Dz.U. 2003 nr 89 poz. 839

Na podstawie art. 95 § 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. — Kodeks postępowania w sprawach o wykro czenia (Dz. U. Nr 106, poz. 114

8) zarządza się, co nastę puje:

§1. Funkcjonariusze pożarnictwa pełniący służbę w Państwowej Straży Pożarnej, zwani dalej „strażaka mi”, uprawnieni do przeprowadzania czynności kon trolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpo żarowej, są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w art. 82 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. — Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 114, z późn. zm.2)).

§2.

1. Upoważnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego dla strażaków wydają:

1) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej dla komendantów wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej oraz strażaków pełniących służbę w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożar nej, szkołach i jednostkach badawczo-rozwojo wych Państwowej Straży Pożarnej;

2) komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożar nej dla komendantów powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej oraz strażaków peł niących służbę w komendzie wojewódzkiej i ośrod kach szkolenia Państwowej Straży Pożarnej;

3) komendant powiatowy (miejski) Państwowej Stra ży Pożarnej dla strażaków pełniących służbę w ko mendzie powiatowej (miejskiej) Państwowej Stra ży Pożarnej.

2. Upoważnienie jest wydawane na piśmie i powin no zawierać następujące dane:

1) datę wydania i termin ważności;

2) oznaczenie organu wydającego upoważnienie;

3) powołanie podstawy prawnej;

4) imię i nazwisko, stanowisko służbowe, stopień i ty tuł upoważnionego strażaka;

5) numer legitymacji służbowej;

6) określenie wykroczeń, za które strażak upoważnio ny jest do nakładania grzywny;

7) teren, na którym upoważnienie jest ważne;

8) pieczęć i podpis wystawiającego.

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik ———————

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze niem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 września 1992 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjo nariusze niektórych organów nadzorowanych przez Mini stra Spraw Wewnętrznych upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposo bu wydawania upoważnień (Dz. U. Nr 71, poz. 358), które na mocy art. 12 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. — Przepi sy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 114

9) utraciło moc z dniem 17 października 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 89 — 6024 — Poz. 839 839 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze pożarnictwa pełniący służbę w Państwowej Straży Pożarnej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień ———————

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje dzia łem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na pod stawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Mini strów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego za kresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini stracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1981 r. Nr 24, poz. 124, z 1982 r. Nr 16, poz. 125, z 1983 r. Nr 6, poz. 35 i Nr 44, poz. 203, z 1984 r. Nr 54, poz. 275, z 1985 r. Nr 14, poz. 60 i Nr 23, poz. 100, z 1986 r. Nr 39, poz. 193, z 1988 r. Nr 20, poz. 135 i Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 180, z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 72, poz. 422 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 75, poz. 332 i Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, z 1995 r. Nr 6, poz. 29, Nr 60, poz. 310 i Nr 95, poz. 475, z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 60, poz. 369, Nr 85, poz. 539, Nr 98, poz. 602, Nr 104, poz. 661, Nr 106, poz. 677, Nr 111, poz. 724, Nr 123, poz. 779, Nr 133, poz. 884 i Nr 141, poz. 942, z 1998 r. Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 83, poz. 931 i Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 73, poz. 852, Nr 74, poz. 855 i Nr 117, poz. 1228, z 2001 r. Nr 100, poz. 1081, Nr 106, poz. 1149, Nr 125, poz. 1371, Nr 128, poz. 1409 i Nr 129, poz. 1438 oraz z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 25, poz. 253 i Nr 135, poz. 1145.

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2003-05-21
Data wydania: 2003-04-30
Data wejścia w życie: 2003-06-05
Data obowiązywania: 2003-06-05
Data uchylenia: 2003-09-20
Organ wydający: MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2003 nr 89 poz. 839