia uzdrowiskowego i je go tryb, wyznacza odpowiedni zakład lecznictwa uzdrowiskowego oraz datę rozpoczęcia leczenia i czas jego trwania.

3. Oddział wojewódzki Funduszu doręcza ubezpie czonemu potwierdzone skierowanie nie później niż w terminie 14 dni przed datą rozpoczęcia leczenia.

§4.

1. Skierowanie, którego oddział wojewódzki Funduszu nie potwierdził z powodu niewskazania przez lekarza specjalistę celowości skierowania, jest zwracane lekarzowi ubezpieczenia zdrowotnego, który je wystawił, wraz z podaniem przyczyny odmowy po twierdzenia skierowania.

2. O niepotwierdzeniu skierowania oddział woje wódzki Funduszu zawiadamia ubezpieczonego.

3. Na niepotwierdzenie skierowania przez oddział wojewódzki Funduszu nie przysługuje odwołanie.

§5.

1. Skierowanie, którego oddział wojewódzki Funduszu nie potwierdził z powodu braku miejsc w od powiednich zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, składane jest do dokumentacji prowadzonej przez ten oddział.

2. Skierowanie, o którym mowa w ust. 1, podlega potwierdzeniu na warunkach określonych w § 7 ust. 4.

3. O przyczynie niepotwierdzenia, o której mowa w ust. 1, oraz warunkach potwierdzenia skierowania określonych w § 7 ust. 4 oddział wojewódzki Funduszu zawiadamia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który wystawił skierowanie, oraz ubezpieczonego.

§6.

1. Skierowanie powinno być rozpatrzone przez oddział wojewódzki Funduszu w terminie 30 dni od da ty jego wpływu do Funduszu. Termin ten może być przedłużony w przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 3, nie więcej jednak niż o 14 dni.

2. Skierowanie wraz z wynikami badań dodatko wych, o których mowa w § 2 ust. 3, jest ważne 12 mie sięcy, licząc od dnia jego wystawienia.

§7.

1. Oddział wojewódzki Funduszu prowadzi listę ubezpieczonych, którzy nie uzyskali potwierdzenia skierowania z przyczyny, o której mowa w § 5 ust. 1.

2. Lista ubezpieczonych zawiera:

1) imię i nazwisko ubezpieczonego;

2) nr PESEL;

3) numer skierowania nadany podczas rejestracji przez komórkę organizacyjną, o której mowa w § 2 ust. 1.

3. Ubezpieczony ma prawo do informacji o swojej kolejności na liście ubezpieczonych, o której mowa w ust. 1.

4. Oddział wojewódzki Funduszu potwierdza skie rowanie wystawione ubezpieczonemu, który znajduje się na liście, o której mowa w ust. 1, w pierwszej kolej ności, jeżeli są miejsca w odpowiednich zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, przewidziane w umo wach z tymi zakładami.

§8. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu i warunków wystawiania skierowania na le czenie uzdrowiskowe przez lekarza ubezpieczenia zdro wotnego oraz potwierdzania tego skierowania przez Kasę Chorych (Dz. U. Nr 166, poz. 1262 oraz z 2001 r. Nr 74, poz. 798).

§9. Skierowania potwierdzone na podstawie do tychczasowych przepisów zachowują swoją ważność i nie wymagają dodatkowego potwierdzenia przez od dział wojewódzki Funduszu.

§10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Zdrowia: L. Sikorski Dziennik Ustaw Nr 80 — 5315 — Poz. 733 Dziennik Ustaw Nr 80 — 5316 — Poz. 733 Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2003 r. (poz. 733) Dziennik Ustaw Nr 80 — 5317 — Poz. 733 Dziennik Ustaw Nr 80 — 5318 — Poz. 733 Dziennik Ustaw Nr 80 — 5319 — Poz. 733

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2003-05-10
Data wydania: 2003-04-09
Data wejścia w życie: 2003-05-25
Data obowiązywania: 2003-05-25
Data uchylenia: 2004-12-31
Organ wydający: MIN. ZDROWIA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2003 nr 80 poz. 733