Dz.U. 2003 nr 86 poz. 803

Na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerw ca 2001 r. o leśnym materiale rozmnożeniowym (Dz. U. Nr 73, poz. 76

1) zarządza się, co następuje:

§1. Określa się wzory świadectw pochodzenia dla leśnego materiału rozmnożeniowego pochodzące go:

1) ze źródeł nasion lub drzewostanów — stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) z plantacji nasiennych lub drzew matecznych — sta nowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) z klonów lub mieszanek klonów — stanowiący za łącznik nr 3 do rozporządzenia.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzy skania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej. Minister Ârodowiska: Cz. Âleziak Dziennik Ustaw Nr 86 — 5753 — Poz. 803 803 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1) z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wzorów świadectw pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego ———————

1) Minister Ârodowiska kieruje działem administracji rządo wej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzą dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Âro dowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766). Dziennik Ustaw Nr 86 — 5754 — Poz. 803 Załączniki do rozporządzenia Ministra Ârodowiska z dnia 14 kwietnia 2003 r. (poz. 803) Załącznik nr 1 WZÓR ÂWIADECTWO POCHODZENIA LEÂNEGO MATERIA¸U ROZMNO˚ENIOWEGO POCHODZÑCEGO ZE èRÓDE¸ NASION LUB DRZEWOSTANÓW Dziennik Ustaw Nr 86 — 5755 — Poz. 803 Załącznik nr 2 WZÓR ÂWIADECTWO POCHODZENIA LEÂNEGO MATERIA¸U ROZMNO˚ENIOWEGO POCHODZÑCEGO Z PLANTACJI NASIENNYCH LUB DRZEW MATECZNYCH Dziennik Ustaw Nr 86 — 5756 — Poz. 803 Załącznik nr 3 WZÓR ÂWIADECTWO POCHODZENIA LEÂNEGO MATERIA¸U ROZMNO˚ENIOWEGO POCHODZÑCEGO Z KLONÓW LUB MIESZANEK KLONÓW

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2003-05-17
Data wydania: 2003-04-14
Data wejścia w życie: 2004-05-01
Data obowiązywania: 2004-05-01
Organ wydający: MIN. ŚRODOWISKA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2003 nr 86 poz. 803