Dz.U. 2003 nr 88 poz. 807

807 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia krajów o gospodarce nierynkowej na potrzeby postępowania antydumpingowego Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierp nia 2001 r. o ochronie przed przywozem na polski obszar celny towarów po cenach dumpingowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1352 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 125, poz. 1063 i Nr 153, poz. 127

1) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa:

1) kraje o gospodarce nierynkowej;

2) przypadki, w których poszczególni zagraniczni eks porterzy lub producenci z krajów o gospodarce nie rynkowej mogą wystąpić o uznanie ich za podmio ty działające na zasadach gospodarki rynkowej.

§2. Do celów postępowania antydumpingowego krajami o gospodarce nierynkowej są: Republika Alba nii, Republika Armenii, Republika Azerbejdżańska, Re publika Białoruś, Chińska Republika Ludowa, Gruzja, Republika Kazachstanu, Koreańska Republika Ludowo -Demokratyczna, Republika Kirgiska, Republika Moł dowy, Mongolia, Republika Tadżykistanu, Turkmeni stan, Ukraina, Republika Uzbekistanu i Socjalistyczna Republika Wietnamu.

§3. Jeżeli postępowanie antydumpingowe doty czy towarów, dla których krajem eksportu są: Ukraina, Republika Kazachstanu, Socjalistyczna Republika Wietnamu lub inny kraj o gospodarce nierynkowej, o którym mowa w § 2, będący w dniu wszczęcia postę powania członkiem Âwiatowej Organizacji Handlu — zagraniczni eksporterzy lub producenci towaru objęte go postępowaniem antydumpingowym z tych krajów mogą wystąpić do Ministra Gospodarki, Pracy i Polity ki Społecznej z wnioskiem o uznanie ich za podmioty działające na zasadach gospodarki rynkowej, w przy padku gdy:

1) ich decyzje dotyczące: a) cen, b) nakładów i kosztów dotyczących w szczególno ści surowców, technologii i kosztów robocizny, c) inwestycji, produkcji oraz sprzedaży — są podejmowane z uwzględnieniem sytuacji na rynku i bez znaczącej interwencji państwa, a kosz ty podstawowych surowców użytych w produkcji odzwierciedlają ich wartość rynkową; Dziennik Ustaw Nr 88 — 5922 — Poz. 807

2) prowadzą one wymagane prawem i obejmujące ca łą działalność przedsiębiorstwa księgi rachunko we, które są przedmiotem niezależnego audytu do konywanego zgodnie z międzynarodowymi stan dardami rachunkowości;

3) ich sytuacja finansowa i koszty produkcji nie zosta ły w sposób istotny zniekształcone przez stosowa nie zasad amortyzacji środków trwałych, umarza nia długów, transakcji barterowych oraz kompen sacji długów — odbiegających od tych, które są stosowane w gospodarkach rynkowych;

4) prowadzenie przez nich działalności podlega prze pisom prawa upadłościowego oraz prawa rzeczo wego;

5) stosowany przez nich kurs wymiany walut ma cha rakter rynkowy.

§4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Status prawny: nieobowiązujący – uchylona podstawa prawna
Data ogłoszenia: 2003-05-20
Data wydania: 2003-04-15
Data wejścia w życie: 2003-06-04
Data obowiązywania: 2003-06-04
Data uchylenia: 2004-04-30
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2003 nr 88 poz. 807