Dz.U. 2003 nr 89 poz. 820

820 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia minimalnej i maksymalnej szerokości pasa technicznego i ochronnego oraz sposobu wyznaczania ich granic Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. Nr 32, poz. 131, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1.

1. Pas techniczny przebiega wzdłuż brzegu obsza rów morskich i obejmuje teren od linii brzegu morskiego w kierunku lądu o szerokości od 10 do 1000 m w zależno ści od rodzaju brzegu, z wyłączeniem terenów leżących w granicach portów i przystani morskich określonych w odrębnych przepisach.

2. Pas ochronny obejmuje obszar przyległy do od lądowej granicy pasa technicznego o szerokości od 100 m do 2500 m, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Na odcinkach lądu objętych granicami portów, określonymi na podstawie odrębnych przepisów, odlą dowa granica pasa ochronnego pokrywa się z granica mi portów. ———————

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1995 r. Nr 7, poz. 31 i Nr 47, poz. 243, z 1996 r. Nr 34, poz. 145, z 1997 r. Nr 111, poz. 726, z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1321, z 2001 r. Nr 129, poz. 1441 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 166, poz. 1361 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717.

4. W przypadku utraty terenów pasa technicznego w wyniku działania żywiołu morskiego funkcje utraco nych terenów, do czasu wyznaczenia nowego pasa technicznego, przejmują tereny pasa ochronnego o szerokości nieprzekraczającej 100 m w kierunku lądu.

§2.

1. Granice pasa technicznego wyznacza się, uwzględniając:

1) na brzegach wydmowych: plażę, pierwszy wał wydmowy i pas terenu za tym wałem o szerokości od 20 m do 200 m, licząc od odlądowego podnóża wału wydmowego;

2) na brzegach klifowych: plażę, podnóże klifu, stok klifowy i pas terenu o szerokości od 10 m do 100 m, licząc od górnej krawędzi stoku;

3) na brzegach płaskich, pozbawionych wału wydmo wego: pas terenu od linii brzegu morskiego do od wodnego podnóża wałów przeciwpowodziowych albo przy braku wałów przeciwpowodziowych pas terenu o szerokości od 50 m do 1000 m od linii brze gu morskiego;

4) na brzegach utrwalonych budowlami hydrotech nicznymi tworzącymi linię brzegu morskiego, ob szar obejmujący te budowle wraz z pasem terenu o łącznej szerokości 10 m albo większej, jeżeli wy nika to z odrębnych przepisów.

2. Granice pasa technicznego wyznaczają linie łą czące punkty graniczne określone i wytyczone zgodnie z przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego.

3. Odlądową granicę pasa ochronnego wyznacza się metodą opisu topograficznego na mapie w oparciu o elementy trwałej sytuacji terenowej.

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1) Prezes Rady Ministrów: L. Miller ———————

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze niem Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1993 r. w sprawie określenia granic oraz szerokości pasa technicznego i pasa ochronnego (Dz. U. Nr 50, poz. 228 oraz z 1999 r. Nr 93, poz. 1083), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 18 września 2001 r. — Przepisy wprowadza jące Kodeks morski (Dz. U. Nr 138, poz. 154

6) — z dniem 5 czerwca 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 89 — 5983 — Poz. 820

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2003-05-21
Data wydania: 2003-04-29
Data wejścia w życie: 2003-06-03
Data obowiązywania: 2003-06-03
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2003 nr 89 poz. 820