Dz.U. 2003 nr 86 poz. 790

Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 paź dziernika 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemy słowego potencjału obronnego i modernizacji tech nicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 83, poz. 932, z późn. zm.1)) zarządza się, co następu je:

§1. Określa się wykaz spółek oraz przedsiębiorstw państwowych i jednostek badawczo-rozwojowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 7 paździer nika 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysło wego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiący za łącznik do rozporządzenia.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2) Prezes Rady Ministrów: L. Miller ———————

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze niem Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1999 r. w sprawie wykazu spółek, przedsiębiorstw państwowych i jednostek badawczo-rozwojowych, prowadzących działalność go spodarczą na potrzeby bezpieczeństwa i obronności pań stwa (Dz. U. Nr 95, poz. 1102 oraz z 2001 r. Nr 50, poz. 516) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1999 r. w sprawie wykazu spółek realizujących obrót spe cjalny (Dz. U. Nr 91, poz. 1027), które utraciły moc z dniem 15 stycznia 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 86 — 5716 — Poz. 790 790 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu spółek, przedsiębiorstw państwowych i jednostek badawczo-rozwojowych, prowadzących działalność na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa, a także spółek realizujących obrót z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa oraz dla utrzy mania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa ———————

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 119, poz. 1250, z 2001 r. Nr 76, poz. 805 i Nr 100, poz. 1080 oraz z 2002 r. Nr 240, poz. 2053. Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2003 r. (poz. 790) WYKAZ SPÓ¸EK, PRZEDSI¢BIORSTW PA¡STWOWYCH I JEDNOSTEK BADAWCZO-ROZWOJOWYCH, PROWADZÑCYCH DZIA¸ALNOÂå NA POTRZEBY BEZPIECZE¡STWA I OBRONNOÂCI PA¡STWA, A TAK˚E SPÓ¸EK REALIZUJÑCYCH OBRÓT Z ZAGRANICÑ TOWARAMI, TECHNOLOGIAMI I US¸UGAMI O ZNACZENIU STRATEGICZNYM DLA BEZPIECZE¡STWA PA¡STWA ORAZ DLA UTRZYMANIA MI¢DZYNARODOWEGO POKOJU I BEZPIECZE¡STWA I. Spółki prowadzące działalność gospodarczą na po trzeby bezpieczeństwa i obronności państwa

1. Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „BELMA” S.A. w Bydgoszczy

2. Fabryka Broni „¸UCZNIK-RADOM” Sp. z o.o. w Ra domiu

3. Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM” S.A. w Byd goszczy

4. Zakłady Mechaniczne „TARNÓW” S.A. w Tarnowie

5. Zakłady Metalowe „DEZAMET” S.A. w Nowej Dę bie

6. Zakłady Tworzyw Sztucznych „GAMRAT” S.A. w Jaśle

7. Zakłady Metalowe „MESKO” S.A. w Skarżysku-Ka miennej

8. Centrum Naukowo-Produkcyjne Elektroniki Profe sjonalnej „RADWAR” S.A. w Warszawie

9. Zakłady Radiowe „RADMOR” S.A. w Gdyni

10. Przemysłowe Centrum Optyki S.A. w Warszawie 1

1. Tłocznia Metali „PRESSTA” S.A. w Bolechowie 1

2. Zakłady Produkcji Specjalnej Sp. z o.o. w Pionkach 1

3. Huta „STALOWA WOLA” S.A. w Stalowej Woli 1

4. Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego „MASK POL” S.A. w Konieczkach 1

5. Zakłady Elektroniczne „WAREL” S.A. w Warszawie 1

6. Zakłady Tworzyw Sztucznych „NITRON” S.A. w Krupskim Młynie 1

7. Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-RZE SZÓW” S.A. w Rzeszowie 1

8. EADS PZL „WARSZAWA-OK¢CIE” S.A. w Warsza wie 1

9. Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL -ÂWIDNIK” S.A. w Âwidniku

20. Kombinat „PZL-HYDRAL” S.A. we Wrocławiu 2

1. Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-WAR SZAWA II” S.A. w Warszawie 2

2. Zakłady Tworzyw Sztucznych „ERG-BIERU¡” S.A. w Bieruniu 2

3. Zakłady Mechaniczne „BUMAR-¸AB¢DY” S.A. w Gliwicach 2

4. Zakłady Mechaniczne „PZL-WOLA” S.A. w Warsza wie 2

5. „STOMIL-POZNA¡” S.A. w Poznaniu 2

6. Zakłady Sprzętu Precyzyjnego „NIEWIADÓW” S.A. w Niewiadowie 2

7. Gdańskie Zakłady Elektroniczne „UNIMOR” S.A. w Gdańsku 2

8. Fabryka ¸ożysk Tocznych „KRAÂNIK” S.A. w Kra śniku 2

9. Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KA LISZ” S.A. w Kaliszu 30. „UNIMOR-RADIOCOM” Sp. z o.o. w Gdańsku 3

1. Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu 3

2. Stocznia Remontowa „NAUTA” S.A. w Gdyni 3

3. Morska Stocznia Remontowa S.A. w Âwinoujściu 3

4. Szczecińska Stocznia Remontowa „GRYFIA” S.A. 3

5. Zakłady Metalowe Kraśnik Sp. z o.o. w Kraśniku 3

6. Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. w Zabrzu 3

7. Fabryka Urządzeń Mechanicznych i Sprężyn „FUMiS-bumar” Sp. z o.o. w Wadowicach 3

8. Wytwórnia Silników „PZL-Mielec” Sp. z o.o. w Mielcu 3

9. Zakład Produkcji Specjalnej „GAMRAT” Sp. z o.o. w Jaśle II. Przedsiębiorstwa państwowe, dla których orga nem założycielskim jest Minister Obrony Narodo wej

1. Stocznia Marynarki Wojennej w Gdyni

2. Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Techno logiczne w Warszawie

3. Wojskowe Zakłady Elektroniczne w Zielonce k. War szawy

4. Wojskowe Zakłady Inżynieryjne w Dęblinie

5. Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 w ¸odzi

6. Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 w Bydgoszczy

7. Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 w Warszawie

8. Wojskowe Zakłady ¸ączności Nr 1 w Zegrzu

9. Wojskowe Zakłady ¸ączności Nr 2 w Czernicy

10. Wojskowe Zakłady Mechaniczne w Siemianowi cach Âląskich 1

1. Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne Nr 5 w Poznaniu 1

2. Wojskowe Zakłady Uzbrojenia Nr 2 w Grudziądzu III. Jednostki badawczo-rozwojowe prowadzące dzia łalność na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa

1. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej w Gdyni

2. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Mecha nicznego w Tarnowie

3. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mecha nicznych w Gliwicach

4. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „Skarżysko” w Skarżysku-Kamiennej

5. Instytut Lotnictwa w Warszawie

6. Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie

7. Przemysłowy Instytut Telekomunikacji w Warsza wie

8. Instytut Techniczny Wyrobów Włókienniczych „MORATEX” w ¸odzi

9. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie

10. Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielon ce 1

1. Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samocho dowej w Sulejówku 1

2. Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej we Wro cławiu 1

3. Wojskowy Instytut ¸ączności w Zegrzu 1

4. Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii w Warsza wie 1

5. Wojskowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Służby Materiałów Pędnych i Smarów w Warszawie IV. Spółki realizujące obrót z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicz nym dla bezpieczeństwa państwa oraz dla utrzy mania międzynarodowego pokoju i bezpieczeń stwa

1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „CENREX” Sp. z o.o. w Warszawie

2. Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „CENZIN” Sp. z o.o. w Warszawie

3. Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „BUMAR” Sp. z o.o. w Warszawie Dziennik Ustaw Nr 86 — 5717 — Poz. 790

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2003-05-17
Data wydania: 2003-04-15
Data wejścia w życie: 2003-06-01
Data obowiązywania: 2003-06-01
Data uchylenia: 2010-11-10
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2003 nr 86 poz. 790